ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ထိုသို႔ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူၿပီးမွ ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းတဘက္သို႔ၾကြ၍၊ ထိုအရပ္၌ရွိေသာဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။ ၂ထိုအရပ္သို႔ ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ သြားၿမဲရွိ ေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာရုတ္သည္ ထိုအရပ္ကိုသိသည္ျဖစ္၍၊ ၃စစ္သူရဲ တတပ္ကို၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔ေစလႊတ္ေသာ မင္းလုလင္တို႔ကို၄င္း ေခၚ ခဲ့၍၊ မီးအိမ္၊ မီးရႉး၊ လက္နက္ တို႔ကိုလက္စြဲလ်က္လာၾက၏။ ၄ေယရႈသည္  ကိုယ္၌ျဖစ္လတံ့သမွ်ေသာ အမႈအရာ တို႔ကို သိေတာ္မူလ်က္၊ လာေသာသူတို႔ဆီသို႔သြား၍ အဘယ္သူကိုရွာၾကသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၅နာဇရက္ၿမိဳ႔ သား ေယရႈကိုရွာၾကသည္ဟုဆိုလွ်င္၊ ေယရႈက၊ ငါသည္ထိုသူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာရုတ္သည္လည္း ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေန၏။ ၆ငါသည္ ထိုသူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ ေနာက္သို႔လွန္၍ ေျမေပၚ၌ လဲၾက၏။ ၇အဘယ္သူကိုရွာၾကသနည္းဟု တဖန္ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈကိုရွာၾကသည္ဟု ထိုသူတို႔သည္ ဆိုၾက၏။ ၈ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ထိုသူျဖစ္၏ဟု ငါေျပာၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါ့ကိုရွာလွ်င္ ဤသူတို႔သည္ သြားပါေလေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူေသာသူတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ မေရာက္ပါဟူေသာ အထက္စကား ေတာ္ကို ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝထိုအခါ ရွိမုန္ေပတရုသည္ မိမိ၌ပါေသာ ထားကိုဆြဲထုတ္ၿပီးလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ ကြၽန္တေယာက္ ကိုခုတ္သျဖင့္ လက္်ာနားရြက္ျပတ္ေလ၏။ ထိုကြၽန္၏အမည္ကား မာလခုျဖစ္သတည္း။ ၁၁ေယရႈကလည္း ထားကို အိမ္၌သြင္းထားေလာ့။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အားေပးေတာ္မူေသာခြက္ကို ငါမေသာက္ရာသေလာဟု ေပတရုအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထိုအခါ တပ္မႉးမွစ၍ စစ္သူရဲတို႔ႏွင့္ ယုဒမင္း လုလင္တို႔သည္ ေယရႈကိုဘမ္းဆီး၍ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးလ်င္ အႏၷက္မင္းထံသို႔ ေရွ႔ဦးစြာယူသြားၾက၏။ ၁၃အႏၷက္မင္းကား၊ ထိုႏွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ကယာဖ၏ ေယာကၡမျဖစ္သတည္း။ ၁၄ထိုကယာဖကား၊ လူတေယာက္သည္ လူမ်ားတို႔အတြက္ ပ်က္ဆီးေသာ္ သာ၍ေကာင္းသည္ဟု ယုဒလူတို႔ ႏွင့္ တိုင္ပင္ေျပာဆိုေသာသူေပတည္း။

၁၅ရွိမုန္ေပတရုႏွင့္ အေျခားေသာတပည့္ေတာ္တေယာက္သည္ ေယရႈေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုတပည့္ေတာ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ အသိအကြၽမ္းျဖစ္၍၊ ေယရႈႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ အိမ္ဦးထဲသို႔ဝင္ေလ၏။ ၁၆ေပတရုမူကား၊ ျပင္၌တံခါးနားမွာရပ္ေန၏။ ထိုေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္ေသာ တပည့္ေတာ္သည္ထြက္၍ တံခါးေစာင့္မိန္းမအားေျပာၿပီးမွ ေပတရုကိုသြင္းေလ၏။ ၁၇တံခါးေစာင့္မိန္းမက ေပတရုအား၊ သင္သည္ ထိုသူ၏တပည့္တို႔အဝင္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ ဟုဆိုလွ်င္၊ မဟုတ္ဘူးဟု ေပတရုျငင္းေလ၏။ ၁၈ထိုကာလ၌ ခ်မ္းေသာေၾကာင့္ ကြၽန္မ်ားႏွင့္ မင္းလုလင္မ်ားတို႔သည္ မီးခဲပံုကိုထည့္၍ မီးလႈံလ်က္ေနၾက၏။ ေပတရုသည္လည္း သူတို႔ႏွင့္တကြ ရပ္၍မီးလႈံလ်က္ေန၏။

၁၉ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို၄င္း၊ ေဒသနာေတာ္ကို၄င္း အေၾကာင္းျပဳ၍ ေယရႈကိုေမးျမန္းစစ္ေၾကာ၏။ ၂ဝေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ေလာက၌ ထင္ရွားစြာေဟာေျပာၿပီ။ ယုဒလူအ ေပါင္းတို႔ စည္းေဝးရာတရားစရပ္၌၄င္း၊ ဗိမာန္ေတာ္၌၄င္း အစဥ္မျပတ္ဆံုးမၾသဝါဒေပးၿပီ။ မထင္ရွားဘဲ အလ်င္းမေဟာမေျပာ။ ၂၁အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကိုေမးျမန္းသနည္း။ ငါသည္အဘယ္သို႔ေဟာေျပာသည္ကို ၾကားနာေသာသူတို႔ကို ေမးျမန္းေလာ့။ ငါေျပာေသာစကားကို ထိုသူတို႔သည္သိၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ အနီးအပါး၌ ရပ္ေနေသာ မင္းလုလင္တေယာက္က၊ သင္သည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းကို ဤသို႔ျပန္ေျပာရာသေလာဟု ဆိုလ်က္ ေယရႈကိုရိုက္ေလ၏။ ၂၃ေယရႈကလည္း ငါ့စကားမမွန္လွ်င္ မမွန္ေၾကာင္း ကိုျပပါ မွန္လွ်င္ ငါ့ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ရိုက္သနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အႏၷတ္မင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ည္ ေႏွာင္လ်က္ ရွိသည္အတိိုင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း ကယာဖထံသို႔ ပို႔ေစခဲ့ၿပီ။

၂၅ရွိမုန္ေပတရုသည္ ရပ္၍မီးလႈံလ်က္ ေနသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔က၊ သင္သည္ သူ၏တပည့္တို႔ အဝင္ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ေမးလွ်င္၊ မဟုတ္ဘူးဟု ေပတရုျငင္းေလ၏။ ၂၆ေပတရုခုတ္၍ နားရြက္ျပတ္ ေသာသူႏွင့္ ေပါက္ေဘာ္ေတာ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ကြၽန္တေယာက္က၊ သင္သည္ ဥယ်ာဥ္၌ ေယရႈႏွင့္အတူ ရွိသည္ကို ငါျမင္ခဲ့ၿပီမဟုတ္ေလာဟုဆိုလွ်င္၊ ၂၇ေပတရုသည္ တဖန္ျငင္းျပန္ေလ၏၊ ထိုခဏျခင္း တြင္ ၾကက္တြန္ေလ၏။

၂၈နံနက္အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေယရႈကို ကယာဖထံမွ အိမ္ေတာ္ဦးသို႔ေဆာင္သြားၾက၏။ ထိုသူတို႔သည္ အာပတ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ပသခါပြဲကိုခံမည္အေၾကာင္း၊ အိမ္ေတာ္ဦးထဲသို႔ ကိုယ္တိုင္မဝင္ၾက။ ၂၉ထိုေၾကာင့္ ပိလတ္ မင္းသည္ သူတို႔ရွိရာသို႔ထြက္၍ ဤသူ၌အဘယ္အျပစ္ကို တင္ၾကသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၃ဝဤသူသည္ လူဆိုးမဟုတ္လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္၌မအပ္ပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၁ပိလတ္မင္း ကလည္း၊ သူတို႔ကိုယူ၍ သင္တို႔ ဓမၼသတ္အတိုင္း စီရင္ၾကဟုဆို၏။ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ် မသတ္ပိုင္ပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၂ထိုသို႔ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယရႈသည္ အဘယ္သို႔မိမိ ေသရမည္အရိပ္ကိုေပး၍၊ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းတည္း။

၃၃ပိလတ္မင္းသည္ အိမ္ေတာ္ဦးထဲသို႔တဖန္ ဝင္၍ ေယရႈကိုေခၚ ၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္မွန္သေလာ ဟုေမး၏။ ၃၄ေယရႈကလည္း၊ မင္းႀကီးသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ဤသို႔ေမး သေလာ။ သို႔မဟုတ္ သူတပါးတို႔သည္ ငါ၏အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကၿပီေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၃၅ပိလတ္မင္းက၊ ငါသည္ ယုဒလူျဖစ္သေလာ။ သင္၏ လူမ်ိဳးႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔သည္ သင့္ကိုငါ၌အပ္ၾကၿပီ။ သင္သည္အဘယ္သို႔ျပဳမိသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၃၆ေယရႈက၊ ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ ဤေလာက ႏွင့္မစပ္ဆိုင္။ ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ ဤေလာကႏွင့္စပ္ဆိုင္လွ်င္၊ ငါသည္ယုဒ လူတို႔လက္သို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွါ ငါ၏လူတို႔သည္ တိုက္လွန္ၾကလိမ့္မည္။ ယခုမူကား ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ ဤေဒသ အရပ္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ဟုမိန္႔ ေတာ္မူ၏။ ၃၇ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ရွင္ဘုရင္မွန္သေလာ ဟုေမးေသာ္၊ ေယရႈက၊ မင္းႀကီးေမးသည္အတိုင္း ငါသည္ရွင္ဘုရင္မွန္၏။ သမၼာတရားဘက္၌ သက္ေသခံျခင္းငွါ ငါသည္ေမြးဘြား ျခင္းကိုခံ၍ ဤေလာကသို႔ၾကြလာၿပီ။ သမၼာတရား ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်ေသာသူတို႔သည္ ငါ့စကားကိုနား ေထာင္ၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၈ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သမၼာတရားကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးၿပီးမွတဖန္ ယုဒလူတို႔ရွိရာသို႔ ထြက္၍၊ ဤသူ၌ အဘယ္အျပစ္ကိုမွ် ငါမေတြ႔၊ ၃၉ပသခါပြဲ၌ လူတေယာက္ကို သင္တို႔အားငါလႊတ္ၿမဲထံုးစံရွိသည္ျဖစ္၍ ယုဒရွင္ဘုရင္ကို လႊတ္ေစခ်င္သေလာဟုေမးလွ်င္၊ ၄ဝတဖန္ လူအေပါင္းတို႔က ဤသူကိုမလႊတ္ေစခ်င္ပါ၊ ဗာရဗၺကို လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္ဟု ေအာ္ဟစ္၍ ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ထိုဗာရဗၺကား ထားျပျဖစ္သတည္း။