ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၃)


၁ယုဒလူတို႔တြင္ အရာရွိျဖစ္ေသာ နိေကာဒင္အမည္ရွိေသာ ဖာရိရွဲတေယာက္သည္၊ ၂ညဥ့္အခါ ေယရႈထံေတာ္သို႔ လာ၍၊ အရွင္ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျပေတာ္မူေသာ ဤနိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ အခြင့္မရွိလွ်င္ အဘယ္သူမွ် မျပႏိုင္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေထာက္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ဆရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၃ေယရႈက၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဘုရာသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄နိေကာဒင္ ကလည္း၊ အသက္ႀကီးေသာသူသည္ ေမြးျခင္းကို အဘယ္ သို႔ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ အမိဝမ္းထဲသို႔တဖန္ဝင္၍ ေမြးျခင္းကို ခံႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ ၅ေယရႈကလည္း၊ ေရႏွင့္ဝိညာဥ္ေတာ္မေမြးေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မဝင္ရဟု ငါအမွန္ အကန္ဆို၏။ ၆ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ေမြးေသာအရာသည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ ၇ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရမည္ဟု ငါေဟာေျပာသည္ကို အံ့ၾသျခင္းမရွိႏွင့္။ ၈ေလသည္ အလိုရွိတိုင္းသြားလာ၏။ ေလ၏အသံကိုသင္သည္ ၾကားရေသာ္လည္း အဘယ္အရပ္ကျဖစ္သည္၊ အဘယ္အရပ္ သို႔သြားသည္ကိုမသိႏိုင္။ ထိုနည္းတူ ဝိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာသူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉နိေကာဒင္ကလည္း၊ ဤအမႈအရာသည္ အဘယ္သို႔ျဖစ္ႏို္င္ပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ျပန္လွ်င္၊ ၁ဝတဖန္ ေယရႈက၊ သင္သည္ ဣသေရလလူတို႔တြင္ ဓမၼဆရာျဖစ္လ်က္ပင္ ဤအမႈအရာကို မသိသေလာ။ ၁၁ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္သိေသာအရာကို ေျပာ၏၊ ကိုယ္ျမင္ေသာအရာကို သက္ေသခံ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါတို႔၏သက္ေသခံခ်က္ကို သင္တို႔သည္ မခံမယူၾက။ ၁၂ေျမႀကီးအရာကို ငါေျပာ၍ သင္တို႔သည္မယံုလွ်င္၊ ေကာင္းကင္အရာကို ငါေျပာေသာအခါ အဘယ္သို႔ယံုၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၁၃ေကာင္းကင္ဘံုကဆင္းသက္၍ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေနေသာ လူသားမွတပါး အဘယ္သူမွ် ေကာင္းကင္ဘံု သို႔မတက္ၿပီ။ ၁၄ေမာေရွသည္ ေတာ၌ေျမြကို ေျမွာက္ထားသကဲ့သို႔ လူသားသည္ ေျမွာက္ထား ျခင္းကို ခံရမည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၆ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ၁၇ေလာကီသားတို႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား၊ ဘုရားသခင္၌ တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခုပင္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရ၏။ ၁၉အျပစ္စီရင္ျခင္း ကိုခံရေၾကာင္းကား၊ အလင္းသည္ ဤေလာကသို႔ဝင္၍၊ လူတို႔သည္ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာေၾကာင့္၊ အလင္းထက္ ေမွာင္မိုက္ကိုသာ၍ႏွစ္သက္ၾက၏။ ၂ဝဆိုးယုတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ အလင္းကိုျမင္ပ်င္း၍ မိမိတို႔အက်င့္၌ အျပစ္ပါသည္ကို မထင္ရွားေစျခင္းငွါ အလင္းသို႔မခ်ဥ္းကပ္ၾက။ ၂၁သမၼာတရားကို က်င့္ေသာသူမူကား၊ မိမိအက်င့္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီသည္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါအလင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

၂၂ထိုေနာက္မွ ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ယုဒျပည္၏ေက်းလက္သို႔ ၾကြေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုအရပ္၌ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ ေနေတာ္မူ၍ ဗတၱိဇံ ကိုေပးေလ၏။ ၂၃ေယာဟန္သည္လည္း၊ ရွာလိမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္အနီး အဲႏုန္အရပ္၌ ေရမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ဗတၱိဇံ ကိုေပး၍ေနသျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ လာ၍ ဗတၱိဇံ ကို ခံၾက၏။ ၂၄ေယာဟန္သည္ ေထာင္ထဲသို႔မေရာက္ေသး။

၂၅ထိုအခါ ေယာဟန္၏တပည့္တို႔သည္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယုဒလူႏွင့္ ေဆြးေႏႊးျငင္းခုံုျခင္း ရွိၾကသျဖင့္၊ ၂၆ေယာဟန္ထံသို႔လာ၍၊ အရွင္ဘုရား၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၌ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တကြရိွ၍ ကိုယ္ေတာ္ သက္ေသေပးေသာသူသည္ ဗတၱိဇံ ကို ေပးလ်က္ေန၏။ ထိုသူထံသို႔ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေရာက္ၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၇ေယာဟန္က၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေပးေတာ္မမူလွ်င္ လူသည္အဘယ္အရာကိုမွ် မခံႏိုင္ရာ။ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္။ ၂၈ခရစ္ေတာ္ေရွ႔၌ ေစလႊတ္ေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ငါဆိုသည္ကို သင္တုိ႔သည္ ငါ၏သက္ေသ ျဖစ္ၾက၏။ ၂၉မဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီးကိုရ ေသာသူသည္ မဂၤလာေဆာင္လုလင္ျဖစ္၏။ မဂၤလာေဆာင္လုလင္၏ အနားမွာေန၍ သူ၏စကားကို ၾကားရေသာအေဆြခင္ပြန္းသည္ ထိုစကားသံကိုၾကားေသာအားျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ထိုနည္းတူ ငါ့၏ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျပည့္စံု၏။ ၃ဝထိုသခင္သည္ တိုးပြားျခင္းရွိရမည္။ ငါမူကား ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိရမည္။ ၃၁အထက္မွလာေသာသူသည္ အလံုးစံုတို႔၏ အထြဋိ္ျဖစ္၏။ ေျမႀကီးမွျဖစ္ေသာသူသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ ေျမႀကီးအရာကို ေျပာတတ္၏။ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ၾကြလာေသာသူသည္ အလံုးစံုတို႔၏ အထြဋိ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃၂ျမင္သမွ်ၾကားသမွ်တို႔ကိုလည္း သက္ေသခံေတာ္မူ၏။ ထိုသက္ေသခံခ်က္ကို အဘယ္သူမွ်မခံမယူ၊ ၃၃သက္ေသ ခံေတာ္မူခ်က္ကို ခံယူေသာသူသည္ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူသည္ဟု တံဆိပ္ခတ္၏။ ၃၄ဘုရား သခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ထိုသူအား ဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို အတိုင္းအရွည္မရွိဘဲ ေပးေတာ္မူ၏။ ၃၅ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သားေတာ္လက္သို႔ အပ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၃၆သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ ကိုရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကိုမေတြ႔ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ တည္ေနသည္ဟု ေယာဟန္ေဟာ ေျပာေလ၏။