ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ေယရႈသည္ ေကာင္းကင္သို႔ၾကည့္ေမွ်ာ္၍၊ အိုအဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္အခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ။ ၂ကိုယ္ေတာ္သည္ သားေတာ္လက္သို႔ အပ္ေပးေတာ္မူသမွ်ေသာသူတုိ႔အား ထာဝရအသက္ကို ေပးေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို အစုိးရေသာအခြင့္တန္ခိုးကို သားေတာ္အားေပးေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ သားေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစပါမည္အေၾကာင္း သားေတာ္၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစ ေတာ္မူပါ။ ၃ထာဝရအသက္ ဟူမူကား၊ မွန္ေသာဘုရားသခင္တဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို၄င္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ ကို၄င္း သိကြၽမ္းျခင္းတည္း။ ၄အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္ ေဆာင္ရြက္စရာဘို႔ အကြၽႏ္ုပ္၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာအမႈကို  အကြၽႏ္ုပ္ေဆာင္ရြက္၍ၿပီးပါၿပီ။ ၅အိုအဘ၊ ဤကမၻာ မတည္မရွိမီ အထံေတာ္၌အကြၽႏ္ုပ္ခံစားေသာ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ယခုတြင္လည္း အကြၽႏ္ုပ္ကို အထံေတာ္၌ ေျမွာက္ေတာ္မူပါ။

၆ဤေလာကထဲမွယူ၍ အကြၽႏ္ုပ္၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမကို ျပပါၿပီ။ ထိုသူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ပိုင္ေတာ္မူသျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို သူတို႔သည္ ေစာင့္ၾကပါ၏။ ၇အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔သည္ယခုသိၾကပါ၏။ ၈အေၾကာင္းမူကား၊ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို သူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ေပး၍ သူတို႔သည္ခံယူသျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အထံေတာ္မွၾကြလာသည္ကို အတတ္သိၾကသည္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို ယံုၾကပါ၏။ ၉သူတို႔အဘို႔ အလိုငွါ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏။ ေလာကီသားတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အရာ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္း အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္၍၊ ထိုအရာတို႔အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ဘုန္းထင္ရွားပါ၏။ ၁၁ယခုမွစ၍ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌မရွိပါ၊ ဤသူတို႔မူကား၊ ဤေလာက၌ရွိရစ္ရၾကပါမည္။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ သြားရပါမည္။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အကြၽႏ္ုပ္သည္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူေသာ ဤသူတို႔သည္ ျဖစ္ရပါမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏နာမ၌ တည္ေစေတာ္မူပါ။ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌ ဤသူ တို႔ႏွင့္တကြ ရွိစဥ္ကာလ၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏နာမ၌ တည္ေစပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ေစာင့္မပါၿပီ။ ထိုသူတို႔တြင္ ပ်က္ဆီးျခင္း၏သားတေယာက္မွတပါး အဘယ္သူမွ ပ်က္ဆီျခင္းသို႔ မေရာက္ပါ။ ထိုသူသည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ေရာက္သည္အေၾကာင္းကား က်မ္းစာျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းတည္း။

၁၃ယခုတြင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔သြားရမည္ျဖစ္၍၊ ဤသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိအမွီျပဳ သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ ဤစကားကို ဤေလာက၌ အကြၽႏ္ုပ္ေျပာပါ၏။ ၁၄ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ဤသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ေပးပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤေလာကႏွင့္ မဆက္ဆံသကဲ့သို႔ ဤသူတို႔သည္ မဆက္ဆံေသာေၾကာင့္ ေလာကီသားတို႔သည္ ဤသူတို႔ကိုမုန္းၾကပါ၏။ ၁၅ဤသူတို႔ကို ဤေလာကမွ ႏႈတ္ယူေတာ္မူမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ မေကာင္း ေသာအမႈအရာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္ငွါ ေစာင့္မေတာ္မူမည္အေၾကာင္းကိုသာ ေတာင္းပါ၏။ ၁၆အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤေလာကႏွင့္မဆက္ဆံသကဲ့သို႔ ဤသူတို႔သည္ မဆက္ဆံၾကပါ။ ၁၇ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏။ ၁၈ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသူတို႔ကိုေစလႊတ္ပါ၏။ ၁၉သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစမည္ အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔အဘို႔အလိုငွါ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစပါ၏။

၂ဝထိုသူတို႔အဘို႔ကိုသာ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အဘို႔ကိုလည္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ၂၁ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္ကို ေလာကီသားတို႔သည္ ယံုၾကမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တလံုးတဝတည္း ျဖစ္လ်က္၊ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၌ရွိေတာ္မူ၍ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၌ရွိသကဲ့သို႔၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔၌ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။ ၂၂ငါတို႔သည္ တလံုးတဝ တည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔၌ရွိ၍၊ ၂၃ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း အကြၽႏ္ုပ္၌ရွိေတာ္မူေသာအားျဖင့္ သူတို႔သည္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္၍၊ တလံုးတဝတည္း၌ စံုလင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ သူတို႔ကိုလည္းခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္း ကို ေလာကီသားတို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းအသေရ ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔အားေပးပါၿပီ။ ၂၄အိုအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာမတည္မရွိမီွ အကြၽႏ္ုပ္ကိုခ်စ္၍ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူ ေသာသူတို႔သည္ ရႈျမင္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ရွိရာအရပ္၌ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္အတူရွိေနေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္အလုိရွိပါ၏။ ၂၅တရားေတာ္မူ ေသာအဘ၊ ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုမသိေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။ ၂၆ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ထိုသူတို႔သည္ သိၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုခ်စ္ေတာ္ မူေသာ ေမတၱာသည္ သူတို႔၌ရွိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔၌ရွိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔အား ျပညႊန္ပါၿပီျဖစ္၍ အစဥ္ျပညႊန္ ပါမည္ဟု မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။