ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၇)


၁ထိုေနာက္မွ ေယရႈသည္ ဂါလိလဲျပည္၌လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။ ယုဒလူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ သတ္အံ့ေသာငွါ ရွာၾကံေသာေၾကာင့္၊ ယုဒျပည္၌လွည့္လည္ျခင္း ငွါအလုိ ေတာ္မရွိ။

၂ယုဒလူတို႔၏ သေကေနပဲြခံခါနီးတြင္၊ ၃ညီေတာ္တို႔က၊ သင္ျပဳေသာအမႈတို႔ကို တပည့္မ်ားတို႔သည္ ျမင္ေစျခင္းငွါ ဤအရပ္မွထြက္၍ ယုဒျပည္သို႔ၾကြပါ။ ၄ေက်ာ္ေစာကိတၱိကိုအလိုရွိေသာသူမည္သည္ကား၊ မထင္ရွားေသာ အားျဖင့္အဘယ္အမႈကိုမွ် မျပဳတတ္။ ဤအမႈတို႔ကိုသင္သည္ျပဳလွ်င္၊ ဤေလာက၌ ကိုယ္ကိုထင္ရွားစြာျပပါဟု၊ ၅မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ေယရႈအားဆိုၾက၏။ ၆ေယရႈကလည္း၊ ငါ့အခ်ိန္မေရာက္ ေသး သင္တို႔ဘို႔ ခပ္သိမ္းေသာ အခ်ိန္သင့္လ်က္ရွိ၏။ ၇ေလာကီသားတို႔သည္ သင္တို႔ကိုမမုန္းႏုိင္၊ ငါ့ကိုမုန္းၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္သူတို႔၏အက်င့္ ဆိုးညစ္ေၾကာင္းကိုသက္ေသခံ၏။ ၈ထုိပဲြသို႔သင္ တို႔သြားၾကေလာ့။ ၉ငါမသြားေသး။ ငါ့အခ်ိန္မျပည့္စံုေသးဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဂါလိလဲျပည္မွာ ေနေတာ္မူ၏။

၁ဝညီေတာ္တို႔သြားၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္သည္ထုိပဲြသို႔မထင္မရွားၾကြေတာ္မူ၏။ ၁၁ထုိပဲြ၌ ယုဒလူတို႔က၊ ေယရႈသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု ေမးျမန္းရွာေဖြၾက၏။ ၁၂လူအစုအေဝးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အုတ္အုတ္သဲသဲျဖစ္ၾက၏။ အခ်ဳိ႔တို႔က၊ သူသည္သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ အခ်ိဳ႔တို႔က၊ သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္၊ လူမ်ားကိုလွည့္ျဖားသည္ ဟူ၍၄င္းဆိုၾက၏။ ၁၃သို႔ေသာ္လည္း ယုဒလူတို႔ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် အတည့္အလင္း မေျပာဝံ့ၾက။

၁၄ထုိပဲြကိုခံစဥ္တြင္၊ ေယရႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔တက္၍ ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၅ယုဒလူတို႔ သည္အံ့ၾသ၍၊ ဤသူသည္စာမသင္ဘဲလ်က္ အဘယ္သို႔တတ္ဘိသနည္းဟု ဆိုၾက၏။ ၁၆ေယရႈကလည္း၊ ငါေဟာေသာ ေဒသနာသည္ ငါ၏ေဒသနာမဟုတ္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ၏ ေဒသနာျဖစ္၏။ ၁၇ထိုသူ၏အလိုေတာ္သို႔ လိုက္ခ်င္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဤေဒသနာသည္ ဘုရားသခင္၏ ေဒသနာ ေတာ္ျဖစ္သေလာ၊ ငါသည္ ကိုယ္အလို အေလ်ာက္ ေဟာေျပာသေလာဟု ပိုင္းျခား၍သိလိမ့္မည္။ ၁၈ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာေသာသူသည္ မိမိဘုန္းအသေရကို ရွာတတ္၏။ မိမိကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာသူ၏ ဘုန္းအသေရကို ရွာေသာသူမူကား၊ ယံုေလာက္ ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသူ၌ မုသာမရွိ။ ၁၉ေမာေရွသည္ ပညတ္တရားကို သင္တို႔အား ေပးသည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုတရားကို သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္မွ်မက်င့္။ ငါ့ကို သတ္အံ့ေသာငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ ရွာႀကံၾကသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝလူအစုအေဝးကလည္း၊ သင္သည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူျဖစ္၏။ သင့္ကိုသတ္အံ့ေသာငွါ အဘယ္သူ ရွာႀကံသနည္းဟု ဆိုၾက၏။ ၂၁ေယရႈကလည္း၊ ငါျပဳေသာအမႈတခုကို သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။ ၂၂ေမာေရွသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းတရားကို သင္တို႔အားေပး၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ေမာေရွမွ အစစြာခံရသည္ဟု မဆိုလို။ ဘိုးေဘးမ်ားမွ ဆက္ခံရသတည္း။ ထိုေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႔၌ သင္တို႔သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ေပးၾက၏။ ၂၃ေမာေရွ၏တရားမျပတ္ေစျခင္းငွါ လူသည္ ဥပုသ္ေန႔၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံရလွ်င္၊ ငါသည္ ဥပုသ္ေန႔၌ လူတကိုယ္လံုးကို က်မ္းမာေစေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအမ်က္ထြက္ရာသေလာ။ ၂၄မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္၍ မစီရင္ၾကႏွင့္။ တရားသျဖင့္စီရင္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ထိုအခါ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအခ်ိဳ႔ကလည္း၊ ဤသူကိုသတ္အံ့ေသာငွါ ရွာၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၆ၾကည့္ပါ။ သူသည္ထင္ရွားစြာေဟာေျပာ၍ အဘယ္ျမစ္တားျခင္းကိုမွ် မျပဳၾကပါတကား။ ဤသူသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မင္းမ်ားတို႔သည္ အမွန္သိၾကသေလာ။ ၂၇သို႔ေသာ္လည္း ဤသူသည္ အဘယ္ကျဖစ္သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ အဘယ္ကျဖစ္ ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္သူမွ်မသိရဟု ဆိုၾက၏။ ၂၈ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုသိၾက၏။ ငါသည္ အဘယ္ကျဖစ္သည္ကိုလည္း သိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္လာသည္မဟုတ္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ထိုသူကို သင္တို႔မသိၾက။ ၂၉ငါမူကားသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ၏အထံေတာ္မွငါလာ၏။ သူသည္လည္း ငါ့ကိုယ္ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏ဟု ဗိမာန္ေတာ္၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူစဥ္တြင္ ေၾကြးေၾကာ္၍မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃ဝကိုယ္ေတာ္ကို ဘမ္းဆီးျခင္းအခြင့္ကို ရွာၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏အခ်ိန္မေစ့ မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် မဘမ္းမဆီးၾက။ ၃၁လူအစုအေဝးထဲ၌ ပါေသာသူအမ်ားတို႔သည္ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ ဤသူျပေသာ နိမိတ္လကၡဏာထက္ သာ၍မ်ားေသာနိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို ျပေတာ္မူ မည္ေလာဟု ဆိုၾက၏။

၃၂ထိုသို႔ လူမ်ားအုတ္အုတ္သဲသဲျဖစ္ၾကသည္ကို ဖာရိရွဲတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္ကိုဘမ္းဆီးေစျခင္းငွါ မင္းလုလင္တို႔ကို ေစလႊတ္ၾက၏။ ၃၃ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ သင္တို႔ ႏွင့္အတူ ခဏသာေနၿပီးလွ်င္၊ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူထံသို႔ သြားရမည္။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ၃၄ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ရၾက။ ငါရွိရာအရပ္သို႔ သင္တို႔မေရာက္ႏိုင္ၾက ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၅ယုဒလူတို႔က၊ ငါတို႔မေတြ႔ေစျခင္းငွါ သူသည္အဘယ္အရပ္သို႔ သြားလိမ့္မည္နည္း။ ေဟလသလူတို႔တြင္ အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားလ်က္ ေနေသာသူတို႔ ရွိရာသို႔သြား၍ ေဟလသလူတို႔အား တရားေဟာလိမ့္မည္ေလာ။ ၃၆သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ရၾက။ ငါရွိရာအရပ္သို႔ သင္တို႔မေရာက္ႏိုင္ၾက ဟူေသာစကားသည္ အဘယ္သို႔ ဆိုလိုသနည္းဟု အခ်င္းခ်င္းဆိုၾက၏။

၃၇ထိုပြဲကိုခံ၍ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေန႔ျမတ္၌ ေယရႈသည္ရပ္၍ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရငတ္ေသာသူရွိလွ်င္ ငါ့ထံသို႔လာ၍ ေသာက္ေလာ့။ ၃၈ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာလာ သည္အတိုင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၉ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ခံရလတံ့ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ရည္မွတ္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရႈသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မမူေသးေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးေတာ္မမူေသး။ ၄ဝစကားေတာ္ကို ၾကားေသာသူအမ်ားတို႔က၊ ဤသူသည္ လာလတံ့ေသာ ပေရာဖက္အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၄၁အခ်ိဳ႔ကလည္း၊ ဤသည္သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႔ကလည္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ဂါလိလဲျပည္သားျဖစ္ရသေလာ။ ၄၂ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳး၊ ဒါဝိဒ္ ေနရာဌာန၊ ဗက္လင္ရြာသား ျဖစ္ရမည္ဟု က်မ္းစာလာသည္မဟုတ္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ ၄၃ထိုသို႔လူမ်ားတို႔သည္ ကြဲျပားၾကသည္ျဖစ္၍၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုဘမ္းဆီးျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။ ၄၄သို႔ေသာ္လည္း အဘယ္သူမွ် မဘမ္းမဆီးၾက။

၄၅ထိုအခါ မင္းလုလင္တို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ ဖာရိရွဲထံသို႔ျပန္၍၊ ထိုမင္းတို႔က၊ အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ကိုမေဆာင္ခဲ့ၾကသနည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ ၄၆မင္းလုလင္တို႔က၊ ထိုသူေဟာေျပာသကဲ့သို႔ အဘယ္သူမွ် မေဟာ စဖူးပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၄၇ဖာရိရွဲတို႔ကလည္း၊ သင္တို႔ကိုပင္လွည့္ဖ်ားၿပီေလာ။ ၄၈မင္းမ်ား၊ ဖာရိရွဲမ်ားတို႔တြင္ သူ႔ကိုယံုၾကည္ေသာသူ တစံုတေယာက္မွ်ရွိသေလာ။ ၄၉တရားကိုမသိေသာ ဤလူမ်ိဳးမ်ားတို႔သည္ က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၅ဝအထက္က ညဥ့္အခါ၌ အထံေတာ္သို႔လာေသာသူတည္းဟူေသာ ထိုမင္းမ်ား အဝင္ျဖစ္ေသာ နိေကာဒင္ကလည္း၊ ၅၁ငါတို႔တရား သည္ လူကိုမစစ္၊ သူ႔အမႈကိုမသိမီကပင္ ေရွ႔မဆြက ဆံုးျဖတ္တတ္ သေလာဟု ဆိုလွ်င္၊ ၅၂သူတို႔က၊ သင္သည္လည္း ဂါလိလဲျပည္သားျဖစ္သေလာ။ စစ္ဦးေလာ့။ ဂါလိလဲျပည္၌ အဘယ္ပေရာဖက္မွ် မေပၚမထြန္းသည္ကို မွတ္ေလာ့ဟု ဆိုၾကၿပီးမွ၊ ၅၃ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔အိမ္သို႔ သြားၾက၏။