၁ေပ အခန္းၾကီး(၅)


၁သင္းအုပ္အရာ၌၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာကို သိျမင္ေသာသက္ေသအရာ၌၄င္း ခန္႔ထားေသာသူ၊ ထင္ရွားေစေတာ္မူလတံ့ေသာ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ဆက္ဆံေသာသူျဖစ္ေသာ ငါေပတရုသည္၊ သင္တို႔တြင္ ရွိေသာ သင္းအုပ္ခ်င္းတို႔ကို ေတာင္းပန္ပါ၏။ ၂သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိေသာ ဘုရားသခင္၏သိုးေတာ္စုကို ထိန္းျခင္းအမႈ မွာ၊ အႏိုင္ထိန္းရေသာေၾကာင့္ မဟုတ္၊ မစင္ၾကယ္ေသာစီးပြားကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ အလိုလိုေစ တနာစိတ္ရွိ၍ ၾကည့္ရႈအုပ္ထိန္းၾကေလာ့။ ၃အသီးအသီး အုပ္ေသာ အသင္းေတာ္တို႔ကို အာဏာထား၍ အစိုးတရျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ၊ သိုးေတာ္စုေရွ႔မွာ ပံုသက္ေသ ကိုျပေသာ သူျဖစ္ၾကေလာ့။ ၄သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ သိုးထိန္းအႀကီး ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တို႔သည္ မညွိဳးမႏြမ္းတတ္ေသာ ဘုန္းႀကီးေသာ ပန္းဦးရစ္သရဖူကို ခံရၾကလိမ့္မည္။

၅ထိုနည္းတူ၊ အသက္ပ်ိဳေသာသူတို႔၊ အသက္ႀကီးေသာသူတို႔၏ စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။ ထိုမွ်ကမ၊ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ေအာက္တေယာက္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ေန၍၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတန္ဆာကို ဆင္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာသူတို႔ကို ဘုရားသခင္ဆီးတားေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳေတာ္ မူ၏။ ၆ထိုေၾကာင့္၊ ကာလအခ်ိန္တန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ကို ေျမွာက္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ၾကေလာ့။ ၇သင္တို႔ကို သတိႏွင့္ၾကည့္ရႈေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔၌ စိုးရိမ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ့။

၈သမၼာသတိရွိလ်က္ မအိပ္ဘဲေစာင့္ေနၾကေလာ့။ သင္တို႔၏ရန္သူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္သည္၊ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္သူကိုမ်ိဳရမည္နည္းဟူ၍ လွည့္လည္ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏။ ၉သို႔ျဖစ္၍၊ လူျပည္အရပ္ ရပ္တို႔၌ရွိေသာ သင္တို႔ညီအစ္ကိုမ်ားတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာဆင္းရဲကို ခံရၾကသည္ဟု သိမွတ္ လ်က္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္၍မာရ္နတ္ကို ဆီးတားၾကေလာ့။

၁ဝခရစ္ေတာ္ေယရႈအားျဖင့္ ငါတို႔ကို ထာဝရဘုန္းအသေရေတာ္သို႔ ေခၚေတာ္မူေသာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ခဏဆင္းရဲခံၿပီးေသာ သင္တို႔ကို စံုလင္တည္ၾကည္ ခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံေစေတာ္ မူလိမ့္မည္။ ၁၁ထိုဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းအသေရ အစြမ္းသတၱိရွိေတာ္ မူေစသတည္း။ အာမင္။

၁၂ငါသည္ သင္တို႔ကို တုိက္တြန္းေသြးေဆာင္လ်က္၊ သင္တို႔မွီဝဲဆည္းကပ္ေသာ ဤအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အမွန္ျဖစ္သည္ဟု သက္ေသခံလ်က္၊ ဤစာကို အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေရးၿပီးမွ၊ ငါစိတ္ထင္ သည္အတိုင္း သင္တို႔အမႈ၌ သစၥာရွိေသာညီအစ္ကို၊ သိလႊာႏုလက္ျဖင့္ ယခုေပးလိုက္၏။ ၁၃ငါ့သား မာကုမွစ၍ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာအသင္းေတာ္သည္ သင္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၁၄အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ ေမတၱာနမ္းျခင္းႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သင္တို႔အေပါင္း၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း။ အာမင္ ။

 

ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ၿပီး၏။