၁ေပအခန္းၾကီး(၁)


၁-၂ေယရႈခရစ္၏ တမန္ေတာ္ေပတရုသည္၊ နားေထာင္ျခင္းေက်းဇူး၊ ေယရႈခရစ္၏အေသြးေတာ္ႏွင့္ ျဖန္းျခင္း ေက်းဇူးကို ခံရမည္အေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား သခင္၏ အနာဂတံသ ဥာဏ္ေတာ္အတိုင္း ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူတည္းဟူေသာ ပုႏၱဳျပည္၊ ဂလာတ္ ျပည္၊ ကပၸေဒါကိျပည္၊ အာရိျပည္၊ ဗိသုနိျပည္၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ကြဲျပားေသာဧည့္သည္အာဂႏၱဳတို႔ကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ ေက်းဇူးေတာ္ ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ မ်ားျပားပါေစေသာ။

၃အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းရွိေစျခင္းငွါ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ညစ္စြန္းျခင္း၊ ညွိဳးႏြမ္းျခင္းႏွင့္ကင္းစင္ေသာ အေမြေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ခံရေစမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ႀကီးစြာေသာကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကိုတဖန္ ျဖစ္ဘြားေစ ေတာ္မူေသာ၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။         ၄-၅ထိုအေမြေတာ္သည္ကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ ျပင္္ဆင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ ေသာ သင္တို႔အဘို႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌သိုထားလ်က္ရွိေသာ အေမြတည္း။ ၆-၇အရည္က်ိဳ၍ စံုစမ္းျခင္းကို ခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပ်က္ဆီးတတ္ေသာေရႊကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းထက္၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းကုိ စစ္ေၾကာစံုစမ္း ေသာအရာသည္ သာ၍ျမတ္သည္ႏွင့္၊ ေယရႈခရစ္ေပၚထြန္ေတာ္မူေသာအခါ အခ်ီးအမြမ္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ အလိုငွါျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ အထူးထူးအျပားျပားေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ ရွက္ျခင္းကို ခံရေသာအေၾကာင္းရွိလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယခုခဏခံရ၍ဝမ္းနည္းေသာ္လည္း၊ အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကိုေထာက္၍ ရႊင္လန္းေသာစိတ္ရွိၾက၏။ ၈ထိုသခင္ကို သင္တို႔သည္မျမင္ဘူးေသာ္လည္ ခ်စ္ၾက၏။ ယခုမွာလဲ မျမင္ဘဲလ်က္ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ၊ ေျပာ၍မမွီႏိုင္ေသာ ရႊင္လန္းျခင္း စိတ္ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၉စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကယ္တင္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၏အက်ိဳးကို ခံရၾက၏။

၁ဝထိုကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းအရာကို ပေရာဖက္တို႔သည္ ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာေမးျမန္းရွာေဖြ၍၊ သင္တို႔ခံရ ေသာေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာၾကၿပီ။ ၁၁ခရစ္ေတာ္ခံေတာ္မူရေသာ ဆင္းရဲကို၄င္း၊ ဆင္းရဲခံၿပီးမွ ဝင္စားေတာ္မူရေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္ကို၄င္း၊ သူတို႔အထဲ၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္သည္ သက္ေသခံႏွင့္ေသာ အခါ၊ အဘယ္မည္ေသာသူကို၄င္း၊ အဘယ္သို႔ေသာအခ်ိန္ကာလကို၄င္း ဆိုလိုေတာ္မူ သည္ဟု ေမးျမန္ရွာေဖြၾက၏။ ၁၂ကိုယ္ေဟာေျပာျပဳစုေသာ အရာမ်ားတို႔သည္၊ ကိုယ္အဘို႔မဟုတ္၊ သင္တို႔ အဘို႔ျဖစ္သည္ဟု ထိုသူတို႔အား ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ဘံုမွေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ပါလ်က္၊ သင္တို႔အားဧဝံေဂလိ တရားကို ေဟာေျပာသူတို႔သည္၊ ထိုအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ယခုၾကားေျပာၾကၿပီ၊ ထိုအရာတို႔ကို ေကာင္းကင္တမန္ တို႔သည္ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈစဥ္းစားခ်င္ေသာ ေစတနာ စိတ္ရွိၾက၏။

၁၃သို႔ျဖစ္၍၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးကို ခါးပန္းစည္း၍သမၼာသတိရွိၾကေလာ့။ ေယရႈခရစ္ေပၚထြန္းေတာ္ မူေသာ အခါ၊ သင္တို႔ဆီသို႔ ေရာက္လတံ့ေသာဆုေက်းဇူးကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ ေျမာ္လင့္ၾကေလာ့။ ၁၄အထက္ကသင္တို႔သည္ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာက်င့္ေသ တပ္မက္ျခင္းတရားကို ယခုမလုိက္မက်င့္ဘဲ၊ နားေထာင္ တတ္ေသာ သူငယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ ၁၅သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ က်င့္ႀကံျပဳမူသမွ်တို႔၌ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိၾကေလာ့။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾက ေလာ့ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ၁၇လူမ်က္ႏွာကိုမငဲ့၊ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔၏ အက်င့္အတိုင္း စီရင္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ ကို သင္တို႔သည္ ဆုေတာင္းကိုးကြယ္လွ်င္ ဧည့္သည္ျဖစ္စဥ္ကာလပတ္လံုး ေၾကာက္ရြံ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ က်င့္ေနၾက ေလာ့။ ၁၈မိစဥ္ဘဆက္က်င္လည္ေသာ အခ်ည္းႏွီးက်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းမွ၊ ေရႊေငြအစရွိေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးတတ္ ေသာဥစၥာႏွင့္ သင္တို႔ကိုေရြး ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ၁၉အဘယ္အျပစ္မွ်မရွိ၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ကင္းစင္ေသာ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ေသာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ေရြးေတာ္မူသည္ကိုသိမွတ္ၾကေလာ့။ ၂ဝထိုခရစ္ေတာ္ကား ဤကမၻာ မတည္မရွိမွီ ခန္႔ထားေတာ္မူျခင္းကို ခံႏွင့္သည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိယံုၾကည္ေသာ သင္တို႔အဘို႔၊ ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ထင္ရွားေတာ္မူၿပီ။ ၂၁သင္တို႔သည္ ဘရားသခင္ကိုေထာက္လ်က္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ၊ ထိုသခင္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစ၍ ဘုန္းအသေရကို ေပးသနားေတာ္မူၿပီ။

၂၂သင္တို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးတတ္ေသာမ်ိဳးေစ့အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည္မဟုတ္။ ၂၃မေဖာက္ျပန္ မပ်က္ ဆီးတတ္ေသာ မ်ိဳးေစ့တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္၍ အစဥ္အၿမဲတည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္၊ ညီအစ္ကိုမ်ားကို ခ်စ္ေယာင္မေဆာင္၊ အမွန္ခ်စ္ျခင္း အလိုငွါ၊ စိတ္ထဲမွာ သမၼာတရား ကိုနားေထာင္လ်က္၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးကို စင္ၾကယ္ေစၿပီးသည္ႏွင့္အညီ၊ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအားႀကီးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိၾကေလာ့။ ၂၄လူမ်ိဳးရွိသမွ်သည္ ျမက္ပင္ ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ လူမ်ိဳး၏ဘုန္းရွိသမွ်သည္လည္း ျမက္ပြင့္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ျမက္ပင္သည္ ညွိဳးႏြမ္းေသြ႔ေျခာက္ တတ္၏။ အပြင့္လည္းေၾကြတတ္၏။ ၂၅ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားမူကား ကာလအစဥ္အၿမဲတည္၏၊ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အားေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားျဖစ္သတည္း။