ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁တဖန္ ေယရႈသည္ တိေဗရိအိုင္နားမွာ တပည့္ေတာ္တို႔အား ကိုယ္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ျပေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ၂ရွိမုန္ေပတရုႏွင့္ ဒိဒုမုဟုအမည္ရွိေသာ ေသာမ၊ ဂါလိလဲျပည္ ကာနၿမိဳ႔သား နာသေနလ၊ ေဇေဗဒဲ၏သားႏွစ္ေယာက္၊ အျခားေသာတပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အတူရွိၾက၏။ ၃ရွိမုန္ေပတရုက အကြၽႏ္ုပ္သည္ ငါးဘမ္းသြားမည္ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသူတို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း လိုက္မည္ဟုေျပာဆိုသည္ႏွင့္ ထြက္သြားၾက၏။ ခ်က္ျခင္းေလွထဲသို႔ဝင္၍ ထိုညဥ့္တြင္ တေကာင္ကိုမွ်မရၾက။ ၄နံနက္ေရာက္ေသာအခါ ေယရႈသည္ ကမ္းနားမွာရပ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ ေယရႈျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္မသိၾက။ ၅ေယရႈကလည္း ခ်စ္သားတို႔၊ စားစရာတစံုတခုရွိသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ မရွိပါဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၆တဖန္ေယရႈက၊ ေလွလက္်ာ ဘက္၌ ပိုက္ကြန္ကိုပစ္ခ်ေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထိုသူတို႔သည္ ပစ္ခ်၍ မ်ားစြာေသာငါးတို႔ကို အုပ္မိေသာေၾကာင့္၊ ပိုက္ကြန္ကိုစြဲ၍ မရႏိုင္။

၇ထိုအခါ ေယရႈခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္က၊ ငါတို႔သခင္ေပတည္းဟု ေပတရုအားေျပာဆို၏။ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွိမုန္ေပတရုသည္ၾကားလွ်င္၊ အဝတ္ကိုမၿခံဳဘဲရွိလွ်က္ အေပၚအက်ႌကိုသာ ဝတ္စည္း၍ အိုင္ထဲသို႔ဆင္းေလ၏။ ၈အျခားေသတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကမ္းႏွင့္မနီးမေဝး အလံငါးဆယ္ ေလာက္ကြာ သည္ျဖစ္၍ ငါးမ်ားႏွင့္ပိုက္ကြန္ကို ဆြဲငင္လ်က္ ေလွစီး၍လာၾက၏။ ၉ကုန္းေပၚသို႔ေရာက္ေသာအခါ မီးခဲပံုကို၄င္း၊ ကင္ထားေသာ ငါးကို၄င္း၊ မုန္႔ကို၄င္း ေတြ႔ျမင္ၾက၏။ ၁ဝေယရႈကလည္း ယခုရေသာ ငါးအခ်ိဳ႔ ကိုယူခဲ့ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ရွိမုန္ေပတရုသည္ ေလွေပၚသို႔တက္၍ ငါးႀကီးတရာငါးဆယ့္ သံုးေကာင္ႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာပိုက္ကြန္ကို ကုန္းေပၚသို႔ဆြဲတင္ေလ၏။ ထိုမွ်ေလာက္မ်ားေသာ္လည္း ပိုက္ကြန္သည္ မဆုတ္ၿပတ္ရွိ၏။ ၁၂ေယရႈကလည္း၊ လာ၍နံနက္ စာကိုစားၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သခင္ျဖစ္ေတာ္ မူေၾကာင္းကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သိၾကေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူနည္း ဟူ၍ တစံုတေယာက္မွ် မေမးမေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။ ၁၃ေယရႈသည္လာ၍ မုန္႔ႏွင့္ငါးကို ယူၿပီးလွ်င္ သူတို႔အားေပး ေတာ္မူ၏။ ၁၄ထိုျပေတာ္မူျခင္းကား၊ ေယရႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူသည္ေနာက္၊ တပည့္ေတာ္တို႔ အား ကိုယ္ကိုသံုးႀကိမ္ေျမာက္ေသာ ျပေတာ္မူျခင္းျဖစ္သတည္း။

၁၅နံနက္စာကိုစားၾကသည္ေနာက္၊ ေယရႈက၊ ေယာန၏သား ရွိမုန္၊ ဤသူတို႔သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ သည္ထက္ သင္သည္သာ၍ခ်စ္သေလာဟု ရွိမုန္ေပတရုအားမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ဟုတ္ပါ၏သခင္။ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ခ်စ္ သည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ငါ၏သိုးသငယ္တို႔ကို ေကြၽးေမြးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆တဖန္ ေယရႈက၊ ေယာန၏သား ရိွမုန္၊ သင္သည္ငါ့ကိုခ်စ္သေလာဟု ဒုတိယအႀကိမ္ေမး ေတာ္မူလွ်င္၊ ဟုတ္ပါ၏သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္ခ်စ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ငါ၏သိုးတို႔ကိုထိမ္းေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ေယရႈကလည္း ေယာန၏သားရွိမုန္၊ သင္သည္ငါ့ကိုခ်စ္ သေလာဟု တတိယအႀကိမ္ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ သင္သည္ငါ့ကိုခ်စ္သေလာဟု သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ေမးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေပတရုသည္ စိတ္နာသျဖင့္၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သိေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ခ်စ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္ မူ၏ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယရႈက၊ ငါ၏သိုးတို႔ကို ေကြၽးေမြးေလာ့။ ၁၈ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္သည္ ပ်ိဳေသာအသက္ရွိစဥ္ ကိုယ္ကို ကိုယ္ပတ္စည္း၍ အလိုရွိရာအရပ္ရပ္သို႔ သြားလာတတ္၏။  သင္သည္ အိုေသာအခါ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔ၿပီးလွ်င္၊ သူတပါးသည္ သင့္ကိုပတ္စည္း၍ သင္အလိုမရွိရာအရပ္သို႔ ယူသြားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ အဘယ္သို႔ေသာေသျခင္းအားျဖင့္ ေပတရုသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစမည္အရိပ္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု ေပတရု အားမိန္႔ေတာ္မူျပန္၏။

၂ဝေယရႈခ်စ္ေတာ္မူ၍ အထက္က ညစာစားေသာအခါ ရင္ေတာ္ကိုမွီ၍ေလ်ာင္းလ်က္၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ကိုအပ္ႏွံေသာသူကား အဘယ္သူနည္းဟု ေမးေသာတပည့္ေတာ္သည္လည္း ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္သည္ကို ေပတရုသည္ လွည့္၍ျမင္လွ်င္၊ ၂၁သခင္၊ ဤသူ၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၂၂ေယရႈက၊ ငါၾကြလာသည္ကာလတိုင္ေအာင္ ထိုသူကိုေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိလွ်င္ သင္သည္အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ သင္မူကား ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃ထိုစကားေတာ္ကို ေထာက္လွ်င္၊ ညီအစ္ကိုတို႔က၊ ထိုတပည့္ေတာ္သည္ မေသရဟု အႏွံ႔အျပားေျပာဆိုၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူသည္ မေသရဟု ေယရႈမိန္႔ေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ ငါၾကြလာသည္ကာလတိုင္ေအာင္ ထိုသူကိုေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိလွ်င္ သင္သည္အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူသတည္း။

၂၄ထိုတပည့္ေတာ္ကား၊ ဤအေၾကာင္းအရာတို႔ကို သက္ေသခံ၍ေရးထားေသာသူျဖစ္၏။ ၂၅သူ၏ သက္ေသခံခ်က္မွန္သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈအရာအမ်ား ရွိေသး၏။ ထိုအမႈအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို အသီးအျခားေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီးမဆ့ံႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းရွိ၏။

 

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ၿပီး၏။