၂ေပ အခန္းၾကီး(၃)


၁ခ်စ္သူတို႔၊ ဤဒုတိယၾသဝါဒစာကိုသင္တို႔အား ယခုငါေရး၍ေပးလုိက္၏။ ၂သန္႔ရွင္းေသာ ပေရာဖက္ တို႔သည္ အထက္ကေဟာေျပာေသာ စကားမ်ားကို၄င္း၊ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ဘုရား၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာငါ တို႔၏ ပညတ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ၊ ဤစာႏွစ္ေစာင္၌ သင္တို႔၏ ၾကည္ျဖဴေသာစိတ္ဝိညာဥ္တို႔ကို ငါသတိေပး၍ ႏႈိးေဆာ္၏။ ၃ေရွ႔ဦးစြာ သိမွတ္အပ္ေသာ အရာဟူမူကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ျပက္ယယ္ျပဳတတ္ေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိတို႔တပ္မက္ျခင္းအတိုိင္း က်င့္ေန၍၊ ၄သခင္ဘုရားၾကြလာမည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ဘိုးေဘးမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သည္ေနာက္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းစကျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ၾက၏ ဟုဆိုလ်က္၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္းႏွင့္ တကြေပၚလာ ၾကလိမ့္မည္။ ၅ေရွးကာလ၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကုိ၄င္း၊ ေရထဲကထြက္၍ ေရျဖင့္တည္ေသာ ေျမႀကီးကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျဖစ္ေစေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္၊ ၆ျဖစ္ဘူးေသာ ေလာကဓာတ္ကို ထုိသုိ႔အားျဖင့္ ေရႏွင့္လႊမ္းျမွဳပ္၍ ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကို ထုိသူတို႔သည္ မွတ္မိခ်င္ေသာစိတ္မရွိၾက။ ၇ယခုရွိေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမူကား၊ တရားဆံုးျဖတ္၍ အဓမၼလူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္၊ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိုထားလ်က္ရွိ၍၊ မီးရႈိ႔ျခင္းအဘုိ႔အလုိငွါ ေနရစ္သတည္း။

၈ခ်စ္သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားမွာ ကာလတရက္သည္၊ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အႏွစ္တေထာင္သည္တရက္ ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္သည္အရာတခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ၉လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကိုသည္းခံေတာ္မူ၏။ ၁ဝသူခိုးသည္ညဥ့္အခါ လာသကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ လာလိမ့္မည္။ ထုိေန႔၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာ အသံႏွင့္တကြ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ပူအားႀကီး၍ ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးကိုယ္မွစ၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာျပဳလုပ္သမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ကြၽမ္းေလာင္ၾကလိမ့္မည္။

၁၁-၁၂သို႔ျဖစ္၍၊ ဤအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ကုန္စင္မည္မွန္ေသာေၾကာင့္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ မီးႏွင့္ပ်က္၍ ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ပူအားႀကီးလ်က္၊ အရည္က်ဳိျခင္းကိုခံရေသာ ေန႔တည္းဟူေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ ေန႔ေရာက္လိမ့္မည္ဟု သင္တို႔သည္ေျမာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းအားျဖင့္၊ အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္အပ္ၾကသနည္း။ ၁၃ယခုရွိသမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ပ်က္ရေသာ္လည္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား တည္ေနရာ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ ကိုငါတို႔သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ေျမာ္လင့္ ၾက၏။

၁၄ထုိသုိ႔ေျမာ္လင့္ျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္၊ ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔သည္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္၍အဘယ္အျပစ္ မွ်မပါဘဲ၊ ေရွ႔ေတာ္သို႔ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ ၾကေလာ့။ ၁၅ငါတို႔ခ်စ္ေသာညီေပါလုသည္၊ မိမိခံရေသာ ဥာဏ္ပညာအတုိင္း သင္တို႔အားေရး၍ ေပးလုိက္ေသာ စာ၌၄င္း၊ သူသည္ဤအရာမ်ားကို ေျပာ၍စီရင္ေသာ ၾသဝါဒစာရွိသမွ်တို႔၌၄င္း ပါသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သခင္ဘုရားသည္း ခံေတာ္မူျခင္းသည္ ကယ္တင္မည္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ ၁၆ထုိစာတို႔၌ ခက္ခဲေသာအရာအခ်ဳိ႔ရွိ၏။ မတတ္ေသာသူ၊ တည္ၾကည္ျခင္းမရွိေသာသူ တို႔သည္၊ ထုိအရာမွစ၍ ၾကြင္းေသာက်မ္းစာ၏ အနက္ကိုေမွာက္လွန္၍၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဖ်က္ဆီးတတ္ၾက၏။

၁၇သို႔ျဖစ္၍၊ ခ်စ္သူတို႔၊ မတရားေသာသူတို႔၏ ပရိယာယ္အားျဖင့္၊ သင္တို႔သည္လည္း ေသြးေဆာင္ ရာသို႔လိုက္၍၊ သင္တို႔တည္ၾကည္ျခင္းမွ မေရြ႔ေလ်ာ့မည္အေၾကာင္း၊ ဤအရာမ်ားကိုသိႏွင့္ ၿပီျဖစ္၍၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ၁၈ေက်းဇူးေတာ္၌၄င္း၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္ကို သိကြၽမ္းျခင္း၌၄င္း ႀကီးပြါးၾကေလာ့။ ထုိသခင္သည္ယခုမွစ၍ ထာဝရေန႔ရက္ ကာလပတ္လံုး ဘုန္းအသေရရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

 

ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ၿပီး၏။