လုကာ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁တပည့္ေတာ္တို႔အား တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မွားယြင္းစရာအေၾကာင္းရွိရမည္။ သို႔ေသာ္ လည္း မွားယြင္းစရာအေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ၂ဤသူငယ္တစံုတေယာက္ကို မွားယြင္းေစသည္ ထက္၊ လည္ပင္း၌ ႀကိတ္ဆံုေက်ာက္ကိုဆြဲ၍ ပင္လယ္၌ခ်ျခင္းကိုခံရလွ်င္ အေနသာ၍ ေကာင္း၏။ ၃သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကုိယ္သတိျပဳၾကေလာ့။ သင္၏ညီအစ္ကိုသည္ သင့္ကိုျပစ္မွားလွ်င္ သူ႔ကိုဆံုးမေလာ့။ သူသည္ ေနာင္တ ရလွ်င္ သူ၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေလာ့။ ၄တေန႔ျခင္းတြင္ ခုနစ္ႀကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ သင့္ကိုျပစ္မွား၍၊ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ သင့္ထံသို႔လွည့္၍ ေနာင္တရပါ၏ဟုဆိုလွ်င္၊ သူ၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅တမန္ေတာ္တို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္ကို တိုးပြားေစေတာ္မူပါဟု သခင္ဘုရားကို ေတာင္းပန္ ၾကလွ်င္၊ ၆ဘုရားသခင္က၊ သင္တုိ႔သည္ မုန္ညင္းေစ့ခန္႔မွ်ေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရွိလွ်င္ ထိုသဖန္းပင္ကို၊ အခ်င္းအပင္၊ သင္သည္ အျမစ္ႏွင့္တကြ ႏႈတ္၍ ပင္လယ္၌စိုက္လ်က္ ေနေလာ့ ဟုဆိုၾကေသာ္ သင္တို႔စကားကို နားေထာင္လိမ့္မည္။ ၇အေစအပါသည္ လယ္ထြန္ေသာ္၄င္း၊ သိုး၊ ႏြားေက်ာင္းေသာ္၄င္း၊ လယ္ျပင္မွလာ၍ အိမ္သို႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ထိုအေစအပါကို၊ အေသာ့လာ၍ စားပြဲ၌ေလ်ာင္းေလာ့ဟု သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူေျပာမည္နည္း။ ၈ထိုအေစအပါကို၊ ငါစားစရာဘို႔ျပင္ေလာ့။ ငါစားေသာက္စဥ္တြင္ ခါးကိုစည္း၍ ငါ့ကိုလုပ္ေၾကြးေလာ့။ ထိုေနာက္မွ သင္သည္ စားေသာက္ရမည္ဟု ေျပာမည္မဟုတ္ေလာ။ ၉ထိုအေစအပါသည္ သခင္စီရင္သည္အတိုင္း ျပဳေသာ ေၾကာင့္၊ သခင္၌ေက်း ဇူးတင္သေလာ။ ေက်းဇူးမတင္။ ၁ဝထိုနည္းတူ မွာထားေတာ္မူသမွ်တို႔ကို သင္တို႔သည္ က်င့္ၿပီးမွ၊ ငါတို႔သည္ သခင္၌ေက်းဇူးျပဳေသာ အေစအပါျဖစ္သည္မဟုတ္။ ဝတ္ေျပရံုမွ်သာရွိသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့ ဟုမိန္႔ ေတာ္မူ၏။

၁၁ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ၾကြေတာ္မူစဥ္၊ ရွမာရိျပည္ႏွင့္ ဂါလိလဲျပည္စပ္ၾကား၌ ေရွာက္သြားေတာ္မူ၏။ ၁၂ရြာတရြာသို႔ ဝင္ေတာ္မူသည္တြင္၊ ႏူနာစြဲေသာသူတက်ိပ္တို႔သည္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳ၍ အေဝးကရပ္လ်က္၊ ၁၃သခင္ေယရႈ၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၁၄ေယရႈသည္ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔သြား၍ ကို္ယ္ကိုျပၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ သြားစဥ္တြင္ သန္႔ရွင္းျခင္း သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁၅ထိုသူတို႔တြင္ တေယာက္ေသာသူသည္ အနာေရာဂါကင္းလြတ္သည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ ျပန္လာ၍ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ ၁၆ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွ ပါသည္ဟု ဝန္ခံေလ၏။ ထိုသူသည္ ရွမာရိလူျဖစ္သတည္း။ ၁၇ေယရႈကလည္း၊ တက်ိပ္ေသာသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကိုးေယာက္ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ၁၈ဤတပါး အမ်ိဳးသားကိုထား၍ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းငွါ ျပန္လာေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိသေလာဟု ေမးေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၁၉သင္ထ၍သြားေလာ့။ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္၏အနာကို ၿငိမ္းေစၿပီဟု ထိုသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂ဝဖာရိရွဲတို႔သည္လာ၍၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဘယ္ကာလမွ တည္ပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ ေယရႈက၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မ်က္ျမင္ေသာအရာ၌မတည္။ ၂၁ဤအရပ္၌ ၾကည့္ပါ။ ထိုအရပ္၌ၾကည့္ပါ ဟုေျပာစရာအခြင့္မရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၏အထဲ၌ ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂တဖန္ တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ လူသား၏ ေန႔ရက္တရက္ကိုမွ် ေတြ႔ျမင္လို၍၊ မေတြ႔မျမင္ရေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္ မည္။ ၂၃ဤအရပ္၌ၾကည့္ပါ။ ထိုအရပ္၌ ၾကည့္ပါဟု သင္တို႔အားေျပာဆိုေသာ္လည္း မလိုက္မသြားၾကႏွင့္။ ၂၄ေကာင္းကင္တဘက္မွ ျပက္ေသာလွ်ပ္စစ္သည္ ေကာင္းကင္အႏွံ႔အျပား ထြန္းလင္းသကဲ့သို႔၊ လူသားသည္ မိမိေန႔ရက္၌ ျဖစ္ေတာ္မူလတံ့။ ၂၅ထိုသို႔မျဖစ္မွီ သူသည္ မ်ားစြာေသာဆင္းရဲဒုကၡကို၄င္း၊ ယခုလူမ်ိဳး၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကို၄င္း ခံရမည္။

၂၆ေနာဧလက္ထက္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားလက္ထက္၌ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၇ေနာဧသည္ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္၍၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ေန႔တိုင္ေအာင္ လူမ်ားတို႔သည္ စားေသာက္ လ်က္၊ ထိမ္းျမားစံုဘက္လ်က္ေနၾက၏။ ၂၈ထိုနည္းတူ၊ ေလာတလက္ထက္၌ လူမ်ားတို႔သည္ စားေသာက္ေရာင္း ဝယ္လ်က္၊ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္၊ အိမ္ေဆာက္လ်က္ ေနသကဲ့သို႔၄င္း၊ ၂၉ေလာတသည္ ေသာဒံုၿမိဳ႔မွထြက္ေသာေန႔၌ ေကာင္းကင္မွ ကန္႔ႏွင့္ေရာေသာမီးမိုဃ္းရြာ၍ ထိုလူအေပါင္း တို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသကဲ့သို႔၄င္း၊ ၃ဝလူသား ေပၚထြန္းေသာေန႔၌ ျဖစ္လိမ့္မည္။

၃၁ထိုေန႔ရက္၌ အိမ္မိုးေပၚမွာရွိေသာသူသည္ မိမိအိမ္ထဲမွာရွိေသာ ဥစၥာကိုယူျခင္းငွါ မဆင္းေစႏွင့္။ ထိုအတူ၊ လယ္၌ရွိေသာသူသည္ ေနာက္သို႔လွည့္၍ မျပန္လာေစႏွင့္။ ၃၂ေလာတ၏မယားကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၃၃အၾကင္သူသည္ မိမိအသက္ကို ကယ္ဆယ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံ၏၊ ထိုသူသည္ အသက္ရႈံးလိမ့္မည္။ အၾကင္သူသည္ အသက္ရႈံး၏၊ ထိုသူသည္ မိမိအသက္ကိုကယ္ဆယ္လိမ့္မည္။ ၃၄ငါဆိုသည္ကား၊ ထိုေန႔ညဥ့္တြင္ အိပ္ယာတခု၌ ရွိေသာသူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့။ ၃၅ႀကိတ္ဆံုႀကိတ္ေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့။ ၃၆လယ္၌ရွိေသာသူႏွစ္ေယာက္ တို႔တြင္ တေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၇သခင္၊ အဘယ္အရပ္၌ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ အေသေကာင္ရွိရာအရပ္၌ ေရႊလင္းတတို႔သည္ စုေဝးၾကလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s