ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁တဖန္တံု ေယရႈက၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုလည္းယံု ၾကည္ၾကေလာ့။ ၂ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းအမ်ားရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။ ၃ငါသည္သြား၍သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကိုငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။ ၄ငါသည္အဘယ္ အရပ္သို႔သြားသည္ကို၄င္း၊ လမ္းခရီးကို၄င္း၊ သင္တို႔သိၾက၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၅ေသာမကလည္း၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔မသိသည္ျဖစ္၍၊ လမ္းခရီးကိုအဘယ္သို႔ သိႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၆ေယရႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။ ၇သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုသိလွ်င္ ငါ့ခမည္းေတာ္ကို မသိဘဲမေနရၾက။ ယခုမွစ၍ ခမည္းေတာ္ကို သိျမင္ၾက၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္။

၈ဖိလိပၸဳကလည္း၊ သခင္၊ ခမည္းေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔အားျပေတာ္မူပါ။ ထုိသို႔ျပေတာ္မူလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အလုိျပည့္စုံပါမည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၉ေယရႈက၊ ဖိလိပၸဳ ဤမွ်ကာလပတ္လံုးငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိၿပီးမွ သင္သည္ ငါ့ကိုမသိေသးသေလာ။ ငါ့ကိုျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ခမည္းေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ျပေတာ္မူပါဟု သင္သည္အဘယ္သို႔ဆိုရသနည္း။ ၁ဝငါသည္ ခမည္း ေတာ္၌ ရွိသည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္ မူသည္ကို၄င္း မယံုသေလာ။ ငါေဟာေျပာေသာ စကားကိုကိုယ္အလိုအေလွ်ာက္ငါေဟာေျပာသည္မဟုတ္။ ငါျပဳေသာအမႈတို႔အား ငါ၌တည္ေနေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ျပဳေတာ္မူ၏။ ၁၁ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္မူသည္ ကို၄င္း ယံုၾကေလာ့။ ငါ့စကားကိုမယံုလွ်င္၊ ငါ့အမႈတို႔ကိုေထာက္၌ ယံုၾကေလာ့။ ၁၂ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ငါျပဳေသာအမႈတို႔ကိုျပဳလိမ့္မည္။ ထုိအမႈတို႔ထက္သာ၍ ႀကီးေသာအမႈတို႔ကိုလည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္ထံသို႔သြား၍၊ ၁၃သင္တို႔သည္ ငါ၏ နာမကို အမွီျပဳလ်က္ဆုေတာင္းသမွ်အတုိင္းငါျပဳမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူျခင္းရွိမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၄သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ တစံုတခုေသာဆုကို ေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသည္အတုိင္းငါျပဳမည္။

၁၅ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ငါပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ငါသည္ခမည္းေတာ္ကိုေတာင္း၍၊ ၁၆ခမည္း ေတာ္သည္သမၼာတရားကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကိုသင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၁၇ထုိဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသား တို႔သည္ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူႏုိင္ၾက။ ထုိဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက၏။ ၁၈ငါသည္သင္တို႔ကုိ မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွါ စြန္႔ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္တို႔ဆီသို႔လာဦးမည္။ ၁၉ခဏၾကာၿပီးမွ ေလာကီသားတို႔သည္ ငါ့ကိုမျမင္ရၾက။ သင္တို႔မူကား ျမင္ရၾက လိမ့္မည္။ ငါသည္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္လည္း အသက္ရွင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝငါသည္ခမည္း ေတာ္၌ရွိသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ ငါသည္ သင္တို႔၌ရွိသည္ကို၄င္း၊ ထုိေန႔၌သင္တို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၂၁ငါပညတ္တို႔ကို ရ၍ ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္၏။ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာ သူကို ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္လည္းထုိသူကို ခ်စ္၍သူ႔အားကိုယ္တိုင္ ထင္ရွားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ယဒရွကာရုတ္မဟုတ္၊ အျခားေသာယုဒက၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေလာကီသားတို႔အား မထင္မရွားဘဲ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အားအဘယ္သို႔ ထင္ရွားေတာ္မူမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္၏။ ၂၃ေယရႈကလည္း၊ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာ သူသည္ ငါ့စကားကိုနားေထာင္လိမ့္မည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ထိုသူကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ငါတို႔သည္လည္း သူ႔ဆီသို႔ၾကြ၍ ေနရာခ်မည္။ ၂၄ငါ့ကိုမခ်စ္ေသာသူသည္ ငါ့စကားကိုနားမေထာင္။ သင္တို႔ၾကားေသာစကားသည္ ငါ့စကားမဟုတ္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၏စကား ေတာ္ျဖစ္ ၏။ ၂၅ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိစဥ္ တြင္ ဤစကားကိုေျပာခဲ့ၿပီ။ ၂၆ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာတည္း ဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အား ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ျပသသြန္သင္ေတာ္မူ၍၊ ငါေျပာခဲ့သမွ်ေသာစကားတို႔ကို မွတ္မိေသာဥာဏ္ကို သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္။ ၂၇ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔အား ငါေပး၏။ ေလာကီသားတို႔ေပးသကဲ့သို႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း၊ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။ ၂၈ငါသည္ ယခုသြားေသာ္လည္း သင္တို႔ဆီသို႔လာဦးမည္ဟု ငါေျပာေသာစကားကို သင္တို႔ၾကား ရၾကၿပီ။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ ငါသြားမည္ကို ဝမ္းေျမာက္ ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၂၉ထိုအမႈအရာေရာက္ ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ေစျခင္းငွါ၊ မေရာက္မွီယခုပင္ သင္တို႔အား ငါေျပာႏွင့္ၿပီ။ ၃ဝယခုမွစ၍ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာမေျပာရ။ အေၾကာင္းမူကား ဤေလာကကို အစိုးရေသာမင္းသည္ လာဆဲျဖစ္၏။ လာေသာ္လည္း ငါ၌အဘယ္အခြင့္အရာကိုမွ် မေတြ႔ရ။ ၃၁ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကိုခ်စ္သည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္မွာေတာ္မူ သည္အတိုင္း ငါျပဳသည္ကို၄င္း ေလာကီသားတို႔သိမည္အေၾကာင္းတည္း။ ထိုအရပ္မွ ထ၍ သြားၾကကုန္အံ့။