၂သက္ အခန္းၾကီး(၃)


၁ၾကြင္ေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ သင္တို႔တြင္ ႏွံ႔ျပား၍ ဘုန္းထင္ရွားျခင္းရွိသကဲ့သို႔၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ထင္ရွားမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ ၂အက်ိဳးအေၾကာင္းကို မသိမမွတ္၊ ဆိုးညစ္ေသာသူတို႔လက္မွ ငါတို႔ကို ကယ္လႊတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္း ၾကေလာ့။ လူတိုင္း သစၥာရွိသည္မဟုတ္။ ၃သို႔ေသာ္လည္း၊ သခင္ဘုရားသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ သင္တို႔ကို ၿမဲၿမံေစ၍၊ မေကာင္း ေသာအမူအရာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္မေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၄ငါတို႔ပညတ္ သည္အတိုင္း သင္တို႔သည္ ယခု က်င့္ၾက၏၊ ေနာက္၌လည္း က်င့္ၾကလိမ့္မည္ဟု သခင္ဘုရားကိုအမွီျပဳ၍ ငါတို႔သည္ ယံုမွားျခင္းမရွိ။ ၅ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၏နည္းတူ သည္းခံေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သခင္ဘုရားသည္ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးကို ျပင္ဆင္ေတာ္ မူပါေစေသာ။

၆တနည္းကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔ထံ၌ ခံေသာ နည္းဥပေဒသအတိုင္း မက်င့္ဘဲ၊ မတရားစြာျပဳေသာ ညီအစ္ကို ရွိသမွ်တို႔ကို ေရွာင္ၾကေလာ့ဟု ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ ပညတ္ထား ၾက၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔ေပးေသာပံုသက္ေသကိုလိုက္၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔က်င့္ရမည္ဟု သင္တို႔ ကိုယ္တိုင္သိၾက၏။ ငါတို႔သည္ သင္တို႔တြင္ မတရားစြာျပဳၾကသည္မဟုတ္။ ၈အဘယ္သူ၏အစာကိုမွ် အလိုအေလ်ာက္မစား။ သင္တို႔တြင္ တေယာက္ကိုမွ် မေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါ၊ ပင္ပန္းစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ေန႔ညဥ့္ မျပတ္လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ ၉ထိုသို႔ျပဳေသာ္လည္း၊ မခံမယူပိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပဳသည္မဟုတ္။ သင္တို႔လိုက္စရာဘို႔ ပံုသက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျပဳၾက၏။ ၁ဝအဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိစဥ္အခါ၊ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ အစာကိုလည္း မစားေစႏွင့္ဟု ပညတ္ထားၾကၿပီ။ ၁၁မတရားစြာျပဳ၍ အဘယ္အလုပ္ကိုမွ် မလုပ္ဘဲ၊ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္ေသာအမႈ၌ ေရာေႏွာေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ သင္တို႔တြင္ရွိေၾကာင္းကို ငါတို႔ၾကားရၾက၏။ ၁၂ထိုသို႔ ေသာသူတို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာလုပ္ေဆာင္၍၊ ကိုယ္အစာကို စားမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ ပညတ္ထား၍၊ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ၾက၏။ ၁၃ညီအစ္ကိုတို႔၊ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကေလာ့။

၁၄ဤစာ၌ ငါတို႔ေရးထားေသာ ပညတ္စကားကို တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ ထိုသူကိုမွတ္ၾကေလာ့။ ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ အေပါင္းအေဘာ္မလုပ္ၾကႏွင့္။ ၁၅သို႔ေသာ္လည္း၊ ရန္သူကဲ့သို႔မမွတ္၊ ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔မွတ္၍ သတိေပးၾကေလာ့။ ၁၆ၿငိမ္သက္ျခင္း၏သခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သင္တို႔၌အစဥ္မျပတ္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာအားျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ။ သခင္ဘုရားသည္ သင္တို႔အေပါင္း ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူပါေစေသာ။

၁၇ငါေပါလုသည္ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခ်က္ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ေရးထား၏။ ဤသို႔ေရးထားေလ့ရွိ၍၊ ငါေရးသမွ်ေသာ ၾသဝါဒစာ၏ လကၡဏာျဖစ္၏။ ၁၈ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔အေပါင္း၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

 

သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ၿပီး၏။