ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ပသခပြဲခံခ်ိန္ ေျခာက္ရက္လိုေသးေသာအခါ၊ အထက္က ေသလြန္၍ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္ မူေသာ လာဇရုေနရာအရပ္၊ ေဗသနိရြာသို႔ ေယရႈသည္ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ၂ထိုေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ ပြဲလုပ္ၾကသျဖင့္ မာသသည္ လုပ္ေကြၽးမႈကိုေဆာင္၍၊ လာဇရုသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလ်ာင္းေသာသူ တို႔အဝင္ျဖစ္၏။ ၃ထိုအခါ မာရိသည္ အဘိုးမ်ားစြာထိုက္ေသာ နာဒုဆီေမႊးစစ္ အက်ပ္သံုးဆယ္ကိုယူ၍၊ ေယရႈ၏ေျခေတာ္ကိုလိမ္းၿပီးလွ်င္ မိမိဆံပင္ႏွင့္သုတ္သျဖင့္၊ ထိုဆီ၏အေမႊးသည္ တအိမ္လံုးကိုႏွံ႔ျပား၏။ ၄တပည့္ေတာ္တို႔အဝင္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံမည့္သူ၊ ရွိမုန္၏သား ယုဒရွကာရုတ္က၊ ၅ထိုဆီေမႊးကို ေဒနာရိအျပားသံုးရာအဘိုးႏွင့္ေရာင္း၍ ဆင္းရဲေသာ သူတို႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ မေပးသနည္းဟုဆို၏။ ၆ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အက်ိဳးကို ေထာက္၍ ဆိုသည္မဟုတ္။ မိမိသည္သူခိုးျဖစ္လ်က္၊ တပည့္ေတာ္မ်ားသံုးရန္ေငြအိတ္ကို ေဆာင္၍ႏႈိက္ယူတတ္ေသာေၾကာင့္သာ ဆိုသတည္း။ ၇ေယရႈသည္လည္း၊ ထိုမိန္းမကိုရွိေစေတာ့။ ငါ၏အေလာင္းကိုသၿဂႋဳဟ္ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္ေသာေန႔တိုင္ေအာင္ သူသည္ ဤဆီေမႊးကို သိုထားၿပီ။ ၈ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကား သင္တို႔၌အစဥ္ရွိၾက၏။ ငါမူကား၊ အစဥ္ရွိသည္မဟုတ္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ထုိအရပ္၌ေယရႈရွိေတာ္မူသည္ကုိယုဒလူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ သိလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ လာသည္ မဟုတ္။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ လာဇရုကိုျမင္ျခင္းငွါ လာၾက၏။၁ဝထိုသို႔ယုဒလူမ်ား တို႔သည္ လာဇရု ကုိအေၾကာင္းျပဳသျဖင့္ ထြက္သြား၍၊ ၁၁ေယရႈကိုယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔သည္ လာဇရု ကိုလည္းသတ္ျခင္းငွါတိုင္ပင္စီရင္ၾက၏။

၁၂နက္ျဖန္ေန႔၌ ေယရႈသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို၊ ထုိပဲြသို႔လာေသာ သူအစု အေဝး အေပါင္းတို႔သည္ ၾကားရလွ်င္၊ ၁၃စြန္ပလြံခက္မ်ားကိုကိုင္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုခရီးဦးႀကိဳျပဳအံ့ေသာငွါ ထြက္သြားၾက၍၊ ေဟာရွÀျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္သည္ မဂၤလာ ရွိေစသတည္း ဟုေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၁၄က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ၁၅အိုဇိအုန္သတို႔ သမီး၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင္၏အရွင္မင္း ႀကီးသည္ ျမည္းကေလးကိုစီး၍ သင္ရွိရာသို႔ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္ရႈေလာ့ဟု ေရးထားသည္ႏွင့္ အညီ၊ ေယရႈသည္ျမည္းကေလးကိုေတြ႔၍စီးေတာ္မူ၏။ ၁၆ထုိအေၾကာင္း အရာကိုတပည့္ေတာ္တို႔သည္ အစအဦး၌ နားမလည္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုရည္မွတ္၍ ထိုသို႔ေရးထား သည္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အား ထိုသို႔ျပဳၾကသည္ ကို၄င္း၊ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မူသည္ေနာက္ သတိရ၍မွတ္မိၾက၏။

၁၇ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ေသာလူအစုအေဝးတို႔သည္ကား လာဇရုကို သခ်ႋဳင္းတြင္းမွေခၚ၍ ေသျခင္း မွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္အေၾကာင္းကုိ သက္ေသခံၾက၏။ ၁၈ထိုနိမိတ္လကၡဏာကို ျပေတာ္မူသည္ဟု လူမ်ားတို႔ သည္ သိတင္းၾကားေသာေၾကာင့္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳအ့ံေသာငွါ ထြက္သြားၾက၏။ ၁၉ဖာရိရွဲအခ်င္းခ်င္း တို႔လည္း၊ သင္တို႔ သည္ အလွ်င္းမတတ္ႏိုင္။ ဤေလာကသည္ ထိုသူေနာက္သို႔လိုက္သြားပါၿပီတကားဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၂ဝကိုးကြယ္ျခင္းအမႈႏွင့္ ထိုပြဲသို႔ေရာက္လာေသာသူတို႔တြင္ ေဟလသလူအခ်ိဳ႔ပါ၏။ ၂၁ထုိသူတို႔သည္ ဂါလိလဲျပည္ ဗက္ဇဲဒၿမိဳ႔သားျဖစ္ေသာ ဖိလိပၸဳထံသို႔သြား၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေယရႈကိုျမင္ခ်င္ပါသည္၊ ခင္ဗ်ားဟု ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၂၂ဖိလိပၸဳသည္သြား၍ အေျႏၵကိုၾကားေျပာၿပီးမွ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေယရႈကိုေလွ်ာက္၏။ ၂၃ေယရႈကလည္း လူသားသည္ ဘုန္းပြင့္ရေသာအခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ။ ၂၄ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ေျမ၌က်ေသာ စပါးေစ့သည္ မပ်က္လွ်င္ တခုတည္းေန၏။ ပ်က္လွ်င္မူကား မ်ားစြာေသာအသီး ကိုသီးတတ္၏။ ၂၅မိမိအသက္ကို ႏွေျမာေသာသူသည္ အသက္ဆံုးလိမ့္မည္။ ဤေလာက၌ မိမိအသက္ကို မုန္းေသာသူမူကား၊ ထာဝရအသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ေန၏။ ၂၆ငါ၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ရမည္။ ငါ၏အမႈေဆာင္ သည္လည္း ငါရွိရာအရပ္၌ ရွိလိမ့္မည္။ ငါ၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ထိုသူကိုခမည္းေတာ္သည္ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူလတံ့။

၂၇ငါသည္ ယခုစိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းရွိ၏။ အဘယ္သို႔ငါေလွ်ာက္ရမည္နည္း။ ထိုအခ်ိန္မွ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊ အဘဘုေလွ်ာက္ရမည္ေလာ။ အေၾကာင္းရွိ၍သာ ထိုအခ်ိန္သို႔ေရာက္လာၿပီ။ ၂၈အိုအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကို ေျမွာက္ေတာ္မူပါဟု မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေကာင္းကင္မွစကားသံကား၊ ငါခ်ီး ေျမွာက္ခဲ့ၿပီ၊ တဖန္ေျမွာက္ဦးမည္ဟုလာ၏။ ၂၉ဝန္းရံလ်က္ရွိေသာ လူအစုအေဝးတို႔သည္ ၾကားလွ်င္ မိုဃ္းခ်ဳန္း သည္ဟုဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႔ကလည္း ကိုယ္ေတာ္အား ေကာင္းကင္တမန္ျမြက္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၃ဝေယရႈက ထိုစကားသံသည္ ငါ့အဘို႔အလိုငွါ လာသည္မဟုတ္၊ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါလာ၏။ ၃၁ယခုတြင္ဤ ေလာကသည္ တရားစီရင္ျခင္းကိုခံရ၏။ ယခုတြင္ ဤေလာကကိုအစုိးရေသာမင္းသည္ ျပင္သို႔ႏွင္ထုတ္ျခင္း ကို ခံရလိမ့္မည္။ ၃၂ငါသည္လည္း ေျမႀကီးႏွင့္ခြါ၍ ေျမွာက္ထားျခင္းကို ခံရလွ်င္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ငါ့ထံသို႔ငါဆြဲမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၃ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ မိမိသည္ အဘယ္သို႔ေသရမည္အရိပ္ကို ေပးေတာ္မူ၏။

၃၄လူမ်ားတို႔ကလည္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ဟု ပညတၱိက်မ္း၌လာေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၾကားသိရၿပီ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ လူသားသည္ ေျမွာက္ထားျခင္းကို ခံရမည္ဟု သင္သည္အဘယ္ သို႔ဆိုသနည္း။ ထိုလူသားသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူနည္းဟု ဆိုၾက၏။ ၃၅ေယရႈကလည္း၊ အလင္းသည္ သင္တို႔တြင္ခဏသာရိွိ၏။ အလင္းရွိစဥ္အခါ သြားလာၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ေမွာင္မိုက္သည္ သင္တို႔ကိုမွီလိမ့္မည္။ ေမွာင္မိုက္၌ သြားေသာသူသည္ အဘယ္ဆီသို႔ မိမိသြားသည္ကိုမိမိမသိ။ ၃၆အလင္း ရွိစဥ္အခါ အလင္း၏သား ျဖစ္အံ့ေသာငွါ အလင္းကိုယံုၾကည္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ေယရႈသည္ထြက္ၾကြ၍ ထိုသူတို႔ကို တိမ္းေရွာင္လ်က္ ေနေတာ္မူ၏။

၃၇ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ျပေတာ္မူေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔မေရာက္ၾက။ ၃၈ပေရာဖက္ေဟရွာယေဟာဘူးသည္ကား၊ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ေဟာေျပာေသာ သိတင္းစကားကို အဘယ္သူယံုပါသနည္း။ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ အဘယ္သူအား ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း ဟူေသာစကားသည္ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္သတည္း။ ၃၉တဖန္ ပေရာဖက္ေဟရွာယ ေဟာျပန္သည္ကား၊ ၄ဝသူတို႔မ်က္စိမျမင္၊ စိတ္ႏွလံုးနားမလည္၊ အက်င့္မေျပာင္းလဲ၊ သူတို႔အနာေရာဂါကို ငါမၿငိမ္းေစသည္တိုင္ေအာင္ သူတို႔မ်က္စိကို ကြယ္ေစေတာ္မူ၏။ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးကို မိုက္ေစေတာ္မူ၏ ဟူေသာ စကားေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾက။ ၄၁ေဟရွာယသည္  ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကိုျမင္၍ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုျပန္စဥ္တြင္ ထိုစကားကိုေဟာေျပာသတည္း။ ၄၂သို႔ေသာ္လည္း အရာရွိအမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ၾက၏။ တရားစရပ္မွဖာရိရွဲတို႔သည္ ႏွင္ထုတ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားစြာဝန္မခံၾက။ ၄၃အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းအသေရ ထက္ လူတို႔ေပးေသာဘုန္းအသေရကို သာ၍ ႏွစ္သက္ၾက၏။

၄၄ေယရႈကလည္း၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုသာယံုၾကည္သည္မဟုတ္၊ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ ေသာသူကို ယံုၾကည္၏၏။ ၄၅ငါ့ကိုၾကည့္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို ၾကည့္ျမင္၏။ ၄၆ငါ့ကိုယံုၾကည္ သမွ်ေသာသူတို႔သည္ ေမွာင္မိုက္၌မေနေစျခင္းငွါ ငါသည္အလင္းျဖစ္လ်က္ ဤေလာက သို႔ၾကြလာၿပီ။ ၄၇ငါ့စကားကို ၾကားေသာသူသည္ မယံုၾကည္ဘဲေနလွ်င္ ထိုသူကိုငါသည္ အျပစ္မစီရင္။ ေလာကီသားတို႔ကို အျပစ္စီရင္အံ့ေသာငွါ ငါလာသည္မဟုတ္၊ ေလာကီသားတို႔ကို ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ ငါလာ၏။ ၄၈ငါ့ကိုပယ္၍ ငါ့စကားကိုနားမခံေသာ သူအား အျပစ္စီရင္ေသာသူရွိေသး၏။ ငါေဟာေျပာေသာ စကားပင္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုသူအားအျပစ္စီရင္လိမ့္မည္။ ၄၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကုိယ္အလို အေလ်ာက္ ေဟာသည္မဟုတ္၊ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ သည္ အဘယ္သို႔ ငါဆံုးမေဟာေျပာ ရမည္ကို ပညတ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ခမည္းေတာ္၏ပညတ္ေတာ္သည္ ထာဝရ အသက္ျဖစ္သည္ကို ငါသိ၏။ ၅ဝထိုေၾကာင့္ ေဟာေျပာသမွ်တို႔ကို ခမည္းေတာ္မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါေဟာေျပာသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။