မႆဲ အခန္းၾကီး (၆)


၁လူမ်ားတို႔ျမင္ေစျခင္းငွါ ကိုယ္သီလအက်င့္ကိုသူ႔ေရွ႔ေမွာက္၌မက်င့္မည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾက ေလာ့။ သို႔မဟုတ္ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘထံမွ အက်ိဳးကိုမခံမရၾက။ ၂ထိုေၾကာင့္ သင္သည္အလွဴဒါန ကိုေပးေသာအခါ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာသူတို႔သည္ လူအမ်ားအခ်ီးအမြမ္းကိုခံလို၍ ပြဲသဘင္လမ္းခရီး၌ မိမိတို႔ေရွ႔မွာ တံပိုးခရာမႈတ္ေစသည္နည္းတူမျပဳႏွင့္။ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ထိုသူတို႔သည္မိမိတို႔အက်ိဳးကိုရၾကၿပီ။ ၃သင္သည္ အလွဴဒါနကိုေပးေသာအခါ ေပးေၾကာင္းကိုမထင္ရွား ေစျခင္းငွါ၊ လက္်ာလက္ျပဳသည္အမႈကို လက္ဝဲလက္မွ်မသိေစႏွင့္။ ၄မထင္ရွားေသာအရာကို ျမင္ေတာ္မူေသာ သင္၏အဘသည္ အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလတံ့။

၅သင္သည္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာအခါ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာသူတို႔နည္းတူမျပဳႏွင့္။ ထိုသူတို႔သည္ လူမ်ား တို႔ေရွ႔မွာထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ပြဲသဘင္လမ္းဆံုလမ္းဝတို႔၌ ရပ္လ်က္ဆုေတာင္းျခင္းငွါအလိုရွိၾက၏။ ငါအမွန္ဆိုသည္ ကား၊ ထိုသူတို႔သည္မိမိတို႔အက်ိဳးကိုခံရၾက၏။ ၆သင္သည္ဆုေတာင္းေသာအခါ ဆိတ္ညံရာအခန္းသို႔ဝင္၍ တံခါးကိုပိတ္ၿပီးမွ၊ မထင္ရွားေသာအရပ္၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္၏အဘကို ဆုေတာင္းေလာ့။ မထင္ရွားေသာအရာကို ျမင္ေတာ္မူေသာသင္၏အဘသည္ အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာ ေပးေတာ္မူလတံ့။ ၇သင္တို႔သည္ဆုေတာင္းေသာအခါ သာသနာပလူနည္းတူ အခ်ည္းႏွီးေသာစကားျဖင့္ အထပ္ထပ္မျမြက္ၾကႏွင့္။ ထိုသူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာစကား အားျဖင့္မိမိတို႔အလိုျပည့္စံုမည္ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။ ၈ထိုသူတို႔နည္းတူမျပဳၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔အလိုရွိ သမွ်တို႔ကို သင္တို႔မေတာင္းမွီ သင္တို႔အဘသိေတာ္မူ၏။ ၉ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔ဆုေတာင္းရမည္မွာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ၁ဝႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ။ အလိုေတာ္သည္ေကာင္းကင္ဘံု၌ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာ ျပည့္စံုပါေစေသာ။ ၁၁အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔အားယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ၁၂သူတပါးသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လႊတ္သကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ ၁၃အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ မလိုက္မပါေစဘဲ၊ မေကာင္းေသာ အမႈအရာမွလည္းကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။ အစိုးပိုင္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ကိုယ္ေတာ္၌ရွိပါ၏။ အာမင္ ဟု ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ၁၄သင္တို႔ သည္ သူတပါးတို႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူမည္။ ၁၅သင္တို႔သည္ သူတပါးတုိ႔၏အျပစ္ကိုမလႊတ္လွ်င္၊ သင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မမူ။

၁၆သင္တို႔သည္ အစာေရွာင္ျခင္းအက်င့္ကိုက်င့္ေသာအခါ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာသူတို႔နည္းတူ မ်က္ႏွာညွိဳးျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔အစာေရွာင္သည္ကို လူမ်ားတို႔ေရွ႔မွာထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ မိမိိတို႔မ်က္ႏွာကိုဖ်က္ တတ္ၾက၏။ ၁၇ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔အက်ိဳးကို ခံရၾက၏။ ၁၈သင္သည္ အစာေရွာင္ေသာအခါ အစာေရွာင္သည္ကိုလူမ်ားတို႔ေရွ႔မွာ မထင္ရွားေစဘဲ၊ မထင္ရွားေသာ အရပ္၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ ေရွ႔ေတာ္၌သာ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ေခါင္းကိုလိမ္းက်ံေလာ့။ မ်က္ႏွာကိုလည္းသစ္ေလာ့။ မထင္ရွားေသာအရာကို ျမင္ေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ အက်ိဳးကို ထင္ရွားစြာ ေပးေတာ္မူလတံ့။

၁၉သံေခ်း၊ ပိုးရြဖ်က္ဆီး၍ သူခိုးထြင္းေဖာက္ခိုးယူရာ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘ႑ာကိုမဆည္းဖူးၾကႏွင့္။ ၂ဝသံေခ်း၊ ပိုးရြမဖ်က္ဆီး၍ သူခိုးမထြင္းမေဖာက္မခိုးမယူရာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ဘ႑ာကိုဆည္းဖူးၾကေလာ့။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌ သင္တို႔၏ဘ႑ာရွိ၏၊ ထိုအရပ္သို႔သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးေရာက္တတ္၏။ ၂၂မ်က္စိကား ကိုယ္၏ဆီမီး ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္မ်က္စိၾကည္လင္လွ်င္ တကိုယ္လံုးလင္းလိမ့္မည္။ ၂၃မ်က္စိေျမွးရွက္လွ်င္ တကိုယ္လံုးမိုက္လိမ့္မည္။ သင္၏အလင္းေသာ္ကား၊ ေမွာင္မိုက္ျဖစ္လွ်င္ ထိုအမိုက္သည္ အလြန္မိုက္စြတကား။

၂၄အဘယ္သူမွ်သခင္ႏွစ္ဦးအေစကိုမခံႏိုင္။ သခင္တဦးကိုမုန္း၍တဦးကိုခ်စ္မည္။ သခင္တဦးကိုမွီခို၍ တဦးကို မခန္႔မညားျပဳမည္။ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အေစကို၄င္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္၏အေစကို၄င္း မခံႏိုင္ၾက။ ၂၅ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကား၊ အဘယ္သို႔စားေသာက္ရမည္ဟု အသက္အဘို႔မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ အဘယ္သို႔ဝတ္ရမည္ ဟုကိုယ္အဘို႔မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ အစာထက္အသက္ျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ အဝတ္ထက္ကိုယ္ျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၆မိုဃ္းေကာင္းကင္၌က်င္လည္ေသာငွက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ ၾကေလာ့။ ထိုငွက္တို႔သည္မ်ိဳးေစ့ကိုမစိုက္မႀကဲ၊ စပါးကိုမရိတ္၊ က်ီ၌မစုမသြင္း။ သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္သူတို႔ကို ေကြၽးေမြးေတာ္မူ၏။ ထိုငွက္တို႔ထက္ သင္တို႔သည္ အလြန္ျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၇အဘယ္သူသည္စိုးရိမ္ျခင္း အားျဖင့္မိမိ အသက္တာကို တေတာင္ခန္႔မွ် တိုးပြားေစႏိုင္သနည္း။

၂၈အဝတ္အဘို႔၌အဘယ္ေၾကာင့္စိုးရိမ္ရသနည္း။ ေတာႏွင္းပင္တို႔သည္အဘယ္သို႔ေသာအားျဖင့္ ႀကီးပြား သည္ကိုဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ထိုအပင္တို႔သည္ အလုပ္လည္းမလုပ္၊ ခ်ည္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ မငင္မဝင့္။ ၂၉သို႔ေသာ္ လည္းဘုန္းႀကီးေသာေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏အဝတ္သည္ ထိုအပင္တပင္မွ်၏ အဝတ္ကိုမမွီဟုငါဆို၏။ ၃ဝယံုၾကည္ အားနည္း ေသာသူတို႔၊ ယေန႔အသက္ရွင္လ်က္ နက္ျဖန္မီးဖိုထဲသို႔ ေရာက္ေသာေတာျမက္ပင္ကို ဘုရားသခင္သည္ထိုသို႔ေသာ အဝတ္ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုမွ်မက သင္တို႔ကိုအဝတ္ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ။ ၃၁ထိုေၾကာင့္ အဘယ္ သို႔စားေသာက္ရအံ့နည္း၊ အဘယ္သို႔ဝတ္ရအံ့နည္းဟူ၍မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ထိုအရာမ်ားကိုသာ သာသနာပလူတို႔သည္ ရွာေဖြတတ္ၾက၏။ ၃၂ထိုအရာမ်ားကိုသင္တို႔သည္ အသံုးလိုေၾကာင္းကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔ အဘသည္သိေတာ္မူ၏။ ၃၃ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွ႔ဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွထိုအရာမ်ားကိုထပ္၍ေပးေတာ္မူလတံ့။ ၃၄ထိုေၾကာင့္ နက္ျဖန္ အဘို႔မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ နက္ျဖန္ေန႔သည္ မိမိ အဘို႔စိုးရိမ္လိမ့္မည္။ ယခုေန႔၌ရွိေသာ မေကာင္းမသင့္ေသာအရာသည္ ယခုေန႔ဘို႔ေလာက္ေပ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s