လုကာ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁ထိုေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔သည္ အလွဴဒါနကို ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔ သြင္းခ်သည္ကိုျမင္ေတာ္မူ၏။ ၂ဆင္းရဲေသာမုဆိုးမတေယာက္သည္လည္း ေၾကးနီဒဂၤါး ႏွစ္ျပား သြင္းခ်သည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ထိုဆင္းရဲေသာမုဆိုးမသည္ အျခား သူအေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ သြင္းခ်ၿပီ။ ၄အေၾကာင္းမူူကား၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ၾကြယ္ဝေသာ စည္းစိမ္ထဲကႏႈတ္၍ ဘုရားသခင္၏ အလွဴေတာ္ စုထဲသို႔ သြင္းခ်ၾက၏။ ထိုမိန္းမမူကား၊ အလြန္ဆင္း ရဲလ်က္ပင္ မိမိအသက္ေမြးစရာဥစၥာရွိသမွ်ကို သြင္းခ်ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ လာ၍ဗိမာန္ေတာ္သည္ တင့္တယ္ေသာေက်ာက္ျပားႏွင့္၄င္း၊ ပူေဇာ္သကၠာမ်ား ႏွင့္၄င္း၊ ဆင္ျပင္လ်က္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၆ကိုယ္ေတာ္က၊ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔သည္ယခု ျမင္ၾကရ၏။ မၿဖိဳမခ်ဘဲ ေက်ာက္တခုေပၚမွာ တခုမွ်မတည္မေနရေသာ အခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇သူတို႔ကလည္း၊ အရွင္ဘုရား၊ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ အဘယ္ကာလမွ ျဖစ္ပါမည္နည္း။ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ ျဖစ္ခ်ိန္နီးေသာအခါ အဘယ္ပုပၸနိမိတ္ ေပၚထြန္းပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၈ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ လွည့္ျဖားျခင္းသို႔ မလုိက္မပါမည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။ အမ်ားေသာသူတို႔က၊ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္၏။ အခ်ိန္ကာလ လည္းေရာက္လာၿပီဟု ဆိုလ်က္ ငါ၏အေယာင္ကိုေဆာင္၍ ေပၚလာၾကလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔ေနာက္သို႔ မလိုက္ၾကႏွင့္။ ၉သင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္းအေၾကာင္းကို သိတင္းၾကားရေသာအခါ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ ထိုအမႈအရာမ်ားသည္ အရင္ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆံုးသည္ အလ်င္အျမန္မျဖစ္ေသး။

၁ဝထိုမွတပါး၊ လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး၊ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁၁အရပ္ရပ္တို႔၌ ႀကီးစြာေသာ ေျမလႈပ္ျခင္း၊ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌လည္း ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအရာႏွင့္ ႀကီးစြာေသာပုပၸနိမိတ္တို႔သည္ ေပၚထြန္း ၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ထိုအမႈအရာမ်ားမျဖစ္မွီ လူမ်ားတို႔သည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔ကို ဘမ္းဆီးညွင္းဆဲ၍ တရားစရပ္၌၄င္း၊ ေထာင္ထဲ၌၄င္း အပ္ႏွံၾကလိမ့္ မည္။ ရွင္ဘုရင္၊ ဝန္မင္းထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ သက္ေသခံရေသာ အခြင့္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပန္ေျပာရမည္ကို ေရွ႔မဆြကမဆင္ျခင္ျခင္းငွါ သတိထားၾကေလာ့။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ မျငင္းခုံမဟန္႔တားႏိုင္ေသာ ႏႈတ္သတၱိ၊ ဥာဏ္သတၱိကို ငါေပးမည္။ ၁၆သင္တုိ႔မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ ေပါက္ေဘာ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ သင္တို႔ကိုအပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔တုိ႔ ကိုလည္း သတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၇လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုမုန္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၈သို႔ေသာ္ လည္း သင္တို႔ဆံျခည္တပင္မွ် မပ်က္ဆီးရ။ ၁၉သင္တို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ ၾကေလာ့။

၂ဝေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဗိုလ္ေျခမ်ားဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔ျမင္ေသာအခါ၊ ထိုၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္လုသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၂၁ထိုအခါ ယုဒျပည္၌ရွိေသာသူတို႔သည္ ေတာင္ေပၚသို႔ ေျပးၾကေစ။ ၿမိဳ႔ထဲ၌ရွိေသာသူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္ၾကေစ။ ေတာရြာမွာရွိေသာသူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ မဝင္ၾကေစႏွင့္။ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုေန႔ရက္ကာလသည္ က်မ္းစာခ်က္မ်ားျပည့္စံုရေသာ ဒဏ္စီရင္ျခင္းေန႔ရက္ကာလ ျဖစ္သတည္း။ ၂၃ထိုေန႔ရက္၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမႏွင့္ ႏို႔စို႔သူငယ္ရွိေသာ မိန္းမတို႔သည္ အလြန္ခက္ၾကလိမ့္ မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒျပည္၌ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္၍ ယုဒလူမ်ိဳးအေပၚ၌ အမ်က္ေဒါသသင့္ေရာက္ လိမ့္မည္။ ၂၄သူတို႔သည္ ထားေဘးျဖင့္ပ်က္ဆီးျခင္း သို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ အျခားေသာျပည္အရပ္ရပ္သို႔ ဘမ္းသြားၾကလိမ့္မည္။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္ကာလ မျပည့္စံုမည္တိုင္ေအာင္ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔ကို ေျခႏွင့္နင္းၾကလိမ့္မည္။

၂၅ထိုအခါ၊ ေန၊ လ၊ ၾကယ္နကၡတ္တို႔၌ ပုပၸနိမိတ္ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳး မၿငိမ္မသက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ သမုဒၵရာလႈိင္းတံပိုးႀကီးျခင္း၊ ၂၆ေျမႀကီးေပၚမွာျဖစ္လတံ့ေသာ ေဘးမ်ားကိုေျမာ္၍ ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔၏အသက္ဆံုးျခင္းအမႈအရာတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္တန္ခိုးတို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ထိုအခါ လူသားသည္ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ကို ေဆာင္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ကိုစီးလ်က္ ၾကြလာသည္ကို ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၈ထိုအမႈအရာတို႔သည္ ျဖစ္စရွိေသာအခါ၊ သင္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေသာအခ်ိန္ကာလေရာက္လုနီးသည္ကို ေထာက္သျဖင့္၊ ေျမာ္ၾကည့္၍ ေခါင္းကိုၾကြၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၉တဖန္ ထပ္၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာဥပမာကား၊ သေဘၤာသဖန္းပင္မွစ၍ သစ္ပင္မ်ားတို႔ကို မွတ္ၾကေလာ့။ ၃ဝအရြက္ေပါက္ေသာအခါ ေႏြကာလနီးသည္ကို သင္တို႔သည္ အလိုအေလ်ာက္သိျမင္ၾက၏။ ၃၁ထိုနည္းတူ ထိုအေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို ျမင္ရလွ်င္၊ သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္တည္လုနီးသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၃၂ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယခုျဖစ္ေသာလူမ်ား မကုန္မွီထိုအေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၃ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး မတည္ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္သတိျပဳၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္ အစား အေသာက္လြန္က်ဴးျခင္း၊ ေလာကီစိုးရိမ္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးပင္ပန္းလ်က္ေနစဥ္တြင္၊ ထိုေန႔ရက္သည္ အမွတ္တမဲ့ သင္တို႔ႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳလိမ့္မည္။ ၃၅ထိုေန႔ရက္ သည္ ပိုက္ကြန္ကဲ့သို႔ ေျမတျပင္လံုး၌ ေနေသာလူအေပါင္းတို႔ကို အုပ္မိလိမ့္မ္ည္။ ၃၆ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ျဖစ္လတံ့ေသာအမႈအရာတို႔ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ လူသားထံသို႔ ေရာက္ျခင္းကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု မွတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ အစဥ္ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၇ထိုသို႔ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း ဗိမာန္ေတာ္၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏။ ညအခ်ိန္ေရာက္ လွ်င္ သံလြင္အမည္ရွိေသာ ေတာင္သို႔သြား၍ ညဥ့္ကိုလြန္ေစေတာ္မူ၏။ ၃၈နံနက္ေစာေစာ လူမ်ား အေပါင္းတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔သြား၍ အထံေတာ္၌ ေဒသနာေတာ္ကိုနားေထာင္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s