မႆဲ အခန္းၾကီး (၇)


၁သင္တို႔သည္ စစ္ေၾကာဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္ရမည္အေၾကာင္း သူတပါး၏အမႈ၌ စစ္ေၾကာ ဆံုးျဖတ္ ျခင္းကိုမျပဳၾကႏွင့္။ ၂သင္တို႔သည္ အၾကင္တရားအတိုင္းသူတပါးကိုစီရင္ၾက၏၊ ထိုတရား အတိုင္းစီရင္ျခင္းကိုခံရၾကမည္။ အၾကင္ခ်ိန္၊ တင္းပမာဏႏွင့္ သူတပါးအားေပး၏၊ ထိုပမာဏအတိုင္း ကိုယ္ခံရၾကမည္။ ၃ကိုယ္မ်က္စိ၌ရွိေသာ တံက်င္ကိုမေအာက္ေမ့ဘဲ ညီအစ္ကိုမ်က္စိ၌ရွိေသာ ေျငာင့္ငယ္ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ၾကည့္ရႈသနည္း။ ၄ကိုယ္မ်က္စိ၌ တံက်င္ရွိလ်က္ပင္ ညီအစ္ကိုအားသင္၏ မ်က္စိ၌ရွိေသာေျငာင့္ငယ္ကို ထုတ္ပါရေစဟုအဘယ္သို႔ဆိုသနည္း။ ၅လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာသူ၊ ကိုယ္မ်က္စိ၌ ရွိေသာတံက်င္ကို ေရွးဦးစြာထုတ္ပစ္ေလာ့။ ေနာက္မွညီအစ္ကိုမ်က္စိ၌ရွိေသာ ေျငာင့္ငယ္ကို ထုတ္ပစ္ျခင္းငွာ ရွင္းလင္းစြာျမင္လိမ့္မည္။

၆ျဖဴစင္ေသာအရာကို ေခြးတို႔အားမေပးၾကႏွင့္။ ပုလဲရတနာတို႔ကို ဝက္တို႔ေရွ႔မွာမခ်ထားၾကႏွင့္။ သို႔ျပဳလွ်င္ ထိုအရာတို႔ကို ေက်ာ္နင္း၍သင္တို႔ကိုလွည့္လ်က္ ကိုက္ျဖတ္ၾကလိမ့္မည္။

၇ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္။ တံခါးကိုေခါက္ၾကေလာ့။ ေခါက္လွ်င္ဖြင့္မည္။ ၈ေတာင္းေသာသူမည္သည္ကားရ၏။ ရွာေသာသူလည္းေတြ႔၏။ ေခါက္ေသာ သူအားလည္း တံခါးကိုဖြင့္၏။ ၉သားသည္မုန္႔ကိုေတာင္းလွ်င္ မိမိ၏သားအားေက်ာက္ကိုေပးမည္သူ၊ ၁ဝငါးကိုေတာင္းလွ်င္ ေျမြကို ေပးမည္သူ တစံုတေယာက္မွ်သင္တို႔တြင္ရွိသေလာ။ ၁၁သင္တို႔သည္ အဆိုးျဖစ္လ်က္ပင္ကိုယ္သားတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကိုေပးတတ္လွ်င္၊ ထိုမွ်မကေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာ သူတို႔အား၊ ေကာင္းေသာအရာကိုသာ၍ ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၂သင္တို႔သည္ ကိုယ္၌သူတပါးျပဳေစလို သမွ်အတိုင္း သူတပါး၌ျပဳၾကေလာ့။ ဤပညတ္ကား ပညတၱိက်မ္းႏွင့္ အနာဂတၱိက်မ္းတို႔၏အခ်ဳပ္အခ်ာပင္ျဖစ္သ တည္း။ ၁၃က်ဥ္းေသာတံခါးကို ဝင္ၾကေလာ့။ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္ က်ယ္ဝန္းသည္ျဖစ္၍ ဝင္ေသာသူတို႔သည္ မ်ားၾက၏။ ၁၄အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည္ ျဖစ္၍၊ ေတြ႔ဝင္ေသာသူတုိ႔သည္ နည္းၾက၏။

၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာေသာ မိစျၧြာပေရာဖက္တို႔ကို သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလာ့။ ၁၆ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိုေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္းသီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ၁၇ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသီးတတ္၏။ ၁၈ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသီးႏိုင္။ ၁၉ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ်တို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ်လိုက္တတ္၏။ ၂ဝသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက်င့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾကလိမ့္မည္။

၂၁သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာသူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ့ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝင္ရလိမ့္မည္။ ၂၂ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္မ်ားစြာေသာတန္ခိုးတို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္းမသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူတို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။

၂၄အၾကင္သူသည္ ငါေဟာေျပာေသာဤစကားကိုၾကား၍နားေထာင္၏၊ ထိုသူသည္ေက်ာက္ေပၚမွာ အိမ္ ေဆာက္ေသာပညာရွိႏွင့္တူေၾကာင္းကိုငါပံုျပမည္။ ၂၅မိုဃ္းရြာ၍ေရစီးသည္ႏွင့္ ေလလာ၍ထိုအိမ္ကို တိုက္သည္ရွိေသာ္၊ ေက်ာက္ေပၚမွာတည္ေသာေၾကာင့္ မၿပိဳမလဲေန၏။ ၂၆အၾကင္သူသည္ ငါေဟာေျပာေသာ ဤစကားကိုၾကား၍ နားမေထာင္ဘဲေန၏၊ ထိုသူသည္ သဲေပၚမွာအိမ္ေဆာက္ေသာလူမိုက္ႏွင့္တူေၾကာင္းကို ငါပံုျပမည္။ ၂၇မိုဃ္းရြာ၍ ေရစီးသည္ႏွင့္ ေလလာ၍ထိုအိမ္ကိုတိုက္ေသာအခါ ႀကီးစြာေသာၿပိဳလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေလသည္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

၂၈ထိုေဒသနာေတာ္ကို ေယရႈေဟာေတာ္မူသည္အဆံုး၌ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္ မူျခင္းကို အလြန္အံ့ၾသၾက၏။ ၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ က်မ္းျပဳဆရာနည္းတူမဟုတ္၊ အစိုးရေသာသူနည္းတူဆံုးမၾသ ဝါဒေပးေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s