ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (၉)


၁လမ္း၌သြားေတာ္မူစဥ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူတေယာက္ကို ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၂တပည့္ေတာ္တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ဤသူသည္ အဘယ္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။ ကိုယ္အျပစ္ ေၾကာင့္ကန္းသေလာ။ မိဘအျပစ္ေၾကာင့္ကန္းသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃ေယရႈကလည္း၊ ကိုယ္အျပစ္ ေၾကာင့္မဟုတ္။ မိဘအျပစ္ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို သူ၌ထင္ရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း၊ ၄ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ၏အမႈကို ေန႔အခ်ိန္ရွိစဥ္တြင္ ငါျပဳမည္။ အဘယ္သူမွ် အမႈမျပဳႏိုင္ေသာ အခ်ိန္တည္းဟူေသာ ညဥ့္အခ်ိန္လာေသး၏။ ၅ငါသည္ ဤေလာက၌ရွိစဥ္တြင္ ဤေလာက၏ အလင္းျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၆ေျမေပၚမွာေထြး၍ တံေထြးႏွင့္ရြံ႔လုပ္ၿပီးမွ ကန္းေသာ သူ၏မ်က္စိကို ရြံ႔ႏွင့္လူး၍၊ ၇သင္သြားေလာ့။ ရွိေလာင္ေရကန္၌ မ်က္စိကိုေဆးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရွိေလာင္ အနက္ကား ေစလႊတ္သည္ဟုဆိုသတည္း။ ထိုသူသည္ သြား၍ေဆးၿပီးမွ၊ မ်က္စိျမင္လ်က္ ျပန္ေလ၏။

၈သူသည္ သူေတာင္းစားျဖစ္သည္ကို အိမ္နီးခ်င္းမွစ၍ ျမင္ဘူးေသာသူတို႔က၊ ဤသူသည္ ထိုင္၍ေတာင္းေသာသူ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ ၉လူအခ်ိဳ႔က၊ ဟုတ္ကဲ့ဟုဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႔ကလည္း၊ ထိုသူႏွင့္တူသည္ ဟုဆိုၾက၏။ ထိုသူကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ထိုသူပင္ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။ ၁ဝသူတို႔ကလည္း၊ အဘယ္သို႔သင္၏ မ်က္စိ ပြင့္သနည္းဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ ၁၁ထိုသူက၊ ေယရႈအမည္ရွိေသာသူတေယာက္သည္ ရြံ႔လုပ္၍ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိကို လူးၿပီးမွ၊ ရွိေလာင္ ေရကန္သို႔သြား၍ မ်က္စိကိုေဆးေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္သြား၍ေဆးလွ်င္ မ်က္စိ ျမင္သည္ဟု ဆို၏။ ၁၂လူမ်ားကလည္း ထိုသူသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ေမးျမန္ၾကလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္မသိဟု ဆို၏။

၁၃လူမ်ားသည္လည္း မ်က္စိကန္းဘူးေသာ ထိုသူကုိ ဖာရိရွဲထံသို႔ပို႔ၾက၏။ ၁၄ေယရႈသည္ ရြံ႔လုပ္၍ သူ၏ မ်က္စိကို ဖြင့္ေတာ္မူေသာေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သတည္း။ ၁၅တဖန္ ဖာရိရွဲတို႔က အဘယ္သို႔သင္၏ မ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိ၌ သူသည္ ရြံ႔ကိုထည့္၍ အကြၽႏ္ုပ္ေဆးလွ်င္ မ်က္စိျမင္ၿပီဟုဆို၏။ ၁၆ဖာရိရွဲအခ်ိဳ႔တို႔က၊ ထိုသူသည္ ဥပုသ္မေစာင့္။ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ သူမဟုတ္ ဟု ဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႔ တို႔က၊ ဆိုးေသာသူသည္ ဤသို႔ေသာနိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို အဘယ္ သို႔ျပႏိုင္သနည္း ဟု ဆိုၾက၏။ ထိုသို႔ အခ်င္းခ်င္းမသင့္ ကြဲျပားျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁၇တဖန္ မ်က္စိကန္း ဘူးေသာသူအား၊ သင္၏မ်က္စိကိုဖြင့္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္သနည္းဟု ေမးၾကလွ်င္၊ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

၁၈ထိုသူသည္ အထက္ကမ်က္စိမျမင္၊ ေနာက္မွမ်က္စိျမင္သည္ကို ယုဒလူတို႔သည္ မယံုၾကသျဖင့္ သူ၏ မိဘကိုေခၚ၍၊ ၁၉ဤသူသည္ သင္တို႔ဆိုသည္အတိုင္း အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သင္တို႔၏သား မွန္သေလာ။ သို႔မွန္လွ်င္ အဘယ္သို႔ယခုမ်က္စိျမင္သနည္းဟု ေမးၾက၏။ ၂ဝမိဘတို႔ကလည္း၊ ဤသူသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သားမွန္သည္ကို၄င္း၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းသည္ကို၄င္း အကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိၾကပါ၏။ ၂၁အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ကို၄င္း၊ အဘယ္သူသည္ သူ၏မ်က္စိကိုဖြင့္ သည္ကို၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ မသိၾကပါ။ သူသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ျပည့္စံုပါ၏။ သူ႔ကိုေမးၾကပါေလာ့။ သူသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ ေျပာပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၂၂ဤသို႔ေျပာသည္ အေၾကာင္းကား၊ ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံေသာသူမည္သည္ကို တရားစရပ္မွ ႏွင္ထုတ္ရမည္ဟု ယုဒလူတို႔ သည္ တိုင္ပင္စီရင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ ၂၃ထိုေၾကာင့္ မိဘတို႔က၊ သူသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါ၏။ သူ႔ကိုေမး ၾကပါေလာ့ဟု ယုဒလူတို႔ကို ေၾကာက္၍ေျပာၾက၏၊

၂၄ထိုေၾကာင့္၊ မ်က္စိကန္းဘူးေသာသူကို ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚ၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေလာ့။ ထိုသူသည္ လူဆိုးျဖစ္ေၾကာင္းကို ငါတို႔သိ၏ဟု ဆိုၾကလွ်င္၊ ၂၅လူဆိုးျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္မသိ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္အေၾကာင္းတခုကို အကြၽႏ္ုပ္သိသည္ဟုဆို၏။ ၂၆တဖန္ ထိုသူတို႔က၊ သူသည္ သင္၌အဘယ္သို႔ျပဳသနည္း။ သင္၏မ်က္စိကို အဘယ္သို႔ဖြင့္သနည္းဟု ေမးၾကလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္တခါေျပာၿပီ၊ သင္တို႔နားမၾကားၾက။ ၂၇အဘယ္ေၾကာင့္တဖန္ၾကားခ်င္သနည္း။ သူ႔တပည့္ျဖစ္ခ်င္သေလာဟု ဆို၏။ ၂၈ထိုသူတို႔ ကလည္း၊ သင္သည္ သူ႔တပည့္ျဖစ္၏။ ငါတုိ႔မူကား ေမာေရွ၏တပည့္ျဖစ္ၾက၏။ ၂၉ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွ၌ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူေၾကာင္းကို ငါတို႔သိၾက၏။ ထိုသူသည္ အဘယ္ကျဖစ္သည္ကိုမသိဟု ကဲ့ရဲ႔၍ေျပာဆိုၾကလွ်င္၊ ၃ဝသူသည္ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိကို ဖြင့္ေသာ္လည္း အဘယ္ကျဖစ္သည္ဟု သင္တို႔မသိၾကသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ရွိ၏။ ၃၁ဘရားသခင္သည္ လူဆိုးတို႔စကားကို နားေထာင္ေတာ္မမူသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ဘုရားသခင္ကို ရိုေသေလး ျမတ္၍ အလိုေတာ္သို႔လိုက္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ထိုသူ၏စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ၃၂အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူကို မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္သည္ကို ကမၻာဦးမွစ၍ မၾကားစဖူး။ ၃၃ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူမဟုတ္လွ်င္ အဘယ္အမႈကိုမွ်မတတ္ႏိုင္ဟု ေျပာဆို၏။ ၃၄ထိုသူတို႔က လည္း၊ သင္သည္ ေမြးစကပင္ တကိုယ္လံုး၌ ဒုစရိုက္အျပစ္စြဲေသာသူျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ငါတို႔ကိုဆံုးမပါသည္ တကားဟု ေျပာဆိုၾကၿပီးလွ်င္၊ ထိုသူကို တရားစရပ္မွ ႏွင္ထုတ္ၾက၏။

၃၅ႏွင့္ထုတ္သည္အေၾကာင္းကို ေယရႈသည္ၾကား ၿပီးမွ ထိုသူကိုေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၃၆သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ယံုၾကည္ရမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကား အဘယ္သူနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၃၇ေယရႈက၊ သင္သည္ ထိုသူကို ျမင္ခဲ့ၿပီးသည္ သာမက၊ သင္ႏွင့္ယခုစကား ေျပာေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၈သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၍ ညြတ္ျပပ္ကိုးကြယ္ေလ၏။ ၃၉ထိုအခါ ေယရႈကလည္း၊ မ်က္စိမျမင္ေသာသူသည္ ျမင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ျမင္ေသာသူသည္ မ်က္စိကန္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါသည္တရားစီရင္၍ ဤေလာကသို႔ ေရာက္လာၿပီ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ဝအထံေတာ္၌ရွိေသာ ဖာရိရွဲအခ်ိဳ႔ တို႔သည္ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ မ်က္စိကန္း သေလာဟု ေမးၾက၏။ ၄၁ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ မ်က္စိကန္းသည္မွန္လွ်င္ အျပစ္မရွိ။ ငါတို႔မ်က္စိျမင္သည္ဟု ယခုဆိုၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔၌ အျပစ္တည္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။