၁ေပ အခန္းၾကီး(၂)


၁-၂-၃ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ျမည္းစမ္းၾကသည္ျဖစ္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ မနာလိုျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း၊ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းရွိသမွ်ကို ပယ္ရွား၍၊ ကယ္တင္ျခင္း အလိုငွါ ႏႈတ္ကပတ္ တရား၏ႏို႔စစ္အားျဖင့္ ႀကီးပြားမည္အေၾကာင္း ဘြားစေသာသူငယ္ကဲ့သို႔၊ ထိုတရားႏို႔ကို အလြန္လိုခ်င္ေသာစိတ္ ရွိၾကေလာ့။ ၄လူတုိ႔ပယ္ထား၍ ဘုရားသခင္ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အသက္ ေက်ာက္ျမတ္တည္း ဟူေသာ ထိုသခင္ထံသို႔ သင္တို႔သည္ေရာက္၍၊ ၅အသက္ေက်ာက္မ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ အထပ္ထပ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသျဖင့္ ဓမၼတိုက္ျဖစ္ၾက၏။ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူရာ ဓမၼယဇ္ကို ပူေဇာ္ရေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ၾက၏။ ၆ထိုသို႔ႏွင့္ အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေရြးခ်ယ္ေသာတိုက္ေထာင့္အျမစ္ ေက်ာက္ျမတ္ကို ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏။ ထိုေက်ာက္ကို အမွီျပဳေသာသူသည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိႏိုင္ရာ ဟုလာသတည္း။ ၇သို႔ျဖစ္၍ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ သင္တို႔၌ကား ဘုန္းအသေရရွိ၏။ နားမေထာင္ေသာ သူတို႔၌ကား၊ တိုက္ကို တည္လုပ္ ေသာ သူမ်ားပယ္ထားေသာေက်ာက္သည္ ေနာက္တဖန္ တိုက္ေထာင္အထြဋိ္အဖ်ားသို႔ ေရာက္ျပန္၏။ ၈နားမေထာင္ဘဲ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ထိမိ၍လဲေသာသူတို႔သည္ ထိမိ၍လဲစရာ ေက်ာက္၊ မွားယြင္း စရာေက်ာက္လည္းျဖစ္၏။ ထိုအမႈႏွင့္ေတြ႔ေစျခင္းငွါ ထိုသူတို႔ကိုခန္႔ထား ေတာ္မူသတည္း။

၉သင္တို႔မူကား ေမွာင္မိုက္ထဲမွ အံ့ဘြယ္ေသာအလင္းေတာ္သို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာသူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ကိုေဘာ္ျပေစျခင္းငွါ၊ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ိဳး၊ သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ိဳး၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝအထက္က အေပါင္းအသင္းမဟုတ္၊ ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏အေပါင္းအသင္း ျဖစ္ၾက၏။ ကရုဏာေက်းဇူးေတာ္ကို အထက္ကမခံရေသာ္လည္း ယခုတြင္ခံရၾက၏။

၁၁ခ်စ္သူတို႔၊ ဝိညာဥ္ႏွင့္စစ္ၿပိဳင္တတ္ေသာ ကိုယ္ကာယတပ္မက္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္မည္အေၾကာင္း၊ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳကဲ့သို႔ေသာ သင္တို႔ကို ငါေတာင္းပန္၏။ ၁၂သာသနာပလူတို႔သည္ သင္တို႔ကို ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ ၾကသည္အမႈမွာ၊ ဘုရားသခင္ၾကည့္ရႈစီရင္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္၌၊ သင္တို႔၏ေကာင္းေသာအက်င့္ကို သူတို႔သည္ ေထာက္ရ၍ႈ ဘုရားသခင္ကို  ခ်ီးမြမ္းမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ေရွ႔၌ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ေနၾကေလာ့။

၁၃ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေထာက္လ်က္၊ အထြဋိ္အျမတ္တည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေစ၊ လူဆိုးတို႔ကို ဒဏ္စီရင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လူေကာင္းတို႔ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၁၄ရွင္ဘု၍ရင္ခန္႔ထားေသာ ဝန္မင္းျဖစ္ေစ၊ လူတို႔တြင္ စီရင္ခန္႔ထားသမွ်ေသာ မင္း၏အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံၾကေလာ့။ ၁၅အေၾကာင္းမူူကား၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာအားျဖင့္ လူမိုက္တို႔၏ မိုက္မဲေသာစကားကို ေခ်ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႔ေသာ အလိုေတာ္ရွိ၏။ ၁၆လူလြတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္ျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္ မေကာင္းေသာအမႈကို ဖုံုးအုပ္ေသာသူကဲ့သို႔ မက်င့္၊ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ကဲ့သို႔က်င့္ေနၾကေလာ့။ ၁၇ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို ရိုေသၾကေလာ့။ ညီအစ္ကိုမ်ားကို ခ်စ္ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း၊ ရွင္ဘုရင္ကို ရိုေသျခင္းရွိၾကေလာ့။

၁၈အေစခံငယ္သားတို႔၊ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းႏွင့္တကြ ကိုယ္သခင္တို႔၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံၾက ေလာ့။ သခင္သည္ စိတ္ေကာင္း၍ ေျဖးညွင္းေသာသေဘာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာသေဘာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ ဝန္ခံၾကေလာ့။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုေထာက္၍၊ မတရားေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို နာက်င္စြာခံရလွ်င္ ေက်းဇူးရွိ၏။ ၂ဝကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခံရေသာအခါ သည္းခံလွ်င္၊ အဘယ္ခ်ီးမြမ္းစရာရွိသနည္း။ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳ၍ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ သည္းခံလွ်င္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေက်းဇူးရွိ၏။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသို႔အလိုငွါ သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူၿပီ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ ခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ေျခေတာ္ရာကို ေရွာက္လိုက္ေစျခင္းငွါ ပံုသက္ေသကိုထားေတာ္မူၿပီ။ ၂၂ထိုသခင္သည္ ဒုစရိုက္ကိုမျပဴ။ ႏႈတ္ေတာ္၌လည္း မုသာကိုရွာမေတြ႔။ ၂၃ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို ခံရေသာအခါ ျပန္၍မကဲ့ရဲ႔။ အေသခံရေသာအခါ ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းကိုမျပဳ။ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူေသာသူ၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အပ္ႏွံေတာ္ မူ၏။ ၂၄ငါတို႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌ အေသျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအရာ၌ အသက္ရွင္ေစမည္ အေၾကာင္း၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သစ္တိုင္မွာခံေတာ္မူၿပီ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ားအား ျဖင့္ သင္တို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏။ ၂၅သင္တို႔သည္ အထက္ကလမ္းလြဲ၍ ေပ်ာက္ေသာသိုးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ယခုမူကား၊ သိုးထိန္းတည္းဟူေသာ သင္တို႔၏ဝိညာဥ္တို႔ကို အုပ္စိုးၾကည့္ရႈ႔ေတာ္မူေသာ အရွင္ထံသို႔ ျပန္ေရာက္ၾကၿပီ။