လုကာ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁တရံေရာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ တစံုတခုေသာအရပ္တြင္ ဆုေတာင္းေတာ္မူ၍ၿပီးလွ်င္၊ တပည့္ေတာ္ တေယာက္က၊ သခင္၊ ဆုေတာင္းေစျခင္းငွါ ေယာဟန္သည္မိမိတပည့္တို႔အား နည္းေပး သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား နည္းေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၂ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ဆုေတာင္းလွ်င္ ျမြတ္ဆိုရမည္မွာ၊ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာအကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ရိုေသ ေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ။ ၃အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာျပည့္စံုပါေစေသာ။ အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကိုအကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေန႔ရက္အစဥ္အတုိင္းေပးသနားေတာ္မူပါ။ ၄အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွားေသာသူရွိသမွ်တို႔၏ အျပစ္ကုိ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လႊတ္ေသာေၾကာင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မူပါ။ အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ မလုိက္မပါေစဘဲ၊ မေကာင္းေသာအမႈအရာ မွလည္း ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅တဖန္မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔တြင္တစံု တေယာက္ေသာသူ၌ အေဆြခင္ပြန္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ သန္းေခါင္ အခ်ိန္တြင္ ထုိအေဆြခင္ပြန္း၏အိမ္သို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ အေဆြ၊ ၆အကြၽႏု္ပ္အေဆြခင္ပြန္းတေယာက္သည္ ခရီးမွလာ၍ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ေရာက္ပါၿပီ။ သူ႔ကိုေကြၽးစရာ မရွိေသာေၾကာင့္မုန္႔သံုးလံုးေခ်းႏွင့္ပါဟု ဆိုေသာ္၊ ၇အိမ္ရွင္ကလည္း၊ ငါ့ကုိမေႏွာင့္ရွက္ႏွင့္။ တံခါးပိတ္ လ်က္ရွိ၏။ ငါ့သားသမီးတို႔သည္ ငါႏွင့္အိပ္လ်က္ရွိၾက၏။ ငါထ၍ သင့္အားမေပးႏိုင္ ဟု အိမ္ထဲကျပန္ ေျပာသည္ အရာမွာ၊ ၈ငါဆိုသည္ကား၊ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္သည္ကိုေထာက္၍ မထ၊ မေပးေသာ္လည္း၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေတာင္း၍ ေနေသာေၾကာင့္ထ၍လုိခ်င္သမွ်ကို ေပးလိမ့္မည္။ ၉တဖန္ငါဆိုသည္ကား၊ ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္။ တံခါးကိုေခါက္ၾကေလာ့၊ ေခါက္လွ်င္ဖြင့္မည္။ ၁ဝေတာင္းေသာသူ မည္သည္ကား ရ၏။ ရွာေသာသူလည္းေတြ႔၏။ ေခါက္ေသာ သူအားလည္းတံခါးကိုဖြင့္၏။ ၁၁သင္တို႔တြင္ အဘျဖစ္ေသာသူ၌ သားသည္ မုန္႔ကိုေတာင္းလွ်င္ အဘသည္ ေက်ာက္ကိုေပးမည္ေလာ။ ငါးကိုေတာင္းလွ်င္ငါးအစား၌ ေျမြကိုေပးမည္ေလာ။ ၁၂ဥကိုေတာင္းလွ်င္ ကင္းၿမီးေကာက္ကိုေပးမည္ေလာ။ ၁၃သင္တို႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္ ကိုယ္သားတို႔အားေကာင္း ေသာအရာ ကို ေပးတတ္လွ်င္၊ ထုိမွ်မကေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔ အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာ သူတို႔အားသန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုသာ၍ ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄တရံေရာအခါ စကားအေသာနတ္ဆိုးကိုႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၍၊ နတ္ဆိုးထြက္သည္ေနာက္ အေသာ သူသည္ စကားေျပာ၏။ အစုအေဝးတို႔သည္လည္းအံ့ၾသၾက၏။ ၁၅အခ်ဳိ႔တို႔က၊ ဤသူသည္နတ္ဆိုးမင္း ေဗလေဇဗုလကိုအမွီ ျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု ဆုိၾက၏။ ၁၆အခ်ဳိ႔တို႔သည္လည္း စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါ မိုဃ္းေကာင္းကင္က ျဖစ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာကို ေတာင္းၾက၏။ ၁၇ထုိသူတို႔၏ စိတ္ကိုသိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ တိုင္းႏိုင္ငံမည္သည္ကား၊ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ကြဲျပား လွ်င္ပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ အိမ္မည္သည္ကား၊ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ ကဲြျပားလွ်င္ လဲလိမ့္မည္။ ၁၈ငါသည္ ေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု သင္တို႔ဆိုသည္အတိုင္း၊ စာတန္သည္ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ကြဲျပားလွ်င္ သူ၏ႏိုင္ငံသည္ အဘယ္သို႔တည္ႏိုင္မည္နည္း။ ၁၉ငါသည္ ေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ၍နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္၊ သင္တို႔၏သားတို႔သည္ အဘယ္သူကုိ အမီွျပဳ၍ ႏွင္ထုတ္ၾကသနည္း။ ထုိေၾကာင့္သူတို႔သည္ သင္တို႔အားတရားစီရင္ေသာသူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝငါသည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ၫိ‡ဳးေတာ္အားျဖင့္ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္သင္တို႔၌ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ ၂၁သူရဲသည္ လက္နက္စံုႏွင့္မိမိအိမ္ဦး၌ ေစာင့္ေနစဥ္ အခါသူ၏ ဥစၥာသည္ လံုျခံဳစြာရွိ၏။ ၂၂သူ႔ထက္တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူသည္ လာ၍ သူ႔ကုိေအာင္ၿပီးမွ၊ သူကိုးစားေသာလက္နက္ စံုကိုသိမ္းယူ၍ ဥစၥာပရိကံမ်ားကိုခဲြေဝလိမ့္မည္။ ၂၃ငါ့ဘက္၌မေနေသာသူသည္ ငါ့ရန္ဘက္ျဖစ္၏။ ငါႏွင့္အတူမစုမသိမ္း ေသာသူသည္ ႀကဲျဖန္႔ေသာသူျဖစ္၏။

၂၄ညစ္ၫ‡ဳးေသာနတ္သည္ လူထဲကထြက္လွ်င္၊ ေျခာက္ကပ္ေသာအရပ္တို႔၌လည္ ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရွာတတ္၏။ မေတြ႔လွ်င္၊ ငါသည္ထြက္ခဲ့ေသာေနၿမဲအိမ္သို႔ျပန္ရဦးမည္ဟု ဆုိ၍၊ ၂၅ေရာက္ေသာအခါ၊ ထုိအိမ္သည္ သုတ္သင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ေသာ္၊ ၂၆မိမိထက္သာ၍ ညစ္ၫ‡ဳးေသာနတ္ဆိုးခုနစ္ေယာက္ကို ေခၚၿပီးလွ်င္ ထိုလူထဲသို႔ဝင္၍ ေနၾက၏။ ထုိလူ၏ ေနာက္ျဖစ္ဟန္သည္ ေရွ႔ျဖစ္ဟန္ထက္သာ၍ ဆုိးသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၇ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ မိန္းမတေယာက္သည္ လူအစုအေဝးထဲကေခၚ၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုလြယ္ ေသာ ဝမ္းႏွင့္စို႔ေတာ္မူေသာသားျမတ္သည္ မဂၤလာရွိပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၈ကုိယ္ေတာ္က၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ကိုနာ၍ က်င့္ေစာင့္ေသာ သူသည္ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၉လူအစုအေဝးတို႔သည္ ထူထပ္လ်က္ရွိၾကေသာအခါကိုယ္ေတာ္က၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ ဆိုးညစ္ေသာ အမ်ဳိး ျဖစ္၏။ နိမိတ္လကၡဏာကိုေတာင္းသည္မွာ ပေယာဖက္ေယာန၏ နိမိတ္လကၡဏာမွတပါး အဘယ္ လကၡဏာကိုမွ် မွ်သူတို႔အား မျပရာ။ ၃ဝေယာနသည္ နိေနေဝၿမိဳ႔သားတို႔အား နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားသည္ဤ လူမ်ဳိးအားျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃၁တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအခါ ေတာင္ျပည္ကို အစိုးရေသာ မိဖုရားသည္ ဤလူမ်ဳိးတဘက္၌ ထ၍ အရႈံးခံေစလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏ ပညာစကားကုိနားေထာင္ျခင္းငွါ ေျမႀကီးစြန္းမွလာ၏။ ဤအရပ္၌ကား၊ ေရွာလမုန္ ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိ၏။ ၃၂တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအခါ နိေနေဝၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဤလူမ်ဳိး တဘက္၌ထ၍ အရႈံးခံေစလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူတို႔သည္ ေယာနေဟာေျပာေသာစကားေၾကာင့္ ေနာင္တရၾက၏။ ၃၃ဤအရပ္၌ကား ေယာနထက္သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိ၏။ ဆီမီးထြန္း၍ ကြယ္ရာ၌ ဖံုးထားေလ့မရွိ။ ေတာင္းဇလားေအာက္၌ လည္းထားေလ့မရွိ ဝင္လာေသာသူသည္ အလင္းကိုရေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုအေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ ၃၄ကုိယ္၏ ဆီမီးကားမ်က္စိတည္း။ ထုိေၾကာင့္ မ်က္စိၾကည္ လင္ေသာအခါ တကိုယ္လံုးလင္းလိမ့္မည္။ မ်က္စိေျမွးရွက္ေသာအခါ တကိုယ္လံုးမုိက္လိမ့္မည္။ ၃၅ကုိယ္၌ရွိေသာ အလင္းကိုေမွာင္မိုက္မျဖစ္ေစျခင္းငွါ သတိျပဳေလာ့။ ၃၆အဂၤါတခုမွ် မမိုက္ဘဲတကိုယ္လံုး လင္းလွ်င္၊ ဆီမီး၏ အေရာင္ႏွင့္ လင္းေစသကဲ့သို႔ လံုးလံုးလင္းလ်က္ရွိလိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၇ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ ဖာရိရွဲတေယာက္သည္ အစာကိုသံုးေဆာင္ေတာ္မူေစျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္ ကုိ ေခၚပင့္လွ်င္၊ သူ၏အိမ္သို႔ၾကြ၍ စားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူ၏။ ၃၈အစာကုိမစားမွီ ေဆးျခင္းကို ျပဳေတာ္မမူသည္ကို ထုိဖာရိရွဲ သည္ျမင္လွ်င္ အံ့ၾသေလ၏။ ၃၉သခင္ဘုရားကလည္း၊ ဖာရိရွဲျဖစ္ေသာ သင္တို႔သည္ ဖလား၊ လင္ပန္းကိုအျပင္၌ေဆး ေၾကာၾက၏။ အတြင္း၌ကားလုယူျခင္း၊ ဆုိးညစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။ ၄ဝလူမိုက္တို႔၊ အျပင္ကိုဖန္ဆင္း ေသာသူသည္ အတြင္းကိုလည္းဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၄၁သာ၍ေကာင္းေသာ နည္းမူကား၊ တတ္ႏိုင္သမွ် အတိုင္း ဆင္းရဲသားတို႔အား စြန္ႀကဲၾက ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ သင္တို႔အား သန္႔ရွင္းၾကလိမ့္မည္။ ၄၂ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္စိမ္းရြက္၊ လ်ဴရြက္မ်ဳိးမွစ၍ ျမက္ပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆယ္ဘို႔ တဘို႔လႉၾကသည္တြင္၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျခင္းအမႈကိုကားလွပ္၍ ထားၾက၏။ အရင္ဆိုေသာအရာတို႔ကို မလွပ္မထား ေနာက္ဆိုေသာအရာတို႔ကို က်င့္ရမည္။ ၄၃ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ တရားစရပ္၌ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာထုိင္ရာကုိ၄င္း ေစ်း၌ ရိုေသစြာႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို၄င္း ႏွစ္သက္ၾက၏။ ၄၄သင္တို႔သည္ အမဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မထင္ရွား ေသာသခႋ်ဳင္းတြင္းႏွင့္တူၾက၏။ ထုိတြင္းအေပၚမွာ သြားလာေသာသူတို႔သည္ ခ်ႋဳင္းတြင္းရွိမွန္းကုိမွ် မသိၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅က်မ္းတတ္တေယာက္ကလည္း၊ အရွင္ဘုရားထုိသို႔ဆိုလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုပင္ ကဲ့ရဲ့အျပစ္ တင္ေတာ္မူ၏ ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၄၆က်မ္းတတ္တို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထမ္းခဲေသာဝန္ကိုသူတပါး အေပၚမွာတင္တတ္၏။ ၄၇ကုိယ္လက္ဖ်ားႏွင့္မွ် မတို႔ၾက။ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ပေရာဖက္တို႔၏ သခ်ႋဳင္းမ်ားကို တည္လုပ္၍၊ သင္တို႔၏ဘိုးေဘး မ်ားသည္ သူတို႔ကိုသတ္ၾက၏။ ၄၈အကယ္စင္စစ္ သင္တို႔သည္ ဘုိးေဘးတို႔၏အျပဳအမႈကို လက္ခံၾက၏။ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ပေရာဖက္မ်ားကို သတ္ၾကၿပီ။ သင္တို႔မူကား၊ သခ်ႋဳင္းတို႔ကိုတည္လုပ္ၾက၏။

၄၉ထုိေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ဥာဏ္စီရင္ေတာ္မူသည္ကား၊ ပေရာဖက္၊ တမန္ေတာ္တို႔ကုိ သူတို႔ရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သူတို႔သည္ထုိပေရာဖက္၊ တမန္ေတာ္အခ်ဳိ႔တို႔ကို ညွင္းဆဲၾကလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႔တို႔ကိုသတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၅ဝထုိေၾကာင့္၊ အာေဗလအေသြးမွစ၍၊ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ အိမ္ေတာ္၏ အၾကား၌ သတ္ခ့ဲၿပီးေသာ ဇာခရိ၏ အေသြးတိုင္ ေအာင္ ကမၻာဦးမွစ၍ သြန္းၿပီးေသာပေရာဖက္အေပါင္းတို႔၏ အေသြးေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ေသာလူတို႔သည္ စစ္ေၾကာျခင္း ကိုခံရၾကမည္။ ၅၁ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယခုျဖစ္ေသာလူတို႔သည္ ထုိစစ္ေၾကာျခင္းကိုခံရၾကမည္။

၅၂က်မ္းတတ္တို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာဖြင့္ေသာေသာ့ကို သိမ္းထားၾကၿပီ။ မိမိတို႔လည္းမဝင္၊ ဝင္လုိေသာသူတို႔ကိုလည္းဆီးတားၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၃ထုိသို႔ပရိသတ္ တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ က်မ္းျပဳဆရာႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ ကိုရမည္အေၾကာင္း၊ ၅၄ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္စကားေတာ္ကို ဘမ္းျခင္းငွါ ရွာၾကံလ်က္၊ က်ပ္က်ပ္တိုက္တြန္း၍ အရာရာတို႔၌ ေမးစစ္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s