၁ေပ အခန္းၾကီး(၃)


၁အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးသည္နည္းတူ မိန္းမတို႔၊ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံၾကေလာ့။ ၂သို႔ျပဳ၍၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို နားမေထာင္ေသာ ေယာက္်ားအခ်ိဳ႔ရွိလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ တရားမနာေသာ္ လည္း၊ သင္တို႔၏ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းႏွင့္ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္တို႔ကို ေထာက္ရႈ၍ မိမိမယား၏အက်င့္အားျဖင့္ ေသြးေဆာင္လ်က္၊ အတူပါမည္အေၾကာင္းရွိ၏ ၃သင္တို႔၏ တန္ဆာဆင္ျခင္းမႈကား၊ ဆံပင္က်စ္ျခင္း၊ ေရႊဆင္ျခင္း၊ အဝတ္ဝတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အျပင္တန္ဆာဆင္ျခင္းမျဖစ္ေစဘဲ၊ ၄ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ အဘိုးမ်ားစြာထိုက္ေသာ ႏူးညံ့ၿငိမ္သက္ျခင္း သေဘာ္တည္းဟူေသာ မေဖာက္ျပန္မပ်က္စီးတတ္ေသာ တန္ဆာဆင္ျခင္းရွိေသာ စိတ္ႏွလံုး၏ အတြင္းလူျဖစ္ေစ ၾကေလာ့။ ၅-၆ဘုရားသခင္ကို ကိုးစား၍ သန္႔ရွင္း ေသာ မိန္းမတို႔သည္ ေရွးကထိုသို႔ ကိုယ္ကိုတန္ဆာဆင္လ်က္၊ စာရာသည္ အာျဗဟံကို သခင္ဟုေခၚေဝၚ၍ သူ၏စကားကို နားေထာင္သကဲ့သို႔ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏အုပ္စိုးျခင္းကို  ဝံခံၾက၏။ သင္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္၍ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ျခင္း အလ်င္းမရွိဘဲေနလွ်င္ စာရာ၏သမီးျဖစ္ၾက၏။ ၇ထိုနည္းတူ၊ ေယာက္်ားတို႔၊ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ အဆီးအတားမရွိေစျခင္းငွါ အသက္ရွင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ဆက္ဆံ၍ အေမြခံရေသာ သူခ်င္းကဲ့သို႔ သတိပညာႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ကိုယ္ခင္ပြန္းႏွင့္အတူေန၍ အားနည္းေသာသူ ကို ျပဳသင့္သည္အတိုင္း သူ႔ကိုေစာင့္မျပဳစုၾကေလာ့။

၈အခ်ဳပ္အျခာစကားဟူမူကား၊ သင္တို႔အေပါင္းသည္ စိတ္တညီတညြတ္တည္းရွိၾကေလာ့။ စိတ္ၾကင္နာျခင္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္းကဲ့သို႔ ခ်စ္ျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ၉သင္တို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို အေမြခံေစျခင္းအလိုငွါ ေခၚေတာ္မူေသာသူျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္၍ အခ်င္းခ်င္းရန္တံု႔မမူ၊ ျပန္၍မကဲ့ရဲ႔၊ ေမတၱာပို႔ျခင္း ကိုျပဳၾကေလာ့။ ၁ဝအသက္ကိုေမြ႔ေလ်ာ္ေစ၍၊ ေကာင္းမြန္ေသာေန႔ရက္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူသည္ မိမိလွ်ာကို မေကာင္းေသာအရာႏွင့္ကင္းလြတ္ေစ။ မိမိႏႈတ္ခမ္းလည္း မုသာစကားကိုမေျပာေစႏွင့္။ ၁၁ဒုစရိုက္ကို လႊဲေရွာင္၍ သုစရိုက္ကုိျပဳေစ။ သူတပါးႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနျခင္း ကိုရွာ၍ မွီေအာင္လိုက္ေစ။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၏။ သူတို႔ဆုေတာင္းျခင္းကိုလည္း နားေထာင္ေတာ္ မူ၏။ ဒုစရိုက္ျပဳေသာသူတို႔ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ မ်က္ႏွာလႊဲေတာ္မူ၏။ ၁၃သင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာတရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္လွ်င္၊ အဘယ္သူညွဥ္းဆဲမည္နည္း။ ၁၄ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရာေၾကာင့္ ဆင္းရဲခံရလွ်င္မူကား၊ မဂၤလာ ရွိၾက၏။ သူတို႔၏ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္၊ မထိတ္လန္႔ၾကႏွင့္။ ၁၅စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ထာဝရအရွင္ဘုရား သခင္ကို ရိုေသျခင္းရွိၾကေလာ့၊ သင္တို႔ေျမာ္လင့္ျခင္း၏အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေသာသူရွိသမွ်တို႔အား ႏူးညံ့ေသာ သေဘာ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာႏွင့္ ျပန္ေျပာျခင္းငွါ၊ ကာလအစဥ္မျပတ္ အသင့္ရွိေနၾကေလာ့။ ၁၆ခရစ္ေတာ္၌ သင္တို႔က်င့္ေသာအက်င့္ေကာင္းကို ရႈတ္ခ်ေသာသူတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ေသာအခါ ကိုယ္တိုင္ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ရွိမည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ၾကည္လင္လ်က္ ေနၾကေလာ့။ ၁၇ဘုရားသခင့္အလို ေတာ္ရွိလွ်င္၊ သုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဆင္းရဲခံျခင္းသည္၊ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ခံျခင္းထက္သာ၍ေကာင္း၏။ ၁၈ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍ ဝိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ အတြက္ ဒုစရိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တခါခံေတာ္ မူ၏။ ၁၉ထိုဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္လည္း ၾကြသြားေတာ္မူ၍ ယခု ေထာင္ထဲမွာေလွာင္ထားေသာ ဝိညာဥ္တို႔အား  တရားေဟာေတာ္မူ၏။ ၂ဝထိုဝိညာဥ္တို႔မူကား ေရွးကာလ၊ ေနာဧလက္ထက္၌၊ နီးေသာသူတည္းဟူေသာ လူရွစ္ေယာက္တို႔ကို ေရအားျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေသာသေဘၤာကို တည္လုပ္စဥ္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ခႏၱီေတာ္သည္ ဆိုင္းလင့္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ နားမေထာင္ေသာ ဝိညာဥ္ျဖစ္သတည္း။ ၂၁ထိုသို႔ေသာ ဥပမာအတိုင္း၊ ယခုတြင္ ဗတၱိဇံ သည္ ေယရႈခရစ္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ တတ္၏။ ဗတၱိဇံ ဟုဆိုေသာ္၊ ကိုယ္ကာယ၏ အညစ္အေၾကးေဆးေၾကာျခင္းကို မဆိုလို။ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ ၾကည္လင္၍၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ ဝန္ခံျခင္းကို ဆိုလိုသတည္း။ ၂၂ထိုသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ၾကြေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္တမန္အစရွိေသာ အာဏာစက္တန္ခိုးမ်ားတို႔ကို အုပ္စိုးလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ လက္်ာေတာ္ဘက္၌ ရွိေတာ္မူ၏။