ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁ခုနစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ရက္၊ မိုဃ္းမလင္းမီွေစာေစာအခ်ိန္၌ မာဂဒလမာရိသည္ သခ်ႋဳင္းေတာ္သို႔ သြား၍ တြင္းဝ၌ပိတ္ေသာေက်ာက္သည္ ေရႊ႔လ်က္ရွိသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ၂ရွိမုန္ေပတရုႏွင့္ ေယရႈခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ အျခား တပည့္ေတာ္ဆီသို႔ ေျပးသြား၍သခ်ႋဳင္းေတာ္မွ သခင္ကိုယူသြားၾကၿပီ။ အဘယ္မွာထားၾက သည္ကိုမသိ ဟုေျပာဆို ၾက၏။ ၃ထိုအခါ ေပတရုႏွင့္ အျခားေသာတပည့္ေတာ္သည္ ထြက္၍သခ်ႋဳင္းေတာ္သို႔ သြားၾက၏။ ၄ထိုသူႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ အတူေျပးသည္တြင္ အျခားေသာတပည့္ေတာ္သည္ ေပတရုကိုလြန္၍ သခ်ႋဳင္းေတာ္သို႔ အရင္ေရာက္သည္ ရွိေသာ္ ငံု႔၍ၾကည့္သျဖင့္၊ ၅ပိတ္ပုဆိုးရွိရစ္သည္ကို ျမင္လွ်င္၊ မဝင္ဘဲေန၏။ ၆ရွိမုန္ေပတရုသည္ ေနာက္သို႔လိုက္၍ ေရာက္ေသာအခါ တြင္းထဲသို႔ဝင္လွ်င္၊ ပိတ္ပုဆိုးရွိရစ္သည္ကို၄င္း၊ ၇ေခါင္းေတာ္၌ရွိေသာပဝါသည္ ပုဆိုးႏွင့္အတူ မရွိဘဲ တျခားဆီလိပ္လ်က္ ရွိသည္ကို၄င္း ျမင္ေလ၏။ ၈ထိုအခါ သခ်ႋဳင္းေတာ္သို႔ အရင္ေရာက္ေသာ အျခားတပည့္ေတာ္သည္ ဝင္၍ ျမင္သျဖင့္ ယံုေလ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ရမည္ဟူေသာ က်မ္းစကားကို တပည့္ ေတာ္တို႔သည္ နားမလည္ၾကေသး။ ၁ဝေနာက္မွ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မိမိတို႔အေပါင္းအသင္း ရွိရာသို႔ ျပန္သြားၾက၏။

၁၁မာရိသည္ သခ်ႋဳင္းေတာ္အနားမွာ ငိုေၾကြးလ်က္ရပ္ေန၏။ ငိုေၾကြးစဥ္ငံု႔၍ တြင္းထဲသို႔ၾကည့္လွ်င္၊ ၁၂ေကာင္းကင္တမန္ ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖဴေသာအဝတ္ကိုဝတ္ဆင္လ်က္၊ ေယရႈ၏အေလာင္းေတာ္ ေလ်ာင္းရာအရပ္၊ ေခါင္းရင္း၌တပါး၊ ေျခရင္း၌တပါး ထုိင္ၾကသည္ကိုျမင္လွ်င္။ ၁၃ထိုသူတို႔က၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ အယ္ေၾကာင့္ငိုေၾကြးသနည္း ဟုေမးလွ်င္၊ ကြၽန္မ၏သခင္ကို ယူသြားၾကၿပီ။ အဘယ္မွာထားၾကသည္ကို မသိပါဟု ေျပာဆို၏။ ၁၄ထိုသို႔ဆိုၿပီးမွ ေနာက္သို႔လွည့္လွ်င္၊ ေယရႈရပ္လ်က္ေနေတာ္မူသည္ကိုျမင္ေသာ္လည္း ေယရႈျဖစ္ေတာ္မူသည္ကိုမသိ။ ၁၅ေယရႈ ကလည္း၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ငိုေၾကြးသနည္း၊ အဘယ္ သူကိုရွာသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ မာရိက၊ သင္သည္သူ႔ကိုေဆာင္သြားသည္မွန္လွ်င္ အဘယ္မွာထား သည္ကို ကြၽန္မအားေျပာပါ၊ ကြၽန္မယူသြားပါမည္အရွင္ဟု၊ ထိုသူကို ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ဆို၏။ ၁၆ေယရႈကလည္း မာရိဟုေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ မာရိသည္ လွည့္၍ရဗၺဳနိ ဟုထူးေလ၏။ ရဗၺဳနိအနက္ကား အရွင္ဘုရားဟုဆိုလိုသတည္း။ ၁၇ေယရႈကလည္း၊ ငါ့ကိုမဘက္ႏွင့္ဦး။ ငါသည္ ငါ့ခမည္း ေတာ္ထံသို႔ မတက္ရေသး။ ငါ့ညီတို႔ရွိရာသို႔သြားေလာ့။ ငါ၏ခမည္းေတာ္တည္းဟူေသာ သင္တို႔၏ ခမည္း ေတာ္၊ ငါ၏ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ သင္တို႔၏ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ ငါတက္ရမည္အေၾကာင္းအရာကို ၾကားေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ၁၈မာဂဒလမာရိသည္ သြား၍မိမိသည္ သခင္ကိုေတြ႔ျမင္ သည္ကို၄င္း၊ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ တပည့္ေတာ္တို႔အား ၾကားေျပာေလ၏။

၁၉ခုနစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ျဖစ္ေသာ ထိုေန႔၌ ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ယုဒလူတို႔ကိုေၾကာက္၍ တံခါးမ်ားကိုပိတ္ထားလ်က္၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ စည္းေဝးၾကေသာအရပ္သို႔ ေယရႈသည္ၾကြလာ၍ အလယ္မွာ ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ လက္ေတာ္ႏွင့္ နံေဖးေတာ္ကို ျပေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ကိုျမင္လွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။ ၂၁တဖန္ ေယရႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေလသတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ သည္နည္းတူ၊ သင္တို႔ကိုငါေစလႊတ္ သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၂၂ထိုသူတို႔အေပၚမွာ မႈတ္လ်က္၊ သင္တို႔ သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံၾကေလာ့။ ၂၃အၾကင္သူ၏အျပစ္ကို သင္တို႔လႊတ္လွ်င္ ထုိသူသည္အျပစ္ လြတ္လ်က္ရွိ၏။ အၾကင္သူ၏အျပစ္ကို သင္တို႔တည္ေစလွ်င္၊ ထိုသူသည္အျပစ္ တည္ လ်က္ရွိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၄ထိုသို႔ေယရႈသည္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ တမန္ေတာ္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးအဝင္၊ ဒိဒုမုဟု အမည္ရွိေသာ ေသာမသည္ ထိုတပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူမရွိ။ ၂၅ထိုသူတို႔ ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ကိုျမင္ရၾကၿပီဟု ေသာမအားေျပာဆိုၾကလွ်င္၊ ေသာမက လက္ေတာ္၌ သံရိုက္ရာ ခ်က္ကိုမျမင္၊ သံရိုက္ရာခ်က္ကို လက္ညွိဳးႏွင့္မတို႔မစမ္း၊ နံေဖးေတာ္ကိုလည္း လက္ႏွင့္မစမ္းမသပ္ရလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္မယံု ဟုဆို၏။ ၂၆ထိုေနာက္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ တဖန္အထဲမွာရွိၾက၍ ေသာမလည္း ပါ၏။ တံခါးမ်ားကိုပိတ္ထားစဥ္အခါ ေယရႈသည္ၾကြလာ၍ အလယ္မွာရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၇ထိုအခါ ေသာမအား၊ သင္၏လက္ညွိဳးကိုဆန္႔၍ ငါ့လက္ကို ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏လက္ကိုဆန္႔၍ ငါ့နံေဖးကိုစမ္းသပ္ေလာ့။ ယံုမွားျခင္းမရွိႏွင့္ ယံုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈ေသာမကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္၏အရွင္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ပါတကားဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္ ၾက၏။ ၂၉ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ငါ့ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ယံုျခင္းရွိ၏။ ငါ့ကိုမျမင္ဘဲယံုေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃ဝဤက်မ္းစာ၌ေရး၍ မထားေသာအျခားနိမိတ္လကၡဏာမ်ားတို႔ကိုလည္း ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္ တို႔ မ်က္ေမွာက္၌ျပေတာ္မူ၏။ ၃၁ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႔သည္ ယံုမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ယံု၍ နာမေတာ္အားျဖင့္ အသက္ကိုရမည္ အေၾကာင္း၊ ဤမွ်ေလာက္ ေရးထားလ်က္ရွိသတည္း။