လုကာ အခန္းၾကီး (၃)


၁ကဲသာဘုရင္တိေဗရိနန္းစံတဆယ္ငါးႏွစ္တြင္၊ ယုဒျပည္၌ ပုႏၱိပိလတ္သည္ ၿမိဳ႔ဝန္အရာ၊ ဂါလိလဲျပည္၌ ေဟရုဒ္သည္ ေစာ္ဘြားအရာ၊ ဣတုရဲျပည္ႏွင့္ တရာေခါနိတ္ျပည္၌ ေဟရုဒ္ညီ ဖိလိပၸဳသည္ေစာ္ဘြားအရာ၊ အဘိလင္ျပည္၌လုသာနိသည္ေစာ္ဘြားအရာ၊ ၂အႏၷႏွင့္ကယာဖတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းအရာ၊ အသီးသီးရွိၾက ေသာအခါ၊ ေတာ၌ရွိေသာဇာခရိ၏ သားေယာဟန္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံရ၏။၃-၆ပေရာဖက္ ေဟရွာယ၏ က်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ေတာ၌ဟစ္ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရားၾကြေတာ္မူရာလမ္း ကိုျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ေစၾကေလာ့။ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာရွိသမွ်တို႔ကို ဖို႔ရမည္။ ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ ရွိသမွ်တို႔ကိုၿဖိဳရမည္။ ေကာက္ေသာလမ္းမ်ား ကိုေျဖာင့္ေစရမည္ ၾကမ္းတမ္းေသာလမ္းမ်ားကိုလည္း သုတ္သင္ျပင္ဆင္ရမည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို ျမင္ရၾကလတံ့ ဟုလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ေယာဟန္သည္ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၌ အႏွံအျပားလွည့္လည္၍ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအဘို႔အလိုငွါ ေနာင္တႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဗတၱိဇံ တရားကိုေဟာေလ၏။

၇ထုိအခါ ဗတၱိဇံကိုခံအံ့ေသာငွါလာၾကေသာလူအစုအေဝးတို႔အားေယာဟန္ေဟာေျပာသည္ကား၊ အခ်င္းေျမြဆိုးအမ်ဳိးတို႔၊ ေရာက္လုေသာေဘးဒဏ္မွ ေျပးသြားစိမ့္ေသာငွါ အဘယ္သူသည္သင္တို႔ကို သတိေပး ဘိသနည္း။ ၈ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ၾကေလာ့။ အာျဗဟံသည္ ငါတို႔အဘျဖစ္သည္ ဟူ၍ စိတ္ထဲ၌ မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤေက်ာက္ခဲတို႔မွ အာျဗဟံသားတို႔ကိုထုတ္ေဘာ္ ဖန္ဆင္းႏုိင္ေတာ္မူသည္ဟု ငါအမွန္ဆို၏။ ၉သစ္ပင္အျမစ္နားမွာ ပုဆိိန္ထားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေကာင္းေသာ အသီးမသီးေသာအပင္ရွိသမွ်တို႔ကို ခုတ္လွဲ၍ မီးထဲသို႔ခ် လိုက္ရသည္ဟု ေဟာေျပာေလ၏။

၁ဝလူအစုအေဝးကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ ၾကေသာ္၊ ၁၁ေယာဟန္က၊ အက်ႌႏွစ္ထည္ရွိေသာသူသည္ အက်ႌမရွိေသာသူအားမွ်ေစ။ စားစရာရွိေသာ သူသည္လည္း ထုိနည္းတူျပဳေစဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၂အခြန္ခံသူတို႔သည္ ဗတၱိဇံ ကိုခံျခင္းငွါလာ၍၊ အရွင္ဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၁၃သင္တို႔သခင္သည္ ခဲြေဝစီမံ သည္ထက္သာ၍ မခဲြမခံၾကႏွင့္ ဟုျပန္ေျပာ၏။ ၁၄စစ္သူရဲတို႔ကလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ် အႏိုင္အထက္မျပဳၾကႏွင့္။ အဘယ္သူကိုမွ်မလွ်ပ္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္ရေသာအခႏွင့္ ေရာင့္ရဲၾကေလာ့ဟု ျပန္ေျပာ၏။

၁၅လူမ်ားတို႔သည္ေျမာ္လင့္၍၊ ေယာဟန္သည္ ခရစ္ေတာ္မွန္သည္မမွန္သည္ကို ႏွလံုးထဲမွာ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ၾကစဥ္၊ ၁၆ေယာဟန္သည္ လူအေပါင္းတို႔အား ျပန္ေျပာသည္ကား၊ ငါသည္သင္တို႔အား ေရ၌ ဗတၱိဇံ ကို ေပး၏။ ငါ့ထက္တတ္စြမ္းႏို္င္ေသာသူသည္ ၾကြလာေသး၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္ႀကိဳးကိုမွ် ျဖည္ျခင္းငွါ ငါမထိုက္။ ထိုသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌၄င္း၊ မီး၌၄င္း သင္တို႔ကို ဗတၱိဇံ ေပးမည္။ ၁၇လက္ေတာ္တြင္ စံေကာပါလ်က္ မိမိေကာက္နယ္တလင္းကို ရွင္းလင္းေစသျဖင့္၊ ဂ်ံဳစပါးကိုကား က်ီ၌စုသိမ္းသြင္းထား၍၊ အဖ်င္းကိုကား မၿငိမ္းႏိုင္ ေသာမီးႏွင့္ ရႈိ႔ေတာ္မူလတံ့ဟု ေျပာဆို၏။ ၁၈အျခားေသာ စကားမ်ားႏွင့္ ဆံုးမေသြးေဆာင္၍ ဧဝံေဂလိတရားကို လူမ်ားတို႔အား ေဟာေျပာေလ၏။

၁၉ထိုေနာက္ ေစာ္ဘြားေဟရုဒ္သည္ မိမိညီ၏ခင္ပြန္း ေဟေရာဒိအေၾကာင္းမွစ၍၊ မိမိျပဳေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္ ရွိသမွ်တို႔ကို ေယာဟန္သည္ ေဘာ္ျပဆံုးမေသာေၾကာင့္၊ ၂ဝေဟရုဒ္သည္ အရင္အျပစ္ရွိသမွ် တို႔အေပၚမွာ အျပစ္သစ္ ကိုထပ္ေလာင္း၍ ေယာဟန္ကို ေထာင္ထဲမွာေလွာင္ထား၏။

၂၁လူအေပါင္းတို႔သည္ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေသာအခါ၊ ေယရႈသည္လည္း ဗတၱိဇံ ကိုခံေတာ္မူ၍ ဆုေတာင္းစဥ္တြင္၊ ေကာင္းကင္ဖြင့္လွစ္သျဖင့္၊ ၂၂သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ ကိုယ္ထင္ရွားလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ အေပၚ၌ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ သင္ကား၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္းဟု ေကာင္းကင္က အသံ ေတာ္ျဖစ္ေလ၏။

၂၃ထိုအခါ ေယရႈသည္ အႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔မွ် ရွိေတာ္မူ၏။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ အဘကား ေယာသပ္တည္း။ ေယာသပ္အဘ ဧလိ၊ ၂၄ဧလိအဘ မႆတ္၊ မႆတ္အဘ ေလဝိ။ ေလဝိအဘ ေမလခိ၊ ေမလခိအဘ ယႏၷ၊ ယႏၷအဘ ေယာသပ္၊ ၂၅ေယာသပ္အဘ မတၱသိ၊ မတၱသိအဘ အာမုတ္၊ အာမုတ္အဘ နာဟုံ၊ နာဟံုအဘ ဧသလိ၊ ၂၆ဧသလိအဘ နဂၢဲ။ နဂၢဲအဘ မာအတ္၊ မာအတ္အဘ မတၱသိ၊ မတၱသိအဘ ေရွွမိ၊ ေရွမီအဘ ေယာသပ္၊ ေယာသပ္အဘ ယုဒ၊ ယုဒအဘ ေယာဟႏၷ၊ ၂၇ေယာဟႏၷအဘ ေရသ၊ ေရသအဘ ေဇရုဗေဗလ၊ ေဇရုဗေေလအဘ ရွာလေသလ၊ ရွာလေသလအဘ ေနရိ၊ ေနရိအဘ ေမလခိ၊ ေမလခိအဘ အဒၵိ၊ ၂၈အဒၵိအဘ ေကာသံ၊ ေကာသံအဘ ဧလေမာဒံ၊ ဧလေမာဒံအဘဧရ၊ ၂၉ဧရအဘေယာေသ၊ ေယာေသအဘဧေလ်ဇာ၊ ဧေလ်ဇာအဘ ေယာရိမ္၊ ေယာရိမ္အဘမႆတ္၊ မႆတ္မဘေလဝိ၊ ၃ဝေလဝိအဘရွိေမာင္၊ ရွိေမာင္အဘယုဒ၊ ယုဒအဘေယာသပ္၊ ေယာသပ္အဘေယာနန္၊ ေယာနန္အဘဧလ်ာကိမ္၊ ဧလ်ာကိမ္အဘေမေလ၊ ၃၁ေမေလအဘမဲနန္၊ မဲနန္အဘ မတၱသ၊ မတၱသအဘနာသန္၊ နာသန္အဘဒါဝိဒ္၊ ၃၂ဒါဝိဒ္အဘေယရွဲ၊ ေယရွဲအဘၾသဗက္၊ ၾသဗက္အဘေဗာဇ၊ ေဗာဇအဘစာလမုန္၊ စာလမုန္အဘနာရႈန္၊ ၃၃နာရႈန္အဘအမိနဒပ္၊ အမိနဒပ္အဘအာရံ၊ အာရံအဘ ေဟဇရုံ၊ ေဟဇရုံအဘဖာရက္၊ ဖာရက္အဘယုဒ၊ ၃၄ယုဒအဘယာကုပ္၊ ယာကုပ္အဘ ဣဇာက္၊ ဣဇာက္အဘအာျဗဟံ၊ အာျဗဟံအဘေတရ၊ ေတရအဘနာေခၚ၊ ၃၅နာေခၚအဘေစေရာက္၊ ေစေရာက္အဘ ရာေဂါ၊ ရာေဂါအဘဖာလက္၊ ဖာလက္အဘ ေဟဗာ၊ ေဟဗာအဘရွာလ၊ ၃၆ရွာလအဘ ကာဣနန္၊ ကာဣနန္အဘ အာဖာဇဒ္၊ အာဖာဇဒ္အဘေရွမ၊ ေရွမအဘေနာဧ၊ ေနာဧအဘလာမက္၊ ၃၇လာမက္အဘ မသုရွလ၊ မသုရွလအဘဧေနာက္၊ ဧေနာက္အဘယာရက္၊ ယာရက္အဘ မဟာေလေလလ၊ မဟာေလ ေလလအဘ ကာဣနန္၊ ကာဣနန္အဘ ဧႏုတ္၊ ဧႏုတ္အဘေရွသ၊ ေရွသအဘအာဒံ၊ အာဒံအဘ ဘုရားသခင္ေပတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s