ရွင္ယာကုပ္ အခန္းၾကီး(၂)


၁ငါ့ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအမႈမွာ၊ လူမ်က္ႏွာကို ေထာက္ ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ ၂ေရြလက္စြပ္ႏွင့္ တင့္တယ္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ေသာသူ၊ ညစ္ေသာအဝတ္ကုိ ဝတ္၍ ဆင္းရဲေသာ သူႏွစ္ဦးသည္ သင္တို႔၏ တရားစရပ္ထဲသို႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ၃တင့္တယ္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ေသာသူကုိၾကည့္၍၊ ေကာင္းမြန္ေသာဤအရပ္မွာထုိင္ပါဟူ၍၄င္း၊ ဆင္းရဲေသာသူကုိ၊ ဟုိမွာေန ေလာ့။ သုိ႔မဟုတ္ဤအရပ္မွာ ငါ့ေျခတင္ ခံုေအာက္၌ ထုိင္ေလာ့ဟူ၍၄င္း၊ သင္တို႔သည္ေျပာဆုိလွ်င္၊ ၄တဘက္၌ င့ဲကြက္ေသာစိတ္ရွိ၍ မေကာင္းေသာအၾကံ အစည္ႏွင့္စီရင္ေသာသူျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ၅ငါခ်စ္သည္ညီအစ္ကိုတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ေလာကတြင္ဆင္းရဲ ေသာသူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း ရတနာကိုရတတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အားေပးမည္ဟုဝန္ခံ ေတာ္မူေသာႏိုင္ငံေတာ္၏ အေမြခံျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသူတို႔ကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ၆သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲေသာ သူကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳၾကသည္တကား။ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔သည္ သင္တို႔ကုိ ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ တရားပလႅင္ေရွ႔သို႔ ဆြဲငင္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။  ၇သင္တို႔ကို သမုတ္ေသာနာမေတာ္ျမတ္ကို သူတို႔သည္ ကဲ့ရဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။

၈ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟု က်မ္းစာ၌ပါေသာ ေရႊပညတ္ေတာ္ကို သင္တို႔သည္ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ရာသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၉သို႔မဟုတ္ လူမ်က္ႏွာကို ေထာက္လွ်င္၊ ဒုစရိုက္ ကုိျပဳေသာသူျဖစ္ၾက၏။ တရားကိုလြန္က်ဴးေသာသူဟု ပညတ္ေတာ္အားျဖင့္ ထင္ရွားစြာျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝအဘယ္သို႔ နည္းဟူမူကား၊ ပညတ္တရားအလံုးစံုကိုေစာင့္ေရွာက္သည္တြင္ တစံုတခု၌ မွားမိလွ်င္၊ ပညတ္တရားအလံုးစံုကိုလြန္ က်ဴးေသာအျပစ္ရွိ၏။ ၁၁သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္ဟု ပညတ္ေတာ္မူေသာသူက၊ လူအသက္ကုိ မသတ္ႏွင့္ဟု ပညတ္ေတာ္မူေသး၏။ သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားဘဲေနေသာ္လည္း၊ လူအသက္ကိုသတ္လွ်င္၊ ပညတ္တရားကုိ လြန္က်ဴးေသာသူျဖစ္၏။ ၁၂လႊတ္ျခင္းတရားအတုိင္းစီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့ေသာသူက့ဲသုိ႔၊ စကားေျပာျခင္း၊ အမႈျပဳျခင္းကိုစီရင္ၾကေလာ့။ ၁၃ကရုဏာမရွိေသာသူသည္၊ ကရုဏာကိုမရဘဲ၊ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ကရုဏာသည္တရား စီရင္ျခင္းကိုေအာင္၍ဝါၾကြားတတ္၏။

၁၄ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ တစံုတေယာက္ ေသာသူက၊ ငါသည္ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၏ဟုေျပာလ်က္၊ အက်င့္ကို မက်င့္ ဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း။ ထုိယံုၾကည္ျခင္းသည္ ထုိသူကုိကယ္တင္ႏုိင္သေလာ့။ ၁၅ညီအစ္ကိုႏွမတို႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊ ေန႔တိုင္းစာရေသာအစာမရွိေသာအခါ၊ ၁၆သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတို႔ကိုယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ကိုမေပး ဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း။ ၁၇ထုိနည္းတူ၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ တပါးတည္းရွိေသာ ေၾကာင့္အေသျဖစ္၏။ ၁၈တနည္းကား၊ သင္သည္ယံုၾကည္ ျခင္းရွိ၏။ ငါသည္အက်င့္ရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍သင္သည္ အက်င့္မရွိဘဲသင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုျပေလာ့။ ငါမူကား၊ အက်င့္အားျဖင့္ငါ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုျပမည္ဟု ေျပာစရာရွိ၏။ ၁၉ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိသည္ဟု သင္သည္ ယံု၏။ ေကာင္းေပ၏။ နတ္ဆိုးတို႔သည္ ယံု၍ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ၾက၏။

၂ဝလွ်ပ္ေပၚေသာလူ၊ အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္သည္ကိုသိခ်င္သေလာ။ ၂၁ငါတို႔ အဘအာျဗဟံသည္၊ မိမိသားဣဇာက္ကုိယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာတင္လွဴပူေဇာ္ ေသာအခါ၊ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ သို႔ေရာက္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ၂၂ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အက်င့္ႏွင့္အတူျပဳျပင္၍၊ အက်င့္အားျဖင့္ စံုလင္သည္ကိုသိျမင္ရ၏။ ၂၃အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏ ဟူေသာ က်မ္းစကားျပည့္စံုေလ၏။ အာျဗဟံသည္လည္း၊ ဘုရား သခင္၏ အေဆြဟူ၍ေခၚေဝၚျခင္းကိုခံရ၏။ ၂၄လူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ အက်င့္အားျဖင့္ေရာက္သည္ကို သင္တို႔သိျမင္ရၾက၏။ ၂၅ထုိနည္းတူ၊ ျပည္တန္ဆာ ရာခပ္သည္၊ တမန္တို႔ကိုလက္ခံၿပီးမွ အျခားေသာ လမ္းျဖင့္လႊတ္လုိက္၍၊ အက်င့္အားျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၆ဝိညာဥ္ႏွင့္ကင္း ေသာကိုယ္သည္အေသျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏။