ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၆)


၁ထိုေနာက္မွ ေယရႈသည္ တိေဗရိအိုင္တည္းဟူေသာ ဂါလိလဲအိုင္ကို ကူးေတာ္မူ၏။ ၂အနာေရာဂါ စြဲေသာ သူတို႔၌ ျပေတာ္မူေသာနိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ ျမင္ၾကသျဖင့္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ၾက၏။ ၃ေယရႈသည္ ေတာင္ေပၚသို႔တက္ၾကြ၍ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ၄ထိုအခါ ယုဒလူတို႔၏ ပသခါပြဲခံခ်ိန္ေရာက္လုနီးသတည္း။

၅ေယရႈသည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ လာၾကသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ဖိလိပၸဳအား၊ ဤသူတို႔စားစရာမုန္႔ကို အဘယ္မွာဝယ္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၆ထိုသို႔ေမး ေတာ္မူေသာ္၊ မိမိ အဘယ္သို႔ျပဳမည္ကို သိေတာ္မူလ်က္ပင္ ဖိလိပၸဳကို စံုစမ္းျခင္းငွါသာ ေမးေတာ္မူ၏။ ၇ဖိလိပၢဳကလည္း ဤသူတို႔သည္ မုန္႔တဖဲ့စီ ေစ့ငွေအာင္ ေဒနာရိအျပားႏွစ္ရာအဘိုးထိုက္ေသာ မုန္႔မေလာက္ ပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၈ရွိမုန္ေပတရု၏ညီ အေျႏၵအမည္ရွိေသာ တပည့္ေတာ္က၊ ၉မုေယာမုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးကေလးႏွစ္ေကာင္ပါေသာ သူငယ္တေယာက္ ရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထိုမုန္႔ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္တို႔ကို အဘယ္ေျပာစရာရွိပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။ ၁ဝေယရႈကလည္း၊ လူမ်ားတို႔ကို ေလ်ာင္းၾကေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအရပ္၌ ျမက္ပင္ထူေျပာလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ငါးေထာင္မွ်ေလာက္ေသာလူတို႔သည္ ေလ်ာင္းၾက၏။ ၁၁ေယရႈသည္ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ တပည့္ေတာ္တို႔အား ေဝးငွေတာ္မူ၍၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေလ်ာင္းေသာ သူတို႔အား ေဝငွျပန္၏။ ထိုနည္းတူ ငါးႏွစ္ေကာင္ကို လူမ်ားလိုခ်င္သမွ် ေဝငွၾက၏။ ၁၂ထိုသူတို႔သည္ ဝၾကၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္က ဘာမွ်မေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ က်န္ၾကြင္းေသာအက်ိဳးအပဲ့တို႔ကို ေကာက္သိမ္းၾကေလာ့ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ၁၃စားေသာသူတို႔၌ က်န္ၾကြင္းေသာ မုေယာမုန္႔ငါးလံုး၏ အက်ိဳးအပဲ့ တို႔ကို ေကာက္သိမ္း၍ တဆယ္ႏွစ္ေတာင္းအျပည့္ရၾက၏။ ၁၄ထိုသို႔ေယရႈျပ ေတာ္မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာကို ထိုလူ မ်ားတို႔သည္ ျမင္လွ်င္၊ ဤသူကား ဤေလာကသို႔ၾကြလာရေသာ ပေရာဖက္အမွန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁၅ထိုသူတို႔ သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းငွါ လာ၍အႏိုင္ အထက္ျပဳၾကမည္အေၾကာင္းကို ေယရႈသည္ သိေတာ္မူလွ်င္၊ ေတာင္ေပၚသို႔ တေယာက္တည္း ၾကြေတာ္မူ ျပန္၏။

၁၆ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အိုင္သို႔သြား၍ ေလွထဲသို႔ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ ကေပရေနာင္ ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္အံ့ေသာငွါ အိုင္ကိုကူးၾက၏။ ၁၇ထိုအခါ ေမွာင္မိုက္ျဖစ္၍ ေယရႈသည္ သူတို႔ရွိရာသို႔မေရာက္ေသး။ ၁၈ေလျပင္းမုန္တိုင္းလာ၍ လႈိင္းတံပိုးထေလ၏။ ၁၉ခရီးတတိုင္ခြဲ ႏွစ္တိုင္ေလာက္ တက္ခတ္၍ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေယရႈသည္ အိုင္ေပၚမွာ စက္ေတာ္ျဖန္႔၍ ေလွအနီးသို႔ခ်ဥ္းေတာ္မူသည္ကို သူတို႔သည္ျမင္၍ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းရွိၾက၏။ ၂ဝကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ငါပင္ျဖစ္သည္၊ မေၾကာက္လန္႔ၾကႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ေလွထဲသို႔ကိုယ္ေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာခံယူၾက၏။ ၂၁ေလွသည္လည္း ေရာက္လိုေသာ အရပ္သို႔ တခဏျခင္းတြင္ ဆိုက္ေလ၏။

၂၂အိုင္တဘက္၌ေနေသာ လူအစုအေဝးတို႔သည္ကား၊ ၂၃အထက္က သခင္ဘုရားသည္ ေက်းဇူး ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ၊ လူမ်ားသည္ မုန္႔ကိုစားၾကရာ အရပ္ႏွင့္အနီး၊ တိေဗရိၿမိဳ႔မွ အျခားေသာေလွငယ္မ်ား လာေသာ္လည္း၊ မေန႔၌ တပည့္ေတာ္တို႔ဝင္ေသာေလွမွတပါး အဘယ္ေလွမွ်မရွိသည္ကို၄င္း၊ ေယရႈသည္ ထိုေလွထဲသို႔ တပည့္ေတာ္ တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္ေတာ္မမူဘဲလ်က္၊ တပည့္ေတာ္တို႔သာ သြားၾကသည္ကို၄င္း ျမင္ၾက၍၊ ၂၄ထိုအရပ္၌ ေယရႈမွစေသာ တပည့္ေတာ္တို႔မရွိသည္ကို သိၾကသျဖင့္၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ ေလွစီး၍ ေယရႈကိုရွာျခင္းငွါ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔သို႔ သြားၾက၏။ ၂၅အိုင္တဘက္၌ေတြ႔လွ်င္ အရွင္ဘုရား၊ အဘယ္ေသာ အခါ ဤအရပ္သို႔ၾကြလာေတာ္မူသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၆ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ငါ့ကိုရွာသည္ မဟုတ္။ ၂၇မုန္႔ကိုစား၍ ဝေသာေၾကာင့္သာ ရွာၾက၏။ ပ်က္စီးတတ္ေသာအစာကို ရျခင္းငွာမႀကိဳးစားၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သင္တို႔အားေပး၍ ထာဝရအသက္ႏွင့္အမွ်တည္တတ္ေသာ အစာကိုရျခင္းငွါ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။ ထိုသားသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို ခံေသာသူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ထိုသူတို႔ကလည္း၊ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္းငွါ အဘယ္သို႔ ျပဳရပါမည္ နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၉ေယရႈကလည္း ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို ယံုျခင္း အက်င့္ကား၊ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာအက်င့္တည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထိုသူတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း အဘယ္နိမိတ္လကၡဏာကို ျပေတာ္မူသနည္း။ အဘယ္အမႈကို ျပဳေတာ္မူ သနည္း။ ၃၁က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ထိုသူတို႔စားစရာဘို႔ ေကာင္းကင္မွမုန္႔ကို ေပးေတာ္မူသည္ဟု လာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ားသည္ ေတာ၌မႏၷကိုစားၾကသည္ဟု ေလွ်ာက္ ၾက၏။

၃၂ေယရႈကလည္း ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ေမာေရွသည္ ေကာင္းကင္မုန္႔ကို သင္တို႔အားမေပး။ ခမည္းေတာ္သည္ မွန္ေသာေကာင္းကင္မုန္႔ကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူ၏။ ၃၃ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတို႔အား အသက္ကိုေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၄သခင္၊ ထိုမုန္႔ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အစဥ္မျပတ္ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၅ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ ေရငတ္ မခံရ။ ၃၆သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုျမင္လ်က္ပင္ မယံုၾကည္ၾကဟု ငါဆိုခဲ့ၿပီ။ ၃၇ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အား ေပးေတာ္မူသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔လာၾကလိမ့္မည္။ ငါ့ထံသို႔လာေသာ သူကို ငါသည္အလွ်င္းမပယ္။ ၃၈အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကိုယ္အလိုသို႔လိုက္ျခင္းငွါ ေကာင္းကင္မွဆင္း သက္သည္မဟုတ္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ မူေသာသူ၏အလိုေတာ္သို႔ လိုက္ျခင္းငွါဆင္းသက္၏။ ၃၉ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ကား၊ ငါ့အားေပးေသာသူတို႔တြင္ တစံုတေယာက္ကိုမွ် ငါမေပ်ာက္ေစရဘဲ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုသူအေပါင္းတို႔ကို ထေျမာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၄ဝသားေတာ္ကို ၾကည့္ျမင္၍ ယံုၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ထာရအသက္ကိုရေစျခင္း ငွါ၄င္း အလိုေတာ္ရွိ၏။ ငါသည္ လည္း ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုသူတို႔ကို ထေျမာက္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၁ငါသည္ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္ေသာ မုန္႔ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ယုဒလူတို႔က၊ ၄၂ဤသူသည္ ေယာသပ္၏သား ေယရႈျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ သူ၏မိဘကို ငါတို႔သိသည္မဟုတ္ေလာ။ ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္၏ဟု သူသည္အဘယ္သို႔ဆိုရသနည္းဟု ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္လ်က္ ဆိုၾက၏။ ၄၃ေယရႈကလည္း၊ ငါ့ကို အခ်င္းခ်င္း ကဲ့ရဲ႔၍ အျပစ္မတင္ၾကႏွင့္။ ၄၄ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ ေသြးေဆာင္ေတာ္မမူလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် ငါ့ထံသို႔မလာႏိုင္။ လာေသာသူကို ေနာက္ဆံုး ေသာေန႔၌ ငါထေျမာက္ေစမည္။ ၄၅အနာဂတၱိက်မ္း၌လာသည္ကား၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ဆံုးမ သြန္သင္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု လာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ခမည္းေတာ္ ထံ၌ နားေထာင္၍ နည္းခံေသာသူမွန္သမွ်တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔လာၾက၏။ ၄၆ထုိသို႔ ငါဆိုေသာ္၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ၾကြလာေသာသူမွတပါးတစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္ခဲ့ၿပီဟု မဆိုလုိ။ ၾကြလာေသာ သူမူကား၊ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္ခဲ့ၿပီ။ ၄၇ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရ အသက္ကို ရ၏။ ၄၈ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ၄၉သင္တို႔ကိုေဘးမ်ားသည္ ေတာ၌မႏၷကိုစားလ်က္ ေသရၾက၏။ ၅ဝေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာမုန္႔ကိုစားေသာသူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္၏။ ၅၁ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာအသက္ မုန္႔ျဖစ္၏။ ဤမုန္႔ကုိ စားေသာသူမည္သည္ကား၊ အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာမုန္႔ကား၊ ေလာကီသားတို႔၏ အသက္အဘို႔အလိုငွါစြန္႔ေသာ ငါ၏အသား ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၂ထိုအခါယုဒလူတို႔က၊ ဤသူသည္မိမိအသားကိုငါတို႔စားစရာဘုိ႔ အဘယ္သို႔ေပးႏုိင္သနည္းဟု အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုၾက၏။ ၅၃ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ လူသား၏ အသားကိုမစား၊ အေသြးကိုမေသာက္လွ်င္ သင္တို႔၌အသက္မရွိ။ ၅၄ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အေသြးကိုလည္း ေသာက္ေသာ သူသည္ ထာဝရအသက္ကိုရ၏။ ထုိသူကို ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ငါထေျမာက္ေစမည္။ ၅၅ငါ၏ အသားသည္ စားစရာေကာင္း၏။ ငါ၏အေသြးလည္း ေသာက္စရာေကာင္း၏။ ၅၆ငါ၏အသားအေသြးကို ေသာက္စားေသာ သူသည္ ငါ၌တည္၏။ ထုိသူ၌လည္းငါတည္၏။ ၅၇အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူ၍၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္သည္နည္းတူ၊ ငါ့ကိုစားေသာသူသည္ ငါ့အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ၅၈ဤမုန္႔ကား၊ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ မုန္႔ျဖစ္၏။ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားသည္ မႏၷကိုစားလ်က္ ေသရသကဲ့သို႔ မဟုတ္။ ဤမုန္႔ကိုစားေသာသူသည္ အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု၊ ၅၉ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔မွာ တရားစရပ္၌ ၾသဝါဒေပးစဥ္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ဝတပည့္ေတာ္အမ်ားတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ထုိစကားသည္ အလြန္ခက္လွ၏။ အဘယ္သူနား ခံႏုိင္မည္နည္း ဟုဆိုၾက၏။ ၆၁ထုိသို႔တပည့္ေတာ္တို႔ကဲ့ရဲ့အျပစ္တင္သည္ကို ေယရႈသည္ အလုိအ ေလ်ာက္သိေတာ္မူလွ်င္၊ ဤတရားစကားေၾကာင့္သင္တို႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကသေလာ။ ၆၂လူသားသည္ အရင္ေနရာ အရပ္သို႔တဖန္ ၾကြတတ္သည္ကိုျမင္ရလွ်င္ အဘယ္သို႔ထင္မွတ္ၾကမည္နည္း။ ၆၃ဝိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ ကုိယ္ကာယသည္ အလွ်င္းမတတ္ႏုိင္။ ငါေျပာေသာစကားသည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ အသက္ လည္းျဖစ္၏။ ၆၄သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔တြင္မယံုၾကည္ေသာသူအခ်ဳိ႔ရွိ၏။ ၆၅ထုိေၾကာင့္ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ အခြင့္ေပးေတာ္မမူလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ်ငါ့ထံသို႔မလာႏုိင္ဟု အထက္ကငါဆိုခဲ့ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔မိန္႔ ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္း ဟူမူကား၊ အဘယ္သူမယံုၾကည္သည္ကို၄င္း၊ အဘယ္သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ ႏံွမည္ကို၄င္း၊ ေယရႈသည္အစအဦး၌ သိေတာ္မူ၏။

၆၆ထုိအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္အမ်ားတို႔သည္ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ဘဲဆုတ္သြားၾက၏။ ၆၇ထုိေၾကာင့္ ေယရႈသည္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသူတို႔အား၊ သင္တို႔သည္လည္းထြက္သြားျခင္းငွါအလိုရွိၾက သေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၆၈ရွိမုန္ေပတရုက၊ သခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သူထံသို႔သြား ရပါမည္နည္း။ ထာဝရအသက္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စကားသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ တည္ပါ၏။ ၆၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာအသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ယံုၾကည္သိမွတ္ ၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၇ဝေယရႈကလည္း တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသင္တို႔ကို ငါေရြး ေကာက္သည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔တြင္ ရန္သူတေယာက္ပါသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇၁ထုိသုိ႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးအဝင္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံ မည့္သူ၊ ရွိမုန္၏ သားယုဒရွကာရုတ္ ကိုဆိုလိုသတည္း။