ရွင္ယာကုပ္ အခန္းၾကီး(၁)


၁ဘုရားသခင္ႏွင့္ အရွင္ေယရႈခရစ္၏ ကြၽန္ငါယာကုပ္သည္၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ကဲြျပားေသာ တဆယ္ ႏွစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔ကို ေမတၱာႏွင့္ၾကားလုိက္ပါ၏။ ၂-၃ငါ့ညီအစ္ကိုိတို႔၊ သင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို စစ္ေၾကာစံု စမ္းျခင္း အရာသည္ သည္းခံျခင္းကိုပြါးေစတတ္သည္ ဟုသိမွတ္လ်က္၊ အထူးထူးအျပားျပား စံုးစမ္း ေႏွာင့္ရွက္ ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေသာအခါ၊ ဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္းသက္သက္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ၾက ေလာ့။ ၄သင္တို႔ သည္ အလွ်င္းမခ်ဳိ႔တဲ့ဘဲေစ့စပ္စံုလင္ မည္အေၾကာင္း၊ သည္းခံျခင္းစိတ္သည္ အကုန္ အစင္ျပဳျပင္ ပါေစ။

၅သင္တို႔တြင္တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ပညာကိုလုိလွ်င္၊ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္းကိုျပဳေတာ္မမူဘဲ၊ ခပ္သိမ္း ေသာသူတို႔အားေစတနာစိတ္ႏွင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းေစ။ ေတာင္းလွ်င္ ရလိမ့္မည္။ ၆သို႔ရာတြင္ေတြးေတာျခင္းမရွိဘဲ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေတာင္းရမည္။ ေတြးေတာျခင္း ရွိေသာ သူသည္ကား၊ ေလခတ္၍လႈပ္ရွားတတ္ေသာ လႈိင္းတံပိုးႏွင့္တူ၏။ ၇-၈ထုိသုိ႔ေသာသူသည္ စိတ္ႏွစ္ခြရွိေသာ သူ၊ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ မတည္ၾကည္ေသာသူျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္မွ တစံုတခုကို ရမည္ဟု မထင္မမွတ္ေစႏွင့္။

၉ေအာက္လွ်ဳိးႏွိမ့္ခ်ေသာ ညီအစ္ကိုသည္ မိမိေျမွာက္ျခင္းအရာ၌ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ေစ။ ၁ဝေငြရတတ္ ေသာညီအစ္ကိုသည္ မိမိႏွိမ့္ခ်ဆင္းရျခင္းအရာ၌ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ျမက္ပြင့္ကဲ့သို႔ ေဖါက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ ၁၁ေနသည္ပူေသာ အရွိန္ႏွင့္ထြက္ေသာအခါ၊ ျမက္ပင္သည္ ေသြ႔ေျခာက္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ အပြင့္လည္းေၾကြတတ္၏။ တင့္တယ္ေသာအေသြး အဆင္းလည္း ေပ်ာက္ပ်က္ တတ္၏။ ထုိနည္းတူ၊ ေငြရတတ္ေသာ သူသည္ မိမိအမႈအရာတို႔၌ ၫ‡ိဳးႏြမ္းေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္တတ္ ၏။

၁၂စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကုိသည္းခံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စစ္ေၾကာစံုစမ္း ျခင္းကို ခံၿပီးမွ သခင္ဘုရားကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အား ဂတိထားေတာ္မူေသာ အသက္သရဖူကိုရလိမ့္မည္။ ၁၃အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း ကိုခံရေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္ဟု မေျပာေစႏွင့္။ မေကာင္းေသာအရာ သည္ဘုရားသခင္ကို မေသြးေဆာင္ႏုိင္ရာ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း အဘယ္သူကိုမွ် အျပစ္သို႔ေသြးေဆာင္ေတာ္မမူ။ ၁၄မိမိတပ္မက္ေသာစိတ္ ဆဲြငင္ျဖားေယာင္းျခင္းကို ခံေသာသူမည္သည္ကား၊ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္တတ္၏။ ၁၅တပ္မက္ေသာစိတ္သည္ ပဋိိသေႏၶြ ယူ၍ ဒုစရုိက္ ကိုဘြားတတ္၏။ ဒုစရုိက္သည္လည္းျပည့္စံုလွ်င္ ေသျခင္းကိုဘြားတတ္၏။ ၁၆ငါခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အလြဲမယူၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာဆုေက်းဇူးရွိသမွ် တို႔သည္ အလင္းတို႔၏ အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ အထက္အရပ္မွ လာၾက၏။ ထုိအဘသည္ ေရြ႔ေလ်ာ့ တိမ္းယိမ္းျခင္းမရွိ၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈နိမၼိတသတၱဝါတို႔တြင္ ငါတို႔သည္ အဦးသီးေသာ အသီးကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သမၼာတရားစကားအားျဖင့္ မိမိအလုိေတာ္အတုိင္း ငါတို႔ကိုျဖစ္ဘြား ေစေတာ္မူ၏။

၁၉သို႔ျဖစ္၍၊ ငါခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုတို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္နားၾကားျခင္းငွါလ်င္ျမန္ၾကေစ။ စကားေျပာ ျခင္းငွါ၄င္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းငွါ၄င္းေႏွးၾကေစ။ ၂ဝလူ၏ေဒါသအမ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မျပဳစုတတ္။ ၂၁ထုိေၾကာင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာညစ္ညွဳးျခင္း၊ မနာလိုေသာစိတ္လြန္က်ဴး ျခင္းကို ပယ္ရွား၍၊ သင္တို႔စိတ္ဝိညာဥ္ ကုိကယ္တင္ႏိုင္ေသာ၊ အထဲ၌စိုက္ပ်ဳိးေသာ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ ခံယူၾကေလာ့။ ၂၂ကိုယ္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖား၍၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို နာရုံမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကိုက်င့္ေသာ သူျဖစ္ၾကေလာ့။ ၂၃တရားကိုမက်င့္ဘဲနာရုံမွ်သာျပဳေသာသူမည္ သည္ကား၊ မွန္၌မိမိပကတိမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေသာသူႏွင့္တူ၏။ ၂၄အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ၾကည့္ၿပီးမွ၊ အျခားသို႔သြား၍ မိမိအဆင္းသ႑န္ကုိခ်က္ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့တတ္၏။ ၂၅လႊတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္၍ စံုလင္ေသာ တရား၌ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ တည္ၾကည္ေသာသူမူကား၊ တရားနာ၍ ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူမဟုတ္၊ အက်င့္က်င့္ ေသာသူျဖစ္သျဖင့္၊ မိမိက်င့္ေသာ အက်င့္ ၌မဂၤလာရွိေသာ သူျဖစ္၏။

၂၆သင္တို႔တြင္ အၾကင္သူသည္ သီလေဆာက္တည္ဟန္ျပဳေသာ္လည္း၊ မိမိႏႈတ္ကိုမခ်ဳပ္တည္း၊ မိမိႏွလံုးကို လွည့္ျဖား၏။ ထုိသူ၏ သီလသည္အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္၏။ ၂၇ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း ေသာသီလဟူမူကား၊ မိဘမရွိေသာသူငယ္တို႔ႏွင့္ မုတ္ဆိုးမတို႔သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ၊ သူတို႔ကိုၾကည့္ရႈျပဳစုျခင္း၊ ကုိယ္တိုင္လည္းေလာကီအညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္အံ့ေသာငွါ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ေပတည္း။