ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁သင္တို႔သည္ စိတ္မပ်က္ေစျခင္းငွါ ဤစကားကိုငါေျပာ၏။ ၂ေလာကီသားတို႔သည္ သင္တို႔ကို တရားစရပ္မွ ႏွင္ထုတ္လိမ့္မည္။ သင္တို႔ကိုသတ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားဝတ္ကိုငါျပဳၿပီဟု မိမိထင္မွတ္ေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၃ခမည္းေတာ္ကိုမသိ၊ ငါ့ကိုလည္းမသိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၄ထိုအခ်ိန္ကာလ ေရာက္ေသာအခါ၊ ငါသည္အထက္က ဤသို႔ေျပာၿပီးသည္ကို သင္တို႔ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ ယခုပင္ငါေဟာေျပာ၏။ အစအဦး၌ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ငါရွိေသာေၾကာင့္ ဤသို႔မေျပာဘူးေသး။ ၅ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူထံသို႔ ယခုငါ သြားရမည္ျဖစ္၍ အဘယ္အရပ္သို႔သြား မည္နည္းဟု သင္တို႔မေမးၾက။ ၆ဤေၾကာင္းအရာတို႔ကို ငါေဟာေျပာေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္အလြန္ ဝမ္းနည္းျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။

၇ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါသြားလွ်င္ သင္တို႔အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမသြားလွ်င္ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ သင္တို႔ဆီသို႔မလာ။ ငါသြားလွ်င္ ထိုသူကိုသင္တို႔ဆီသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ ၈ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ ေရာက္လာလွ်င္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို၄င္း၊ အျပစ္ကင္းျခင္းကို၄င္း၊ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို၄င္း ေလာကီသားတို႔အား ထင္ရွားစြာေဘာ္ျပမည္။ ၉ငါ့ကိုမယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ေဘာ္ျပ မည္။ ၁ဝငါသည္ ခမည္းေတာ္ ထံသို႔သြားမည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္ ငါ့ကိုမေတြ႔မျမင္ရေသာ ေၾကာင့္၊ အျပစ္ကင္းျခင္းကို ေဘာ္ျပမည္။ ၁၁ဤေလာကကိုအစိုးရေသာမင္းသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရေသာ ေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ေဘာ္ျပမည္။

၁၂သင္တို႔အား ငါေျပာစရာစကားအမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ယခုမခံႏိုင္ၾက။ ၁၃သမၼာတရား ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သမၼာတရားကို သင္တို႔အား အၾကြင္းမဲ့ သြန္သင္ ျပသလိမ့္မည္။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာမည္မဟုတ္။ ၾကားသမွ် တို႔ကို ေဟာေျပာလိမ့္မည္။ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာတို႔ကိုလည္း သင္တို႔အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ၁၄ထိုသူ သည္ ငါ့ဘုန္းကို ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုယူ၍ သင္တို႔အား ေဘာ္ျပ လိမ့္မည္။ ၁၅ခမည္းေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်သည္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္၏။ ထိုေၾကာင့္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာ ကိုယူ၍ သင္တို႔အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ငါေျပာ၏။

၁၆ခဏၾကာၿပီးမွသင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမျမင္ရၾက။ တဖန္ ခဏၾကာၿပီးမွ ငါ့ကိုျမင္ျပန္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔သြားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇တပည့္ေတာ္အခ်ိဳ႔ကလည္း၊ ခဏၾကာၿပီးမွ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမျမင္ရၾက။ တဖန္ ခဏၾကာၿပီးမွ ငါ့ကိုျမင္ျပန္ၾကလိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔သြားမည္ဟူ၍၄င္း၊ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားသည္ အဘယ္ သို႔နည္း။ ၁၈ခဏဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အဘယ္သို႔ဆိုလိုသနည္း။ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ နားမလည္ဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။ ၁၉တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေမးေလွ်ာက္လိုသည္ကို ေယရႈသိျမင္ ေတာ္မူေလွ်င္၊ ခဏၾကာၿပီးမွ သင္တို႔သည္ ငါ့ကို မျမင္ရၾက။ တဖန္ ခဏၾကာၿပီးမွ ငါ့ကိုျမင္ျပန္ၾကလိမ့္မည္ဟု ငါေျပာေသာစကားကို သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းဆင္ျခင္ၾကသေလာ။ ၂ဝငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီသား တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား ဝမ္းနည္းျခင္းရွိေသာ္လည္း ထိုဝမ္းနည္းျခင္းသည္ တဖန္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၁မိန္းမသည္ သားကိုဘြားစဥ္အခါ ဘြားရေသာအခ်ိန္ေစ့ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းျခင္း ရွိ၏။ ဘြားျမင္ၿပီးမွ ဤေလာက၌ လူတေယာက္ကိုဘြားျမင္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၍၊ အထက္ခံရေသာ ေဝဒနာကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္၏။ ၂၂ထိုနည္းတူ၊ ယခုတြင္ သင္တို႔သည္ ဝမ္းနည္းျခင္းရွိၾကေသာ္လည္း ေနာက္တဖန္ သင္တို႔ကို ငါေတြ႔ျမင္သျဖင့္ သင္တို႔သည္စိတ္ႏွလံုးဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ ထိုဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို အဘယ္သူမွ် လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္။ ၂၃ထိုေန႔၌ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအလွ်င္းမေမးျမန္းရၾက။ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္မွာ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူမည္။ ၂၄ယခုတိုင္ေအာင္ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ် မေတာင္းၾကေသး။ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ စရာအေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ေတာင္းလွ်င္ ရၾကလိမ့္မည္။

၂၅ဤအရာတို႔ကို ပံုဥပမာအားျဖင့္ ငါေဟာေျပာ၏။ ပံုဥပမာအားျဖင့္ မေဟာမေျပာဘဲ၊ ခမည္း ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာတို႔ကို သင္တို႔အား အတိအလင္းေဘာ္ျပေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၆ထိုကာလ၌ သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ ဆုေတာင္းၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ငါသည္ခမည္းေတာ္ကို ေတာင္းမည္ဟုမဆို။ ၂၇အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ၾက၍၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ ၾကြလာသည္ကို ယံုၾကေသာေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သင္ တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ၂၈ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံမွထြက္၍ ဤေလာကသို႔ၾကြလာၿပီ။ တဖန္ ဤေလာကမွ ထြက္၍ ခမည္းေတာ္ထံသို႔သြားဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ ပံုဥပမာကိုမေဆာင္ဘဲ အတည့္အလင္းေဟာေတာ္မူ၏။ ၃ဝအလံုးစံုတို႔ကို သိေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ အဘယ္သူမွ် ကိုယ္ေတာ္ကိုေမးျမန္းေစျခင္းငွါ အလိုေတာ္ မရွိသည္ကို၄င္း၊ ယခုတြင္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သိၾကပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ ဤအေၾကာင္းကိုေထာက္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွ ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို ယံုပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၁ေယရႈကလည္း၊ ယခုတြင္ ယံုၾကၿပီေလာ။ ၃၂သင္တို႔သည္ ကြဲျပား၍ငါ့ကို တကိုယ္တည္းေနေစျခင္းငွါ စြန္႔ပစ္လ်က္ အသီးအသီးမိမိတို႔ေနရာသို႔ ေျပးသြားမည္အခ်ိန္ကာလသည္ လာ၍ ယခုပင္ေရာက္ေပ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါသည္ တကိုယ္တည္းေနသည္မဟုတ္။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါႏွင့္အတူ ရွိေတာ္ မူ၏။ ၃၃သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ ဤစကားကို ငါေဟာေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။