ရွင္ယာကုပ္ အခန္းၾကီး(၄)


၁သင္တို႔တြင္စစ္တိုက္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းအေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း။ သင္တို႔ အဂၤါမ်ား၌ စစ္ၿပိဳင္ေသာကိေလသာ ကာမစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၂သင္တို႔သည္ တပ္မက္၍ မရၾက။ လူအသက္ကိုသတ္၍၄င္း၊ အလြန္လိုခ်င္ေသာေလာဘစိတ္ရွိ၍၄င္း၊ အလုိမျပည့္စံုႏိုင္ၾက။ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္းကိုလည္းျပဳ၍ မရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆုမေတာင္းဘဲေနၾက၏။ ၃ဆုေတာင္းလွ်င္လည္း ကာမဂုဏ္ခံစားစရာဘုိ႔ရွိေစျခင္းငွါ၊ အလဲြေတာင္းေသာေၾကာင့္မရၾက။ ၄မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲေသာ ေယာက်္ားမိန္းမတို႔၊ ေလာကီမိႆဟာယသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ဘက္ျဖစ္သည္ကိုမသိၾကသေလာ။ ဤေလာကႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႔လိုေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ရန္သူျဖစ္၏။ က်မ္းစာခ်က္အခ်ည္းႏွီး သက္သက္ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ ငါတို႔၌တည္ေနေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ျငဴစူေစခ်င္ေသာ သေဘာရွိသည္ ဟူ၍ ၄င္းထင္ၾကသေလာ။ ၆ထုိဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သာ၍မ်ားေသာေက်းဇူးကိုျပဳ ေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ႏွင့္ အညီက်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာ သူတို႔ကိုဘုရားသခင္ ဆီးတားေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏ ဟုလာသတည္း။

၇ထုိေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္သုိ႔ လုိက္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ကိုဆီးတားၾကေလာ့။ သို႔ျပဳ လွ်င္၊ သူသည္သင္တို႔ထံက ေျပးသြားလိမ့္မည္။ ၈ဘုရားသခင့္၌ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တို႔၌ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔၊ သင္တို႔လက္ကိုစင္ၾကယ္ေစၾကေလာ့။ စိတ္ႏွစ္ခြရွိေသာ သူတို႔၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးကို သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ ၉ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ျခင္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ငိုေၾကြး ျမည္းတမ္းျခင္းရွိၾကေလာ့။ သင္တို႔ရယ္ျခင္းကို စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းျဖစ္ေစၾကေလာ့။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ကိုလည္း ဝမ္းနည္းျခင္းျဖစ္ေစၾကေလာ့။ ၁ဝဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တို႔ကိုေျမွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကုိတေယာက္ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကို မျပဳၾကႏွင့္။ ညီအစ္ကိုခ်င္းကိုကဲ့ရဲ့၍၊ သူ၌အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္ေသာသူသည္ တရားကိုကဲ့ရဲ့၏။ တရား၌ အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္၏။ ထိုသုိ႔ျပဳလွ်င္၊ သင္သည္တရားကို က်င့္ေသာသူမဟုတ္၊ တရားကုိစစ္ေၾကာ စီရင္ေသာသူျဖစ္၏။ ၁၂ပညတ္တရားကို ထားပုိင္ေသာသူ၊ စစ္ေၾကာစီရင္ပိုင္ေသာသူတပါးတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ကယ္တင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၄င္း၊ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ သူတပါးကိုစစ္ေၾကာ စီရင္ေသာ သင္သည္ကား အဘယ္သူနည္း။

၁၃ယေန႔နက္ျဖန္ ဤမည္ေသာၿမိဳ႔သို႔ သြားၾကကုန္အံ့။ ထုိၿမိဳ႔၌ တႏွစ္ပတ္လံုးေန၍ ကုန္သြယ္သျဖင့္ အျမတ္ရေအာင္ ျပဳၾကကုန္အံ့ဟု ဆိုတတ္ေသာသူတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၁၄နက္ျဖန္ေန႔၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္မည္ကို သင္တို႔ မသိၾက။ သင္တုိ႔အသက္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း။ ခဏထင္ရွားၿပီးမွ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ အခိုးအေငြ႔ျဖစ္၏။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ အလိုေတာ္ရွိ၍၊ ငါတို႔သည္လည္း အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဤသို႔ျပဳၾကကုန္အံ့၊ ထိုသို႔ျပဳၾကကုန္အံ့ဟု သင္တို႔ဆိုသင့္ရာျဖစ္၏။ ၁၆ယခုသင္တို႔သည္ မိမိေထာင္လႊားျခင္း၌ ဝါၾကြားၾကေသး၏ ထုိသို႔ ေသာဝါၾကြားျခင္းရွိသမွ်သည္ မေကာင္းမသင့္ျဖစ္၏။ ၁၇ထိုေၾကာင့္၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုသိလ်က္ မက်င့္ဘဲေန ေသာသူသည္ အျပစ္ရွိ၏။