မႆဲ အခန္းၾကီး (၄)


၁ထိုအခါမာရ္နတ္၏ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံေစရမည္အေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ေယရႈကို ေတာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၍၊ ၂ေယရႈသည္ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုးအစာအဟာရကိုမသံုးေဆာင္ဘဲေနၿပီးမွ မြတ္သိပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ၃ထိုအခါ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ေသာသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ မွန္လွ်င္၊ ဤေက်ာက္ခဲတို႔ကိုမုန္႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄ေယရႈကလည္း၊ လူသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာအသက္ကိုေမြးရမည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာ လာသည္ဟုျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၅ထိုအခါမာရ္နတ္သည္ ေယရႈကိုသန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ေဆာင္သြား၍ ဗိမာန္ေတာ္၏အထြဋိ္၌ တင္ထား ၿပီးလွ်င္၊ ၆က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သင့္အဘို႔မွာထားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္၏ေျခကို ေက်ာက္ႏွင့္မထိမခိုက္ေစျခင္းငွါ သူတုိ႔သည္သင့္ကိုလက္ႏွင့္မစခ်ီပင့္ၾကလိမ့္မည္ ဟု လာ၏။ ထိုေၾကာင့္ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္မွန္လွ်င္ ကိုယ္ကိုေအာက္သို႔ခ်လိုက္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၇ေယရႈကလည္း သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားကို သင္သည္အစံုအစမ္းမျပဳရဟု က်မ္းစာလာျပန္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္ မာရ္နတ္သည္ေယရႈကို အလြန္ျမင့္လွစြာေသာေတာင္ေပၚသို႔ေဆာင္၍၊ ဤေလာက၌ ရွိသမွ်ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို၄င္း၊ ထိုတိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ဘုန္းစည္းစိမ္ကို၄င္း ျပၫ¸န္၍၊ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုၫြတ္ျပပ္ကိုးကြယ္လွ်င္ ယခုျပေလသမွ်တို႔ကိုငါေပးမည္ဟုဆိုေလ၏။ ၁ဝေယရႈကလည္း အခ်င္း စာတန္၊ ငါ့ေနာက္သို႔ဆုတ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမည္။ ထိုဘုရားသခင္ကို သာဝတ္ျပဳရမည္ က်မ္းစာလာသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ၁၁ထိုအခါ မာရ္နတ္သည္ အထံေတာ္မွထြက္သြား၍ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ လုပ္ေကြၽးၾက၏။

၁၂ေယာဟန္သည္ ေထာင္ထဲသို႔ေရာက္ေၾကာင္းကို ေယရႈသည္ၾကားလွ်င္၊ ဂါလိလဲျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူ၍၊ ၁၃နာဇရက္ၿမိဳ႔ကိုစြန္႔သြားလ်က္၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္၊ နႆလိခရိုင္ စပ္ၾကားတြင္ အိုင္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ေနေတာ္မူ၏။ ၁၄ဤအၾကာင္းအရာကား၊ ပေရာဖက္ေဟရွာယ၏ ႏႈတ္ထြက္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၅ႏႈတ္ထြက္အခ်က္ဟူမူကား၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္ႏွင့္ နႆလိခရိုင္တည္း ဟူေသာ အိုင္နားေရွာက္ေသာလမ္း၊ ေယာ္ဒန္ ျမစ္တဘက္၊ တပါးအမ်ိဳးသားေနရာ ဂါလိလဲျပည္၊ ၁၆ေမွာင္မိုက္ထဲမွာရွိေနေသာလူမ်ားတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာအလင္း ကိုျမင္ရ၍၊ ေသမင္း၏ႏိုင္ငံအရိပ္တြင္ ရွိေနေသာသူတို႔၌ အလင္းေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၏ ဟု ေဟာထားသတည္း။ ၁၇ထိုအခါမွစ၍ ေယရႈက၊ ေနာင္တရၾကေလာ့။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္တည္လုနီးၿပီဟူေသာတရားကို ေဟာစ ျပဳေတာ္မူ၏။

၁၈ဂါလိလဲအိုင္နားမွာၾကြေတာ္မူစဥ္၊ ေပတရုဟူ၍ေခၚေဝၚေသာ ရွိမုန္ႏွင့္အေျႏၵ၊ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္တံငါျဖစ္၍၊ အိုင္တြင္ပိုက္ကြန္ျဖန္႔ခ်သည္ကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၉ထိုသူတို႔အားငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ လူကိုမွ်ားေသာတံငါျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါျပဳမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိေလေသာ္၊ ၂ဝထိုသူတို႔သည္ခ်က္ျခင္း ပိုက္ကြန္ကိုစြန္႔ပစ္၍ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။ ၂၁ထိုမွလြန္ျပန္လွ်င္ အျခားေသာညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္၊ ေဇေဗဒဲ ၏သား ယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ သူတို႔အဘႏွင့္အတူ ေလွေပၚမွာပိုက္ကြန္ျပင္ေနသည္ကိုျမင္၍ ေခၚေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုသူတို႔သည္လည္း ခ်က္ျခင္းအဘႏွင့္ေလွကို စြန္႔ပစ္၍ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။

၂၃ေယရႈသည္ တရားစရပ္တို႔၌ဆံုးမၾသဝါဒေပးလ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာလ်က္၊ လူတို႔တြင္ အနာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုၿငိမ္းေစလ်က္၊ ဂါလိလဲျပည္တျပည္လံုးကို ေဒသစာရီလွည့္လည္ေတာ္မူ၏။ ၂၄သိတင္းေတာ္သည္လည္း ရႈရိျပည္၌အႏွံ႔အျပားေက်ာ္ေစာသည္ျဖစ္၍ နတ္ဝင္ေသာသူ၊ ဝက္ရူးစြဲေသာသူ၊ လက္ေျခေသေသာသူမွစေသာ အထူးထူးအျပားျပားေသာ အနာေရာဂါစြဲ၍ မက်န္းမမာေသာသူရွိသမွ်တုိ႔ကို အထံေတာ္သို႔ေဆာင္ခဲ့ၾက၍၊ သူတုိ႔၏အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။ ၂၅ဂါလိလဲျပည္၊ ေဒကေပါလိျပည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစေသာယုဒျပည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္မွ လာေသာလူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s