၂ေပ အခန္းၾကီး(၂)


၁သို႔ေသာ္လည္း၊ ယုဒလူတို႔တြင္ မိစျၧြာပေရာဖက္ရွိၾက၏။ ထုိနည္းတူ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ မိစျၧြာဒိဌိအယူမ်ားကို ပရိယာယ္အားျဖင့္သြင္း၍၊ မိမိတို႔ကိုဝယ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ကိုျငင္းပယ္လ်က္၊ မိမိတို႔အေပၚသို႔ လ်င္စြာေသာ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုေရာက္ေစေသာ မိစျၧြာဆရာတို႔သည္ သင္တုိ႔တြင္ရွိၾက လိမ့္မည္။ ၂သူတို႔ညစ္ညဴးေသာအက်င့္ဓေလ့တို႔ကို အမ်ားေသာသူတို႔သည္ လုိက္ေသာအားျဖင့္ သမၼာ တရားလမ္းအသေရသည္ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ ၃သူတို႔သည္ ေလာဘလြန္က်ဴးလ်က္ေခ်ာ့ေမာ့ေသာစကားႏွင့္ သင္တို႔ကိုကုန္သြယ္ ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔အျပစ္စီရင္ျခင္းသည္ ေရွးကာလမွစ၍ မဖင့္မႏဲႊ၊ သူတို႔ဖ်က္ဆီးျခင္း သည္လည္း အိပ္၍မေပ်ာ္။

၄အေၾကာင္းမူကား၊ ျပစ္မွားေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို ဘုရားသခင္သည္ ႏွေျမာေတာ္မမူ၊ ငရဲထဲသို႔ခ်လိုက္ၿပီးမွ စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းအလုိငွါခ်ဳပ္ထား၍၊ ေမွာင္မိုက္သံႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ေတာ္မူ၏။ ၅ေရွးေလာကဓာတ္ကိုလည္း ႏွေျမာေတာ္မမူ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ေဟာေသာေနာဧႏွင့္ လူခုႏွစ္ေယာက္ တို႔ကို ေစာင့္မေတာ္မူ၍၊ ဘုရားကိုမကိုးကြယ္ေသာ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔ကို ေရလႊမ္းမိုးေစေတာ္မူ၏။ ၆ေသာဒံုၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔တို႔ကို မီးရႈိ႔၍ဖ်က္ဆီးရာ၊ ဒဏ္စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္ေနာင္၌ မတရားေသာအက်င့္ကုိ က်င့္အံ့ေသာသူတို႔အား ပံုသက္ေသကို ထားေတာ္မူ၏။ ၇ထုိအခါ မတရားေသာသူတို႔၏ ညစ္ညဴးေသာ အက်င့္အားျဖင့္ ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုခံရေသာသူ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာေလာဘကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ၏။ ၈ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မတရားေသာ သူတို႔တြင္ေနစဥ္အခါ၊ သူတို႔၏ မတရားေသာအမႈ မ်ားကို ေန႔တုိင္းမျပတ္မ်က္စိျမင္လ်က္၊ နားၾကားလ်က္ရွိသျဖင့္၊ မိမိေျဖာင့္မတ္ေသာစိတ္ႏွလံုးကို ျပင္းစြာညွဥ္းဆဲရ၏။ ၉-၁ဝဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ သူတို႔ကိုစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း အထဲကကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ မတရား ေသာသူတို႔ကို ဒဏ္ခံေစမည္အေၾကာင္း၊ ညစ္ညဴးေသာတပ္မက္ျခင္း ကိေလသာႏွင့္တကြ၊ ကာမဂုဏ္အလုိ သို႔လိုက္၍၊ အာဏာစက္ ကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတို႔ကို အထူးသျဖင့္ ဒဏ္ခံေစမည္အေၾကာင္း၊ တရား ဆံုးျဖတ္ေသာေန႔အဘုိ႔ ခ်ဳပ္ထားျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္  တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔သည္ ရဲရင့္ေသာသူ၊ ကိုယ္အလုိသို႔လုိက္တတ္ေသာသူျဖစ္၍၊ ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးေသာသူတို႔ကို ကဲ့ရဲ့ဝံ့ၾက၏။ ၁၁ေကာင္းကင္တမန္တို႔မူကား၊ သူတို႔ထက္ ခြန္အားတန္ခိုးႀကီးေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သူတို႔အား ကဲ့ရဲ့စြာေသာ ျပစ္တင္ျခင္းကိုမျပဳၾက။ ၁၂သူတို႔မူကား၊ ဘမ္း၍ဖ်က္ဆီးဘုိ႔ရာ ဖန္ဆင္းေသာ တိရစာၦန္ သက္သက္ကဲ့သို႔၊ မိမိတို႔နားမလည္ေသာ အရာကိုကဲ့ရဲ့လ်က္၊ မိမိတို႔ပုပ္ပ်က္ေသာအားျဖင့္ အကုန္အစင္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ မတရားေသာအမႈ၏ အျပစ္ကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ေန႔အခ်ိန္၌ ပင္လြန္က်ဴးစြာကာ မဂုဏ္ခံစားျခင္းအမႈသည္ ေပ်ာ္ေမြ႔ရာျဖစ္သည္ဟု သူတို႔သေဘာရွိ၏။ သင္တို႔ႏွင့္အတူ စားေသာက္ပြဲလုပ္ေသာအခါ မိမိတို႔မွားယြင္းေသာသေဘာႏွင့္ လြန္က်ဴးစြာကာမဂုဏ္ခံစား၍၊ သင္တို႔၌ အညစ္အေၾကး အစြန္းအကြက္ျဖစ္ၾက၏။ ¬၁၄သူတို႔သည္ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားေသာ ကိေလသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မ်က္စိရွိ၍၊ ဒုစရုိက္ကိုမျပဳဘဲမေနႏိုင္ၾက။ စိတ္ႏွလံုး မတည္ၾကည္ေသာ သူတို႔ကိုအျပစ္သုိ႔ ေသြးေဆာင္ တတ္ၾက၏။ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၌ က်င္လည္၍၊ က်ိန္ေတာ္မူျခင္း၏ သားျဖစ္ၾက၏။ ၁၅ေျဖာင့္မတ္ေသာ လမ္းထဲကထြက္၍ လႊဲသြားသျဖင့္၊ ေဗာေသာ္၏ သားဗာလမ္၏ လမ္းကိုလုိက္ ၾက၏။ ၁၆ထုိဗာလမ္သည္ မတရားေသာအမႈ၏ အခကိုတပ္မက္၍၊ မိမိဒုစရုိက္အတြက္ေၾကာင့္ ဆံုးမျခင္းကုိခံရ၏။ အဘယ္သို႔ နည္းဟူမူကား၊ စကားမေျပာႏုိင္ေသာျမည္းသည္ လူဘာသာအားျဖင့္ျမြက္၍၊ ထုိပေရာဖက္၏ မိုက္မဲျခင္း ကိုျမစ္တားေလ၏။

၁၇ထုိသူတို႔သည္ ေရမရွိေသာေရတြင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ေလတိုက္၍ လြင့္ေသာမိုဃ္းတိမ္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔အဘုိ႔တခဲနက္ေသာ ထာဝရေမွာင္မိုက္ကို သိုထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ မွားယြင္းျခင္း၌က်င္လည္ေသာ သူတို႔အထဲကေျပးထြက္လုေသာ သူတို႔ကို၊ ေထာင္လႊားေသာ အခ်ည္းႏွီး စကားေျပာသည္ႏွင့္၊ ဇာတိပကတိ တပ္မက္ျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္သို႔ ေသြးေဆာင္တတ္ၾက၏။ ၁၉လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရွိသည္ဟု ဝန္ခံလ်က္ပင္၊ ကိုယ္တိုင္ပုပ္ပ်က္ျခင္း၏ ကြၽန္ျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ လူကိုႏုိင္ေသာအရာသည္ လူ၏သခင္ျဖစ္၏။ ၂ဝကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ သခင္ေယရႈခရစ္ကို သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ ေလာကီညစ္ညဴးျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၿပီးမွ၊ တဖန္ေက်ာ့မိ၍ ရႈံးလွ်င္၊ ေနာက္ျဖစ္ဟန္သည္ ေရွးျဖစ္ဟန္ထက္ သာ၍ဆိုး၏။ ၂၁ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားလမ္းကိုသိ၍၊ မိမိခံခဲ့ၿပီးေသာ သန္႔ရွင္းေသာပညတ္ကို တဖန္စြန္႔ပစ္သည္ထက္၊ ထုိလမ္းကိုမသိဘဲေနေသာ္ သာ၍ေကာင္း၏။ ၂၂ေခြးသည္ မိမိအန္ဖတ္ကိုျပန္၍စား၏။ ဝက္သည္လည္း ေဆးၿပီးမွရြံ႔တြင္လူးၿပန္၏ဟု မွန္ေသာစကားပံုသည္ ထုိသူတို႔၌ ျပည့္စံုသတည္း။