၂သက္ အခန္းၾကီး(၂)


၁-၂ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္ၾကြလာေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔သည္ အထံေတာ္၌ စည္းေဝးျခင္းအရာမွာ၊ သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္သည္ ခ်က္ျခင္းေရာက္မည္ဟူ၍ စိတ္ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ထြက္စကားအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ငါတို႔စာကဲ့သို႔ေသာ စာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔သည္ စိတ္ေရြ႔ေလ်ာ့ျခင္း၊ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း၊ အလ်င္တေဆာမျပဳ မည္အေၾကာင္း ငါတို႔သည္ ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၃အဘယ္သူမွ် သင္တို႔ကို အဘယ္သို႔အားျဖင့္ မလွည့္ျဖားေစႏွင့္။ ထိုေန႔ရက္မေရာက္မွီ ေဖာက္ျပန္သင္းခြဲျခင္းသည္ အရင္ျဖစ္၍၊ ဒုစရိုက္လူတည္းဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္း၏ သားသည္ ေပၚလာရလိမ့္မည္။ ၄ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ဟူ၍၄င္း၊ ဘုရားဟူ၍၄င္း၊ ေခၚေဝၚသမွ်ေသာအရာတို႔ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ခ်ီးေျမာက္ေသာအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ထိုင္၍၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္ ေယာင္ေဆာင္လ်က္ ကိုယ္ကိုျပေသာသူျဖစ္သတည္း။

၅ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိစဥ္အခါ၊ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာၿပီဟု သင္တို႔သည္ သတိမရၾက သေလာ။ ၆ထိုသူသည္ မိမိကာလအခ်ိန္၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ယခုဆီးတားေသာအေၾကာင္းကိုလည္း သင္တို႔ သိၾက၏။ ၇အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊  ဝွက္ထားလ်က္ရွိေသာ ထိုဓမၼအရာသည္ ယခုပင္ ျပဳျပင္ဆဲရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဆီးတားေသာသူသည္ ပယ္ရွင္းျခင္းသို႔ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ ဆီးတားလိမ့္မည္။ ၈ပယ္ရွင္းျခင္း သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ထိုအဓမၼလူသည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ထိုအဓမၼလူကို သခင္ေယရႈသည္ ႏႈတ္ထြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး၍၊ ၾကြလာေတာ္မူျခင္း၏ ေရာင္ျခည္အားျဖင့္ ပယ္ရွားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၉ထိုအဓမၼလူ၏ လာျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ စာတန္ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္ မုသာႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ထူးဆန္းေသာ တန္ခိုး၊ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္၄င္း၊ ၁ဝပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူတို႔တြင္၊ မတရားေသာ လွည့္ျဖားျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္၄င္း  လာလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္အံ့ေသာငွါ သမၼာတရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ စိတ္ကို မခံမယူၾက။ ၁၁ထိုေၾကာင့္၊ သမၼာတရားကိုမယံုဘဲ၊ မတရားေသာအမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္၊ ၁၂တရားရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ မုသာစကား ကို ယံုစိမ့္ေသာငွါ၊ မိစျၧြာဒိဌိျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္း အခြင့္ကို သူတို႔၌ ဘုရားသခင္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

၁၃သို႔ေသာ္လည္း၊ သခင္ဘုရားခ်စ္ေတာ္မူေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ စိတ္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ သမၼာတရား ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႔ဦးစြာကပင္ သင္တို႔ကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္း ရၾကမည္။ ၁၄ထိုသို႔ အလိုငွါ ငါတို႔ဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္ သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ဘုန္းကိုပိုင္ရမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၅ထိုေၾကာင့္၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔ႏႈတ္ထြက္စကား အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔သည္ သင္ခဲ့ၿပီးေသာ နည္းဥပေဒသမ်ားကို တည္ၾကည္လ်က္ ကိုင္ယူ စြဲလမ္းၾကေလာ့။ ၁၆ငါတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၍၊ ထာဝရသက္သာျခင္း အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေကာင္း ေသာေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းကို၄င္း ေပးေတာ္မူေသာ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္၊ ၁၇သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးကို သက္သာေစ၍၊ ေကာင္းေသာစကား၊ ေကာင္းေသာအမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ သင္တို႔ကို ၿမဲၿမံေစေတာ္မူပါေစေသာ။