ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁ပသခါပြဲမခံမီ၌ ေယရႈသည္ ဤေလာကမွ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ေျပာင္းရေသာ အခ်ိန္ေရာက္သည္ကို သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဤေလာက၌ရွိေသာ မိမိလူတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ၂ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံမည္အေၾကာင္း မာရ္နတ္သည္ ရွိမုန္၏သား ယုဒရွကာရုတ္၏စိတ္ႏွလံုး၌ အႀကံေပးသြင္းႏွင့္ သတည္း။ ထိုအခါ ညစာကိုစားၾကစဥ္၊ ၃ခမည္းေတာ္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို သူ၏လက္သို႔ အပ္ေပးေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ သူသည္ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္မွ ထြက္လာသည္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ ၾကြသြားမည္ကို၄င္း ေယရႈသည္ သိေတာ္မူသည္ႏွင့္၊ ၄စားပြဲမွထ၍ ဝတ္လံုေတာ္ကိုခြၽတ္ၿပီးလွ်င္၊ ပဝါကိုယူ၍ ခါးကိုစည္းေတာ္မူ၏။ ၅ထိုေနာက္မွ ေရကိုအင္တံု၌ ေလာင္း၍တပည့္ေတာ္တို႔၏ေျခကို ေဆးၿပီးမွ ခါး၌စည္း ေသာပဝါႏွင့္ သုတ္ေတာ္မူ၏။

၆ရွိမုန္ေပတရုဆီသို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ထိုတပည့္ေတာ္က၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ေျခကို ေဆးေတာ္မူမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္၏။ ၇ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ငါျပဳေသာအမႈကို ယခုနားမလည္ေသး။ ေနာက္မွသိလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈ေပတရုကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ေျခကို အလ်င္းေဆးေတာ္ မမူရဟုေလ်ာက္၏။ ေယရႈကလည္း၊ သင့္ကိုငါမေဆးရလွ်င္ သင္သည္ငါႏွင့္ မဆက္ဆံရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ရွိမုန္ ေပတရုကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ေျခကိုသာ မေဆးပါႏွင့္။ လက္ကို၄င္း၊ ဦးေခါင္းကို၄င္း ေဆးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ ၁ဝေယရႈကလည္း၊ ေရခ်ိဳးၿပီးေသာသူမည္သည္ကား၊ ေျခေဆးျခင္းမွတပါး ေဆးရေသာအေၾကာင္းမရွိ။ တကိုယ္လံုး စင္ၾကယ္၏။ သင္တို႔သည္စင္ၾကယ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔မစင္ၾကယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံမည့္ သူကို သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔တြင္ တခ်ိဳ႔မစင္ၾကယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသတည္း။

၁၂ထိုသို႔သူတို႔၏ေျခကို ေဆးေတာ္မူၿပီးမွ တဖန္ဝတ္လံုကိုဝတ္၍ ေလ်ာင္းေတာ္မူလ်က္ သင္တို႔၌ ငါျပဳခဲ့ေသာ အမႈကို နားလည္ၾကသေလာ။ ၁၃သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအရွင္ဘုရားဟူ၍၄င္း၊ သခင္ဟူ၍၄င္း ေခၚတတ္ၾက၏။ ထိုစကားလည္း ဟုတ္မွန္ေသာစကားျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔ေခၚ ၾကသည္အတိုင္း ငါမွန္၏။ ၁၄ငါသည္ သခင္ျဖစ္လ်က္၊ အရွင္ဘုရားလည္းျဖစ္လ်က္ႏွင့္ သင္တို႔၏ေျခကိုေဆးလွ်င္ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတို႔၏ေျခကို ေဆးရမည္။ ၁၅ငါသည္ သင္တို႔၌ျပဳသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ျပဳေစျခင္းငွါ ပံုသက္ေသကို ျပခဲ့ၿပီ။ ၁၆ငါအမွန္အကန္ဆို သည္ကား၊ ကြၽန္သည္ သခင္ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္။ တမန္သည္ လည္း ေစလႊတ္ေသာသူထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္။ ၁၇ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔သိ၍ သိသည္အတိုင္း က်င့္လွ်င္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၁၈သင္တို႔ရွိသမွ်ကို ငါရည္မွတ္၍ေျပာသည္မဟုတ္။ ငါေရြးေကာက္ေသာသူတို႔ကို ငါသိ၏။ က်မ္းစာခ်က္ျပည့္စံုေစမည္အေၾကာင္း ငါႏွင့္အတူစားေသာသူသည္ ငါ့ကိုေျခႏွင့္ေက်ာက္သတည္း။ ၁၉ထိုအမႈအရာေရာက္ေသာအခါ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ေစျခင္းငွါ မေရာက္မွီယခုပင္သင္တို႔အား ငါေျပာႏွင့္ၿပီ။ ၂ဝငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ငါေစလႊတ္ေသာသူကို လက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကိုလက္ခံ၏။ ငါ့ကိုလက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို လက္ခံသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁ထိုသို႔ေယရႈသည္မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုအပ္ႏွံလိမ့္မည္ဟု သက္ေသခံလ်က္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂အဘယ္သူကို ရည္ေဆာင္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေတြးေတာျခင္းရွိသျဖင့္၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ ၾကည့္ရႈ ၾက၏။ ၂၃ေယရႈခ်စ္ေတာ္မူေသာတပည့္ေတာ္သည္ ရင္ခြင္ေတာ္နားမွာ ေလ်ာင္းသျဖင့္၊ ၂၄အဘယ္သူကိုရည္ေဆာင္၍ မိန္႔ေတာ္မူသနည္းဟု ေမးေစျခင္းငွါ၊ ရွိမုန္ေပတရုသည္ ထိုတပည့္ေတာ္ကိုအမွတ္ေပး၏။ ၂၅ထိုတပည့္ေတာ္သည္ ေယရႈ၏ရင္ေတာ္ကိုမွီ၍ ေလ်ာင္းေနလ်က္၊ သခင္၊ အဘယ္သူနည္းဟုေလွ်ာက္၏။ ၂၆ေယရႈကလည္း ဤမုန္႔တလုပ္ စာကို ငါႏွစ္၍ေပးေသာသူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ မုန္႔တလုပ္စာကိုႏွစ္ၿပီးမွ ရွိမုန္၏သား ယုဒရွကာရုတ္အား ေပးေတာ္မူ၏။ ၂၇ထိုသူသည္ မုန္႔တလုပ္စာကိုခံၿပီးမွ၊ စာတန္သည္သူ႔အထဲသို႔ ဝင္ေလ၏။ ေယရႈကလည္း၊ သင္ျပဳရေသာအမႈကို အလ်င္အျမန္ျပဳေလာ့ဟု ထိုသူအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေသာသူတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ်မသိ။ ၂၉အခ်ိဳ႔တို႔က ယုဒရွကာရုတ္သည္ ေငြအိတ္ကိုေဆာင္ေသာ ေၾကာင့္၊ ဤပြဲ၌ငါတို႔သံုးစရာအဘို႔ကို ဝယ္ေလာ့ဟူ၍၄င္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား တစံုတခုကိုေပး ေလာ့ ဟူ၍၄င္း၊ ေယရႈမိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။ ၃ဝယုဒရွကာရုတ္သည္ မုန္႔တလုပ္စာကိုခံၿပီးမွ ခ်က္ျခင္းထြက္ သြား၏။ ထိုအခ်ိန္ကား ညအခ်ိန္ျဖစ္၏။

၃၁ထိုသူသြားသည္ေနာက္၊ ေယရႈက၊ ယခုတြင္လူသားသည္ ဘုန္းထင္ရွားျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ သည္လည္း လူသားအားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားျခင္းရွိ၏။ ၃၂ဘုရားသခင္သည္ လူသားအားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွား ျခင္းရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္အားျဖင့္ သူ၏ဘုန္းကိုထင္ရွားေစ ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကာလမၾကာ မျမင့္မီွသူ၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၃၃ခ်စ္သားတို႔၊ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ခဏသာေနရ၏။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ငါသြားရာအရပ္သို႔ သင္တို႔မေရာက္ ႏိုင္ၾကဟု ယုဒလူတို႔အား ငါေျပာသကဲ့သို႔ ယခုသင္တို႔အား ငါေျပာ၏။ ၃၄သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ခ်စ္ၾကေလာ့။ ငါသည္သင္တို႔ကို ခ်စ္သည္ နည္းတူ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကေလာ့ဟု ပညတ္သစ္ကိုငါေပး၏။ ၃၅သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကလွ်င္၊ လူအေပါင္း တို႔သည္ ထိုေမတၱာကိုေထာက္၍ သင္တို႔သည္ ငါ၏တပည့္ျဖစ္သည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၆ရွိမုန္ေပတရုက၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ ၾကြေတာ္မူမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ လွ်င္၊ ေယရႈက၊ ငါသြားရာအရပ္သို႔သင္သည္ ယခုမလိုက္ႏိုင္။ ေနာက္မွလိုက္ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၇ေပတရုကလည္း၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမလိုက္ႏိုင္သနည္း။ ကိုယ္ေတာ္ အဘို႔ အကြၽႏ္ုပ္၏အသက္ကို စြန္႔ပါမည္ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၃၈ေယရႈက၊ ငါ့အဘို႔သင့္အသက္ကို စြန္႔မည္ေလာ၊ ငါအမွန္ အကန္ဆိုသည္ကား၊ ၾကက္မတြန္မီွ သင္သည္သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ငါ့ကိုျငင္းပယ္ လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။