မႆဲ အခန္းၾကီး (၃)


၁ထိုကာလအခါဗတၱံဇံဆရာေယာဟန္သည္ေပၚထြန္းလွ်င္၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္တည္လုနီးၿပီ။ ၂ထိုေၾကာင့္ ေနာင္တရၾကေလာ့ ဟု ယုဒေတာ၌ေဟာေလ၏။ ၃ပေရာဖက္ေဟရွယေဟာဘူးသည္ကား၊ ေတာ၌ဟစ္ေက်ာ္ေသာသူ၏အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရားၾကြေတာ္မူရာလမ္းကိုျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ ေစၾကေလာ့ဟူေသာအခ်က္၌ ထိုေယာဟန္ကိုဆိုလိုသတည္း။ ၄ေယာဟန္သည္ကုလားအုပ္ အေမြးႏွင့္ရက္ေသာ အဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ ခါး၌သား၌သားေရခါးပန္းကိုစည္းလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ေတာ၌ ျဖစ္ေသာပ်ားရည္ကိုစား လ်က္ေန၏။ ၅ထိုအခါေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ယုဒျပည္သူျပည္သား၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွာေနေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေယာဟန္ထံသို႔ထြက္သြား၍၊ ၆မိမိအျပစ္မ်ားကို ေဘာ္ျပ လွ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ဗတၱိဇံကိုခံၾက၏။

၇ဖာရိရွဲႏွင့္ ဇဒၵဳကဲအမ်ားတို႔သည္ ဗတၱိဇံကိုခံအံ့ေသာငွါလာၾကသည္ကိုေယာဟန္သည္ျမင္လွ်င္၊ အခ်င္း ေျမြဆိုးအမ်ိဳးတို႔၊ ေရာက္လုေသာေဘးဒဏ္မွေျပးသြားစိမ့္ေသာငွါ၊ အဘယ္သူသည္သင္တို႔ကို သတိေပးဘိသနည္း။ ၈ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ထိုက္တန္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကေလာ့။ ၉အာျဗဟံသည္ ငါတို႔အဘျဖစ္သည္ဟူ၍ စိတ္ထဲ၌ မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤေက်ာက္ခဲတို႔မွ အာျဗဟံသားတို႔ကို ထုတ္ေဘာ္ဖန္ဆင္းႏိုင္ေတာ္မူသည္ ဟုငါအမွန္ဆို၏။ ၁ဝသစ္ပင္အျမစ္နားမွာ ပုဆိန္ထားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေကာင္းေသာအသီးမသီးေသာအပင္ရွိသမွ် တို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ ခ်လိုက္ရ၏။ ၁၁ငါသည္ ေနာင္တအဘို႔အလိုငွါ သင္တို႔ကိုေရႏွင့္ဗတၱိဇံေပး၏။ ငါ့ေနာက္ၾကြ လာေသာသူသည္ ငါ့ထက္တတ္စြမ္းႏိုင္၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္မကိုမွ်ေဆာင္ျခင္းငွါ ငါမထိုက္။ ထိုသူသည္ သန္႔ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ မီးႏွင့္၄င္း သင္တို႔ကိုဗတၱိဇံေပး၏။ ၁၂လက္ေတာ္တြင္စံေကာပါလ်က္၊ မိမိေကာက္နယ္ တလင္းကိုရွင္းလင္းေစသျဖင့္၊ မိမိဂ်ံဳစပါးကို က်ီ၌စုသိမ္းသြင္းထား၍၊ အဖ်င္းကိုကား မၿငိမ္းႏိုင္ေသာမီးႏွင့္ရႈိ႔ေတာ္မူ လတံ့ဟု ေယာဟန္ေဟာေျပာ၏။

၁၃ထိုအခါေယရႈသည္ ဗတၱိဇံကိုခံအံ့ေသာငွါ ဂါလိလဲျပည္မွေယာ္ဒန္ျမစ္နား ေယာဟန္ထံသို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ၁၄ေယာဟန္ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ ဗတၱိဇံကိုခံရမည္အေၾကာင္း ရွိပါသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ၾကြလာေတာ္မူသေလာ ဟု ေယရႈကိုဆီးတားေလ၏။ ၁၅ေယရႈကလည္းအလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို အကုန္အစင္က်င့္သင့္သည္ျဖစ္၍၊ ယခုအခြင့္ေပးပါဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ ထိုအခါေယာဟန္သည္ဝန္ခံေလ၏။ ၁၆ေယရႈသည္ ဗတၱိဇံ ကိုခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ေရမွေပၚထစဥ္တြင္၊ ေကာင္းကင္ဖြင့္လွစ္သျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ ဆင္းသက္၍ ကိုယ္ေတာ္အေပၚ၌နားေတာ္မူသည္ကို ျမင္ရ၍၊ ၁၇ဤသူကားငါႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း ဟု ေကာင္းကင္ကအသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s