ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၂)


၁သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ဂါလိလဲျပည္ ကာနၿမိဳ႔တြင္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကိုခံၾကစဥ္၊ ထိုပြဲ၌ ေယရႈ၏မယ္ေတာ္ ရွိ၏။ ၂ေယရႈႏွင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ထိုပြဲသို႔ ေခၚပင့္ၾက၏။ ၃စပ်စ္ရည္ကုန္ေသာအခါ၊ ေယရႈ၏မယ္ေတာ္က၊ စပ်စ္ရည္မရွိဟုၾကားေျပာ၏။ ၄ေယရႈကလည္း၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္သည္ငါႏွင့္ အဘယ္ သို႔ဆိုင္သနည္း။ ငါ့အခ်ိန္ မေရာက္ေသးဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅မယ္ေတာ္ကလည္း၊ သူေစခိုင္းသမွ်တို႔ကို ျပဳၾကေလာ့ဟု အေစခံတို႔အား ဆိုေလ၏။ ၆ယုဒဘာသာအေလ်ာက္ စင္ၾကယ္ျခင္းအဘို႔အလိုငွာ၊ ထိုအရပ္၌ ႏွစ္တင္း သံုးတင္းခန္႔ဝင္ေသာ ေက်ာက္အိုး စရည္းေျခာက္လံုးထားလ်က္ရွိ၏။ ၇ေယရႈကလည္း၊ ဤေရအိုး တို႔ကို ေရျဖည့္ၾကဟု အေစခံတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ လွ်ံမတတ္ျဖည့္ၾက၏။ ၈ယခုခပ္၍ ပြဲအုပ္ထံသို႔သြင္းၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း သြင္းၾက၏။ ၉ပြဲအုပ္သည္ စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစေသာေရကို ျမည္းစမ္း၍၊ ထိုေရကိုခပ္ေသာအေစခံတို႔သည္ စပ်စ္ရည္ကို အဘယ္မွာရသည္ကိုသိေသာ္လည္း၊ ပြဲအုပ္သည္မသိေသာေၾကာင့္၊ မဂၤလာေဆာင္လုလင္အား အသံကိုလႊင့္၍၊ ၁ဝအျခားေသာ သူမည္သည္ကား၊ ေရွ႔ဦးစြာေကာင္းေသာစပ်စ္ရည္ကိုထည့္၍ ဝစြာေသာက္ၾကၿပီးမွ ည့ံေသာစပ်စ္ရည္ကို ထည့္ေလ့ရွိ၏။ သင္မူကား၊ ေကာင္းေသာစပ်စ္ရည္ကို ယခုတိုင္ေအာင္သုိထားၿပီဟု ဆို၏။ ၁၁ထိုသို႔ေယရႈသည္ ေရွ႔ဦးစြာေသာ ဤနိမိတ္လကၡဏာကို ဂါလိလဲျပည္၊ ကာနၿမိဳ႔၌ျပ၍ မိမိဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ယံုၾကည္ၾက၏။

၁၂ထိုေနာက္ မယ္ေတာ္မွစ၍ ညီေတာ္၊ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ၊ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ထိုၿမိဳ႔မွာ ၾကာျမင့္စြာမေနဘဲ၊ ၁၃ယုဒပသခါပြဲခံခ်ိန္နီးသည္ရွိေသာ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ၁၄ဗိမာန္ေတာ္၌ သိုး၊ ႏြား၊ ခ်ိဳးငွက္ေရာင္းေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ပြဲစားမ်ားထိုင္လ်က္ရွိသည္ကို၄င္း ေတြ႔ေတာ္မူ လွ်င္၊ ၁၅ရုိက္စရာဘို႔ ႀကိဳးေသးမ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီးမွ၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ သိုး၊ ႏြားမ်ားကို၄င္း၊ ဗိမာန္ေတာ္မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၍၊ ပြဲစားတို႔၏ေငြတင္ခံုမ်ားကို တြန္းပစ္ေမွာက္ထားေတာ္မူ၏၊ ၁၆ခ်ိဳးငွက္ေရာင္းေသာ သူတို႔အားလည္း၊ ဤဥစၥာကို ယူသြားၾက။ ငါ့အဘ၏အိမ္ေတာ္ကို ပြဲတဲမလုပ္ၾကႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ၁၇ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ေတာ္၌ စြဲလန္းပူပန္ျခင္း စိတ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုစားပါ၏ဟူ၍ က်မ္းစာလာသည္ကို၊ ထိုအခါတပည့္ေတာ္တို႔သည္ မွတ္မိၾက၏။

၁၈ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ ဤသို႔ျပဳလွ်င္ အဘယ္နိမိတ္လကၡဏာကို ငါတို႔အားျပမည္နည္းဟု ဆိုၾက၏။ ၁၉ေယရႈကလည္း၊ ဤဗိမာန္ေတာ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကေလာ့။ သံုးရက္အတြင္းတြင္ ငါတည္ေဆာက္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝယုဒလူတို႔က၊ အႏွစ္ေလးဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး ဤဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရၾက၏။ သင္မူကား၊ သံုးရက္တည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္မည္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ ၂၁ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူရာ၌ မိမိကိုယ္တည္း ဟူေသာ ဗိမာန္ကိုအမွတ္ျပဳ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုေၾကာင့္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ သည္ေနာက္၊ ထိုစကားေတာ္ကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မွတ္မိၾကသျဖင့္ က်မ္းစာကို၄င္း၊ ေယရႈ၏ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ကို၄င္း ယံုၾက၏။

၂၃ပသခါပြဲအတြင္းတြင္ ေယရႈသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိ၍၊ ျပေတာ္မူေသာနိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ျမင္ရသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၂၄သို႔ေသာ္လည္း ေယရႈသည္ ထိုသူတို႔၌ ကိုယ္ကို အပ္ေတာ္မမူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို သိေတာ္မူ၏။ ၂၅လူ၏အထဲ၌ ရွိသမွ်ကို သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ လူ၏အေၾကာင္းကိုသက္ေသခံေစျခင္းငွါ အဘယ္သူကိုမွ် အလိုေတာ္မရွိ။