ရွင္ယာကုပ္ အခန္းၾကီး(၅)


၁အခ်င္းသူေဌး၊ သူၾကြယ္တို႔၊ ယခုလာၾက၊ သင္တို႔အေပၚ၌ ေရာက္လတံ့ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ ေဝဒနာေၾကာင့္ ငိုေၾကြးေအာ္ဟစ္ၾက။ ၂သင္တို႔ဥစၥာပစၥည္းသည္ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏။ အဝတ္ကိုလည္း ပိုးကိုက္စားေလၿပီ။ ၃ေရႊေငြလည္း အေခ်းတက္၍ပ်က္ကုန္ၿပီ။ ထိုအေခ်းသည္ သင္တို႔တဘက္၌ သက္ေသ ျဖစ္၍ မီးကဲ့သို႔သင္တို႔အသားကို စားလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္ကာလအဘို႔ ဘ႑ာကိုဆည္းဖူး ၾကၿပီတကား။ ၄နားေထာင္ၾက။ သင္တို႔ လယ္ကြင္း၌ ရိတ္ေသာသူတို႔ကို လွည့္စား၍ အခမေပးဘဲ ေနေသာေၾကာင့္၊ ထိုအခသည္ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ရိတ္ေသာသူတို႔၏ ေအာ္ဟစ္ျခင္းအသံသည္လည္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ နားေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေလၿပီ။ ၅သင္တို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ကာမဂုဏ္ခံစား၍ အလြန္ေပ်ာ္ေမြ႔ၾကၿပီ၊ သတ္ရေသာေန႔၌ကဲ့သို႔၊ မိမိတို႔ ႏွလံုးကိုေမြးျမဴၾကၿပီ။ ၆ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို အျပစ္စီရင္၍ ကြပ္မ်က္ၾကၿပီ။ သူသည္လည္း သင္တို႔ကိုမဆီးတား။

၇ထိုေၾကာင့္၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ဘုရားသခင္ၾကြလာေတာ္ မူသည္တိုင္ေအာင္ သည္းခံလ်က္ေစာင့္ေန ၾကေလာ့။ အကယ္၍ လယ္လုပ္ေသာသူသည္ အရင္မိုဃ္း၊ ေနာက္မိုဃ္းကို ရသည္တိုင္ေအာင္၊ အဘိုးထိုက္ေသာေျမအသီး ကိုသည္းခံလ်က္ ေစာင့္ေန၍ ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ၈သင္တို႔သည္လည္း သည္းခံလ်က္ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုးကို ၿမဲၿမံေစၾကေလာ့။ သခင္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ ေရာက္လုနီးၿပီ၊ ၉ညီအစ္ကိုတို႔၊ စစ္ေၾကာစီရင္ ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုျပစ္တင္ျခင္းကို မျပဳၾကႏွင့္။ တရားစီရင္ပိုင္ေသာသူသည္ တံခါး နားမွာရွိေတာ္မူ၏။ ၁ဝငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္တို႔သည္ ဆင္းရဲဆင္းဒုကၡေတြ႔ျ့ခင္း၊ သည္းခံျခင္း၏ ပံုသက္ေသကိုျပၾကၿပီဟု မွတ္ၾကေလာ့။ ၁၁သည္းခံႏိုင္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိေသာသူဟူ၍ ငါတို႔သည္ေခၚၾက၏။ ေယာဘသည္ သည္းခံေၾကာင္းကို သင္တို႔ၾကားရၾကၿပီ။ ထာဝရဘုရား သည္ မိမိအမႈကို လက္စသတ္ေတာ္မူရာမွာ အလြန္သနားစံုမက္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ။

၁၂ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတို႔တြင္ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုသာ၍ ေရွာင္ၾကေလာ့။ ေကာင္းကင္ဘံု ကိုတိုင္တည္၍ မက်ိန္ၾကႏွင့္။ ေျမႀကီးကိုတိုင္တည္၍ မက်ိန္ၾကႏွင့္။ ထိုမွတပါး၊ အဘယ္အက်ိန္အားျဖင့္မွ် မက်ိန္ ၾကႏွင့္။ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔စကားမွာ၊ ဟုတ္သည္ကိုအဟုတ္၊ မဟုတ္သည္ကို မဟုတ္ ျဖစ္ေစၾကေလာ့။

၁၃သင္တို႔တြင္ ဆင္းရဲခံရေသာသူရွိလွ်င္ ဆုေတာင္ေစ။ ရႊင္လန္းေသာသူရွိလွ်င္ ဆာလံသီခ်င္း ကိုဆိုေစ။ ၁၄နာေသာသူရွိလွ်င္၊ သင္းအုပ္တို႔ကိုေခၚ၍ သူတို႔သည္သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုအမွီျပဳလ်က္၊ လူနာကိုဆီႏွင့္ လူး၍ သူ႔အေပၚမွာဆုေတာင္းၾကေစ။ ၁၅ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ပဌနာသည္ လူနာကိုကယ္ဆယ္၍၊ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔ကိုထေျမာက္ေစေတာ္မူမည္။ သူသည္ အျပစ္ျပဳမိေသာ္လည္း ထိုအျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူမည္။ ၁၆အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ ကိုယ္အျပစ္ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾက ေလာ့၊ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရွိန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခိုး ပါ၏။ ၁၇ဧလိယသည္ ငါတို႔ကဲ့သို႔ ေလာကဒဏ္တရား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိုဃ္းမရြာမည္အေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ သံုးႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လပတ္လံုး ေျမေပၚသို႔ မိုဃ္းမရြာဘဲေန၏။ ၁၈တဖန္ ဆုေတာင္း ေသာအခါ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ မိုဃ္းရြာေစ၏။ ေျမႀကီးသည္လည္း မိမိအသီးကိုသီးေလ၏။

၁၉ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ သမၼာတရားလမ္းမွ လြဲသြား၍ သူတပါးသည္ ထိုသူကို ျပန္ေစလွ်င္မူကား၊ ၂ဝအျပစ္ရွိေသာသူကို မွားယြင္းေသာလမ္းမွ ျပန္ေစေသာသူသည္၊ ဝိညာဥ္ကို ေသျခင္းမွ ကယ္တင္၍ မ်ားစြာေသာအျပစ္တို႔ကို ဖုန္းအုပ္တတ္သည္ဟု ထိုသူသည္သိမွတ္ေစ။

 

ရွင္ယာကုပ္ၾသဝါဒစာၿပီး၏။