လုကာ အခန္းၾကီး (၂)


၁ထိုအခါ တႏိုင္ငံလံုးကို စာရင္းယူေစျခင္းငွါ ကဲသာဘုရင္ၾသဂုတၱဳသည္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂ကုေရနိသည္ ရႈရိျပည္၌ ၿမိဳ႔ဝန္ျဖစ္စဥ္တြင္၊ ဤပဌမစာရင္းယူျခင္း ျဖစ္သတည္း။ ၃လူအေပါင္းတို႔သည္ စာရင္းဝင္ျခင္းငွါ အသီးသီး မိမိတို႔ၿမိဳ႔ရြာသို႔ သြားၾက၏။ ၄-၅ေယာသပ္သည္လည္း ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္၍၊ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္းေသာမယား မာရိႏွင့္အတူ စာရင္းဝင္ျခင္းငွါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိဳ႔မွ ယုဒျပည္တြင္ ဗက္လင္အမည္ရွိေသာ ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔သို႔ သြား၏။ ထိုအခါ မာရိသည္ ပဋိိသေႏၶြအရင့္အမာရွိ၏။ ၆ဗက္လင္ၿမိဳ႔၌ ရွိေနစဥ္ ဘြားအံ့ေသာေန႔လေစ့လွ်င္၊ ၇သားဦးကုိဘြားျမင္၍ အဝတ္ႏွင့္ပတ္ရစ္ၿပီးမွ၊ ဧည့္သည္တည္းရာ စရပ္၌သူတို႔ေနစရာမရွိေသာေၾကာင့္၊ သူငယ္ကို ႏြားစားခြက္၌သိပ္ထားေလ၏။

၈ထုိျပည္မွာသိုးထိန္းတ္ို႔သည္ ညဥ့္အခါေတာအရပ္၌တည္းခိုလ်က္၊ မိမိသိုးစုကို ေစာင့္ေနၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ၉ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူတို႔အနားမွာေပၚလာ၍၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ထြန္း ေတာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁ဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကို ငါသည္သင္တို႔အား ၾကားေျပာရ၏။ ၁၁ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူၿပီ။ ၁၂သင္တို႔သည္အဘယ္ နိမိတ္ျဖင့္သိရမည္နည္းဟူမူကား၊ သူငယ္သည္အဝတ္ႏွင့္ပတ္ရစ္ ၍ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိၿပီးလွ်င္၊ ၁၃ထုိေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအမ်ားတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းထင္ရွား၍၊ ၁၄ေကာင္းကင္ဘဝဂ္ဝယ္ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေစသတည္း။ ေျမႀကီးေပၚ၌ လည္းၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း။ လူတို႔အားေမတၱာကရုဏာရွိေစသတည္းဟု ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း ၍ ျမြက္ဆိုၾက၏။

၁၅ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ျပန္ၾကၿပီးမွ သိုးထိန္းတို႔က၊ ငါတို႔သည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔သို႔သြား ၾကကုန္အံ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ေဘာ္ျပေတာ္မူေသာ ဤအမႈအရာကုိ ၾကည့္ၾကကုန္အံ့ဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၿပီး လွ်င္၊ ၁၆အလ်င္အျမန္သြား၍ မာရိႏွင့္ေယာသပ္ကို၄င္း၊ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူငယ္ကို၄င္းေတြ႔ၾက၏။ ၁၇ေတြ႔ျမင္ၿပီးမွ မိမိတို႔ၾကားေသာထုိသူငယ္၏ အေၾကာင္းစကားကို အႏွံ႔အျပားေျပာၾက၏။ ၁၈သုိးထိန္းတို႔ေျပာေသာ စကားကုိ ၾကားေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။ ၁၉မာရိသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကိုမွတ္က်ဳံး၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ လ်က္ေန၏။ ၂ဝသိုးထိန္းတုိ႔သည္လည္းမိမိတို႔အားေျပာႏွင့္သည္အတိုင္း ၾကားျမင္သမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာ ကိုေထာက္၍၊ ဘုရားသခင္ကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းလ်က္ျပန္သြားၾက၏။

၂၁ထုိသူငယ္အား အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုေပးရေသာ ေန႔တည္းဟူေသာ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ ပဋိိသေႏၶြ စဲြေတာ္မမူမွီေကာင္းကင္တမန္မွည့္ေသာေယရႈအမည္ျဖင့္မွည့္ၾက၏။ ၂၂ထုိေနာက္ ေမာေရွ၏ ပညတ္တရားအတိုင္းစင္ၾကယ္ျခင္းကိုျပဳရေသာ ေန႔ရက္ ေစ့ေသာအခါ၊ မိဘတို႔သည္ သူငယ္ကိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ ၂၃သားဦးေယာက်္ားအေပါင္းတို႔သည္ဘုရား အဘို႔သန္႔ရွင္း ရၾက၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ပညတၱိက်မ္း လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ထာဝရဘုရားအားဆက္ကပ္ၿပီးမွ၊ ၂၄ခုိႏွစ္ေကာင္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳိးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ တခုခုကိုပူ ေဇာ္ရမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္း လာျပန္သည္ႏွင့္အညီ ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။

၂၅ထုိအခါ ရႈေမာင္အမည္ရွိေသာသူတေယာက္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိ၏။ ထိုသူသည္ေျဖာင့္ မတ္ေသာသူ၊ တရားကိုရိုေသေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သက္သာျခင္းအေၾကာင္းကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္သူ႔အေပၚ၌တည္သည္ျဖစ္၍၊ ၂၆သူသည္ထာဝရဘုရား၏ ခရစ္ေတာ္ကိုမျမင္မွီမေသရဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုရ၏။ ၂၇ထုိအခါသူသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ သြား၍၊ မိဘတို႔သည္ သူငယ္ေယရႈကို ပညတ္တရားထံုးတမ္းအတိုင္းျပဳျခင္းငွါ ေဆာင္သြားစဥ္တြင္၊ ၂၈ရႈေမာင္သည္ ေယရႈကိုလက္ႏွင့္ခ်ီပိုက္၍၊ ၂၉ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ အစိုးရေတာ္ မူေသာအရွင္၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတုိင္းကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္သည္ၿငိမ္ဝပ္စြာစုေတ့ရေသာအခြင့္ကိုကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ေပးေတာ္မူ၏။ ၃ဝ-၃၂ကုိယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလ အမ်ဳိးကို ခ်ီးေျမာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔ကုိလင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေရွ႔ေမွာက္၌ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ အလင္းတည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာ သခင္ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကုိယ္မ်က္စီႏွင့္ ျမင္ရပါ၏ဟု ျမြက္ဆို၏။ ၃၃ထုိစကားမ်ားကို ေယာသပ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္သည္ၾကားလွ်င္အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။ ၃၄ရႈေမာင္သည္လည္း သူတို႔ကိုေကာင္းႀကီး ေပး၍မယ္ေတာ္ မာရိအား၊ ဤသူငယ္ကားဣသေရလလူအမ်ားလဲမည္အေၾကာင္း၊ အမ်ားထမည္ အေၾကာင္း၊ လူအမ်ား တို႔၏ အၾကံအစည္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါျငင္းခံုစရာျဖစ္မည္အေၾကာင္း ခန္႔ထားေသာ သူျဖစ္၏။ ၃၅ထုိမွတပါး သန္လ်က္သည္ သင္၏စိတ္ ႏွလံုးကိုခြင္းလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆို၏။

၃၆အာရွာအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဖေႏြလ၏ သမီး၊ အႏၷအမည္ရွိေသာ ပေရာဖက္မတေယာက္ရွိ၏။ သူသည္ ပ်ဳိေသာ အရြယ္မွစ၍ ခုနစ္ႏွစ္သာလင္ႏွင့္ေနၿပီးလွ်င္၊ ၃၇အသက္ႀကီးရင့္၍ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ေလးႏွစ္ခန္႔မွ် တုိင္တိုင္ မုတ္ဆုိးမျဖစ္လ်က္၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အစာေရွာင္ျခင္းအားျဖင့္ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဘုရားဝတ္ကိုျပဳ၍ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ မခြါဘဲေန၏။ ၃၈သူသည္လည္းထိုခဏျခင္းတြင္ဝင္၍ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီး မြမ္းေလ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအရာကိုေျမာ္လင့္ေသာသူအေပါင္းတို႔အား ထုိသူငယ္၏ အေၾကာင္းကို ေျပာေလ၏။ ၃၉မိဘတို႔သည္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တရားအတိုင္း ျပဳရသမွ်တို႔ကို အကုန္အစင္ျပဳၿပီးမွ၊ ဂါလိလဲျပည္၊ နာဇရက္အမည္ရွိေသာမိမိတို႔ၿမိဳ႔သို႔ျပန္ၾက၏။ ၄ဝသူငယ္သည္လည္း ႀကီးပြါး၍ပညာဥာဏ္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္လည္းသူ႔အေပၚ၌တည္၏။

၄၁မိဘတို႔သည္ႏွစ္တိုင္းအစဥ္ ပသခါပဲြခံခ်ိန္ေရာက္လွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြားၾက၏။ ၄၂ေယရႈသည္ တဆယ္ ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာအခါ ပသခါပဲြထံုးစံအတုိင္းေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔တတ္ၾက၍၊ ၄၃ပဲြေန႔ရက္လြန္ၿပီးမွ မိဘတို႔ သည္ျပန္ၾကလွ်င္၊ သူငယ္ေယရႈသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနရစ္ေလ၏။ ေယာသပ္ႏွင့္မယ္ေတာ္သည္ ထုိအေၾကာင္းကုိမသိ၍၊ ၄၄အေပါင္းအေဘာ္စုထဲမွာ သူငယ္ပါသည္ဟုစိတ္ထင္ႏွင့္ တေန႔ခရီးသြားမိလွ်င္၊ အေဆြအမ်ဳိးအသိအကြၽမ္းတို႔တြင္ ရွာ၍၊ ၄၅မေတြ႔ေသာအခါ ေယရွရုလင္ၿမိဳ႔ျပန္၍ရွာၾက၏။ ၄၆သူငယ္မူကား ဗိမာန္ေတာ္၌ ဆရာမ်ားအလယ္မွာထုိင္၍ ထုိသူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလ်က္ရွိသည္ကို မိဘတို႔သည္ သံုးရက္ၾကာမွ ေတြ႔ၾက၏။ ၄၇သူ၏စကားကုိၾကားေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ သူ၏ပညာကို၄င္း၊ စကား အေျဖကို၄င္း အံ့ၾသၾက၏။ ၄၈မိဘတို႔သည္သားကိုျမင္လွ်င္ မိန္းေမာေတြေဝ၍ မယ္ေတာ္က၊ ငါ့သား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့တို႔အား ဤသို႔ျပဳသနည္း။ ညိ‡ဳးငယ္ေၾကာင့္ၾကေသာ စိတ္ႏွင့္မိဘတို႔သည္ ေမာင္ကိုရွာ ၾကၿပီဟု ဆုိေသာ္၊ ၄၉ေယရႈက၊ မိဘသည္အဘယ္ေၾကာင့္အကြၽႏ္ုပ္ကိုရွာရပါသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘ၏အိမ္၌ ေနရသည္ကို မသိပါသေလာဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၅ဝသူတို႔သည္ ထုိစကားကုိနားမလည္ၾက။ ၅၁ထုိေနာက္ ေယရႈသည္ မိဘတို႔ႏွင့္အတူသြားသျဖင့္နာဇရက္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍သူတို႔စကားကိုနားေထာင္လ်က္ ေနေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကို မယ္ေတာ္သည္ ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္က်ဳံးေလ၏။ ၅၂ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းႀကီး၍ ပညာတိုးပြါးလ်က္၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူတို႔ေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s