လုကာ အခန္းၾကီး (၄)


၁ေယရႈသည္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွျပန္စဥ္တြင္ ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ ေတာသို႔ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၂အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုးမာရ္နတ္၏စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ထုိကာလပတ္လံုးအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ေတာ္မမူ။ ထုိကာလ လြန္ၿပီးမွ မြတ္သိပ္ ေတာ္မူ၏။ ၃မာရ္နတ္က လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မွန္လွ်င္ ဤေက်ာက္ခဲကုိ မုန္႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄ေယရႈကလည္း၊ လူသည္မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ကိုေမြးရမည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာ၌လာ သည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၅တဖန္ မာရ္နတ္သည္ ေယရႈကိုျမင့္လွေသာေတာ္ေပၚသို႔ေဆာင္သြား၍၊ ဤေလာက၌ရွိသမွ်ေသာ တိုင္းႏုိင္ငံတို႔ကို တခဏျခင္းတြင္ျပၫ¸န္၍၊ ၆ဤဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ရွိသမွ်ကို ငါ၌အပ္ခဲ့ၿပီ။ ငါသည္ေပး လိုေသာသူ အားေပးရသည္ျဖစ္၍ကိုယ္ေတာ္အားေပးပါမည္။ ၇ငါ့ကိုကိုးကြယ္လွ်င္ ဤအလံုးစံုတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ဥစၥာျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၈ေယရႈကလည္း၊ အခ်င္းစာတန္၊ ငါ့ေနာက္သို႔ ဆုတ္ေလာ့။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိကိုးကြယ္ရမည္။ ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟုျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၉တဖန္မာရ္နတ္သည္ ေယရႈကုိေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေဆာင္သြား၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၏ အထြဋိ္၌တင္ထား ၿပီးလွ်င္၊ ၁ဝက်မ္းစာလာသည္ကား၊ သင့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သင့္အဘုိ႔ မွာထားေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ၁၁သင္၏ေျခကိုေက်ာက္ႏွင့္ မထိမခိုက္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔သည္ သင့္ကိုလက္ႏွင့္ မစခ်ီပင့္ၾကလိမ့္မည္ ဟုလာ၏။ ထုိေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္မွန္လွ်င္ ဤအထြဋိ္မွ ကိုယ္ကုိေအာက္သုိ႔ခ်လုိက္္ေတာ္မူပါ ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၂ေယရႈကလည္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ သင္သည္ အစံုအစမ္းမျပဳရဟု က်မ္းစာကားရွိသည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ ၁၃ထုိသို႔ မာရ္နတ္သည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းအမႈ အလံုးစံုကုိအကုန္အစင္ ျပဳၿပီးလွ်င္၊ အထံေတာ္မွ ထြက္သြား၍ ကာလအတန္အရာေနေလ၏။

၁၄ေယရႈသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးႏွင့္ ဂါလိလဲျပည္သို႔ျပန္၍၊ သိတင္းေတာ္သည္ ပတ္ဝန္း က်င္အရပ္တို႔၌ အႏွံ႔အျပားေက်ာ္ေစာေလ၏၊ တရားစရပ္တို႔၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၍၊ ၁၅လူအေပါင္း တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ၁၆ႀကီးပြါးေတာ္မူရာနာဇရက္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္၊ ထံုးစံေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔၌တရားစရပ္ သို႔ဝင္၍ က်မ္းစာကုိဘတ္ရြတ္ျခင္းငွါထေတာ္မူ၏။ ၁၇စရပ္ေစာင့္သည္ ပေရာဖက္ေဟရွာယ၏ က်မ္းစာကိုေပးသည္ ျဖစ္၍၊ က်မ္းစာကိုဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္ ေတြ႔ေသာအခ်က္စကား ဟူမူကား၊ ၁၈ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚ၌တည္ေတာ္မူ၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသား တို႔အားဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္း ငွါငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာ သူတို႔၏အနာကိုေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထား လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အားလႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္း ကိုျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ကာလကိုၾကား ေျပာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီး ဟုလာတည္း။ ၂ဝက်မ္းစာကိုလိပ္၍ စရပ္ေစာင့္အားေပးၿပီးမွထုိင္ေတာ္မူ၏။ စရပ္၍ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ေနၾက၏။

၂၁ေယရႈကလည္း၊ ယေန႔ပင္ဤက်မ္းစာ ခ်က္သည္သင္တို႔ၾကားသည္ အတုိင္းျပည့္စံုေလၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိဝန္ခံ၍၊ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ ေသာႏႈတ္ထြက္ စကားကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ဤသူသည္ ေယာသပ္၏ သားမဟုတ္ထံုေလာ ဟုဆုိၾက၏။ ၂၃ေယရႈကလည္း၊ အကယ္၍သင္တို႔သည္ပံုပမာကို ေဆာင္လ်က္၊ အခ်င္းေဆးသမား၊ ကုိယ္အနာကိုၿငိမ္းေစေလာ့။ ငါတို႔သည္ သိတင္းၾကားသည္အတုိင္း၊ သင္သည္ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔၌ ျပဳသမွ်ေသာ အမႈအရာတို႔ကို ကိုယ္ေနရင္းၿမိဳ႔၌ လည္းျပဳပါဟူ၍ ငါ့အားေျပာဆိုၾက လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ၂၄အဘယ္ပေရာဖက္မွ် မိမိေနရင္းၿမိဳ႔၌မ်က္ႏွာမရတတ္။ ၂၅ငါအမွန္ဆိုျပန္သည္ကား၊ ပေရာဖက္ဧလိယလက္ထက္၌ သံုးႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္ လပတ္လံုး မိုဃ္းေခါင္၍၊ ျပည္ႏိုင္ငံတေရွာက္လံုး အစာအာဟာရ အလြန္ေခါင္းပါးျခင္းရွိေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးျဖစ္ေသာမုတ္ဆိုးမ အမ်ားရွိၾက၏။ ၂၆သို႔ေသာ္လည္းထုိမုတ္ဆိုးမ တေယာက္ရွိရာသို႔မွ် ဧလိယကိုေစလႊတ္ေတာ္မမူ။ ဇိဒုန္ျပည္ ဇရတၱၿမိဳ႔သူျဖစ္ေသာ မုတ္ဆိုးမတေယာက္ရွိရာသို႔ေစ လႊတ္ေတာ္ မူ၏။ ၂၇ပေရာဖက္ ဧလိရွဲလက္ထက္တြင္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ႏူနာစဲြေသာ သူအမ်ားရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္းေနမန္အမည္ရွိေသာ ရႈရိလူမွတပါးအဘယ္သူမွ် သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔မေရာက္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈တရားစရပ္၌ ရွိေသာလူအေပါင္းတို႔သည္ ထုိစကားေတာ္ကို ၾကားေသာအခါ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္သည္ႏွင့္၊ ၂၉ထ၍ ကိုုယ္ေတာ္ကိုျပင္သို႔ထုတ္ႏွင္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔တည္ရာ ေတာင္ထိပ္စြန္းအငူမွ ေစာက္ထိုးတြန္းခ်ျခင္းငွါ ေဆာင္သြားၾက၏။ ၃ဝကိုယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔အလယ္၌ ေရွာက္၍ ၾကြသြားေတာ္မူ၏။

၃၁ဂါလိလဲျပည္ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏။ ၃၂အာဏာႏွင့္ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္တို႔သည္ ေဒသနာေတာ္ကို အလြန္အံ့ၾသၾက၏။ ၃၃ထိုတရားစရပ္၌ ညစ္ညဴးေသာနတ္ဆိုးစြဲေသာ သူတေယာက္ရွိ၍၊ ၃၄ေၾသာ္နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ လာသေလာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏၊ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ပါသည္ဟု ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။ ၃၅ေယရႈကလည္း၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလာ့။ ထိုသူ၏အထဲကထြက္သြားေလာ့ဟု ဆံုးမေတာ္မူလွ်င္၊ နတ္ဆိုးသည္ ထိုသူကို လူမ်ားအလယ္၌ လဲခ်၍ ေဘးဥပဒ္မျပဳဘဲ ထြက္သြား၏။ ၃၆လူအေပါင္းတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝ၍၊ ဤစကားသည္ အဘယ္သို႔ေသာစကားနည္း၊ ညစ္ညဴးေသာ နတ္တို႔ကို အာဏာတန္ခိုးႏွင့္မွာထား၍ သူတို႔သည္ ထြက္သြားၾက သည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾက၏။ ၃၇သိတင္းေတာ္သည္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ အရပ္တို႔၌ ႏွံ႔ျပားေက်ာ္ေစာေလ၏။

၃၈တရားစရပ္မွထြက္ၿပီးလွ်င္ ရွိမုန္အိမ္သို႔ၾကြေတာ္မူ၏။ ရွိမုန္၏ ေယာကၡမသည္ ျပင္းစြာေသာဖ်ားနာ စြဲသည္ျဖစ္၍ သူ႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုမိန္းမ၏အနားမွာရပ္၍ ဖ်ားနာကို ဆံုးမေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္အဖ်ားေပ်ာက္သျဖင့္ ခ်က္ျခင္းထ၍ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳေလ၏။

၄ဝေနဝင္ေသာအခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအနာေရာဂါစြဲေသာသူတို႔၏ အေဆြခင္ပြန္းအေပါင္းတို႔သည္ ထိုလူနာ တို႔ကို အထံေတာ္သို႔ေဆာင္ခဲ့၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုလူနာအသီးသီးတို႔အေပၚ၌ လက္ေတာ္ကိုတင္သျဖင့္ အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။ ၄၁နတ္ဆိုးတို႔လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ဟစ္ေၾကာ္လ်က္ လူမ်ားမွထြက္သြား ၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔သိၾကေသာေၾကာင့္၊ စကားတခြန္းကိုမွ် မေျပာေစျခင္းငွါ ျမစ္တားေတာ္မူ၏။

၄၂မိုဃ္းလင္းေသာအခါ ေတာအရပ္သို႔ထြက္ၾကြေတာ္မူ၍၊ လူမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာၾက၏။ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္ မိမိတို႔ေနရာမွ ထြက္ၾကြေတာ္မမူမည္အေၾကာင္း ဆီးတားၾက၏။ ၄၃ကိုယ္ေတာ္ ကလည္း ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို အျခားေသာၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ငါေဟာ ေျပာရမည္။ ၄၄ထိုသို႔ အလိုငွါ ငါ့ကိုေစလႊတ္လ်က္ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ ဂါလိလဲျပည္မွာ တရားစရပ္တို႔၌ တရားေဟာေျပာလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s