ရွင္ယာကုပ္ အခန္းၾကီး(၃)


၁ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္သာ၍ က်ပ္တည္းေသာစစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းကိုခံရမည္ဟု သင္တို႔သိ၍ အမ်ား ေသာ ဆရာမျဖစ္ၾကႏွင့္။ ၂ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အမ်ားေသာအားျဖင့္မွားတတ္ၾက၏။ စကားအားျဖင့္ မွားျခင္းမရွိေသာသူ မည္သည္ကား၊ စံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ မိမိကုိယ္တကိုယ္လံုးကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာ သူျဖစ္၏။ ၃ျမင္းကိုႏုိင္ျခင္းငွါ ပစပ္ကို ဇက္ခြံ႔တတ္၏။ သို႔ျပဳ၍ ျမင္းကိုယ္တကိုယ္လံုးကုိ လွည့္ေစတတ္၏။ ၄ထုိမွတပါး၊ အလြန္ႀကီးေသာ သေဘၤာသည္ျပင္းစြာေသာေလဟုန္ႏွင့္ လြင့္သြား ေသာ္လည္း၊ တက္မကိုင္အလုိရွိသည္အတုိင္း၊ ငယ္ေသာတက္မျဖင့္လွည့္ တတ္၏။ ၅ထုိနည္းတူ၊ လွ်ာသည္ငယ္ေသာ အဂၤါျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္ဝါၾကြားတတ္၏။ အဘယ္မွ်ေလာက္မ်ားစြာ ေသာထင္းကို အနည္းငယ္ေသာ မီးသည္ ညိွႏိုင္သည္ကုိၾကည့္ပါေလာ့။ ၆လွ်ာသည္မီးျဖစ္၏။ ဒုစရိုက္၏ ေလာကဓာတ္ လည္းျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ၊ လွ်ာသည္ငါတို႔၏ အဂၤါတို႔တြင္တည္၍ တကိုယ္လံုးကိုညစ္ညွဳးေစ၏။ ဇာတိစက္ကို လည္းရႈိ႔တတ္၏။ မိမိသည္လည္း ငရဲမီးရႈိ႔ျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ ၇သားရဲမ်ဳိး၊ ငွက္မ်ဳိး၊ တြားတက္ေသာတိရ တရိစာၱန္ မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးတို႔ကို လူမ်ဳိးသည္ ေအာင္တတ္သည္အတိုင္းေအာင္ခဲ့ၿပီ။ ၈လွ်ာကိုကား၊ အဘယ္လူမွ် မေအာင္ႏိုင္၊ မဆံုးမႏိုင္ ေသာအဆိုးအညစ္ျဖစ္၏။ ေသေစတတ္ေသာအဆိပ္အေတာက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ၉ငါတို႔သည္လွ်ာျဖစ္ခမည္းေတာ္ဘုရား  သခင္ကိုေကာင္းႀကီးေပးတတ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းေသာလူတို႔ကို လွ်ာျဖင့္က်ိန္ ဆဲတတ္ၾက၏။ ၁ဝႏႈတ္တပါးတည္းအထဲက၊ ေထာမနာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ က်ိန္ဆဲျခင္းထြက္တတ္ပါသည္တကား၊ ငါ့ညီအစ္ ကိုတို႔၊ ထုိသုိ႔မျဖစ္ေကာင္းရာ။ ၁၁စမ္းေရ ေပါက္တေပါက္တည္းအထဲက ခ်ဳိေသာေရႏွင့္ ခါးေသာေရ ထြက္တတ္ သေလာ။ ၁၂ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ သေဘၤာ သဖန္းပင္သည္ သံလြင္သီးကုိသီးႏုိင္သေလာ။ စပ်စ္ပင္သည္ သေဘၤာသဖန္းသီး ကိုသီးႏိုင္သေလာ။ ထုိအတူ၊ ငန္ေသာေရသည္ ခ်ဳိေသာေရကိုမျဖစ္ေစႏုိင္။

၁၃သင္တို႔တြင္အတတ္ အလိမၼာႏွင့္ျပည့္စံုေသာပညာရွိတစံုတေယာက္ရွိလွ်င္၊ ထုိသူသည္ ပညာ၏ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ျခင္းတကြ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာက်င့္ၾကံျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ မိမိအမႈတို႔ကိုျပပါေစ။ ၁၄သို႔မဟုတ္ သင္တို႔စိတ္ထဲမွာ ခါးစြာေသာဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္းရွိလွ်င္၊ သမၼာတရားကို မုသာျဖင့္ဆန္၍ မဝါၾကြား ၾကႏွင့္။ ၁၅ထုိသုိ႔ေသာပညာ သည္အထက္မွသက္ေရာက္ေသာပညာမဟုတ္။ ေျမႀကီးပညာ၊ ဇာတိပကတိ ပညာ၊ နတ္ဆိုးပညာျဖစ္၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္းရွိလွ်င္၊ မၿငိမ္မဝပ္ရုန္းရင္းခတ္ျခင္း၊ ဆိုးညစ္စြာျပဳမူျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတတ္၏။ ၁၇အထက္မွ သက္ေရာက္ေသာပညာမူကား၊ ေရွ႔ဦးစြာစင္ၾကယ္၏။ ထုိမွတပါး၊ အသင့္အတင့္ေနတတ္၏။ ျဖည္းညွင္းေသာသေဘာ ရွိ၏။ ေသြးေဆာင္လြယ္၏။ ကရုဏာႏွင့္၄င္း၊ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္၄င္းျပည့္စံု၏။ လ်စ္လ်ဴေသာစိတ္ရွိ၏။ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းစင္၏။ ၁၈အသင့္အတင့္ေနျခင္းငွါ ျပဳစုတတ္ေသာ သူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၏ မ်ဳိးေစ့ကိုၿငိမ္သက္စြာႀကဲတတ္ၾက၏။