ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (10)


၁ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သိုးၿခံထဲသို႔ တံခါးဝျဖင့္မဝင္ အျခားလမ္းျဖင့္ ေက်ာ္ဝင္ေသာသူသည္ သူခိုးထားျပျဖစ္၏။ ၂သိုးထိန္းမူကား၊ တံခါးဝျဖင့္ဝင္တတ္၏။ ၃ထိုသူအား တံခါးေစာင့္လည္းဖြင့္တတ္၏။ သူ၏စကားသံကို သိုးတို႔သည္ နားေထာင္တတ္ၾက၏။ သူသည္မိမိသိုးတို႔ကို နာမည္ျဖင့္ေခၚ၍ ျပင္သို႔ထုတ္ ေဆာင္တတ္၏။ ၄သိုးမ်ားကိုထုတ္ေသာအခါ သိုးတို႔ေရွ႔မွာသြား၍ သိုးမ်ားသည္ သူ၏စကားသံကုိ ကြၽမ္းေသာေၾကာင့္ လိုက္တတ္ၾက၏။ ၅မဆိုင္ေသာသူတို႔၏စကားသံကို မကြၽမ္းေသာေၾကာင့္၊ မဆိုင္ေသာသူ ေနာက္သို႔ မလိုက္ဘဲ ေျပးတတ္ၾကသည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ထိုဥပမာပံုကို ေယရႈေဟာေတာ္မူသည္တြင္၊ ပရိတ္သတ္တို႔သည္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားေတာ္၏ အနက္အဓိ ပၸါယ္ကို နားမလည္ၾက။ ၇ထိုေၾကာင့္တဖန္ေယရႈက၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါသည္ သိုးဝင္ေသာတံခါးဝျဖစ္၏။  ငါ့ေရွ႔၌ ေပၚလာေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ သူခိုးထားျပျဖစ္ၾက၏။ ထိုသူတို႔၏စကား သံကို သိုးတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊ ၉ငါသည္ တံခါးဝျဖစ္၏။ ငါျဖင့္ဝင္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္ဝင္၍ က်က္စားရာကို ေတြ႔ရလိမ္မည္။ ၁ဝသူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္ရံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။

၁၁ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းလည္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔အဘို႔အလိုငွါ မိမိ အသက္ကို စြန္႔တတ္၏။ ၁၂သိုးမ်ားကို ပိုင္ေသာသိုးထိန္းမဟုတ္၊ သူငွါးျဖစ္ေသာသူမူကား၊ ေတာေခြးလာ သည္ကို ျမင္လွ်င္၊ သိုးတို႔ကိုျပစ္ထား၍ ထြက္ေျပးတတ္၏။ ေတာေခြးသည္လည္း သိုးတို႔ကိုလုယက္၍ ကြဲလြင့္ေစ၏။ ၁၃သူငွါးသည္ သူငွါးျဖစ္၍ သိုးတို႔၏အက်ိဳးကို မမွတ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတတ္၏။ ၁၄ငါသည္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုသိေတာ္မူ၍၊ ငါသည္လည္း ခမည္းေတာ္ကိုသိသကဲ့သို႔ ငါ၏သိုးတုိ႔ကို ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို႔သည္လည္း ငါ့ကိုသိၾက၏။ ၁၅ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကို သိုးတို႔အဘို႔အလိုငွါ စြန္႔၏။ ၁၆ဤသိုးၿခံသို႔ မဝင္ေသာအျခားသိုးတို႔ကိုလည္း ငါပိုင္ေသး၏။ ထိုသိုးတို႔ကို ငါေဆာင္ခဲ့ရမည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ့စကားသံကို နားေထာင္သျဖင့္၊ သိုးၿခံတခု သိုးထိန္းတပါးတည္းရွိရလိမ့္မည္။ ၁၇ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔၍ ေနာက္တဖန္ ယူဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈ငါ့အသက္ကို အဘယ္သူမွ် မလုမယူ။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ရေသာ အခြင့္ႏွင့္ ေနာက္တဖန္ ကိုယ္အသက္ကို ယူျပန္ရ ေသာအခြင့္သည္ ငါ၌ရွိ၏။ ထိုအခြင့္ကို ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ထိုစကားေတာ္ေၾကာင့္ ယုဒလူတို႔သည္ တဖန္ကြဲျပားျခင္းရွိၾက၏။ ၂ဝလူမ်ားတို႔က သူသည္နတ္ဆိုးစြဲ၍ အရူးျဖစ္၏။ သူ႔စကားကို အဘယ္ေၾကာင့္နားေထာင္သနည္းဟု ဆိုၾက၏။ ၂၁အခ်ိဳ႔တို႔က သူစကားသည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူ၏စကားမဟုတ္။ နတ္ဆိုးသည္ မ်က္စိကန္းေသာ သူတို႔ကို ျမင္ေစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္သေလာဟု ဆိုၾက၏။

၂၂ေဆာင္းကာလျဖစ္၍ အကဲနိပြဲကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ခံၾကေသာအခါ၊ ၂၃ေယရႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္နား မွာ ေရွာလမုန္ကနားျပင္၌ စႀကႍသြားေတာ္မူစဥ္တြင္၊ ၂၄ယုဒလူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုဝန္းရံ၍၊ သင္သည္ အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုး ငါတို႔ကိုယံုမွားေစမည္နည္း။ ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ အတိအလင္းေျပာပါဟု ဆိုၾက၏။ ၂၅ေယရႈကလည္း၊ ငါေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္မယံုၾက။ ငါ့ခမည္းေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ငါျပဳေသာ အမႈတို႔သည္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾက၏။ ၂၆သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ မယံုၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္ မယံုၾကသနည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ့သိုးတို႔ အဝင္မဟုတ္။ အထက္ကငါေျပာသည္အတိုင္း၊ ၂၇ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကိုငါသိ၏။ ၂၈ထာဝရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတို႔ သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့လက္မွမႏႈတ္ မယူရာ။ ၂၉ထိုသိုးတို႔ကို ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့ခမည္းေတာ္၏ လက္မွမႏႈတ္မယူႏိုင္ရာ။ ၃ဝငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၁ထိုအခါ ယုဒလူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းငွါ တဖန္ေက်ာက္ခဲတို႔ကို ေကာက္ယူၾက၏။ ၃၂ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ားတို႔ကို သင္တို႔အားျပၿပီ။ ထိုအမႈတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာအမႈေၾကာင့္ ငါ့ကိုခဲႏွင့္ပစ္ၾကမည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၃ယုဒလူတို႔က၊ ေကာင္းေသာအမႈ ေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္သည္ လူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေရာင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကို လြန္က်ဴး ေသာစကားေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္မည္ဟုဆုိၾက၏။ ၃၄ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ဘုရားျဖစ္ၾက၏၊ ငါဆိုသည္ဟု သင္တို႔၏ပညတၱိက်မ္းစာ၌ လာသည္မဟုတ္ေလာ။ ၃၅ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရေသာသူတို႔ကို ဘုရားဟူ၍ေခၚရလွ်င္၄င္း၊ က်မ္းစကားကိုမပယ္ရလွ်င္၄င္း၊ ၃၆ခမည္း ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေစ၍၊ ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူက၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္ ကိုလြန္က်ဴး၍ေျပာသည္ဟု ထိုသူအား ဆိုရာသေလာ။ ၃၇ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ အမႈတို႔ကိုမျပဳလွ်င္ ငါ့ကိုမယံု ၾကႏွင့္။ ၃၈ျပဳလွ်င္ငါ့ကိုမယံု ေသာ္လည္း ထိုအမႈတို႔ကိုယံုၾကေလာ့။ ထိုသို႔ယံုလွ်င္ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္ မူသည္ကို၄င္း၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကို၄င္း ယံု၍သိမွတ္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၉ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ကိုဘမ္းဆီးျခင္းငွါ တဖန္ရွာၾကျပန္လွ်င္၊ ထိုသူတို႔၏လက္မွ ထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။ ၄ဝေယာဟန္သည္ ဗတၱိဇံ ကိုေရွ႔ဦးစြာေပးရာအရပ္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ တဖန္ၾကြ၍ ထိုအရပ္၌ ေနေတာ္မူ၏။ ၄၁လူမ်ားတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လာလွ်င္၊ ေယာဟန္သည္ နိမိတ္လကၡဏာကိုမျပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသူ၏အေၾကာင္းကို ေယာဟန္ေျပာသမွ်မွန္ေပ၏ဟု ဆိုၾကသျဖင့္၊ ၄၂ထိုအရပ္၌ လူမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾက၏။