လုကာ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁ထုိအခါမင္းအရာရွိ အေပါင္းတို႔သည္ ထ၍ကုိယ္ေတာ္ကိုပိလတ္မင္းထံသို႔ ေဆာင္သြားၾကၿပီးလွ်င္၊ ၂ဤသူသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကိုလွည့္ျဖား၍၊ မိမိသည္ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဆိုလ်က္၊ ကဲသာဘုရင္ကို အခြန္မဆက္ႏွင့္ဟု ျမစ္တားသည္ကိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ပါၿပီဟု အျပစ္တင္ၾက၏။ ၃ပိလတ္မင္းက၊ သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္မွန္သေလာဟု ေယရႈကုိေမးလွ်င္၊ မင္းႀကီးေမးသည္အတိုင္း မွန္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ပိလတ္မင္းက၊ ဤသူ၌အဘယ္အျပစ္ကိုမွ် ငါမေတြ႔ဟုယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး တို႔ႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔အားေျပာဆိုလွ်င္၊ ၅ထုိသူတို႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ေၾကာ္လ်က္၊ ဤသူသည္ ဂါလိလဲျပည္မွစ၍ ဤအရပ္တိုင္ေအာင္ ယုဒျပည္၌ အႏွံ႔အျပားဆံုးမၾသဝါဒေပး၍ လူမ်ားကိုႏႈိး ေဆာ္ေသာသူျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၆ပိလတ္မင္းသည္ဂါလိလဲဟူ ေသာစကားကုိၾကားလွ်င္၊ ထုိသူသည္ဂါလိလဲလူျဖစ္သေလာ ဟုေမးျမန္း၍၊ ၇ေဟရုဒ္မင္းပိုင္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သိေသာအခါ ထိုမင္းထံသို႔ပို႔ေစ၏။ ထုိအခါေဟရုဒ္မင္းသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ရွိသတည္း။

၈ထုိမင္းသည္ ေယရႈကိုျမင္လွ်င္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အထက္က သိတင္းေတာ္မ်ား ကိုၾကား၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္ျခင္းငွါ ၾကာျမင့္စြာ အလိုရွိသည္ျဖစ္၍၊ ျပေတာ္မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာတစံုတခုကိုျမင္ ရမည္ဟု ေျမာ္လင့္လ်က္ေန၏။ ၉ထုိအခါေဟရုဒ္မင္း သည္ကုိယ္ေတာ္ကို မ်ားစြာ ေမးျမန္းေသာ္လည္း အဘယ္စကား ကိုမွ်ျပန္ေတာ္မမူ။ ၁ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးႏွင့္ က်မ္းျပဳဆရာ တို႔သည္ ထ၍ျပင္းထန္စြာ အျပစ္တင္ၾက၏။ ၁၁ေဟရုဒ္မင္းသည္စစ္သူရဲ တို႔ႏွင့္တကြ ကိုယ္ေတာ္ကို မခန္႔မညားဘဲျပက္ယယ္ျပဳ၍ တင့္တယ္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ေစၿပီးမွ ပိလတ္မင္းထံသို႔ပို႔ျပန္ေစ၏။ ၁၂ထုိေန႔၌ ပိလတ္မင္းႏွင့္ ေဟရုဒ္မင္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအေဆြဖဲြ႔ၾက၏။ အထက္ကရန္ဘက္ျဖစ္ၾကသတည္း။

၁၃တဖန္ပိလတ္မင္းသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ မင္းအရာရွိ၊ လူမ်ားတို႔ကိုေခၚ၍၊ ၁၄ျပည္သူျပည္ သားမ်ားကို ပုန္ကန္ေစေသာသူကဲ့သို႔ ဤလူကိုသင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ပို႔ေဆာင္ၾကသည္ ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ေရွ႔မွာ ငါစစ္ေၾကာ ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔တင္ေသာ အျပစ္တစံုတခုကိုမွ် သူ၌ငါမေတြ႔။ ၁၅ေဟရုဒ္မင္းသည္လည္း မေတြ႔။ ထုိမင္းထံသို႔ငါပို႔ ေစၿပီ။ ဤသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံထုိက္ေသာအမႈတစံုတခု ကိုမွ်မျပဳ။ ၁၆ထုိေၾကာင့္သူ႔ကိုငါဆံုးမ၍လႊတ္ မည္ဟုဆိုေလ၏။ ၁၇ထုိပြဲ၌လူမ်ားတို႔အားတစံုတေယာက္ေသာသူကို မလႊတ္ဘဲမေနရသတည္း။ ၁၈လူအေပါင္းတို႔က၊ ထုိသူကိုထုတ္ပါေလာ့။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဗာရဗၺကိုလႊတ္ပါ ေလာ့ဟု တညီတညြတ္တည္းဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၁၉ထုိဗာရဗၺကား၊ ၿမိဳ႔၌ပုန္ကန္ျခင္းအျပစ္၊ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းအျပစ္ေၾကာင့္ေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထားေသာသူျဖစ္သတည္း။

၂ဝပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈကိုလႊတ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔အားတဖန္ေျပာဆိုေလ၏။ ၂၁သူတို႔က လည္း၊ ထုိသူကိုလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ ရုိက္ထားပါ၊ ရိုက္ထားပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၂၂ပိလတ္မင္းက၊ ထုိသူသည္ အဘယ္အျပစ္ ကုိျပဳဘိသနည္း။ ေသထုိက္ေသာအျပစ္တစံုတခုမွ် သူ၌ငါမေတြ႔။ ထုိေၾကာင့္သူ႔ကို ငါဆံုးမ၍လႊတ္မည္ဟု သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဆိုလွ်င္၊ ၂၃လူမ်ားတို႔သည္ ထုိသူကိုလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ ရုိက္ထားေစျခင္းငွါ ႀကီးစြာေသာ အသံႏွင့္ က်ပ္က်ပ္ေတာင္းသျဖင့္၊ သူတို႔၏အသံႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔၏ အသံသည္ ႏုိင္ေလ၏။ ၂၄ပိလတ္မင္းသည္ လည္း သူတို႔ေတာင္းသည္အတုိင္း ျဖစ္ေစျခင္း ငွါစီရင္၍၊ ၂၅ပုန္ကုန္ျခင္းအျပစ္၊ လူအသက္ကိုသတ္ျခင္း အျပစ္ေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားေသာသူကို လူမ်ားေတာင္းသည္အတုိင္း လႊတ္ၿပီးမွ၊ ေယရႈကိုသူတို႔အလုိသို႔အပ္လိုက္ ေလ၏။

၂၆ကုိယ္ေတာ္ကိုထုတ္သြားၾကစဥ္၊ ရွိမုန္အမည္ရွိေသာ ကုေရေနျပည္သားတေယာက္သည္ ေတာရြာ မွ လာသည္ကိုသူ႔တို႔သည္ ေတြ႔လွ်င္၊ ဘမ္းဆီး၍ေယရႈေနာက္ေတာ္၌လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ကို ထမ္းေစ ၾက၏။ ၂၇ေနာက္ေတာ္၌ လိုက္ေသာလူမ်ားအေပါင္းတုိ႔တြင္၊ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းေသာမိန္းမ အခ်ဳိ႔ပါ၏။ ၂၈ထုိသူတို႔ကို ေယရႈသည္ လွည့္ၾကည့္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သမီးတို႔၊ ငါေၾကာင့္မငိုေၾကြးၾကႏွင့္။ မိမိတို႔ႏွင့္ မိမိတို႔သားမ်ား ေၾကာင့္ငိုေၾကြးၾကေလာ့။ ၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ၿမံဳေသာမိန္းမသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ပဋိိသႏၾၶြ မယူဘူးေသာ ဝမ္းႏွင့္သူငယ္ မစို႔ဘူးေသာသားျမတ္သည္ မဂၤလာရွိ၏ ဟု ေျပာရေသာ ေန႔ရက္ကာလေရာက္လိမ့္မည္။ ၃ဝထုိအခါ သူတို႔က၊ အိုေတာင္မ်ားတို႔၊ ငါတို႔အေပၚသို႔က်ၾကပါ။ အိုကုန္းမ်ားတို႔၊ ငါတို႔ကိုဖံုးအုပ္ၾကပါဟု ေခၚၾကလိမ့္မည္။ ၃၁အေၾကာင္းမူကား၊ စိမ္းေသာအပင္ကိုဤ သို႔ျပဳၾကလွ်င္၊ ေျခာက္ေသာအပင္၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၂ထုိအခါကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူလူဆိုးႏွစ္ေယာက္တို႔ကို လည္းသတ္အံ့ေသာငွါ ထုတ္သြားၾက၏။

၃၃ကရာနိအမည္ရွိေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ၾကေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တကြထုိလူဆုိးတို႔ကို လက်္ာ ေတာ္ဘက္ ၌တေယာက္၊ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌တေယာက္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားၾက၏။ ၃၄ေယရႈက လည္း၊ အိုအဘ၊ သူ႔တို႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကိုမသိၾကဟု ျမြက္ဆိုေတာ္မူ၏။ အဝတ္ေတာ္ကို လည္းစာေရးတံခ်၍ ေဝဖန္ၾက၏။ ၃၅လူမ်ားတို႔သည္လည္းၾကည့္ရႈ လ်က္ရပ္ေနၾက၏။ ထုိသူတို႔ႏွင့္ အတူမင္းအရာရွိ တို႔က၊ ဤသူသည္ သူတပါးတို႔ကိုကယ္တင္တတ္၏။ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူ မွန္လွ်င္ကိုယ္ကိုကယ္တင္ပါေလေစဟူ၍ ျပက္ယယ္ျပဳၾက၏။ ၃၆စစ္သူရဲတို႔သည္လည္းလာ၍ ပံုးရည္ကိုကပ္ေပးလ်က္၊ ၃၇သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ မွန္လွ်င္ကိုယ္ကို ကယ္တင္ေလာ့ ဟူ၍ ျပက္ယယ္ျပဳလွ်က္ဆိုၾက၏။ ၃၈ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ တပ္၍ အျပစ္ေဘာ္ျပေသာ ကမၺည္းလိပ္စာခ်က္ဟူမူကား၊ ဤသူသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေပတည္းဟု ေဟျဗဲဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားျဖင့္ ေရး၍ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ တပ္သတည္း။

၃၉ဆဲြထားေသာလူဆုိးႏွစ္ေယာက္တြင္တေယာက္က၊ သင္သည္ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ ကိုယ္ကို၄င္း၊ ငါတုိ႔ကို၄င္း၊ ကယ္တင္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုေလ၏။ ၄ဝတေယာက္မူကား၊ မိမိအေဘာ္ကိုဆံုးမ၍၊ သင္သည္ဤသူနည္း တူအျပစ္ဒဏ္ခံလ်က္ပင္ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္သေလာ။ ၄၁ငါတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳမိေသာအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ခံရ သည္ျဖစ္၍ တရားသျဖင့္ခံရၾက၏။ ဤသူမူကားအဘယ္အျပစ္ကိုမွ် မျပဳဟုဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၄၂သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါဟု ေယရႈကိုေလွ်ာက္ဆို၏။ ၄၃ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယေန႔တြင္သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၄ထုိအခ်ိန္သည္ မြန္းတည့္ အခ်ိန္ေလာက္ျဖစ္၍ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေျမတျပင္လံုး၌ ေမွာင္မိုက္ အတိျဖစ္ေလ၏။ ၄၅ေနအေရာင္ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။ ဗိမာန္ေတာ္၏ ကုလားကာသည္ႏွစ္ျဖာ ကဲြေလ၏။ ၄၆ေယရႈသည္လည္းႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ အိုအဘ၊ အကြၽႏု္ပ္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္ လက္၌အကြၽႏု္ပ္ အပ္ပါ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္အသက္ခ်ဳပ္ေတာ္မူ၏။ ၄၇ထုိအျခင္းအရာတို႔ကို တပ္မႉးသည္ ျမင္လွ်င္၊ စင္စစ္ ဤသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမွန္ေပ၏ဟု ဆို၍ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ ၄၈ထိုအမႈကို အၾကည့္အရႈ လာေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထိုအျခင္း အရာမ်ားကိုျမင္လွ်င္၊ ရင္ပတ္ကိုခတ္၍ ျပန္သြားၾက၏။ ၄၉ဂါလိလဲျပည္မွ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္လာေသာ မိန္းမတို႔ႏွင့္ ကိုေတာ္ကိုသိကြၽမ္းေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္လည္း အေဝးကၾကည့္ ရႈ၍ ရပ္ေနၾက၏။

၅ဝထိုအခါ ယုဒျပည္ အရိမသဲၿမိဳ႔သား ေယာသပ္အမည္ရွိေသာ လႊတ္အရာရွိတေယာက္သည္၊ အျခား ေသာအလႊတ္အရာရွိတို႔၏ တိုင္ပင္စီရင္ျခင္းကို ဝန္ခံေသာသူမဟုတ္၊ ၅၁ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ပိလတ္မင္းထံသို႔ဝင္၍၊ ၅၂ေယရႈ၏အေလာင္း ေတာ္ကို ေတာင္းေလ၏။ ၅၃အေလာင္းေတာ္ကိုခ်၍ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ပတ္ရစ္ၿပီးလွ်င္၊ တေယာက္ကိုမွ် မသၿဂႋဳဟ္ဘူးေသာေက်ာက္သခၤ်ဳိင္းတြင္း၌ ထားေလ၏။ ၅၃ထုိေန႔ကားအဘိတ္ေန႔ျဖစ္၍ ဥပုသ္ေန႔ အခ်ိန္နီး သတည္း။ ၅၅ဂါလိလဲျပည္က ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လာေသာ မိန္းမမ်ားသည္သခၤ်ဳိင္းေတာ္ကို၄င္း၊ အေလာင္းေတာ္ကိုအဘယ္သို႔ထားသည္ကို၄င္း အၾကည့္အရႈ လုိက္လာၾက၏။ ၅၆ထုိေနာက္မွျပန္သြားၿပီးလွ်င္ ဆီေမႊးႏွင့္ နံ႔သာမ်ဳိးကိုျပင္ဆင္၍ပညတ္ေတာ္အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔၌ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s