မႆဲ အခန္းၾကီး (၂၇)


၁နံနက္အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ လူတို႔တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ သည္ေယရႈကိုသတ္အံ့ေသာငွါတိုင္ပင္၍၊ ၂ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႔ဝန္မင္း ပုႏၱိပိလတ္ထံသို႔ ေဆာင္သြား၍ အပ္လိုက္ၾက၏။

၃ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာရုတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ ေသျပစ္ကိုစီရင္ၾကသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ ေနာင္တရ၍ ေငြသံုးဆယ္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ လူအႀကီးအကဲတို႔၌ ျပန္ေပး၍၊ ၄အကြၽႏ္ုပ္ျပစ္မွား ပါၿပီ။ အျပစ္မရွိေသာသူ၏ အေသြးကိုအပ္မိပါၿပီဟု ဆို၏။ ထိုသူတို႔ကလည္း ငါတို႔ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ ကိုယ္အမႈ ကိုကိုယ္ၾကည့္ေလာ့ဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ၅သူသည္ ထိုေငြကို ဗိမာန္ေတာ္၌ပစ္ခ်ခဲ့၍ အျခားသို႔သြားၿပီးလွ်င္ လည္ႀကိဳးတပ္၍ ေသေလ၏။ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔သည္ ထိုေငြကိုယူ၍ အေသြး၏အဘိုးျဖစ္၏၊ ဘ႑ာေတာ္၌ မသြင္းအပ္ဟု ေျပာဆို၊ ၇တိုင္ပင္ၿပီးမွ၊ အိုးထိန္းသမား၏ေျမအကြက္ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ သခ်ႋဳင္းျဖစ္ေစဘို႔ရာ ထိုေငြႏွင့္ဝယ္ၾက၏။ ၈ထိုအေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ ထိုေျမကြက္ကို ေသြးေျမဟု ေခၚတြင္ၾက၏။ ၉ပေယာဖက္ေယရမိေဟာသည္ကား၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ အဘိုးျပတ္ေသာသူ၏ ကိုယ္ဘိုးေငြသံုးဆယ္ကို သူတို႔သည္ ယူ၍ ထားဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း။ ၁ဝအိုးထိန္းသမား၏ေျမအကြက္ကို ဝယ္ၾက၏ ဟူေသာစကားသည္ ထိုအခါျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။

၁၁ေယရႈသည္ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းေရွ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္၊ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းက၊ သင္သည္ ယဒရွင္ဘုရင္မွန္သေလာ ဟု ေမးလွ်င္၊ ေယရႈက၊ မင္းႀကီးေမးသည္အတိုင္းမွန္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတို႔သည္ အျပစ္တင္ၾကေသာ္ တခြန္းကိုမွ်ျပန္ေတာ္မမူ၊ ၁၃ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သင့္တဘက္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ သက္ေသခံၾကသည္ကို သင္မၾကားသေလာဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း၊ ၁၄စကားတခြန္းကိုမွ် ျပန္ေတာ္မမူသည္ကို ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ အလြန္အံ့ၾသေလ၏။

၁၅ထိုပြဲ၌ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ အက်ဥ္းထားေသာသူတို႔တြင္၊ လူမ်ားတို႔အလိုရွိေသာသူ တေယာက္ေယာက္ကို လႊတ္ၿမဲထံုးစံရွိ၏။ ၁၆ထိုအခါ အက်ဥ္းထားေသာသူတို႔တြင္ ဗာရဗၺအမည္ရွိေသာ ေက်ာ္ေစာေသာသူတေယာက္ရွိ၏။ ၁၇လူမ်ားစည္းေဝးၾကသည္ရွိေသာ္၊ ပိလတ္မင္းက၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သူကို လႊတ္ေစခ်င္သနည္း၊ ဗာရဗၺကို လႊတ္ေစခ်င္သေလာ။ ခရစ္ဟုေခၚေဝၚေသာ ေယရႈကို လႊတ္ေစခ်င္သေလာဟု လူမ်ားတို႔အား ေမးေလ၏။ ၁၈အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ေမးသနည္းဟူမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ မနာလိုေသာစိတ္ႏွင့္ ေယရႈကိုအပ္ႏွံေၾကာင္းကို ပိလတ္မင္းသိ၏။ ၁၉ထိုမွတပါး တရားပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္စဥ္တြင္၊ မိမိခင္ပြန္းသည္ လုလင္တေယာက္ကို ေစလႊတ္၍၊ ထိုေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို အဘယ္သို႔မွ်မျပဳပါႏွင့္။ ယေန႔ပင္ ကြၽန္မသည္ ထိုသူေၾကာင့္အိပ္မက္၌ ျပင္းစြာခံရပါၿပီဟု မွာလိုက္၏။ ၂ဝလူအစုအေဝးတို႔သည္ ဗာရဗၺကိုေတာင္း၍ ေယရႈကိုသတ္ေစျခင္းငွါ ယဇ္ပေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတို႔သည္ လူမ်ားကိုတိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ၾက၏။ ၂၁ထိုေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္၊ ဤသူႏွစ္ေယာက္ တို႔တြင္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သူကိုလႊတ္ေစခ်င္သနည္းဟု လူမ်ားကိုတဖန္ေမးေသာအခါ၊ ဗာရဗၺကိုလႊတ္ေစခ်င္ ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၂ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ဟုေခၚေဝၚေသာ ေယရႈကိုအဘယ္သို႔ျပဳရ မည္နည္းဟု ေမးျပန္ေသာ္၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔က၊ သူသည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားျခင္းကို ခံပါေလေစ ဟုဆိုၾက၏။ ၂၃ၿမိဳ႔ဝန္မင္းကလည္း အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အဘယ္အျပစ္ကို ျပဳဘိသနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ထိုသူသည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားျခင္းကိုခံပါေလေစဟု လူမ်ားတို႔သည္ သာ၍ဟစ္ၾက၏။ ၂၄ပိလတ္မင္းသည္ မိမိမႏိုင္၊ လူမ်ားသာ၍ ရုန္းရင္းခတ္မွ်ျပဳၾကသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ေရကိုယူ၍ လူမ်ားေရွ႔တြင္ မိမိလက္ကိုေဆးလွ်က္၊ ဤေျဖာင့္ မတ္ေသာသူ၏အေသြးႏွင့္ငါသည္ ကင္းရွင္း၏။ ဤအမႈကို သင္တို႔ၾကည့္ၾကေလာ့ဟုဆို၏။ ၂၅ထိုလူအေပါင္းတို႔က သူ၏အေသြးသည္ ငါတို႔၏ေခါင္းေပၚ၌၄င္း၊ သားေျမးတို႔၏ေခါင္းေပၚ၌၄င္း တည္ရွိပါေစဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၂၆ပိလတ္မင္းသည္လည္းဗာရဗၺကို လူမ်ားတို႔အား လႊတ္ေလ၏။ ေယရႈကိုကား ရိုက္ၿပီးလွ်င္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သတ္ေစျခင္းငွါ အပ္လုိက္ေလ၏။

၂၇ထုိအခါၿမိဳ႔ဝန္မင္း၏စစ္သူရဲတို႔သည္ ေယရႈကိုအိမ္ေတာ္ဦးသို႔ ေဆာင္သြား၍ စစ္သူရဲ တတပ္လံုးကိုအထံ ေတာ္၌ စုရုံးေစၿပီးမွ၊ ၂၈အဝတ္ေတာ္ကို ခြၽတ္၍ နီေသာဝတ္လံုကိုျခံဳေစၾက၏။ ၂၉ဆူးပင္ႏွင့္ ရက္ေသာဦးရစ္ကို ေခါင္း ေတာ္၌ တင္ၾက၏။ က်ဴတလံုးကုိလည္း လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ ကိုင္ေစၿပီးလွ်င္၊ ေရွ႔ေတာ္မွာဒူးေထာက္လ်က္ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း ဟူ၍ကုိယ္ေတာ္ကို ျပက္ယယ္ျပဳၾက၏။ ၃ဝကုိယ္ေတာ္ကုိတံ ေထြးႏွင့္ ေထြးၾက၏။ က်ဴလံုးကိုယူ၍ ေခါင္းေတာ္ကိုရုိက္ၾက၏။ ၃၁ထုိသို႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပက္ယယ္ျပဳသည္ ေနာက္၊ မင္းဝတ္လံုကုိခြၽတ္၍ အဝတ္ေတာ္ကို ဝတ္ျပန္ေစၿပီးလွ်င္ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာရုိက္ထားျခင္းငွါထုတ္သြားၾက၏။

၃၂သြားၾကစဥ္တြင္ရွိမုန္အမည္ရွိေသာ ကုေရေနျပည္သားတေယာက္ကုိေတြ႔လွ်င္၊ အႏုိင္ျပဳ၍လက္ဝါး ကပ္တုိင္ ေတာ္ကုိထမ္းေစၾက၏။ ၃၃ဦးေခါင္းခံြအရပ္ဟု ဆုိလိုေသာေဂါလေဂါသအမည္တြင္ေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ၾကေသာ္၊ ၃၄ေဆးခါးႏွင့္ေရာေသာပံုးရည္ကုိ ကိုယ္ေတာ္အားေသာက္စိမ့္ေသာငွါေပးလွ်င္၊ ျမည္းစမ္းေတာ္မူ၍ မေသာက္ခ်င္ဘဲ ေနေလ၏။ ၃၅ကိုယ္ေတာ္ကိုလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ ရုိက္ထားၿပီးလွ်င္ အဝတ္ေတာ္တို႔ကိုစာေရးတံခ်၍ ေဝဖန္ၾက၏။ ၃၆ထုိအရပ္၌ လည္းထုိင္လ်က္ေစာင့္ေနၾက၏။ ၃၇အျပစ္ေဘာ္ျပေသာကမၺည္းလိပ္စာခ်က္ ဟူမူကား၊ ဤသူသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယရႈေပတည္းဟု ေရး၍ ေခါင္းေပၚမွာတပ္သတည္း။ ၃၈ထုိအခါကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ထားျပႏွစ္ေယာက္ တို႔ကိုလက်္ာေတာ္ဘက္၌ တေယာက္၊ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌တေယာက္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရုိက္ထားၾက၏။

၃၉လမ္းမွာသြားလာေသာသူတို႔ကလည္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ကိုၿဖိဳဖ်က္၍ သံုးရက္အတြင္းတြင္တည္ ေဆာက္ျပန္ ေသာသူ၊ ကိုယ္ကုိကိုယ္ကယ္တင္ေလာ့။ ၄ဝဘုရားသခင္၏ သားေတာ္မွန္လွ်င္လက္ဝါးကပ္တုိင္မွ ဆင္းေလာ့ဟု မိမိတို႔ေခါင္းကိုညိ‡တ္၍ ကဲ့ရဲ့ေသာစကားႏွင့္ေျပာဆုိၾက၏။ ၄၁ထုိနည္းတူယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာ၊ လူအႀကီးအကဲတို႔က၊ ဤသူသည္သူတပါးတို႔ကိုကယ္တင္တတ္၏။ ၄၂ကိုယ္ကိုမကယ္တင္ ႏုိင္ပါတကား။ ဣသေရလရွင္ဘုရင္မွန္လွ်င္ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွ ယခုဆင္းပါေလေစ။ ဆင္းလွ်င္ငါတုိ႔ ယံုၾကည္မည္။ ၄၃သူသည္ ဘုရားသခင္ကုိကုိးစားၿပီး။ ငါသည္ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္၏ ဟုဆုိၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ဘုရားသခင္သည္ သူ၌အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ယခုပင္ကယ္ တင္ေတာ္မူပါေလေစဟု ျပက္ယယ္ျပဳ၍ ေျပာဆိုၾက၏။ ၄၄ထုိနည္းတူ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားေသာထားျပတို႔သည္လည္း ကဲ့ရဲ့အျပစ္တင္ၾက၏။

၄၅မြန္းတည့္အခ်ိန္မွစ၍ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေျမတျပင္လံုး၌ ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္ေလ၏။ ၄၆သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္၌ ေယရႈက၊ ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာရွာဗခသာနိိဟုႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။ အနက္ကား၊ အကြၽႏ္ုပ္ဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္းဟု ဆုိလိုသတည္း။ ၄၇ထုိအရပ္၌ ရပ္ေနေသာသူအခ်ဳ႔ိ တို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ သူသည္ဧလိယကိုေခၚသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၄၈လူတေယာက္ သည္ခ်က္ျခင္းေျပး၍ ေရမိႈတေထြးကို ပံုးရည္ႏွင့္ျပည့္ေစၿပီးလွ်င္၊ က်ဴလံုးဖ်ား၌ တပ္၍ကုိယ္ေတာ္အား ေသာက္စိမ့္ေသာငွါေပးေလ၏။ ၄၉ၾကြင္းေသာသူတို႔က၊ ရွိေစေတာ့။ ဧလိယသည္ သူ႔ကိုကယ္တင္ျခင္းငွါ လာမည္မလာမည္ကိုၾကည့္ၾကကုန္အံ့ဟုဆိုၾက၏။ ၅ဝေယရႈသည္ႀကီးေသာအသံႏွင့္ တဖန္ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး လွ်င္အသက္ေတာ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၅၁ထုိအခါ ဗိမာန္ေတာ္၏ ကုလားကာသည္ အထက္စြန္းမွ ေအာက္စြန္း တိုင္ေအာင္စုတ္ကဲြေလ၏။ ေျမႀကီးလႈပ္ေလ၏။ ေက်ာက္မ်ား တို႔သည္ကြဲျပားၾက၏။ ၅၂သခၤ်ဳိင္းတြင္းတို႔ သည္ပြင့္လစ္သျဖင့္က်ိန္းစက္လ်က္ရွိေသာသန္႔ရွင္းသူတို႔၏ အေလာင္းမ်ားစြာတို႔သည္ထၾက၍၊၅၃ကုိယ္ေတာ္ထ ေျမာက္ေတာ္မူသည္ေနာက္၊ ထုိသူတို႔သည္ သခ်ၤဳိင္းတြင္းမွထြက္၍သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ထဲသို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ လူမ်ားစြာ တို႔အားထင္ရွားၾက၏။ ၅၄ေယရႈကုိေစာင့္ ေသာ တပ္မႉးမွစ၍ စစ္သူရဲမ်ားတို႔သည္ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္းစသည္တို႔ကို ျမင္လွ်င္အလြန္ထိတ္လန္႔၍၊ စင္စစ္ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မွန္ေပ၏ ဟုဆိုၾက၏။ ၅၅ဂါလိလဲျပည္က ေယရႈေနာက္ေတာ္၌ အလုပ္အေကြၽးလုိက္လာေသာမိန္းမအမ်ားတို႔သည္လည္း ထုိအရပ္၌အေဝးကၾကည့္ရႈ၍ ေနၾက၏။ ၅၆ထုိမိန္းမတို႔တြင္မာဂဒလမာရိ၊ ယာကုပ္ႏွင့္ ေယာေသတို႔၏ အမိျဖစ္ေသာမာရိႏွင့္ ေဇေဗဒဲ၏သားတို႔၏ အမိပါၾကသတည္း။

၅၇ညအခ်ိန္ေရာက္မွ အရိမသဲၿမိဳ႔သား ေယာသပ္အမည္ရွိေသာသူေဌးသည္ ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊ ၅၈ပိလတ္မင္းထံသို႔ဝင္၍ေယရႈ၏ အေလာင္းေတာ္ကိုေတာင္းေလ၏။ ပိလတ္မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ကို ေပးေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္ရွိေသာ္၊ ၅၉ေယာသပ္သည္အေလာင္းေတာ္ကိုယူ၍ ျဖဴစင္ေသာပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ပတ္ရစ္ၿပီးလွ်င္၊ ၆ဝေက်ာက္၌ထြင္းေသာ မိမိသခ်ႋဳင္းတြင္းသစ္ထဲမွာထားေလ၏။ ႀကီးစြာေသာေက်ာက္ကိုလည္း တြင္းဝ၌လွိမ့္ထား ၿပီးမွသြား၏။ ၆၁မာဂဒလမာရိႏွင့္ အျခားေသာမာရိသည္ ထိုအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းေတာ္ေရွ႔မွာထိုင္လ်က္ ေနၾက၏။

၆၂အဘိတ္ေန႔လြန္၍ နက္ျဖန္ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ပိလတ္မင္းထံ၌ စုေဝး၍၊ ၆၃ထိုလွည့္ျဖားေသာသူက၊ ငါသည္သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္မည္ဟု မေသမွီေျပာသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ မွတ္မိပါၿပီ။ ၆၄ထိုေၾကာင့္ သူ၏တပည့္တို႔သည္ ညအခါလာ၍ အေလာင္းကိုခိုးယူၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူၿပီဟု လူအေပါင္းတို႔အားေျပာဆိုၾကေသာ္၊ ေရွ႔အမွားထက္ ေနာက္အမွားသာ၍ ႀကီးမည္ဟု စိုးရိမ္စရာအေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ သခ်ႋဳင္းတြင္းကို သံုးရက္ေျမာက္ေအာင္ လံုၿခံဳစြာေစာင့္စိမ့္ေသာငွါ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၆၅ပိလတ္မင္းက၊ သင္တို႔၌လူေစာင့္တတပ္ရွိ၏။ သြားၾက၊ တတ္ႏိုင္သမွ် အတိုင္း လံုၿခံဳစြာေစာင့္ေစၾကဟု ဆုိေလ၏။ ၆၆ထိုသူတို႔သည္သြား၍ ေက်ာက္ကိုတံဆိပ္ခတ္ၿပီးလွ်င္ အေစာင့္ထားလ်က္ သခ်ႋဳင္းတြင္းေတာ္ကို လံုၿခံဳစြာျပဳၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s