၂ေပ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေယရႈခရစ္၏ကြၽန္ တမန္ေတာ္ငါရွိမုန္ေပတရုသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကိုငါတို႔ ယံုၾကည္သည္နည္းတူ၊ ျမတ္စြာေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကိုရေသာသူ တို႔အား ၾကားလုိက္ပါ၏။ ၂ဘုရားသခင္ကို၄င္း၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈကို၄င္း၊ သိေသာဥာဏ္အားျဖင့္၊ ေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌မ်ား ျပားပါေစေသာ။

၃ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကိုဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူေသာ ဘုရားကိုသိေသာဥာဏ္အားျဖင့္၊ ငါ့တို႔အားအသက္ရွင္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းႏွင္စပ္ဆုိင္ေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကို ဘုရားတန္ခုိး ေတာ္သည္ ေပးသနားေတာ္မူၿပီ။ ၄ထုိသို႔ေသာ အားျဖင့္လည္း အလြန္ႀကီးျမတ္၍အဘုိးထုိက္ေသာ ဂတိမ်ား ကို ငါတို႔၌အပ္ေပး ေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိဂတိေတာ္မ်ားကိုအမွီျပဳ၍ သင္တုိ႔သည္ ေလာကီ တပ္မက္ျခင္း အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းလြတ္သျဖင့္၊ ဘုရားပကတိကိုဆက္ဆံရေသာ သူျဖစ္ၾကမည္အေၾကာင္း တည္း။ ၅ထုိသုိ႔အလုိငွါ၊ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌သီလကို၄င္း၊ သီလ၌ပညာကို၄င္း၊ ၆ပညာ၌ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းကို၄င္း၊ ကာမဂုဏ္ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၌ သည္းခံျခင္းကုိ၄င္း၊ သည္းခံျခင္း၌ ဘုရား ဝတ္ကိုျပဳ၍ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကို၄င္း၊ ၇ထုိေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၌ ညီအစ္ကိုစံုမက္ျခင္းကို၄င္း၊ ညီအစ္ကိုစံုမက္ျခင္း၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို၄င္း၊ အလြန္ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ထပ္ဆင့္ၾကေလာ့။ ၈အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိပါရမီ တို႔သည္ သင္တို႔၌ရွိ၍ ၾကြယ္ဝလွ်င္၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္ကိုသိကြၽမ္းျခင္း၌ မပ်င္းမရိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အက်ဳိးမဲ့မျဖစ္ေစ ျခင္းငွါ၄င္း ျပဳျပင္တတ္ၾက၏။ ၉ထုိပါရမီႏွင့္ကင္းေသာသူမူကား၊ မ်က္စိကန္း၏။ ကုိယ္မ်က္စိကိုကိုယ္ပိတ္၏။ မိမိအျပစ္ေဟာင္း ေဆးေၾကာေၾကာင္းကို ေမ့ေလ်ာ့၏။ ၁ဝထုိေၾကာင့္၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ခံရေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူျခင္းကို တည္ျမဲေစျခင္းငွါ သာ၍ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ ေရြ႔ေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္ သည္ျဖစ္၍၊ ၁၁ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ေယရႈခရစ္၏ ထာဝရႏုိင္ငံေတာ္ထဲသို႔ ဝင္စားျခင္းအခြင့္ကို သင္တို႔အား ၾကြယ္ဝစြာ ေပးသနားေတာ္မူလတံ့။

၁၂ထုိေၾကာင့္၊ ယခုေဟာေျပာေသာ သမၼာတရားကို သင္တို႔သည္ နားလည္၍ တည္ၾကည္ျခင္း ရွိေသာ္လည္း၊ ဤသို႔ေသာစကားမ်ားႏွင့္ သင္တို႔အားအစဥ္အျပတ္ သတိေပးမည္အမႈကို ငါမေမ့မေလ်ာ့။ ၁၃-၁၄ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္သည္ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း ငါတည္းခုိရာတဲကို မၾကာမျမင့္မွီ ငါပစ္သြား ရမည္အရာကို ငါသိမွတ္၍၊ ဤတဲ၌ ရွိေနစဥ္ကာလပတ္လံုး၊ သင္တို႔ကိုသတိေပး၍ ႏႈိးေဆာ္အပ္သည္ဟု ငါသေဘာရွိ၏။ ၁၅ထုိမွတပါး၊ ငါစုေတ့သည္ေနာက္၊ သင္တို႔သည္ဤအရာမ်ားကို အစဥ္မွတ္မိေစျခင္းငွါ ငါႀကိဳးစားအားထုတ္မည္။

၁၆ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ တန္ခုိးေတာ္ကို၄င္း၊ ၾကြလာေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔အားၾကားေျပာ ေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ ပရိယာယ္ႏွင့္ျပင္ဆင္ေသာ ဒ႑ာရီစကားကိုမလုိက္၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၇အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ ဤသူသည္ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း ဟူေသာအသံေတာ္သည္၊ ထူျမတ္ေသာ အေရာင္အဝါေတာ္ထဲက၊ ထုိသခင္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွ ဂုဏ္အေသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကိုခံရေတာ္မူ၏။ ၁၈ေကာင္းကင္က ေရာက္လာေသာ ထုိအသံေတာ္ကို ငါတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာ သခင္ဘုရားႏွင့္ အတူရွိေသာ အခါၾကားရၾက၏။

၁၉ထုိမွတပါး၊ သာ၍ျမဲျမံေသာ အနာဂတၱိစကားေတာ္သည္ ငါတို႔၌ရွိေသး၏။ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ အာရုဏ္တတ္၍ ၾကယ္နီေပၚထြက္သည္ကာလတုိင္ေအာင္၊ ထုိအနာဂတၱိစကားေတာ္ကုိ ေမွာင္မိုက္အရပ္၌ ထြန္းလင္းေသာ ဆီမီးကဲ့သို႔မွတ္၍၊ သင္တို႔သည္ အမွီျပဳသင့္ၾက၏။ ၂ဝက်မ္းစာ၌ပါေသာ အနာဂတၱိစကား မည္သည္ကား၊ ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္ အနက္မေပၚဟု ေရွ႔ဦးစြာသိမွတ္ၾကေလာ့။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ အနာဂတၱိစကားသည္ လူအလိုအားျဖင့္ ျဖစ္ဘူးသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၍ေဟာ ေျပာၾက၏။