လုကာ အခန္းၾကီး (၁)


၁ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေသာသက္ေသျဖစ္လ်က္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ သူတို႔သည္၊ ၂ငါတို႔တြင္ ထင္ရွားစြာျဖစ္ေလၿပီးေသာ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ငါတို႔အားၾကားေျပာသည္ အစဥ္အတိုင္း မွတ္သားေသာစာကို စီရင္ေရးသားေသာသူအမ်ားရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၃ငါသည္လည္း ထိုအတၳဳပၸတၱိအလံုးစံုတို႔ကို ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍၊ ၄ေစ့ေစ့ေဖြရွာလိုက္စစ္ၿပီးလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သင္ၿပီး ေသာအ ေၾကာင္းအရာတို႔သည္ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိေစျခင္းငွါ အစဥ္အတိုင္းေရးထား၍ ၾကားလိုက္မည္အႀကံရွိပါ၏၊ အလြန္ျမတ္ေသာ ေသာ္ဖိလု။

၅ယုဒျပည္ကိုအစိုးရေသာ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးလက္ထက္၊ အဘိယအသင္းဝင္ျဖစ္၍၊ ဇာခရိအမည္ရွိ ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တပါးရွိ၏။ သူ၏ခင္ပြန္းသည္ အာရုန္အမ်ိဳးအႏႊယ္ျဖစ္၏။ သူ႔အမည္ကား၊ ဧလိရွဗက္တည္း။ ၆ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တရားေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို က်င့္ေဆာင္၍ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္သျဖင့္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီရွိၾက၏။ ၇ဧလိရွေက္သည္ ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သားမရွိ။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္ၾက၏။

၈ဇာခရိသည္ မိမိအသင္းႏွင့္တကြ အလွည့္သင့္၍၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္သည္တြင္၊ ၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံုးစံအတိုင္း စာေရးတံခ်သျဖင့္၊ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ အတြင္းသို႔ဝင္၍ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ရ၏။ ၁ဝထိုသို႔ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔သည္အခ်ိန္တြင္၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ျပင္၌ဆုေတာင္းလ်က္ေနၾက၏။ ၁၁ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား၍၊ နံ႔သာေပါင္းကို ရိႈ႔ေသာယဇ္ပလႅင္လက္်ာဘက္၌ ရပ္ေနသည္ကို၊ ၁၂ဇာခရိသည္ ျမင္လွ်င္၊ စိတ္ႏွလံုးမၿငိမ္မဝပ္ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ၁၃ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ဇာခရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိႏွင့္။ သင္ျပဳေသာပဌနာကို နာခံေတာ္မူၿပီ။ သင္၏ခင္ပြန္း ဧလိရွဗက္သည္ သားေယာက္်ား ကိုဘြားျမင္ လိမ့္မည္။ ထိုသားကို ေယာဟန္အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ၁၄သင္သည္ ဝမ္းသာရႊင္ျမဴးျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ထိုသားကိုဘြားျမင္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားတို႔သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔၌ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးကိုမေသာက္ဘဲေန၍၊ အမိဝမ္းထဲကပင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလိမ့္မည္။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားအမ်ားတို႔ကို သူတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံသို႔ ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္။ ၁၇အဘတို႔သည္ သားတို႔ကို အသင့္အတင့္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔ကို သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ သတိပညာလမ္းသို႔ ေျပာင္းလဲေစေသာအားျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔အလိုငွာ ျပင္ဆင္ေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သူသည္ ဧလိယ၏ စိတ္ဝိညာဥ္တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္သို႔ သြားလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ေျပာဆို၏။

၁၈ဇာခရိကလည္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္လိမ့္မည္ကို အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ သိရပါမည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ လူအိုျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္မယားသည္လည္း အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ပါၿပီဟု ေကာင္းကင္တမန္အား ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၁၉ေကာင္းကင္တမန္က၊ ငါသည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ခစားေသာ ဂါေျဗလျဖစ္၏။ သင့္ကိုႏႈတ္ဆက္၍ ဤဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွာ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၂ဝသင္သည္ ငါ့စကားကို မယံုေသာေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာမျဖစ္မီေန႔တိုင္ေအာင္ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ၊ အ လ်က္ေနလိမ့္မည္။ ငါ့စကား သည္ကား အခ်ိန္တန္လွ်င္ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။

၂၁လူမ်ားတို႔သည္ ဇာခရိကို ငံ့လင့္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း၌ ၾကာျမင့္စြာေနသည္ကို အံ့ၾသျခင္း ရွိၾက၏။ ၂၂သူသည္ ထြက္လာေသာအခါ စကားမေျပာႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုကို ျမင္ၿပီဟု ရိပ္မိၾက၏။ ဇာခရိသည္ သူတို႔အား အရိပ္အမွတ္ကိုသာေပး၍ စကားအလ်က္ေန၏။ ၂၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရေသာ အခ်ိန္ကာလကုန္ေသာအခါ၊ ဇာခရိသည္ မိမိအိမ္သို႔သြားေလ၏။ ၂၄ထိုေနာက္ သူ၏ခင္ပြန္း ဧလိရွဗက္သည္ ပဋိိေႏၾၶြစြဲ၍၊ ၂၅ငါသည္ လူတို႔တြင္ခံရေသာ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းအေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ ငါ့ကိုၾကည့္ရႈေတာ္မူစဥ္တြင္၊ ဤေက်းဇူးေတာ္ကို ျပဳေတာ္မူၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ငါးလပတ္လံုးအိမ္တြင္း၌ ေအာင္း၍ ေနေလ၏။

၂၆ငါးလလြန္ေသာအခါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိဳ႔၌ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးသား၊ ေယာသပ္အမည္ရွိေသာလူႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍၊ ၂၇မရွက္တင္ေသးေသာ သတိုးသမီးကညာဆီသို႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂါေျဗလကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသတိုးသမီးကညာကား၊ မာရိအမည္ရွိ၏။ ၂၈ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေရာက္လာ လွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံရေသာမိန္းမ၊ သင့္အားမဂၤလာျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။ သင္သည္ မိန္းမတကာတို႔ထက္ ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိသည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၂၉မာရိသည္ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးမၿငိမ္မဝပ္ရွိ၍၊ ဤႏႈတ္ဆက္ျခင္းကား အဘယ္သို႔ေသာ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္၍ေန၏။ ၃ဝေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ မာရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရွိႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။ ၃၁သင္သည္ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကိုဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားကိုေယရႈအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ၃၂ထိုသားသည္ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ သူ႔အဘဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကို ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၃၃ထိုသူသည္လည္း ယာကုပ္အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အစဥ္မျပတ္အုပ္စိုးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆံုးျခင္းမရွိရဟု ေျပာဆို၏။

၃၄မာရိကလည္း၊ ဤအမႈအရာသည္ အဘယ္သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေယာက္်ား ႏွင့္မဆက္ဆံ ပါဟု ေကာင္းကင္တမန္အား ျပန္ေျပာ၏။ ၃၅ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္၏ အေပၚမွာသက္ေရာက္ေတာ္မူ၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ေတာ္သည္ သင့္ကိုလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသန္႔ရွင္းေသာသားသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ၃၆ထိုမွတပါး၊ အၿမံဳမဟူ၍ ေခၚေဝၚေသာသင္၏အေဆြအမ်ိဳး ဧလိရွဗက္သည္ ပဋိိသေႏၶြစဲြယူ၍ ယခု ေျခာက္လအဝင္ရွိၿပီ။ ၃၇ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္ေတာ္မမူေသာ အမႈမရွိဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၃၈မာရိက၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္မျဖစ္ပါ၏၊ ကိုယ္ေတာ္၏စကားအတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္၌ျဖစ္ပါေစေသာဟု ဝန္ခံၿပီးမွ၊ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ မာရိထံမွသြားေလ၏။

၃၉ထိုအခါ မာရိသည္ ထ၍၊ ေတာင္ၾကားအရပ္၌ရွိေသာ ယုဒၿမိဳ႔တၿမိဳ႔သို႔ အလ်င္အျမန္သြားၿပီးလွ်င္၊ ၄ဝဇာခရိ အိမ္သို႔ဝင္၍ ဧလိရွဗက္ကို ႏႈတ္ဆက္ေလ၏။ ၄၁ထိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းစကားကို ဧလိရွဗက္သည္ ၾကားစဥ္တြင္ မိမိဝမ္း၌ ရွိေသာသူငယ္သည္ ခုန္၍၊ မိမိသည္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝလ်က္၊ ၄၂သင္သည္ မိန္းမတကာတို႔ထက္ ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိ၏။ သင္၏ဝမ္း၌ရွိေသာသူငယ္သည္လည္း ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိ၏။ ၄၃အကြၽႏ္ုပ္သခင္၏ မယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ဆီသို႔ၾကြလာေသာေက်းဇူးကို အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ခံရပါသနည္း။ ၄၄သင္၏ႏႈတ္ဆက္ျခင္းစကားသံကို အကြၽႏ္ုပ္ၾကား စဥ္တြင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဝမ္းထဲ၌ သူငယ္သည္ရႊင္ျမဴးေသာစိတ္ႏွင့္ ခုန္၏။ ၄၅ယံုၾကည္ေသာမိန္းမသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုမိန္းမအား ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားသည္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ ျမြက္ဆို၏။

၄၆မာရိကလည္း၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၏။ ၄၇ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ဘုရားသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိ၏။ ၄၈အေၾကာင္းမူကား၊ မိမိကြၽန္မ၏ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အျဖစ္ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူၿပီ။ ေနာင္ကာလ၌ ခပ္သိမ္းေသာလူ အစဥ္အဆက္တို႔သည္ ငါ့ကိုမဂၤလာရွိေသာ သူဟူ၍ ေခၚၾကလိမ့္မည္။ ၄၉တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားသည္ အံ့ဘြယ္ေသာေက်းဇူးေတာ္ကို ငါ့အားျပဳေတာ္မူၿပီ။ ထိုဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ရိုေသဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅ဝထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူတို႔သည္ သနားေတာ္ မူျခင္း ေက်းဇူးကို အစဥ္မျပတ္ခံစားၾက၏။ ၅၁လက္ရံုးေတာ္အားျဖင့္ တန္ခိုးကို ျပေတာ္မူၿပီ။ မာနေထာင္လႊားေသာ သူတို႔ကို ကြဲလြင့္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၅၂ဘုရင္တို႔ကို ရာဇပလႅင္ေပၚမွ ခ်၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔ကို ေျမွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၅၃ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာေပး၍ ရတတ္ေသာသူတို႔ကို လက္ခ်ည္းလႊတ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။ ၅၄ငါတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားတို႔အား ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္ မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ၅၅အာျဗဟံမွစေသာ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္အား သနားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲျပဳျခင္း ငွါ သတိထား၍ မိမိကြၽန္ ဣသေရလကို မစေတာ္မူသည္ဟုဆို၏။ ၅၆မာရိသည္ လည္း ဧလိရွဗက္ထံမွာ သံုးလခန္႔ေနၿပီးမွ မိမိအိမ္သို႔ျပန္ေလ၏။

၅၇ဧလိရွဗက္သည္ ဘြားအံ့ေသာေန႔လေစ့ေသာအခါ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္၏။ ၅၈ထာဝရ ဘုရားသည္ ထူးျမတ္ေသာသနားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ဧလိရွဗက္အားျပဳေတာ္မူသည္ကို၊ အိမ္နီးခ်င္းအေဆြ အမိ်ဳးတို႔သည္ ၾကားလတ္ေသာ္၊ သူႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾက၏။ ၅၉ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို သူငယ္ အားေပးအံ့ေသာငွါ လာၾက၍၊ အဘ၏အမည္ျဖစ္ေသာ ဇာခရိအမည္ျဖင့္မွည့္ ေသာအခါ အမိက၊ ထိုသို႔မမွည့္ရ။ ၆ဝေယာဟန္ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟုဆိုလွ်င္၊ သူတို႔က၊ ၆၁ေယာဟန္အမည္ျဖင့္ သင္၏ အေဆြအမ်ိဳးတြင္ တေယာက္ ကိုမွ် မမွည့္ဟုဆို၍၊ ၆၂အဘသည္ အဘယ္သို႔မွည့္ေစလိုသနည္းဟု အမွတ္အားျဖင့္ေမးၾက၏။ ၆၃အဘသည္လည္း သင္ပုံးကိုေတာင္း၍၊ သူ၏အမည္ကား ေယာဟန္ျဖစ္၏ဟု ေရးေလေသာ္၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။ ၆၄ထိုခဏျခင္း တြင္ ဇာခရိသည္ ႏႈတ္ဖြင့္ျခင္း၊ လွ်ာလြတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ စကားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ ၆၅အိမ္နီးခ်င္းရွိသမွ်တို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းရွိၾက၍ ထိုအမႈအရာမ်ားသည္ ယုဒျပည္ ေတာင္ၾကားအရပ္တို႔၌ အႏွံ႔အျပားေက်ာေစာေလ၏။ ၆၆ၾကားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္သား၍၊ ဤသူငယ္သည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ဆိုၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္ သည္လည္း သူငယ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။

၆၇သူ၏အဘ ဇာခရိသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလ်က္၊ ၆၈-၇၅ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကမၻာဦးမွစ၍ ေပၚထြန္း ေသာ မိမိသန္႔ရွင္းေသာ ပေရာဖက္တို႔ႏႈတ္ျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ရန္သူေဘး ႏွင့္ကင္းလြတ္၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ တသက္လံုး သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားဝတ္ကို ရဲရင့္စြာ ျပဳရေသာအခြင့္ကို ေပးမည္ဟု ငါတို႔အဘ အာျဗဟံအား က်ိန္ဆိုျခင္းဂတိေတာ္တည္းဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူသျဖင့္၄င္း၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ားႏွင့္ ဝန္ခံေတာ္မူေသာ သနားျခင္းေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူသျဖင့္၄င္း၊ မိမိလူမ်ိဳးကို အၾကည့္အရႈၾကြလာလ်က္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔ကို ရန္သူလက္မွ၄င္း၊ မုန္းေသာ သူရွိသမွ်တို႔လက္မွ၄င္း ကယ္လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ကယ္လႊတ္ျခင္းဦးခ်ိဳကို မိမိကြၽန္ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးထဲ၌ ငါတုိ႔အား ေပၚထြန္းေစေတာ္မူၿပီ။

၇၆အခ်င္းသူငယ္၊ သင္သည္လည္း အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ ပေရာဖက္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ၇၇အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ သနားေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္ေျဖ၍ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးအား ေဘာ္ျပသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ လမ္းခရီးေတာ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ သင္သည္ေရွ႔ေတာ္၌ သြားရလိမ့္မည္။ ၇၈ထိုသနားေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၊ ေကာင္းကင္မွ ေနအာရုဏ္သည္ ငါတို႔အေပၚသို႔တက္သျဖင့္၊ ၇၉ေမွာင္မိုက္ႏွင့္ ေသမင္း၏အရပ္ထဲတြင္ရွိေနေသာ သူတို႔၌ အလင္းေပၚထြန္း၍၊ ငါတို႔ အား ၿငိမ္သက္ျခင္းလမ္းကို ျပလ်က္ရွိ သည္ဟု ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ေဟာေလ၏။ ၈ဝထိုသူငယ္သည္ကား၊ ႀကီးပြား၍ ဥာဏ္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ဣသေရလလူတို႔အား မထင္ရွားမွီတိုင္ေအာင္ ေတာအရပ္၌ေနေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s