ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၅)


၁ထုိေနာက္မွ ယုဒပဲြခံစဥ္တြင္၊ ေယရႈသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သိုးတံခါးနားမွာ ေဟၿဗဲဘာသာစကား အားျဖင့္ ေဗေသသဒ အမည္ရွိေသာ ေရကန္ရွိ၏။ ထုိေရကန္သည္ ကနားျပင္ ငါးေဆာင္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ၃ထုိကနားျပင္ တို႔၌ မ်က္စိကန္း၊ ေျခမစြမ္း၊ ကိုယ္ပိန္ေျခာက္ေသာသူတို႔မွ စ၍အနာေရာဂါစဲြေသာ သူမ်ား အေပါင္းတို႔သည္ ေရလႈပ္ရွားျခင္းကို ေျမာ္လင့္၍ေနၾက၏။ ၄အေၾကာင္း မူကား၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေရကန္သို႔ဆင္းသက္၍ ေရကိုလႈပ္ရွားတတ္၏။ ထုိသို႔ေရလႈပ္ရွားသည္ေနာက္၊ ေရွ႔ဦးစြာဝင္ေသာသူသည္ မိမိ၌စဲြသမွ်ေသာအနာေရာဂါႏွင့္ ကင္းလြတ္ျခင္း သို႔ေရာက္တတ္၏။

၅ထုိအခါသံုးဆယ္ရွစ္ႏွစ္ ပတ္လံုးေရာဂါစဲြေသာသူတေယာက္သည္ ေရကန္နားမွာ ရွိ၏။ ၆ထုိသူသည္ တံုးလံုး ေနသည္ကို ေယရႈျမင္ေတာ္မူ၍ ၾကာလွၿပီဟု သိေတာ္မူလွ်င္၊ သင္သည္ က်န္းမာျခင္း သို႔ေရာက္လိုသေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၇နာေသာသူကလည္း၊ သခင္၊ ေရလႈပ္ရွားေသာအခါ ေရကန္ထဲသို႔ အကြၽႏ္ုပ္ကို သြင္းထားမည့္သူ မရွိပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သြားစဥ္တြင္ အျခားေသာသူသည္ အကြၽႏ္ုပ္ေရွ႔မွာ ဝင္တတ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ၈ေယရႈကလည္း ထေလာ့။ ကိုယ္အိပ္ယာကိုေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္၊ ၉ခဏျခင္းတြင္ ထိုသူသည္ ပကတိအျဖစ္သို႔ေရာက္၍၊ မိမိအိပ္ရာကို ေဆာင္လ်က္ လွမ္းသြား၏။

၁ဝထိုေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ယုဒလူတို႔က ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ အိပ္ရာကိုမေဆာင္အပ္ဟု ေရာဂါကင္းေသာသူအား ဆိုၾက၏။ ၁၁သူကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို က်န္းမာေစေသာသူက၊ ကိုယ္အိပ္ရာကို ေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု ဆိုသည္ဟုျပန္ေျပာ၏။ ၁၂ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ကိုယ္အပ္ယာကိုေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု သင့္အားဆိုေသာသူကား အဘယ္သူနည္းဟု ေမးျမန္းၾက၏။ ၁၃ထိုသူကား အဘယ္သူျဖစ္ သည္ကို ေရာဂါကင္းေသာသူသည္ မသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုအရပ္၌ စုေဝးလ်က္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေယရႈသည္ မထင္မရွားထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။

၁၄ထိုေနာက္မွ ေယရႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ထိုသူကိုေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္ သင္သည္က်န္းမာျခင္းရွိ၏။ သာ၍ဆိုး ေသာေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း ေနာက္တဖန္ ဒုစရိုက္ကိုမျပဳႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ထိုသူသည္ သြား၍ မိမိက်န္းမာေစေသာသူသည္ ေယရႈျဖစ္သည္ကို ယုဒလူတို႔အား ၾကားေျပာေလ၏။ ၁၆ထိုအမႈကို ဥပုသ္ေန႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ယုဒလူတို႔သည္ ေယရႈကို ညွဥ္းဆဲၾက၏။ ၁၇ေယရႈကလည္း၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ယခုတိုင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါသည္လည္းလုပ္၏ဟု ျပန္ေျပာ ေတာ္မူ၏။ ၁၈သို႔ျဖစ္၍ ဥပုသ္ေန႔ကို ဖ်က္သည္သာမက၊ ဘုရားသခင္ကုိ မိမိအဘဟုေခၚ၍ မိမိကိုဘုရား သခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ႏႈိင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ယုဒလူ တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို သတ္ျခင္းငွါ သာ၍ရွာႀကံၾက၏။

၁၉ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔အား ငါ့အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ခမည္းေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈကို သားေတာ္သည္ ျမင္၍သာျပဳ၏။ မိမိအလိုအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ်မျပဳႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ျပဳေတာ္မူ သမွ်အတိုင္း သားေတာ္လည္းျပဳ၏။ ၂ဝခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၍ ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကို သားေတာ္အား ျပေတာ္မူ၏။ သင္တို႔သည္ အံ့ဘြယ္ရွိေစျခင္းငွါ ဤမွ်မကသာ၍ႀကီးစြာေသာ အမႈအရာ တို႔ကို သားေတာ္အား ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂၁ခမည္းေတာ္သည္ ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို ထေျမာက္ရွင္ျပန္ေစ ေတာ္မူ သကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းတူ သားေတာ္သည္လည္း အလိုရွိသမွ်ေသာသူတို႔ကို ရွင္ေစ၏။ ၂၂လူအေပါင္း တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို ရိုေသသည္ နည္းတူ၊ ၂၃သားေတာ္ကို ရိုေသေစမည္အေၾကာင္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သူကိုမွ် တရားစီရင္ေတာ္မမူ။ တရား စီရင္ျခင္းအခြင့္ ရွိသမွ်ကို သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကို မရိုေသေသာသူသည္ကား၊ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကို မရိုေသေသာသူျဖစ္၏။ ၂၄ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္၍ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရသည္ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ ျခင္းကိုမခံရ။ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူျဖစ္၏။

၂၅ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္သားေတာ္၏ စကား သံကိုၾကား၍၊ ၾကားေသာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည့္အခ်ိန္ကာလသည္ လာ၍ယခုပင္ ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ ခမည္းေတာ္သည္ ကိုယ္၌ အသက္ရွိေတာ္မူသည္နည္းတူ သားေတာ္သည္ မိမိ၌ အသက္ရွိရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၂၇သားေတာ္သည္ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ျခင္း အခြင့္ကိုလည္း အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၂၈ဤအမႈအရာကို အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သခ်ႋဳင္းမ်ားမွာ ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏စကားသံကို ၾကား၍၊ ၂၉ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတံ့။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အသက္ရွင္ရာထေျမာက္ ျခင္းသို႔၄င္း၊ ဆိုးယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔၄င္း ထြက္ရၾကလတံ့။ ၃ဝငါသည္ ကိုု္ယ္အလိုအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ် မျပဳႏိုင္။ ငါသည္ၾကားသည္အတိုင္း တရားစီရင္၏။ ငါစီရင္ျခင္း သည္လည္း တရားေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကိုယ္အလိုသို႔မလိုက္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၏အလိုသို႔ လိုက္၏။

၃၁ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလွ်င္ ငါ့သက္ေသမတည္။ ၃၂ငါ၏အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ ေသာသူတပါးရွိေသး၏။ ထိုသူ၏သက္ေသတည္ေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ၃၃သင္တို႔သည္ ေယာဟန္ထံသို႔ ေစလႊတ္ၾက၏။ သူသည္ သမၼာတရားဘက္၌ သက္ေသခံ၏။ ၃၄သို႔ေသာ္လည္း လူေပးေသာသက္ေသကို ငါသည္ ပမာဏမျပဳ။ သင္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ဤစကားကိုငါေျပာ၏။ ၃၅ေယာဟန္သည္ ညွိထြန္း၍ လင္းေသာ ဆီမီးျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ သူ၏အလင္း၌ ခဏသာေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။ ၃၆ေယာဟန္၏သက္ေသထက္ သာ၍ႀကီးေသာသက္ေသသည္ ငါ၌ရွိ၏။ အၾကင္အမႈတို႔ကို ငါၿပီးစီးေစျခင္းငွါ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့လက္သို႔ အပ္ေတာ္ မူ၍၊ ငါျပဳေသာထိုအမႈတို႔သည္လည္း ငါ့ဘက္၌ေန ၍၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူသည္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံၾက၏။ ၃၇ခမည္းေတာ္သည္လည္း ငါ့ဘက္၌ သက္ေသခံေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္၏ စကားသံေတာ္ကို သင္တို႔သည္မၾကား၊ သ႑ာန္ေတာ္ ကိုမျမင္၊ ၃၈ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း သင္တုိ႔၌မတည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မယံုၾကည္ဘဲေနၾက၏။

၃၉က်မ္းစာအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ကို ရမည္ဟုစိတ္ထင္ႏွင့္ သင္တို႔သည္က်မ္းစာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ ရႈၾက၏။ ထိုက်မ္းစာပင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္၏။ ၄ဝသင္တို႔သည္ အသက္ကိုရေအာင္ ငါ့ထံသို႔လာျခင္းငွါ အလိုမရွိၾက။ ၄၁လူေပးေသာဘုန္းအသေရကို ငါမခံ။ ၄၂သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သင္တို႔၌မရွိသည္ကို ငါသိ၏။ ၄၃ငါသည္ ခမည္းေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ေရာက္လာေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုလက္မခံၾက။ အျခားေသာ သူသည္ မိမိအခြင့္ႏွင့္ေရာက္လာလွ်င္ ထိုသူကို လက္ခံၾကလိမ့္မည္။ ၄၄အခ်င္းခ်င္းေပးေသာ ဘုန္းအေရကိုသာ ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရကို အလိုမရွိေသာ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ ၄၅ခမည္းေတာ္ေရွ႔၌ ငါသည္ သင္တို႔ကို အျပစ္တင္မည္ဟု မထင္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ကို အျပစ္တင္ေသာ  သူတပါးရွိေသး၏။ ထိုသူကား သင္တို႔ကိုး စားေသာ ေမာေရွေပတည္း။ ၄၆သင္တို႔သည္ ေမာေရွ၏စကားကို ယံုလွ်င္ ငါ့စကားကိုမယံုဘဲမေနႏိုင္ၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေမာေရွသည္ ငါ့အေၾကာင္းကိုေရးထား၏။ ၄၇သူေရးထားေသာစာကုိ သင္တို႔သည္ မယံုလွ်င္၊ ငါ့စကားကို အဘယ္သို႔ယံုႏိုင္မည္နည္းဟု ယုဒလူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။