ေယာဟန္ အခန္းၾကီး (8)


၁ေယရႈသည္လည္း သံလြင္ေတာင္သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ၂နံနက္ေစာေစာ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တဖန္ၾကြ ေတာ္မူ၍ လူအေပါင္းတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔လာၾက၏။ ထိုအခါ ထိုင္ေတာ္မူ၍ ဆံုးမၾသဝါဒေပးစဥ္တြင္၊ ၃မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳလ်က္ေနေသာ မိန္းမတေယာက္ကိုေတြ႔လွ်င္၊ က်မ္းျပဳဆရာတို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ေခၚခဲ့၍အလယ္၌ထားၿပီးမွ၊ ၄အရွင္ဘုရား၊ ဤမိန္းမသည္ မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳစဥ္တြင္ပင္ ေတြ႔မိပါသည္။ ၅ထိုသို႔ေသာမိန္းမကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ရမည္ဟု ေမာေရွသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ပညတ္တရား၌ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၆ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ကိုယ္ေတာ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ စံုစမ္း ေႏွာင့္ရွက္ေသာအားျဖင့္ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယရႈသည္ ေအာက္သို႔ငံု႔လ်က္ လက္ညွိဳးေတာ္ႏွင့္ ေျမ၌ေရးသား၍ ေနေတာ္မူ၏။ ၇ထိုသူတို႔သည္ အထပ္ထပ္ေမးေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ ကိုယ္ကိုလွန္ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔တြင္ အျပစ္ ကင္းေသာ သူသည္ ေရွ႔ဦးစြာ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၈တဖန္ ေအာက္သို႔ငံု႔၍ ေျမ၌ေရးသားေတာ္ မူျပန္၏။ ၉ထိုသူတို႔သည္ ၾကားရလွ်င္ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ မိမိတို႔အျပစ္ကို ေဘာ္ျပသျဖင့္၊ အသက္ႀကီးေသာသူ မွစ၍ အငယ္ဆံုးေသာသူတိုင္ေအာင္ တေယာက္ေနာက္တေယာက္ ထြက္သြားၾက၏။ ေယရႈသည္ တေယာက္ တည္းက်န္ရစ္ေတာ္မူ၍၊ မိန္းမသည္ အလယ္၌ရပ္ေန၏။ ၁ဝထိုအခါ ေယရႈသည္ ကိုယ္ကိုလွန္ေတာ္မူျပန္၍၊ ထိုမိန္းမ မွတပါး အဘယ္သူကိုမွ် မျမင္လွ်င္၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ သင့္ကိုအျပစ္ တင္ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ သင္၏အမႈကို အဘယ္သူမွ်မစီရင္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၁၁ထိုမိန္းမကလည္း၊ အဘယ္သူမွ်မစီရင္ပါသခင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါသည္လည္း သင္၏အမႈကို မစီရင္။ သြားေလာ့။ ေနာက္တဖန္ ဒုစရိုက္ကိုမျပဳႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂တဖန္တံု ေယရႈက၊ ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ဖာရိရွဲတို႔ကလည္း။ သင္သည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ၏၊ သင္၏သက္ေသမတည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁၄ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ ေသာ္လည္း၊ ငါ့သက္ေသတည္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္အဘယ္ အရပ္ကလာသည္ကို၄င္း၊ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားသည္ကို၄င္း ငါသိ၏။ သင္တို႔မူကား မသိၾက။ ၁၅သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိအတိုင္း စီရင္တတ္ၾက၏။ ငါမူကား အဘယ္သူကိုမွ်မစီရင္။ ၁၆ငါသည္ စီရင္ေသာ္လည္း ငါ၏စီရင္ျခင္းသည္ တည္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ တေယာက္တည္းေနသည္မဟုတ္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ဘက္၌ ေနေတာ္မူ၏။ ၁၇သက္ေသခံႏွစ္ဦးတို႔၏စကားသည္ တည္ရ၏ဟု သင္တုိ႔ပညတၱိက်မ္းစာ၌လာ၏။ ၁၈ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံေသာသူျဖစ္၏။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္လည္း ငါ့အေၾကာင္းကိုသက္ေသခံ ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ထိုသူတို႔ကလည္း၊ သင္၏ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ေမးၾက၏။ ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမသိၾက။ ငါ့ခမည္းေတာ္ကိုလည္းမသိၾက။ ငါ့ကိုသိလွ်င္ ငါ့ခမည္းေတာ္ကို လည္း သိၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝဗိမာန္ေတာ္၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူစဥ္ ဤစကားေတာ္ကို ဘ႑ာတိုက္မွာ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အခ်ိန္ မေစ့မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် ကိုယ္ေတာ္ကို မဘမ္းဆီးၾက။

၂၁တဖန္ ေယရႈက ငါသည္သြားရမည္။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္အျပစ္၌လည္း ေသၾကလိမ့္မည္။ ငါသြားရာအရပ္သို႔ သင္တို႔မေရာက္ႏိုင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ငါသြားရာ အရပ္သို႔ သင္တို႔မေရာက္ႏိုင္ၾကဟု သူသည္ဆိုေသာ္၊ ကိုယ္အသက္ကိုသတ္မည္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ ၂၃ေယရႈ ကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ေအာက္သားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား အထက္သားျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ ေလာကီသားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား ေလာကီသားမဟုတ္။ ၂၄ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု ငါဆုိ၏။ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔သည္ မယံုလွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၅ထိုသူတို႔ ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ေယရႈက၊ ငါသည္ သင္တို႔အား အစဥ္ေျပာဆိုသည္အတိုင္း ငါျဖစ္၏။ ၂၆သင္တို႔အမႈ၌ ငါေျပာဆိုစီရင္စရာ မ်ားစြာရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူ၏။ သူ၏အထံေတာ္၌ ငါၾကားသမွ်ကိုသာ ဤေလာက၌ ငါေဟာေျပာသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၇ခမည္းေတာ္ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ထိုသူတို႔သည္ မရိပ္မိၾက။ ၂၈ထိုေၾကာင့္ ေယရႈက၊ သင္တို႔သည္ လူသားကိုေျမွာက္ထားေသာအခါ၊ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ငါသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ် မျပဳဘဲ၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အား နည္းေပးေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါေဟာေျပာသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ သိၾကလိမ့္မည္။ ၂၉ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ငါႏွင့္အတူရွိ ေတာ္မူ၏။ ငါကိုတကိုယ္တည္း ေနေစျခင္းငွါ ခမည္းေတာ္သည္ စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူ၊ အေၾကာင္းမူကား ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအမႈကို အစဥ္မျပတ္ငါ ျပဳသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထိုစကားေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူစဥ္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။

၃၁ထိုအခါ ေယရႈက၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ေဒသနာ၌တည္လွ်င္ ငါ့တပည့္အမွန္ျဖစ္ၾက၏။ ၃၂သမၼာတရားကို လည္းသိၾကသျဖင့္၊ ထိုတရားသည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လိမ့္မည္ဟု၊ ယံုၾကည္ေသာယုဒ လူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၃ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ အာျဗဟံအမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္သူထံ၌ တရံတခါမွ် ကြၽန္မခံၾက။ လႊတ္လိမ္မည္ ဟူ၍ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေျပာဆိုသနည္းဟု ေမးျမန္းၾက၏။ ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ၃၄ဒုစရိုက္ကို ျပဳသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ဒုစရိုက္၏ကြၽန္ျဖစ္ၾက၏။ ၃၅ကြၽန္သည္ကား အိမ္၌အစဥ္အၿမဲေနသည္မဟုတ္။ သားမူကား အစဥ္အၿမဲေန၏။ ၃၆ထိုေၾကာင့္ သားသည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္လြတ္ ၾကလိမ့္မည္။ ၃၇သင္တို႔သည္ အာျဗဟံအမ်ိဳး ျဖစ္ၾကသည္ကို ငါသိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါ၏ေဒသနာသည္ သင္တို႔၌ တည္ေနရာကိုမရေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုသတ္အံ့ေသာငွါ ၾကာႀကံၾက၏။ ၃၈ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ထံ၌ ျမင္ခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ေဟာေျပာ၏။ သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏အဘထံ၌ ျမင္ခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ျပဳၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၉ထိုသူတို႔ကလည္း၊ အာျဗဟံသည္ ငါတို႔အဘျဖစ္၏ဟု ဆိုၾက၏။ ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ အာျဗဟံ၏ သားမွန္လွ်င္ အာျဗဟံ၏ အက်င့္ကိုက်င့္ၾကလိမ့္မည္။ ၄ဝဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ၾကားရေသာသစၥာ တရားကို သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာသူတည္းဟူေသာ ငါ့ကိုသတ္အံ့ေသာငွါ သင္တို႔သည္ ယခုရွာႀကံၾက၏။ အာျဗဟံသည္ ထိုနည္းတူက်င့္သည္မဟုတ္။ ၄၁သင္တို႔သည္ သင္တို႔အဘ၏ ဤက်င့္ကို က်င့္ၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ေမ်ာက္မထားေသာအမ်ိဳးမဟုတ္။ ဘုရားသခင္ တည္းဟူေသာ ငါတို႔အဘ တပါးတည္းရွိေတာ္မူသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၄၂ေယရႈကလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အဘမွန္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္မွ ထြက္ၾကြေရာက္လာ၏။ ကိုယ္အလို အေလ်ာက္လာသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၄၃အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့စကားကိုနားမလည္ ၾကသနည္း။ ငါ၏ေဒသနာကို နားမခံမယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္သာ သင္တို႔သည္ငါ့စကားကို နားမလည္ၾက။ ၄၄သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏အဘ တည္းဟူေသာ မာရ္နတ္မွဆင္းသက္ၾက၏။ သင္တို႔အဘ၏ အလိုသို႔လည္း လိုက္တတ္ၾက၏။ မာရ္နတ္သည္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူျဖစ္၏။ သူ၌ သစၥာတရားမရွိေသာေၾကာင့္ တစၥာတရား ၌မတည္မေန။ သူသည္ မုသာစကားကို ေျပာေသာအခါ မိမိပကတိအတိုင္း ေျပာ၏။ မုသာစကား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္၏။ မုသာ၏အဘလည္းျဖစ္၏။ ၄၅ငါသည္ သစၥာစကားကိုေျပာ ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔မယံုၾက။ ၄၆ငါ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူေဘာ္ျပသနည္း။ သစၥာစကားကို ငါေျပာသည္ မွန္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တို႔မယံုၾကသနည္း။ ၄၇ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏စကား ေတာ္ကိုနားေထာင္တတ္၏။ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ နားမေထာင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၈ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ ရွမာရိ လူျဖစ္၏။ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူလည္းျဖစ္၏ဟု ငါတို႔ေျပာေသာ စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ ၄၉ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာ သူမဟုတ္။ ငါ့ခမည္းေတာ္ကို ေျမွာက္၏။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရႈတ္ခ်ၾက၏။ ၅ဝငါသည္ ကိုယ္ဘုန္း အသေရကိုမရွာ။ ငါ၏ ဘုန္းအသေရကိုရွာ၍ စီရင္ေတာ္မူေသာသူရွိေသး၏။ ၅၁ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ ေသာသူသည္ ေသျခင္းႏွင့္အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  ၅၂ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ သင္၌ နတ္ဆိုးစြဲသည္ကို ယခုငါတို႔သိၾက၏။ အာျဗဟံမွစ၍ ပေရာဖက္တို႔သည္ ေသလြန္ၾကၿပီ။ သင္မူကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေသာသူသည္ ေသျခင္းႏွင့္အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္တကား။ ၅၃ငါတို႔အဘ အာျဗဟံထက္ သင္သည္သာ၍ ႀကီးျမတ္သေလာ။ သူသည္ေသၿပီ။ ပေရာဖက္တို႔လည္းေသၾကၿပီ။ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ေသာသူ၏ အေရာင္ကိုေဆာင္သနည္း ဟုဆိုၾက၏။ ၅၄ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ ကိုယ္ဂုဏ္ကိုျပလွ်င္၊ ငါ့ဂုဏ္သည္ အခ်ဥ္းအႏွီးျဖစ္၏။ ငါ့ခမည္း ေတာ္သည္ ငါ့ဂုဏ္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၏ ဘုရားဟူ၌ သင္တို႔ေခၚေဝၚ တတ္ၾက၏။ ၅၅သို႔ေသာ္လည္း ထိုဘုရားသခင္ကို သင္တို႔မသိၾက။ ငါမူကားသိ၏။ ငါမသိဟု ငါဆိုလွ်င္ သင္တို႔ကဲ့သို႔မုသာသံုးေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုဘုရားသခင္ကို ငါသိ၏။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ ကိုလည္း နားေထာင္၏။ ၅၆သင္တို႔အဘ အာျဗဟံသည္ ငါၾကြလာမည့္အခ်ိန္ကာလကို ေျမာ္ျမင္ျခင္းငွါ အလြန္ အလိုရွိ၏။  ျမင္ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၇ယုဒလူတို႔ ကလည္း၊ သင္၏ အသက္သည္ အႏွစ္ငါးဆယ္မွ် မရွိဘဲလ်က္သင္သည္ အာျဗဟံကို ျမင္ေလၿပီတကားဟု ဆိုၾက၏။ ၅၈ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ အာျဗဟံမျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၉ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းငွါ ေက်ာက္ခဲတို႔ကို ေကာက္ယူၾက၏။ ေယရႈသည္ တိမ္းေရွာင္၍ ထိုသူတို႔အလယ္၌ ေရွာက္သြားၿပီးလွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္မွ ထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။