လုကာ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁ပသခါအမည္ရွိေသာအဇုမပဲြခံခါနီးတြင္၊ ၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ က်မ္းျပဳဆရာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အဘယ္သို႔သတ္ရအံ့နည္းဟု ရွာႀကံၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရွာႀကံရၾကသနည္းဟူမူကား၊ လူမ်ား တုိ႔ကို ေၾကာက္ၾက၏။ ၃ထိုအခါ စာတန္သည္ တပည့္ေတာ္တက်ိပ္ႏွစ္ပါး အဝင္ျဖစ္ေသာ ယုဒရွကာရုတ္အထဲသို႔ ဝင္သည္ ျဖစ္၍၊ ၄ထိုသူသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးမ်ား၊ ဗိမာန္ေတာ္မႉး မ်ားတို႔ထံသို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ ေယရႈကို အဘယ္သို႔ အပ္ရမည္နည္းဟူ၍ တိုင္ပင္ေလ၏။ ၅ထိုသူတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ရွိ၍ ေငြေပးမည္ဟု ဝန္ခံၾက၏။ ၆ယုဒရွကာရုတ္သည္လည္း ဝန္ခံၿပီးမွ လူမ်ားမရွိစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ျခင္းငွါ အစဥ္သင့္ေသာအခ်ိန္ကာလကို ရွာႀကံလ်က္ေန၏။

၇ပသခါသိုးသငယ္ကို သတ္ရေသာေန႔တည္းဟူေသာ အဇုမပြဲေန႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ၈ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါတို႔စားဘို႔ရာ သင္တို႔သည္သြား၍ ပသခါပြဲကိုျပင္ဆင္ၾကေလာ့ဟု ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္ကို ေစလႊတ္ေတာ္ မူ၏။ ၉သူတို႔ကလည္း၊ အဘယ္အရပ္၌ ျပင္ဆင္ေစျခင္းငွါ အလိုရွိေတာ္မူသနည္းဟု ေမးလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၁ဝကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ ေရအိုးေဆာင္ေသာသူကို ေတြ႔လိမ့္မည္။ ထိုသူေနာက္သို႔လိုက္၍ သူဝင္ေသာ အိမ္သို႔ဝင္ၿပီးမွ၊ ၁၁ငါသည္ ငါ့တပည့္တို႔ႏွင့္တကြ ပသခါပြဲကိုစားရေသာ ဧည့္သည္အခန္းကား အဘယ္မွာရွိသနည္း၊ ဆရာကေမးသည္ဟု အိမ္ရွင္ကို ေျပာၾကေလာ့။ ၁၂ထိုသူသည္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ အထက္အခန္းႀကီးကို ျပလိမ့္ မည္။ ထိုအခန္း၌ျပင္ဆင္ၾကေလာ့ ဟုမိန္ေတာ္မူ၏။ ၁၃တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သြား၍စကားေတာ္အတုိင္းေတြ႔လွ်င္၊ ပသခါပဲြကိုျပင္ဆင္ၾက၏။

၁၄အခ်ိန္ေရာက္မွ တမန္ေတာ္တက်ိပ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္အတူစားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူ၍၊ ၁၅ငါသည္အေသ မခံမွီ ဤပသခါပဲြကိုသင္တုိ႔ႏွင့္အတူစားျခင္းငွါ အလြန္အလိုရွိေလၿပီ။ ၁၆ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရာသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ပသခါပဲြမျပည့္စံွမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ ဤပဲြကိုတဖန္ ငါမစားရဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ၁၇ခြက္ဖလားကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ၊ ဤခြက္ကိုယူ၍အခ်င္းခ်င္းေဝၾကေလာ့။ ၁၈ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ မတည္မွီတိုင္ေအာင္ယခုမွစ၍ စပ်စ္ရည္ကိုတဖန္ ငါမေသာက္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ထုိအခါ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန္႔ကား သင္တို႔အဘုိ႔အလို ငွါစြန္႔ေသာငါ၏ ကုိယ္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘုိ႔ရာ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထုိနည္းတူညစာစား ၿပီးမွခြက္ကိုလည္းယူ၍၊ ဤခြက္ကားသင္တို႔အဘုိ႔အလိုငွါ သြန္းေသာငါ၏အေသြး၌ တည္ေသာပဋိိညာဥ္ တရားသစ္ျဖစ္၏။ ၂၁သို႔ေသာ္လည္းငါ့ကို အပ္ႏွံေသာသူ၏ လက္သည္ ဤစားပဲြေပၚမွာ ငါ့လက္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ၂၂ခဲြခန္႔မွတ္သားေတာ္မူသည္အတုိင္းလူသားသည္ သြားရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားကို အပ္ႏွံေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိ၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထုိအမႈကို အဘယ္သူျပဳအံ့နည္းဟု အခ်င္းခ်င္းေမးျမန္းၾက၏။

၂၄ထုိမွတပါးတပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔တြင္အဘယ္သူသည္ သာ၍ႀကီးျမတ္သနည္းဟု အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံု ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၂၅ကုိယ္ေတာ္က၊ ေလာကီမင္းတို႔သည္ အစိုးတရျပဳတတ္ၾက၏။ အာဏာထား ေသာသူတို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးရွင္ဟူ၍ ေခၚေဝၚၾက၏။ ၂၆သင္တို႔မူကားထုိသို႔မျပဳၾကႏွင့္၊ သင္တို႔တြင္အကဲ အမႉးျပဳေသာသူကိုငယ္သား ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ။ အုပ္စိုးေသာသူကိုလည္းအေစခံကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ။ ၂၇အဘယ္သူသည္ သာ၍ႀကီးျမတ္သနည္း။ စားပဲြ၌ေလ်ာင္းေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ လုပ္ေကြၽးေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ စားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေသာသူ သည္ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္းငါသည္ သင္တို႔တြင္ လုပ္ေကြၽးေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၂၈ငါသည္စံုးစမ္းေႏွင့္ရွက္ျခင္းကို ခံစဥ္တြင္ သင္တုိ႔သည္ငါ၌ မွီဝဲေသာသူျဖစ္ရာ၏။ ၂၉ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အားႏုိင္ငံကို ေပးေတာ္ မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ၃ဝသင္တုိ႔သည္ငါ၏ ႏုိင္ငံတြင္ငါ့စားပဲြ၌ စားေသာက္ေသာအခြင့္ကို၄င္း၊ တရားပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍ ဣသေရလလူ တဆယ္ႏွစ္မ်ဳိး ကိုအုပ္စိုးရေသာအခြင့္ကို၄င္း၊ ငါသည္သင္တို႔အားေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၁တဖန္သခင္ဘုရားက၊ ရွိမုန္၊ ရွိမုန္၊ ဂ်ဳံဆန္ကိုဆန္ခါႏွင့္ ခ်သကဲ့သို႔စာတန္သည္ သင္တို႔ကို ခ်ရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္းသည္ ျဖစ္၍၊ ၃၂သင္၏ ယံုၾကည္ေသာစိတ္မပ်က္ေစျခင္းငွါငါသည္ သင့္အဘုိ႔ဆုေတာင္းေလၿပီ။ သင္သည္ သတိရျပန္ေသာအခါသင္၏ ညီအစ္ကိုတို႔ကိုတည္ၾကည္ေစေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၃ေပတရုက၊ သခင္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူေထာင္ထဲသို႔၄င္း၊ အေသသတ္ ျခင္းကို၄င္းလုိက္ျခင္းငွါအသင့္ရွိပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၃၄သခင္ဘုရားက၊ ေပတရု၊ ငါဆုိသည္ကား၊ ယေန႔တြင္ၾကက္မတြန္မွီ သင္သည္ ငါ့ကိုမသိဟု သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ျငင္းပယ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၅တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အထက္ကေငြအိတ္၊ လြယ္အိတ္၊ ေျခနင္းမပါဘဲသြားၾကေလာ့ ဟုသင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္ေသာအခါ တစံုအခုလုိသေလာဟု ေမးလွ်င္၊ တစံုတခုမွ်မလိုပါဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၃၆ယခုမူကားေငြအိတ္ ရွိေသာသူသည္ယူေစ။ လြယ္အိတ္ရွိေသာ သူသည္ယူေစ။ ထားမရွိေသာသူသည္ အဝတ္ကိုေရာင္း၍ထားကိုဝယ္ေစ။ ၃၇အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူသည္မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္း သို႔ေရာက္၏ ဟူေသာက်မ္းစာခ်က္သည္ ငါ၌ယခုပင္ျပည့္စံုရမည္။ ငါ့အမႈအရာတို႔သည္ ၿပီးစီးျခင္း သို႔ေရာက္ၾကၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၈ထုိသူတို႔ကလည္း၊ သခင္၊ ထားႏွစ္စင္း ရွိပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ တန္ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၉ထုိေနာက္အေလ့ေတာ္ရွိသည္အတုိင္းသံလြင္ေတာင္သို႔ထြက္ၾကြေတာ္မူ၍၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္ေတာ္ သို႔လိုက္ ၾက၏။ ၄ဝထုိအရပ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ မည္အေၾကာင္းဆုေတာင္းၾကေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၄၁တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတပစ္ ေလာက္ခြါသြား၍ ဒူးေထာက္လ်က္၊ ၄၂အုိအဘ၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ဤခြက္ကိုအကြၽႏု္ပ္မွ လႊဲေတာ္မူပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္အလိုရွိသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ အလုိရွိသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစေသာဟု ဆုေတာင္း ေတာ္မူ၏။ ၄၃ထုိအခါေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွားလာ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို အားအေပးရ၏။ ၄၄ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံလ်က္အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ေခြၽးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေျမေပၚ၌ က်ေသာေသြးစက္ခဲကဲ့သို႔ျဖစ္သတည္း။ ၄၅ထုိသို႔ဆုေတာင္းၿပီးမွ၊ ေယရႈသည္ ထ၍တပည့္ေတာ္တုိ႔ရွိရာ သို႔ျပန္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ဝမ္းနည္းေသာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္ေနၾကသည္ ကိုေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၄၆သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္အိပ္ေပ်ာ္ၾကသနည္း။ ထၾက။ စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၇ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ပင္ တပည့္ေတာ္တက်ိပ္ႏွစ္ပါးအဝင္ျဖစ္ေသာ ယုဒရွကာရုတ္သည္ လူအေပါင္း တုိ႔ကိုလမ္းျပလ်က္လာ၍၊ ေယရႈကိုနမ္းျခင္းငွါခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ ၄၈ေယရႈကလည္း၊ ယုဒါသင္သည္ နမ္းျခင္းကို ျပဳလ်က္လူသားကိုအပ္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၄၉ေယရႈႏွင့္ အတူပါေသာသူတို႔သည္ ျဖစ္အံ့ေသာအမႈကို ျမင္လွ်င္၊ သခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထားႏွင့္ ခုတ္ရပါမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၿပီးမွ၊ ၅ဝတေယာက္သည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ၏ ကြၽန္တေယာက္ကုိ ခုတ္သျဖင့္ လက်္ာနားရြက္ျပတ္ေလ၏။ ၅၁ေယရႈကလည္း၊ တန္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ နားရြက္ကို လတ္ေတာ္ႏွင့္ တို႔သျဖင့္ အနာကိုေပ်ာက္ ေစေတာ္မူ၏။ ၅၂ထိုအခါ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လာေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီး၊ ဗိမာန္ေတာ္မႉး၊ လူအႀကီးအကဲတို႔အားေယရႈက၊ သင္တို႔သည္ထားျပကိုဘမ္းသကဲ့သို႔ငါ့ကိုဘမ္းအံ့ေသာငွါ ထားႏွင့္ ဒုတ္မ်ား ကိုလက္စဲြလ်က္ လာၾကသည္တကား။ ၅၃ငါသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနစဥ္ အခါသင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမဘမ္းမဆီးၾက။ သို႔ေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္ကား သင္တို႔အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ေမွာင္မိုက္တန္ခုိးလည္း ျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၄ထုိသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုဘမ္းဆီး၍ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ အိမ္သို႔ေဆာင္သြားၾက၏။ ေပတရုသည္လည္း သူတို႔ႏွင့္ေဝးစြာ လုိက္ေလ၏။ ၅၅အိမ္ဦးအလယ္၌ မီးေမြးၿပီးမွ၊ လူမ်ားတို႔သည္စုေဝး ၍ထုိင္ၾကလွ်င္၊ ေပတရုသည္ လည္း သူတို႔အထဲ၌ထုိင္ေန၏။ ၅၆ထိုသို႔ေပတရုသည္မီးအနားမွာထုိင္ေန သည္ကိုအေစအပါ မိန္းမတေယာက္သည္ ျမင္လွ်င္၊ သူ႔ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္၍၊ ဤသူသည္ေယရႈႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာသူျဖစ္သည္ ဟုဆိုေသာ္၊ ၅၇ေပတရုက၊ အခ်င္း မိန္းမ၊ ထုိသူကိုငါမသိဟု ျငင္းေလ၏။ ၅၈ထုိေနာက္မ်ားမၾကာအျခားေသာသူသည္ ေပတရုကိုျမင္လွ်င္၊ သင္သည္လည္း ထုိသူတုိ႔အဝင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္၊ ေပတရုက၊ အခ်င္းလူ၊ ငါသည္သူတို႔အဝင္ မဟုတ္ဟု ဆို၏။ ၅၉တဖန္ တနာရီ ေလာက္ၾကာၿပီးမွ၊ အျခားေသာသူက၊ အကယ္စင္စစ္ ဤသူသည္ ေယရႈႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာသူျဖစ္၏။ ဂါလိလဲလူ လည္းျဖစ္၏ ဟု ခုိင္မာစြာဆိုလွ်င္၊ ၆ဝေပတရုက၊ အခ်င္းလူ၊ သင္ေျပာေသာအရာကိုငါမသိဟုဆို၏၊ ထုိစကားကို ေျပာေသာခဏျခင္းတြင္ ၾကက္တြန္ေလ၏။ ၆၁ထုိအခါသခင္ဘုရားသည္ လွည့္၍ ေပတရုကုိၾကည့္ေတာ္မူ၏။ ၾကက္မတြန္မွီ သင္သည္သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္င့ါကိုျငင္းပယ္လိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ေပတရုသည္ သတိရသျဖင့္၊ ၆၂ျပင္သို႔ထြက္၍ ျပင္းစြာငိုေၾကြးေလ၏။

၆၃ေယရႈကိုကုိင္ဆြဲေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပက္ယယ္ျပဳ၍ ရုိက္ပုတ္ၾက၏။ ၆၄မ်က္ႏွာေတာ္ ကိုဖံုးၿပီး လွ်င္ လက္ႏွင့္ ပုတ္လ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ကိုအဘယ္ သူပုတ္သည္ကုိ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူပါဟု ဆုိၾက၏။ ၆၅အျခားေသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ကို္ယ္ေတာ္ကိုကဲ့ရဲ့၍ ေျပာဆိုၾကေသး၏။

၆၆မိုဃ္းလင္းေသာအခါလူတုိ႔တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာသူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာ တို႔သည္ စည္းေဝး၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုလႊတ္ေတာ္သို႔ေဆာင္သြားၿပီးလွ်င္၊ ၆၇သင္သည္ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ ငါတို႔အား ေျပာေလာ့ ဟုဆိုၾက၏။ ေယရႈကလည္း၊ ငါေျပာလွ်င္ သင္တို႔သည္မယံု။ ၆၈ငါေမးလွ်င္လည္း သင္တို႔သည္ မေျဖဘဲ၊ ငါ့ကိုမလႊတ္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။ ၆၉ေနာက္၌လူသားသည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိး ေတာ္လက်္ာဘက္၌ ထုိင္ေတာ္မူလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ေသာ္၊ ၇ဝထုိသူအေပါင္းတို႔က၊ သို႔ျဖစ္၍သင္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မွန္သည္တကားဟု ဆိုၾကလွ်င္၊ သင္တို႔ဆိုသည္ အတိုင္းမွန္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇၁ထုိသူတို႔ကလည္း၊ အဘယ္သက္ေသလုိေသးသနည္း။ သူ၏စကားကုိငါတို႔ကိုယ္တိုင္ၾကားရၿပီဟု ဆိုၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s