ယုဒ အခန္းၾကီး (၁)


၁ေယရႈခရစ္၏ ကြၽန္ျဖစ္ေသာ ယာကုပ္ညီငါယုဒသည္ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူ၍၊ ေယရႈခရစ္ ေခၚထားေစာင့္မေတာ္မူေသာသူတို႔ကို ၾကားလုိက္ပါ၏။ ၂သင္တုိ႔၌ ကရုဏာရွိပါေစေသာ။ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းမ်ားျပားပါေစေသာ။

၃ခ်စ္သူတို႔၊ အညီအမွ်ဆက္ဆံေသာကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာကို သင္တို႔ထံသို႔ေရး၍ ေပးလုိက္ျခင္း ငွါ ငါသည္အလြန္ႀကိဳးစားသည္တြင္၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၌ အထက္ကအပ္ေပးခဲ့ၿပီးေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတရားဘက္မွာ သင္တို႔သည္ ႀကိဳးစား၍တိုက္လွန္ေစျခင္းငွါ၊ ႏႈိးေဆာ္ေသြးေဆာင္၍ ေရးလုိက္ရေသာအေၾကာင္းရွိ၏။ ၄အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ကိေလသာ၏ညစ္ညဴးျခင္း အလုိငွါေမွာက္လွန္လ်က္၊ တပါးတည္းအစိုးရေတာ္မူေသာအရွင္၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္ကို ျငင္းပယ္လ်က္၊ အျပစ္ခံေစျခင္းငွါ ေရွးကစီရင္မွတ္ သားႏွင့္ေသာအဓမၼလူအခ်ဳိ႔တုိ႔သည္ ပရိယာယ္ႏွင့္ အမွတ္တမဲ့ဝင္ၾကၿပီ။ ၅ထုိေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ သိႏွင့္ေသာ္လည္း၊ ငါသည္သတိေပး၍ ေျပာခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလလူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူၿပီလွ်င္၊ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကို တဖန္ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏။ ၆ထုိမွတပါး၊ မိမိတို႔အခြင့္အရာ ကို မေစာင့္၊ မိမိတို႔ေနရာအရပ္ကိုစြန္႔ပစ္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို၊ ႀကီးစြာေသာေန႔၌ စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္း  အလုိငွါ၊ ထာဝရခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ထားေတာ္မူ၏။ ၇ထုိနည္းတူ၊ ေသာဒံုၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔မွစ၍ ပတ္ဝန္းက်င့္၌ရွိေသာ ၿမိဳ႔တို႔သည္၊ အထက္က ဆိုခဲ့ၿပီးေသာလူဆုိးကဲ့သို႔ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုအလြန္ျပဳ၍၊ ကိုယ္ခင္ပြန္း မဟုတ္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ မွားယြင္းျခင္းအမႈ၌ က်င္လည္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရမီးႏွင့္ ကြၽမ္းေလာင္ျခင္းဒဏ္ကို ခံရ၍ပံုသက္ေသထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။

၈ယခုေယာင္ယမ္းေသာအဓမၼလူတို႔သည္၊ ေရွးနည္းတူ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ညစ္ညဴးေစ၍၊ အာဏာ စက္ကို ပယ္လ်က္၊ ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးေသာသူတို႔ကို၊ ကဲ့ရဲ့တတ္ၾက၏။ ၉ေကာင္းကင္တမန္ မင္းမိေကၡလမူကား၊ ေမာေရွ၏ ကိုယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မာရ္နတ္ႏွင့္ ျငင္းခံုေသာအခါ၊ ကဲ့ရဲ့စြာေသာ ျပစ္တင္ျခင္းကို မျပဳဝံ့ဘဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုဆံုးမေတာ္မူေစသတည္းဟူ၍သာ ေျပာဆို၏။ ၁ဝထုိသူတို႔မူကား၊ မိမိတို႔ နားမလည္ေသာ အရာမ်ားကို ကဲ့ရဲ့တတ္ၾက၏။ တိရစာၦန္ကဲ့သို႔ ပကိတိအတိုင္းမိမိတို႔နားလည္ေသာ အရာမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ကိုပုပ္ပ်က္ေစတတ္ၾက၏။ ၁၁သူတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကာဣနေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ အခကိုရျခင္းငွါ ဗာလမ္မွားယြင္း သကဲ့သို႔ အလြန္မွားယြင္းျခင္းရွိၾက၏။ ေကာရ၏ ျငင္းခံုျခင္းအျပစ္ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁၂ေမတၱာပဲြလုပ္၍ သင္တုိ႔ႏွင့္ အတူစား ေသာက္ေသာအခါ၊ အားမနာဘဲ၊ မိမိတို႔ကို ဝစြာေကြၽး၍ပဲြ၌ အစြန္းအကြက္ျဖစ္ၾက၏။ ေရမရွိ၊ ေလတိုက္၍ လြင့္ေသာ မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ၫ‡ိဳးႏြမ္း၍အသီးမတင္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေသ၍ ႏႈတ္ပစ္ေသာသစ္ပင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ၁၃မိမိရွက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ပြက္ေစတတ္ေသာ လႈိင္းတံပိုးရုိင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ၾကယ္ပ်ံကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္ၾက၏။ ထိုၾကယ္ပ်ံတို႔ အဘို႔တခဲနက္ေသာထာဝရေမွာင္မိုက္ကိုသိုထားလ်က္ရွိ၏။

၁၄-၁၅အာဒံမွဆင္းသက္၍ ခုနစ္ဆက္ေျမာက္ေသာသူ ဧေနာက္က၊ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔ကို တရားစီရင္ေတာ္မူ၍၊ မတရားေသာသူတို႔သည္ မတရားသျဖင့္ျပဳေသာအဓမၼအမႈရွိသမွ်တို႔၏ အျပစ္ကို၄င္း၊ မတရားေသာလူဆိုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွား၍ ေျပာေသာၾကမ္းတမ္းေသာ စကားရွိသမွ်တို႔၏ အျပစ္ကို၄င္းေဘာ္ျပ ျခင္းငွါ၊ အတုိင္းမသိမ်ားစြာေသာ မိမိသန္႔ရွင္းသူတို႔ႏွင့္ တကြၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာေလ၏။ ၁၆ထုိသူတို႔သည္ျမည္တမ္း၍ အျပစ္တင္တတ္ေသာသူ၊ ကိုယ္တပ္မက္ျခင္းအတုိင္း က်င့္တတ္ေသာသူ၊ ေထာင္လႊားေသာစကားကို ေျပာတတ္ေသာသူ၊  ကိုယ္အက်ဳိးစီးပြါးေၾကာင့္ သူ႔မ်က္ႏွာကိုေထာက္ထား ခန္႔ညားတတ္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၇-၁၈ခ်စ္သူတို႔၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌၊ မိမိတို႔မတရားေသာ တပ္မက္ျခင္းအတုိင္း က်င့္ေန၍၊ ျပက္ယယ္ျပဳတတ္ေသာ သူတို႔သည္ေပၚၾကလိမ့္မည္ ဟု ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ တမန္ေတာ္တို႔သည္ ေဟာေျပာႏွင့္ ေသာစကားမ်ားကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၁၉ထုိသူတို႔သည္ သင္းခဲြေသာသူ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ကင္းေသာဇာတိပကတိလူျဖစ္ၾက၏။

၂ဝခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔သည္ မိမိတို႔အလြန္သန္႔ရွင္းေသာယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ မိမိတို႔ကိုတည္ ေဆာက္လ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္၊ ၂၁ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္၍၊ ထာဝရအသက္အလုိငွါ၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ကရုဏာေတာ္ကို ေျမာ္လင့္၍ေနၾကေလာ့။ ၂၂ပုိင္းျခား၍သိတတ္ေသာ ဥာဏ္ရွိ၍၊ အခ်ဳိ႔တို႔ကိုသနား ၾကေလာ့။ ၂၃ကိုယ္ကာယႏွင့္ ညစ္ညဴးစြန္းကြက္ေသာ အဝတ္ကိုပင္စက္ဆုပ္ရြံရွာ၍ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းႏွင့္တကြ၊ အခ်ဳိ႔တို႔ကို မီးထဲမွ ဆယ္ႏႈတ္ကယ္တင္ၾကေလာ့။

၂၄ထိမိ၍လဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစမည္အေၾကာင္းသင္တို႔ကုိ ေစာင္ေရွာက္ျခင္းငွါ၄င္း၊ အျပစ္မရွိဘဲ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ရွိေသာ သင္တို႔ကိုဘုန္းအသေရေတာ္ေရွ႔၌ ဆက္သျခင္းငွါ၄င္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူေသာ သူတည္းဟူေသာ၊ ၂၅ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ တဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္၊ ယခုမွစ၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ဘုန္းတန္ခုိး အာႏုေဘာ္ႏွင့္ အစြမ္းသတၱိအာဏာစက္ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

 

ရွင္ယုဒၾသဝါဒစာၿပီး၏။