မႆဲ အခန္းၾကီး (၅)


၁ထိုလူအေပါင္းတို႔ကိုျမင္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ေတာင္ေပၚသို႔တက္၍ ထိုင္ေတာ္မူေသာအခါ၊ တပည့္ေတာ္ တို႔သည္ကိုယ္ေတာ္ရင္းသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ၂ထိအခါ ႏႈတ္ေတာ္ကိုဖြင့္၍ တပည့္ေတာ္တို႔အား ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္ မူသည္မွာ၊ ၃စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္၏။ ၄စိတ္မသာညည္းတြားေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ တို႔သည္သက္သာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလတံ့၊ ၅စိတ္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ သူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ျပည္ေတာ္ကိုအေမြခံရၾကလတံ့။ ၆ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီကို ဆာငတ္ခင္မြတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ဝေျပာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလတံ့။ ၇သနားစံုမက္တတ္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္သနားစံုမက္ျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ၈စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ရၾကလတံ့။ ၉သူတပါးခ်င္း ခိုက္ရန္ျပဳျခင္းကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ရွက္ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူ တို႔သည္မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံျဖစ္၏။ ၁၁ငါ့ေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုကဲ့ရဲ႔ ညွင္းဆဲ၍မမွန္ဘဲလ်က္ အျပစ္တကာတင္ၾကေသာအခါ၊ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၁၂ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌သင္တို႔၏ အက်ိဳးသည္ ႀကီးလွေပ၏။ သင္တို႔ေရွ႔က ေပၚထြန္းေသာ ပေရာဖက္တို႔ကိုထိုနည္းတူ ညွင္းဆဲၾကၿပီ။

၁၃သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏ဆားျဖစ္ၾက၏။ ဆားမူကား၊ အငန္ကင္းေပ်ာက္လွ်င္ ငန္ေသာအရသာ ကို အဘယ္သို႔ရျပန္မည္နည္း။ ျပင္သို႔ပစ္လိုက္၍ေက်ာ္နင္းျခင္းမွတပါး အဘယ္အသံုးမွ်မဝင္။ ၁၄သင္တို႔သည္ ဤေလာ က၏အလင္းျဖစ္ၾက၏။ ေတာင္ထိပ္၌တည္ေသာၿမိဳ႔ကိုမကြယ္ႏိုင္။ ၁၅ဆီမီးထြန္း၍ ေတာင္းဇလား ေအာက္၌ဖံုးထားေလ့မရွိ။ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔သည္ အလင္းကိုရေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ ၁၆ထိုနည္းတူ၊ သူတပါးတို႔သည္ သင္တို႔၏ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုျမင္၍၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ သူတပါးေရွ႔၌သင္တို႔အလင္းကိုလင္း ေစၾကေလာ့။

၁၇ပညတၱိက်မ္း၊ အနာဂတၱိက်မ္း မ်ားကို ဖ်က္ပယ္ျခင္းငွါ ငါလာသည္ဟုမထင္ၾကႏွင့္။ ဖ်က္ပယ္ျခင္းငွါ ငါလာသည္မဟုတ္။ ျပည့္စံုျခင္းငွါ ငါလာသည္တည္း။ ၁၈ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမပ်က္စီးမွီ တိုင္ေအာင္၊ ပညတၱိက်မ္း၌ အငယ္ဆံုးေသာစာလံုး ဗိႏၾၶြဳတလံုးမွ်ျပည့္စံုျခင္းသို႔ မေရာက္မီွမပ်က္စီးရ။ ၁၉ထိုေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္၊ အငယ္ဆံုးေသာပညတ္တခုကို ကိုယ္တိုင္လြန္က်ဴး၍ သူတပါးတို႔အားလည္း ထိုအတူသြန္သင္၏၊ ထိုသူသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ အငယ္ဆံုးေသာ သူျဖစ္လိမ့္မည္။ အၾကင္သူသည္ ကိုယ္တိုင္က်င့္၍ သူတပါး တို႔အားလည္းသြန္သင္၏၊ ၂ဝထိုသူသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ႀကီးေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္တို႔က်င့္ေသာ အက်င့္သည္ ဖာရိရွဲတို႔ႏွင့္ က်မ္းျပဳဆရာတို႔ က်င့္ေသာအက်င့္ထက္မလြန္မသာလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မဝင္ရၾကဟုငါအမွန္ဆို၏။

၂၁လူအသက္ကိုမသတ္ရ။ သတ္ေသာသူသည္ ရံုး၌အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံထိုက္ေပ၏ ဟူေသာေရွး ပညတ္စကား ကိုသင္တို႔ၾကားရၿပီ။ ၂၂ငါပညတ္သည္ကား၊ ညီအစ္ကိုကို အေထာက္မတန္အမ်က္ထြက္ေသာ သူသည္ ရံုး၌အျပစ္ စီရင္ျခင္းကိုခံထိုက္ေပ၏။ ညီအစ္ကိုကို ကဲ့ရဲ႔ေသာသူသည္ လႊတ္ေတာ္၌ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံထုိက္ေပ၏။ ညီအစ္ကို ကိုက်ိန္ဆဲေသာသူသည္ေဂဟနၤာအရပ္၌မီးရိႈ႔ျခင္းကိုခံထိုက္ေပ၏။ ၂၃ထိုေၾကာင့္သင္သည္ ပူေဇာ္သကၠာကို ယဇ္ပလႅင္သို႔ ေဆာင္ယူခဲ့လ်က္ သင္၏ညီအစ္ကိုသည္ သင္၌အျပစ္တင္ခြင့္တစံုတခုရွိသည္ဟု ေအာက္ေမ့သတိ ရလွ်င္၊ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ပူေဇာ္သကၠာကိုထား၍ သြားေလာ့။ ၂၄ညီအစ္ကိုႏွင့္သင့္တင့္ၿပီးမွ ျပန္၍ပူေဇာ္သကၠာကို တင္ေလာ့။ ၂၅တရားေတြ႔ဘက္ႏွင့္ အတူလမ္း၌သြားစဥ္တြင္ပင္၊ သူ၏စိတ္ကိုေျပေစျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္ျပဳေလာ့။ သို႔မဟုတ္ တရားေတြ႔ဘက္ သည္ တရားသူႀကီး၌အပ္မည္။ တရားသူႀကီးသည္လည္း လုလင္ေခါင္း၌အပ္၍ ေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထားမည္။ ၂၆ေလ်ာ္ျပစ္ေငြရွိသမွ်ကို မေလ်ာ္မွီတိုင္ေအာင္ ေထာင္ထဲကမထြက္ရဟုငါအမွန္ဆို၏။

၂၇သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားရ ဟူေသာေရွးပညတ္စကားကို သင္တုိ႔ၾကားရၿပီ။ ၂၈ငါ့ပညတ္သည္ကား ကိေလသာစိတ္ႏွင့္သူ႔မယားကိုၾကည့္ရႈေသာသူသည္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ထိုမိန္းမႏွင့္ျပစ္မွာၿပီ။ ၂၉ထိုေၾကာင့္ လက္်ာ မ်က္စိျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ကိုမွားယြင္းေစလွ်င္ ထိုမ်က္စိကိုထုတ္ပစ္ေလာ့။ တကိုယ္လံုးငရဲသို႔ ခ်ျခင္းကိုခံရသည္ထက္ အဂၤါတခုပ်က္ေသာ္ သာ၍ေကာင္း၏။ ၃ဝထိုနည္းတူ လက္်ာလက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ကိုမွားယြင္းေစလွ်င္၊ ထိုလက္ကိုျဖတ္ပစ္ေလာ့။ တကိုယ္လံုးငရဲသို႔ခ်ျခင္းကိုခံရသည္ထက္ အဂၤါတခုသာ ပ်က္ေသာ္ သာ၍ေကာင္း၏။

၃၁တဖန္တံု၊ မယားႏွင့္ကြာလိုလွ်င္ ျဖတ္စာကို အပ္ေပးေစဟူေသာ ပညတ္စကားရွိၿပီ။ ၃၂ငါပညတ္သည္ကား၊ မွားယြင္းျခင္းအေၾကာင္းမွတပါး အျခားေသာအေၾကာင္းျဖင့္မိမိမယားႏွင့္ ကြာေသာ သူသည္ မိမိမယားကိုမွားယြင္းေစ၏။ ကြာေသာမိန္းမႏွင့္စံုဘက္ျခင္းကိုျပဳေသာသူသည္လည္း သူ႔မယားကို ျပစ္မွား၏။

၃၃တဖန္တံု၊ မဟုတ္မမွန္ဘဲလ်က္က်ိန္ဆိုျခင္းကိုမျပဳရ။ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳသည္အတိုင္း ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ တည္ေစေလာ့ ဟူေသာေရွးပညတ္စကားကိုသင္တို႔ၾကားရၿပီ။ ၃၄ငါပညတ္သည္ကား၊ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုအလွ်င္းမျပဳရ။ ေကာင္းကင္ဘံုကိုတိုင္တည္၍မက်ိန္ရ။ ေကာင္းကင္ဘံုကား ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ ၃၅ေျမႀကီးကို တိုင္တည္၍မက်ိန္ရ။ ေျမႀကီးကား ဘုရားသခင္၏ေျခေတာ္တင္ရာ ခံုျဖစ္သတည္း။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကိုတိုင္တည္၍ မက်ိန္ရ။ မဟာမင္းႀကီး၏ၿမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ ၃၆ဆံျခည္တပင္ကိုမွ်ျဖဴေစျခင္း၊ မည္းေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ေသာ္၊ ကိုယ္ဦးေခါင္းကို တိုင္တည္၍မက်ိန္ရ။ ၃၇သင္၏စကားမွာ ဟုတ္သည္ကိုအဟုတ္၊ မဟုတ္သည္ကိုမဟုတ္ ျဖစ္ေစေလာ့။ ဤထက္လြန္ေသာစကား သည္ မေကာင္းေသာအရာႏွင့္စပ္ဆိုင္ေပ၏။

၃၈သူ႔မ်က္စိကိုဖ်က္လွ်င္ ကိုယ္မ်က္စိဖ်က္ျခင္းကိုခံေစ။ သူ႔သြားကိုခ်ိဳးလွ်င္ ကိုယ္သြားခ်ိဳးျခင္းကိုခံေစ ဟူေသာပညတ္စကားကို သင္တို႔ၾကားရၿပီ။ ၃၉ငါပညတ္သည္ကား၊ ေႏွာင့္ရွက္ေသာသူကို မဆီးမတားႏွင့္။ သင္၏ ပါးတဘက္ကို သူတပါးပုတ္လွ်င္၊ ပါးတဘက္ကိုလွည္း၍ေပးဦးေလာ့။ ၄ဝသင့္အကႌ်ကိုယူလို၍ တရားေတြ႔ေသာသူ အားသင့္ဝတ္လံုကိုလည္း ယူေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးဦးေလာ့။ ၄၁အၾကင္သူသည္ သင့္ကိုအႏိုင္ျပဳ၍ ခရီးတတိုင္သြား ေစ၏၊ ထိုသူႏွင့္တကြ ႏွစ္တိုင္သြားဦးေလာ့။ ၄၂ေတာင္းေသာ သူအားေပးေလာ့။ ေခ်းငွါးလိုေသာသူကိုလည္း မျငင္းမပယ္ႏွင့္။

၄၃ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကိုခ်စ္ေလာ့။ ရန္သူကိုမုန္းေလာ့ ဟူေသာပညတ္စကားကိုသင္တို႔ၾကား ရၿပီ။ ၄၄ငါပညတ္သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ၏သားျဖစ္လိုေသာငွါ၊ သင္တို႔၏ ရန္သူတို႔ကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ သင္တို႔ကို က်ိန္ဆဲေသာသူတို႔အား ေမတၱာပို႔ၾကေလာ့။ သင္တို႔ကိုမုန္းေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။ သင္တို႔ကိုေႏွာင့္ရွက္ညွဥ္းဆဲေသာသူတို႔အဘို႔ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ၄၅အေၾကာင္း မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္၊ ေကာင္းေသာသူ မေကာင္း ေသာသူတို႔အေပၚ၌ ကိုယ္ေတာ္၏ေနကိုထြက္ေစေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ မိုဃ္းကိုရြာေစေတာ္မူ၏။ ၄၆သင္တို႔ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အားသာ ခ်စ္တံု႔ျပဳလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးတင္သနည္း။ အခြန္ခံသူတို႔ပင္ ဤမွ် ေလာက္ျပဳၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ၄၇အေဆြအမ်ိဳး တို႔အားသာ ေလာကဝတ္ျပဳလွ်င္ အဘယ္သို႔ထူးျမတ္သနည္း။ သာသနာပလူတို႔ပင္ ထိုအတူျပဳၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၄၈ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ စံုလင္ေတာ္မူသည္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း စံုလင္ျခင္းရွိၾကေလာ့။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s