လုကာ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁ခုႏွစ္ရက္တြင္ပဌမေန႔ရက္ အာရုဏ္တက္ေသာအခ်ိန္၌၊ ထုိမိန္းမတို႔သည္ အျခားေသာမိန္းမတို႔ႏွင့္ တကြ မိမိတို႔ ျပင္ဆင္ေသာ နံ႔သာမ်ဳိးကိုေဆာင္လ်က္သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔သြားၾက၏။ ၂ေရာက္ေသာအခါ၊ တြင္းဝ၌ပိတ္ေသာ ေက်ာက္သည္လိမ့္လန္လ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႔ျမင္၍ အတြင္းသို႔ဝင္ေသာ္၊ ၃သခင္ေယရႈ၏ အေလာင္းေတာ္ကိုမေတြ႔ၾက။ ၄ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ေတြးေတာေသာ စိတ္ရွိစဥ္တြင္၊ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ေသာ အဝတ္ကိုဝတ္ဆင္လ်က္ေပၚလာ၏။ ၅ထုိမိန္းမတို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ေသာစိတ္ႏွင့္ငံု႔၍ေနစဥ္တြင္၊ ထုိသူတို႔က၊ သင္တို႔သည္ အေသေကာင္ရွိရာအရပ္၌ အသက္ရွင္ေသာသူကိုအဘယ္ေၾကာင့္ရွာၾကသနည္း။ ၆-၇ဤအရပ္၌မရွိ၊ ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ လူသားသည္ ဆိုးေသာသူတို႔လက္သို႔ အပ္ႏွံ႔ျခင္း၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကို ကိုခံရမည္၊ သံုးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟု ဂါလိလဲျပည္၌ရွိေတာ္မူစဥ္ သင္တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို ေအာက္ေမ့ၾကဦး ဟု ဆိုၾကသည္ရွိေသာ္၊ ၈ထုိမိန္းမတို႔သည္ စကားေတာ္ကိုသတိရ၍၊ ၉သခၤ်ဳိင္းေတာ္က ျပန္လွ်င္ ထုိအေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုတို႔ကို တက်ိပ္တပါးေသာသူမွစ၍ၾကြင္းေသာ တပည့္ေတာ္အေပါင္း တို႔အား ျပန္ၾကားၾက၏။

၁ဝထုိအေၾကာင္းအရာကုိတမန္ေတာ္ တို႔အားေျပာေသာသူကား၊ မာဂဒလမာရိ၊ ေသာဟႏၷ၊ ယာကုပ္၏ အမိျဖစ္ေသာ မာရိမွစ၍ အျခားေသာမိန္းမမ်ားျဖစ္သတည္း။ ၁၁သူတို႔၏စကားကုိဒ႑ာရီစကား ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္၍ တဖန္ေတာ္တို႔သည္ မယံုၾက။ ၁၂သို႔ေသာ္လည္း ေပတရုသည္ ထ၍သခၤ်ဳိင္းေတာ္ သို႔ေျပးေလ၏။ ေရာက္ေသာအခါ ငံု႔ၾကည့္၍ ပိတ္ပုဆိုးသာရွိရစ္သည္ ကိုျမင္လွ်င္၊ ထုိအေၾကာင္းအရာကို အံ့ၾသ၍ မိမိအိမ္သို႔ျပန္သြား၏။

၁၃ထုိမွတပါး၊ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ခရီးေလးတိုင္ကြာေသာ ဧေမာက္အမည္ ရွိေသာရြာသို႔ ထုိေန႔၌သြားၾကစဥ္တြင္၊ ၁၄ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာအေၾကာင္း အရာအလံုးစံုတို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးေျပာ ဆိုၾက၏။ ၁၅ထုိသို႔ေဆြးေႏႊးေျပာဆုိၾကစဥ္တြင္၊ ေယရႈသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ သူတို႔ႏွင့္ အတူၾကြေတာ္မူ၏။ ၁၆ထုိသူတို႔သည္ မ်က္စိခ်ဳပ္လ်က္ရွိ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကိုမသိၾက။ ၁၇ကိုယ္ေတာ္ ကလည္း၊ သင္တို႔သည္ခရီးသြားလ်က္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးေသာစကားကား၊ အဘယ္သို႔ေသာစကားနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္မ်က္ႏွာၫိ‡ဳးငယ္ၾကသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ လွ်င္၊ ၁၈သူတို႔တြင္ ကေလာဖ အမည္ရွိေသာသူက၊ သင္သည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဧည့္သည္ျဖစ္လ်က္သာ ယခုအခါ ထုိၿမိဳ႔၌ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင့္အရာတို႔ကို မသိသေလာဟု ေျပာဆို၏။ ၁၉ကုိယ္ေတာ္ကလည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္း အရာနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ထုိသူတို႔က၊ နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈ၏ အေၾကာင္းအရာေပတည္း။ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူအေပါင္း တို႔ေရွ႔မွာ၊ ႏႈတ္သတၱိ၊ လက္သတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပေရာဖက္ျဖစ္၏။ ၂ဝထုိသူကုိယဇ္ ပုေရာဟိတ္အႀကီးႏွင့္ ငါတို႔မင္းမ်ားသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံေစျခင္းငွါအပ္ႏွံ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္ၾကၿပီ။ ၂၁ထုိသူသည္ဣသေရလအမ်ဳိးကိုေရြးႏႈတ္အံ့ေသာသူျဖစ္သည္ ဟုငါတို႔သည္အထက္က ေျမာ္လင့္ၾကၿပီ။ ထုိမွ်မက ဤအေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ယခုသံုးရက္ရွိၿပီ။ ၂၂ငါတို႔၏အေပါင္းအေဘာ္မိန္းမအခ်ဳိ႔ တို႔သည္လည္း သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔ ေစာေစာသြား၍၊ ၂၃အေလာင္းေတာ္ကိုမေတြ႔လွ်င္၊ သခင္ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူ သည္ဟု ေျပာေသာေကာင္းကင္တမန္ထင္ရွားရာ ရူပါရုံကို မိမိျမင္ေၾကာင္းကို ျပန္လာ၍ေျပာဆိုသျဖင့္၊ ငါတို႔သည္မိန္းေမာေတြ ေဝျခင္းရွိၾက၏။ ၂၄ထုိအခါငါတို႔တြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ သူတို႔သည္ သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔သြား၍ မိန္းမတို႔ေျပာဆိုသည္အတိုင္း ေတြ႔ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိမျမင္ရဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၂၅ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ပေရာဖက္ေဟာေျပာေသာစကားမ်ားကို ယံုႏိုင္ေအာင္ဥာဏ္မရွိ၊ စိတ္ခုိင္မာ ေသာသူ တို႔၊ ၂၆ခရစ္ေတာ္သည္ ဤသုိ႔ပင္အေသခံ၍ မိမိဘုန္းစည္းစိမ္ေတာ္ကို ဝင္စားရမည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။၂၇ထုိအခါေမာေရွ၏ က်မ္းစာမွစ၍ ပေရာဖက္တို႔၏ က်မ္းစာမ်ား၌ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍ ေရးထား သမွ်ေသာက်မ္းစာခ်က္ အနက္ကို ရွင္းလင္းစြာေဘာ္ျပေတာ္မူ၏။ ၂၈ထိုတပည့္ေတာ္တို႔သည္ သြားေသာ ရြာအနီး သို႔ေရာက္ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုရြာကိုလြန္၍ သြားအံ့ေသာအျခင္းအရာကို ျပေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၉ထိုသူတို႔က အကြၽႏ္ု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္၍ေနပါ။ ညဦးယံအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္ပါသည္ ဟူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို က်ပ္က်ပ္ေသြး ေဆာင္ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူေနျခင္းငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။ ၃ဝစားပြဲ၌ သူတို႔ႏွင့္အတူေလ်ာင္း ေတာ္မူစဥ္၊ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ့၍ သူတို႔အားေပးေတာ္မူသည္တြင္၊ ၃၁သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကုိ သိၾက၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြယ္ေတာ္မူ၍။ ၃၂တပည့္ေတာ္တို႔ ကလည္း၊ လမ္းခရီး၌ ငါတို႔ႏွင့္ေဟာေျပာ၍ က်မ္းစာအနက္ကို ဖြင့္ျပေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ ယိုဖိတ္မတတ္ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုၾက၏။

၃၃ထိုတပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ခ်က္ျခင္းထ၍ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ၿပီးမွ၊ တက်ိပ္တပါးေသာ သူတို႔သည္ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္အတူ စုေဝးလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ၾက၏။ ၃၄စုေဝးေသာသူတို႔ကလည္း၊ သခင္ဘုရားသည္ အမွန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ ရွိမုန္အား ကိုယ္ကိုျပေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၃၅ထိုတပည့္ ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ လမ္း၌ျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာကို၄င္း၊ မုန္႔ကိုဖဲ့စဥ္တြင္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ျပန္ၾကားၾက၏။

၃၆ထိုသို႔ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေသာအခါ၊ ေယရႈသည္ သူတို႔အလယ္၌ ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ သင္တို႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္ေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ၃၇တပည့္ေတာ္တို႔သည္ တေစျၧြကိုျမင္သည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၃၈ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိၾက သနည္း။ အဘယ္ ေၾကာင့္အထူးထူး အေထြေထြေသာ စိတ္ရွိၾကသနည္း။ ၃၉ငါ့လက္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ေျခကိုလည္းၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုယ္ပင္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုၾကည့္ရႈစမ္းသပ္ၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔ျမင္သည္ အတိုင္း အရိုးအသားႏွင့္ျပည့္စံု၏။ တေစျၧြမည္သည္ကား ဤကဲ့သိုမျပည့္စံုဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်က္၊ ၄ဝလက္ေတာ္ေျခေတာ္တို႔ကို တပည့္ေတာ္တို႔အား ျပေတာ္မူ၏။ ၄၁ထိုသူတို႔သည္ အံ့ၾသ၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အားျဖင္ မယံုႏိုင္ဘဲ ေနေသးေသာအခါ၊ သင္တို႔၌ စားစရာ တစံုတခုရွိသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၄၂ငါးကင္တပိုင္းႏွင့္ ပ်ားလပို႔ကို ကပ္ေပးၾက၏။ ၄၃ကို္ယ္ေတာ္သည္ ယူ၍ သူတို႔ေရွ႔မွာ စားေတာ္မူ၏။

၄၄တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေမာေရွ၏ပညတၱိက်မ္းစာ၌၄င္း၊ ပေရာဖက္တို႔၏က်မ္းစာ၌၄င္း၊ ဆာလံ က်မ္းစာ၌၄င္း၊ ငါ့ကိုရည္မွတ္၍ ေရးထားသမွ်ေသာ အခ်က္တို႔သည္ ျပည့္စံုရမည္ဟု ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိစဥ္အခါ သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာအေၾကာင္းအရာတို႔ကား ဤအေၾကာင္းအရာ ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၅ထိုအခါ က်မ္းစာကို နားလည္ေစျခင္းငွါ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဥာဏ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၄၆ဤသို႔က်မ္းစာလာ၏။ ဤသို႔ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံ၍ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ေသျခင္းမွထေျမာက္ရမည္။ ၄၇ခရစ္ေတာ္၏ အခြင့္အားျဖင့္ ေနာင္တတရားႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရားကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစေသာ လူမ်ိဳးတကာတိုိ႔အား ေဟာေျပာရမည္။ ၄၈သင္တို႔သည္လည္း ဤအေၾကာင္း အရာတို႔၏ သက္ေသျဖစ္ၾက၏။ ၄၉ငါ့ခမည္းေတာ္၏ ဂတိရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ငါျပဳဦးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ကတန္ခိုးကို မခံမွီတိုင္ေအာင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနၾကဦးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ဝထိုေနာက္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္၊ ေဗသနိရြာတိုင္ေအာင္ ေဆာင္သြားေတာ္မူၿပီးမွ၊ လက္တာ္ကိုခ်ီ၍ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ၅၁ထိုသို႔ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူစဥ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ခြာ၍ ေကာင္း ကင္ဘံုသို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ၅၂တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ ၿပီးမွ အလြန္ဝမ္း မေျမာက္ဝမ္းသာျခင္းႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္သြားၾက၏။ ၅၃ဘုရားသခင္ကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္း လ်က္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေရာက္ၿမဲေရာက္ၾက၏။

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ၿပီး၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s