ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ထိုအခါပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈကိုယူ၍ ရိုက္ၿပီးမွ၊ ၂စစ္သူရဲတို႔သည္ ဆူးပင္ႏွင့္ရက္ေသာဦးရစ္ကို ေခါင္းေတာ္၌တင္၍၊ နီေမာင္းေသာဝတ္လံုႏွင့္ ၿခံဳေစၿပီးလွ်င္၊ ၃ယုဒရွင္ဘုရင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစ သတည္းဟု ဆို၍ ရိုက္ပုတ္ၾက၏။ ၄ပိလတ္မင္းကလည္း၊ ဤသူ၌ အဘယ္အျပစ္ကိုမွ် ငါမေတြ႔ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိေစျခင္းငွါ၊ သူ႔ကိုသင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါထုတ္ျပသည္ဟုဆို၏။ ၅ထိုအခါ ေယရႈသည္ ဆူးပင္ဦးရစ္ႏွင့္ နီေမာင္းေသာဝတ္လံုကို ဝတ္လ်က္ျပင္သို႔ ထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သူ႔ကိုၾကည့္ၾကေလာ့ ဟုဆို၏။ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး တို႔ႏွင့္ လုလင္မ်ားတို႔က ထိုသူကိုလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားပါ။ ရိုက္ထားပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ပိလတ္မင္းက၊ သင္တို႔သည္ သူ႔ကိုယူ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားၾက။ ငါသည္ သူ၌အျပစ္ကိုမေတြ႔ဟုဆိုလွ်င္၊ ၇ယုဒလူတို႔က၊ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေယာင္ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ရွိသာ ဓမၼသတ္အတိုင္း ေသထိုက္ပါသည္ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။

၈ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ ပိလတ္မင္းသည္ သာ၍ေၾကာက္သျဖင့္၊ အိမ္ေတာ္ဦးထဲသို႔ ဝင္ျပန္၍၊ ၉ေယရႈအား၊ သင္သည္အဘယ္ကျဖစ္သနည္းဟု ေမးလွ်င္တခြန္းကိုမွ် ျပန္ေတာ္မမူ။ ၁ဝပိလတ္မင္းကလည္း၊ ငါႏွင့္စကားမေျပာသေလာ။ ငါသည္ သင့္ကိုလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားပိုင္သည္ကို၄င္း၊ လႊတ္ပိုင္ သည္ကို၄င္း သင္မသိေလာဟုဆိုေသာ္၊ ၁၁အထက္အရပ္မွအခြင့္ကိုမရလွ်င္ မင္းႀကီးသည္ ငါ့ကိုအဘယ္သို႔ မွ်မျပဳပိုင္။ ထိုေၾကာင့္ ငါ့ကိုမင္းႀကီးလက္သို႔ အပ္ႏွံေသာသူသည္ သာ၍ႀကီးေသာ အျပစ္ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထိုအခါမွစ၍ ပိလတ္မင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုလႊတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံေလ၏။ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ထိုသူကိုလႊတ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကဲသာဘုရင္၏အေဆြ မဟုတ္ပါ။ ရွင္ဘုရင္လုပ္ ေသာသူမည္သည္ကား၊ ကဲသာဘုရင္၏ရန္သူျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၁၃ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ ပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈကို ျပင္သို႔ထုတ္ၿပီးမွ ေဟၿဗဲစကားအားျဖင့္ ဂဗၺသ အမည္ရွိ၍ ေက်ာက္ခင္း ဟုေခၚေဝၚေသာအရပ္၍ တရားပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေလ၏။ ၁၄ထိုေန႔အခ်ိန္ကား၊ ပသခါအဘိတ္ေန႔ တခ်က္တီးအခ်ိန္ေလာက္ရွိ၏။ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သင္တို႔၏ရွင္ဘုရင္ကို ၾကည့္ၾက ေလာ့ဟု ယုဒလူတို႔အား ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၁၅ထိုသူကိုထုတ္ပါ။ ထုတ္ပါ။ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားပါဟု လူမ်ားဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ပိလတ္မင္း ကလည္း သင္တို႔၏ရွင္ဘုရင္ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားရမည္ ေလာဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး တို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ကဲသာဘုရင္မွတပါး အဘယ္ရွင္ဘုရင္ မွမွ်ရွိပါဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၆ထိုအခါ ပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈကို လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားေစျခင္းငွါ ထိုသူတို႔လက္သို႔အပ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုယူ၍ ထုတ္သြားၾက၏။

၁၇ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိလက္ဝါးကပ္တိုင္ကိုထမ္းလ်က္ ဦးေခါင္းခြံအရပ္ဟူ၍ တြင္ေသာအရပ္သို႔ ထြက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရပ္ကား ေဟၿဗဲစကားအားျဖင့္ ေဂါလေဂါသအမည္ရွိ၏။ ၁၈ထိုအရပ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကို အျခား ေသာသူႏွစ္ေယာက္ႏွင့္တကြ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားၾက၏။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္အလယ္မွာ ေယရႈသည္ ေနရာ က်သတည္း။ ၁၉ပိလတ္မင္းသည္လည္း ကမၺည္းလိပ္စာကိုေရး၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္၌ တပ္ေလ၏။ လိပ္စာခ်က္ ဟူမူကား၊ ရုဒရွင္ဘုရင္ နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈဟု ေရးထားသတည္း။ ၂ဝေယရႈကို လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားေသာ အရပ္သည္ ၿမိဳ႔ႏွင့္နီးသည္ျဖစ္၍၊ ထိုလိပ္စာကို ေဟၿဗဲဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားျဖင့္ ေရးထားေသာေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ားတို႔သည္ ဘတ္ၾက၏။ ၂၁ထိုေၾကာင့္ ယုဒယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔သည္ ပိလတ္မင္း ထံသို႔ဝင္၍၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ဟု မေရးပါႏွင့္။ ငါသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္ဟု သူဆိုေၾကာင္းကို ေရးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂၂ပိလတ္မင္းက၊ ငါေရးၿပီးေသာအရာကို ငါေရးၿပီဟုျပန္ဆို၏။

၂၃စစ္သူရဲတို႔သည္ ေယရႈကိုလက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ရိုက္ထားၿပီးမွ၊ အဝတ္ေတာ္တို႔ကို ေလးပိုင္းပိုင္း၍ တေယာက္တပိုင္းစီယူၾကေလ၏။ အတြင္းအက်ႌေတာ္ကား မခ်ဳပ္ဘဲလ်က္ အထက္စြန္းမွသည္ ေအာက္စြန္း တိုင္ ေအာင္ယက္ေသာ အက်ႌျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ၂၄ထိုသူတို႔က အက်ႌကိုမဆုတ္ၾကႏွင့္။ အဘယ္သူယူရမည္ ကို စာေရးတံ ခ်ၾကကုန္အံ့ဟု အခ်င္းခ်င္းဆိုၾက၏။ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္အဝတ္ကို အခ်င္းခ်င္းေဝဖန္၍ အကြၽႏ္ုပ္အက်ႌကို စာေရးတံခ်ၾကပါ၏ ဟူေသာအခ်က္စကားကို ျပည့္စံုေစ၍ စစ္သူရဲတို႔သည္ ထိုသို႔ျပဳၾက၏။

၂၅ေယရႈ၏လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္နားမွာ မယ္ေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္၏ညီမျဖစ္ေသာ ကေလာဖ၏မယား မာရိႏွင့္မာဂဒလမာရိတို႔သည္ ရပ္ေနၾက၏။ ၂၆ထိုအခါ မယ္ေတာ္ႏွင့္ခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္သည္ အနားမွာ ရပ္ေနသည္ကို ေယရႈသည္ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ မယ္ေတာ္အား၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္၏သားကိုၾကည့္ပါ ဟူ၍၄င္း၊ ၂၇တပည့္ေတာ္ အားလည္း၊ သင္၏အမိကိုၾကည့္ပါဟူ၍၄င္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါမွစ၍ ထိုတပည့္ေတာ္သည္ မယ္ေတာ္ကို မိမိ အိမ္၌သိမ္းသား၏။

၂၈ထိုေနာက္ က်မ္းစာျပည့္စံုေစျခင္းငွါ အမႈရွိသမွ် ကုန္စင္ၿပီးသည္ကို သိေတာ္မူလွ်င္၊ ေရငတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ထိုအရပ္၌ ပံုးရည္ႏွင့္ျပည့္ေသာ အိုးတလံုးရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထုိသူတို႔သည္ ေရမႈိတေထြးကို ပံုးရည္ႏွင့္ ျပည့္ေစၿပီးလွ်င္၊ ဟုႆုပ္ပင္အကိုင္းဖ်ား၌ တပ္၍ခံတြင္းေတာ္သို႔ ကပ္ထားၾက၏။ ၃ဝေယရႈသည္ ပံုးရည္ကိုခံၿပီးမွ၊ အမႈၿပီးၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ေခါင္းေတာ္ကိုငိုက္စိုက္ညႊတ္၍ အသက္ေတာ္ ကိုစြန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၁ထိုေန႔သည္ အဘိတ္ေန႔ျဖစ္၍၊ နက္ျဖန္ေန႔လည္း ႀကီးျမတ္ေသာဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သည္ကို ယုဒလူတို႔သည္ ေထာက္၍၊ အေလာင္းေကာင္တို႔ကို ဥပုသ္ေန႔၌ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚမွာမရွိေစျခင္းငွါ ပိလတ္မင္းထံသို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ ေျခကိုခ်ိဳး၍ ထိုအေလာင္းေကာင္တို႔ကို ယူသြားရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္း ၾက၏။ ၃၂ထိုအခါ စစ္သူရဲတို႔သည္ သြား၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔၏ေျခကို ခ်ိဳးေလ၏။ ၃၃ေယရႈထံ သို႔ေရာက္၍ အသက္မရွိေၾကာင္းကို ျမင္လွ်င္ ေျခကိုမခ်ိဳး ဘဲ၊ ၃၄စစ္သူရဲတေယာက္သည္ နံေဖးေတာ္ကို လွံႏွင့္ ထိုးေဖာက္၍ ေသြးႏွင့္ေရသည္ ခ်က္ျခင္းထြက္လာ၏။ ၃၅ထိုအေၾကာင္းအရာကို ျမင္ေသာသူသည္ သက္ေသခံ၏။ သူ၏သက္ေသခံခ်က္သည္လည္း မွန္ေပ၏။ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း၊ သူေျပာေသာစကားမွန္သည္ကို သူသိ၏။ ၃၆ထိုအေၾကာင္းအရာကား၊ သူ၏အရိုးကို မခ်ိဳးရဟုက်မ္းစာလာခ်က္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၃၇တဖန္က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ထိုးေဖာက္ေသာသူကို ရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္ဟု လာ၏။

၃၈ထိုေနာက္မွ အရိမသဲၿမိဳ႔သား ေယာသပ္သည္ ယုဒလူတို႔ကိုေၾကာက္၍ မထင္မရွားတပည့္ေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊ ပိလတ္မင္းထံသို႔ဝင္၍ ေယရႈ၏အေလာင္းေတာ္ကို ယူသြားမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္း၏။ ပိလတ္မင္းအခြင့္ေပးလွ်င္၊ ထိုသူသည္ သြား၍ ေယရႈ၏အေလာင္းေတာ္ကိုယူေလ၏။ ၃၉ အထက္က ညဥ့္အခါ ေယရႈထံေတာ္သို႔လာေသာ နိေကာဒင္သည္လည္း၊ အခြက္သံုးဆယ္မွ်ေလာက္အခ်ိန္ရွိေသာ မုရန္ႏွင့္ အေက်ာ္ကို ေရာေႏွာေသာနံ႔သာေပ်ာင္းကို ေဆာင္လ်က္လာ၏။ ၄ဝထိုသူတို႔သည္ ေယရႈ၏ အေလာင္း ေတာ္ကိုယူ၍၊ ယုဒလူတို႔၏ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပင္ဆင္ျခင္းထံုးစံရွိသည္အတိုင္း နံ႔သာမ်ိဳး ႏွင့္တကြ ပိတ္ပုဆိုးျဖင့္အေလာင္းေတာ္ကို ပတ္ရစ္ၾက၏။ ၄၁လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားေသာအရပ္တြင္ ဥယ်ာဥ္ရွိ၏။ ထိုဥယ်ာဥ္၌ တေယာက္ကိုမွ် မသၿဂႋဳဟ္ဘူးေသာ သခ်ႋဳင္းတြင္းသစ္ရွိ၏။ ၄၂ယုဒလူတို႔၏ အဘိတ္ေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အနီးအပါးတြင္ရွိေသာ ထိုသခ်ႋဳင္းတြင္း၌ အေလာင္းေတာ္ကိုထားၾက၏။