၁ေပ အခန္းၾကီး(၄)


၁ထိုသို႔ ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာေတာ္၌ ငါတို႔အတြက္ခံေတာ္မူသည္ မွန္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔ လည္း ထိုသို႔ေသာသေဘာကို လက္နက္ျပဳ၍သံုးစြဲၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ခံေသာသူသည္ ဒုစရိုက္တို႔ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍၊ ၂ေနာက္တဖန္ သူတို႔၏တပ္မက္ျခင္းတရားကို မက်င့္၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း က်င့္လ်က္၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာအသက္အပိုင္းအျခား က်န္ရစ္ေသာကာလကို လြန္ေစတတ္၏။ ၃သာသနာပလူတို႔၏ အလိုသို႔လိုက္၍၊ ကိေလသာညစ္ညဴးျခင္း၊ ကာမတပ္မက္ျခင္း၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးျခင္း၊ ပြဲလုပ္ျခင္း၊ ေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ အဓမၼရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ျခင္း၌ က်င္လည္၍၊ ငါတို႔လြန္ေစၿပီးေသာ အသက္ကာလသည္ ငါတို႔အားေလာက္ေပ၏။  ၄ယခုမွာ သင္တို႔သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ မဆက္ဆံ၊ ကာမဂုဏ္၌ လြန္က်ဴးညစ္ညဴးစြာ မျပဳသည္အရာကို သူတို႔သည္ အံ့ၾသ၍ ကဲ့ရဲ႔တတ္ၾက၏။ ၅သို႔ျဖစ္၍၊ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ေသေသာသူတို႔ကို၄င္း တရားစီရင္ျခင္းငွါ အသင့္ရွိေတာ္မူေသာ သူေရွ႔၌၊ ထိုသူတို႔သည္ စစ္ေၾကာျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ၆ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ လူတို႔ေရွ႔၌ ကိုယ္ခႏၾၶြာအားျဖင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ စိတ္ဝိညာဥ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ မည္အေၾကာင္း၊ ေသေသာသူတို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရားကို ၾကားရၾက၏။

၇ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတို႔သည္ အဆံုးသို႔ေရာက္လုသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သမၼာသတိရွိၾက ေလာ့၊ ဆုေတာင္းျခင္းအလိုငွါ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ ၈အျခားေသာအမႈအရာထက္မက၊ အခ်င္းခ်င္းအားႀကီး ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိၾကေလာ့။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မ်ားစြာေသာအျပစ္တို႔ကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ၉ျမည္တမ္း ျခင္းမရွိဘဲ အခ်င္းခ်င္း ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳၾကေလာ့။ ၁ဝသင္တို႔သည္ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို အသီးအသီး ခံရသည္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္၏ အထူးထူးအျပားျပားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ဘ႑ာစိုးေကာင္းကဲ့သို႔၊ အခ်င္းခ်င္းေဝငွေပးကမ္းၾကေလာ့။ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ အရာရာ၌ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွား ေစမည္အေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေဟာေျပာေစ။ အျခားေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အစြမ္းသတၱိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစ။ ထိုဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းအသေရ အစြမ္းသတၱိရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ ။

၁၂ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔ကို စံုစမ္းစရာဘို႔ ယခုခံရေသာ မီးစစ္ျခင္းအရာကိုကား၊ သင္တုိ႔၌ အံ့ဘြယ္ေသာ အရာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္၍၊ အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္၊ ၁၃သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲကိုဆက္ဆံၾက သည္ျဖစ္၍ ဘုန္းေတာ္ေပၚထြန္းေသာအခါ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမည္အေၾကာင္း၊ ယခုပင္ဝမ္းေျမာက္ ၾကေလာ့။ ၁၄ခရစ္ေတာ္၏နာမေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကိုခံရလွ်င္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းႀကီးေသာဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ သင္တို႔အေပၚမွာက်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔၌ကား ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ သင္တို႔၌ကား ခ်ီးမြမ္းျခင္းရွိေတာ္မူ၏။ ၁၅လူအသက္ကိုသတ္ေသာအျပစ္၊ သူ႔ဥစၥာကိုခိုးေသာအျပစ္၊ ဒုစရိုက္ကို ျပဳေသာအျပစ္၊ သူတပါးအမႈ၌ ေရာေႏွာ ေသာအျပစ္ရွိ၍၊ သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူမွ်မခံေစႏွင့္။ ၁၆ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခံရလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစ။ ၁၇ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သား တို႔ကို ေရွ႔ဦးစြာစစ္ေၾကာ စီရင္ရေသာအခ်ိန္ရွိၿပီ။ ငါတို႔ကိုေရွ႔ဦးစြာ စစ္ေၾကာစီရင္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ဧဝံေဂလိတရား စကားကို နားမေထာင္ေသာသူတို႔၏ အမႈသည္ အဘယ္သို႔ၿပီးလိမ့္မည္နည္း။ ၁၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ကယ္တင္ ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ခဲသည္မွန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ကို မကိုးကြယ္ေသာသူ၊ အျပစ္ထင္ရွားေသာသူသည္ အဘယ္မွာ ေပၚလိမ့္မည္နည္း။ ၁၉ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ဆင္းရဲခံရေသာသူတို႔သည္၊ ဘုရားသခင္ကို သစၥာရွိေသာအသက္သခင္ကဲ့သို႔ မွတ္လ်က္၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေန၍၊ ကိုယ္ေတာ္၌ မိမိတို႔အသက္ဝိညာဥ္ကို အပ္ႏွံၾကေစ။