မႆဲ အခန္းၾကီး (၂၈)


၁ဥပုသ္ေန႔လြန္၍ ခုနစ္ရက္တြင္ ပဌမေန႔ရက္ မိုဃ္းလင္းအံ့ဆဲဆဲအခ်ိန္၌၊ မာဂဒလမာရိႏွင့္ အျခားေသာမာရိ သည္ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို အၾကည့္အရႈသြားၾက၏။ ၂ထိုအခါ ေျမႀကီးသည္ျပင္းစြာလႈပ္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွဆင္းလာ၍၊ တြင္းဝ၌ပိတ္ေသာေက်ာက္ကို လွိမ့္လွန္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုေက်ာက္ေပၚမွာထိုင္ေန၏။ ၃သူ၏မ်က္ႏွာသည္ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ထင္၏။ အဝတ္သည္လည္း မိုဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔ျဖဴ၏။ ၄လူေစာင့္တို႔သည္ ေကာင္းကင္တမန္ ကိုေၾကာက္ရြံ႔သျဖင့္ တုန္လႈပ္၍ ေသမတတ္ျဖစ္ၾက၏။ ၅ေကာင္းကင္တမန္ ကလည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာသတ္ေသာ ေယရႈကို သင္တို႔ရွာၾကသည္ကို ငါသိ၏။ ၆ဤအရပ္၌မရွိ။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ လာၾက၊ သခင္ေလ်ာင္းေတာ္မူရာအရပ္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ၇အလ်င္အျမန္ျပန္သြား၍ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို တပည့္ေတာ္တို႔အား ေျပာၾက ေလာ့။ သင္တို႔ေရွ႔ ဂါလိလဲျပည္သို႔ၾကြေတာ္မူမည္။ ထိုျပည္၌သင္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္ရၾကလိမ့္မည္၊ ငါေျပာၿပီဟု ထိုမိန္းမတို႔အား ေကာင္းကင္တမန္ဆိို၏။ ၈ထိုမိန္းမတို႔သည္လည္း ေၾကာက္ရြံ႔သျဖင့္၄င္း၊ အလြန္ဝမ္း ေျမာက္သျဖင့္၄င္း၊ သခ်ႋဳင္းေတာ္မွ အလ်င္အျမန္သြား၍ တပည့္ေတာ္တို႔အား ထိုသိတင္းစကား ကိုၾကားေျပာျခင္းငွါ ေျပးၾက၏။ ၉လမ္းမွာသြားၾကစဥ္ ေယရႈသည္ ႀကိဳဆိုေတာ္မူ၍ သင္တို႔အား မဂၤလာျဖစ္ေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုမိန္းမတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေျခေတာ္ကိုဘက္ယမ္းလ်က္ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾက၏။ ၁ဝေယရႈကလည္း ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ သြားၾကေလာ့။ ငါ့ညီတို႔သည္ ဂါလိလဲျပည္သို႔သြားေစျခင္းငွါ ဤသိတင္းစကားကို ၾကားေျပာၾကေလာ့။ ထိုျပည္၌ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုေတြ႔ျမင္ရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ထိုမိန္းမတို႔သည္ သြားၾကစဥ္အခါ လူေစာင့္အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္၍ ျဖစ္ေလသမွ်ေသာ အျခင္းအရာ တို႔ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိိ႔အား ျပန္ၾကားၾက၏။ ၁၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတို႔သည္ စုေဝး၍တိုင္ပင္ၿပီးမွ စစ္သူရဲတို႔အား ေငြအမ်ားကိုေပး၍၊ ၁၃ညဥ့္အခါ ငါတို႔အိပ္ေပ်ာ္စဥ္တြင္ ထိုသူ၏တပည့္တို႔သည္ လာ၍အေလာင္းကို ခိုးသြားၾကသည္ဟု သင္တို႔ေျပာၾက ေလာ့။ ၁၄ထိုအေၾကာင္းကို ၿမိဳ႔ဝန္မင္းၾကားျပန္လွ်င္၊ ငါတို႔သည္ သူ႔ကိုေဖ်ာင္းဖ်၍ သင္တို႔၌အမႈမရွိေစျခင္းငွါ ျပဳမည္ဟု၊ ၁၅သြန္သင္သည္ႏွင့္အညီ၊ စစ္သူရဲတို႔သည္ ေငြကိုယူ၍ျပဳၾက၏။ ထိုစကားကို ယခုတိုင္ေအာင္ယုဒလူတို႔သည္ အႏွံ႔အျပားေျပာဆိုၾက၏။

၁၆တက်ိပ္တပါးေသာတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဂါလိလဲျပည္သို႔သြား၍ ေယရႈမွာထားေတာ္မူေသာ ေတာင္ေပၚ သို႔တက္ၾကလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္၍ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾက၏။ ၁၇အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ယံုမွားျခင္းရွိၾက၏။ ၁၈ေယရႈသည္ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ စီရင္ပိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်တို႔ကို ငါခံရၿပီ။ ၁၉သင္တို႔သြား၍ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးၾကေလာ့။ ၂ဝငါသည္ သင္တို႔အားေပးသမွ်ေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ ေစျခင္းငွါ ဆံုးမၾသဝါဒေပးၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ၿပီး၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s